Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

26. Åkre med Ekeli

av Kr. Lid

Gården blev i 1528 kaldt Acher, i 1585 Aachere og i 1665 Aachre. Navnet kommer nok av åker. I 1665 var den skyldsatt for 3 huder, og besetningen var da 1 hest, 3 kuer, 2 ungfe og 5 sauer. I 1723 var gården også skyldsatt for 3 huder; men da hadde de ingen hest, 5 kuer og 4 sauer. Avlingen var da 5 t. havre og 10 lass høi. På den tid hørte Kjølnes med til gården.

I den eldre tid bodde ikke eieren på gården. Men da dr. Hans Møller kjøpte Åkre i 17486, bosatte han sig der, og siden ,eiedes og beboddes gården av den samme slekt i over 100 år. Før 1786 var det husmenn eller forpaktere som bodde der.

Av folk som bodde på Åkre i eldre tid har jeg funnet

FamiIietavIer.

 1. Per på Acher som nevnes i Norske regnskaper og jordebøker omkring 1525.
  I første halvdel av 1600-tallet ser det ut til at ingen bodde der, da ingen derfra er ilagt kopskatt i 1645-46.
 2. Lauritz Aakerø.

  ** Gunnil Gunnersd. 1649-93.
  Barn: a Berthe 58, b Berthe 71.
  b til Bøle 5*.
  Anm. Lauritz må være gift 2 ganger, da hans første datter var født allerede 1658. Han døde før sin annen kone; men det står ikke innført i kirkeboken.
 3. Tor Aakerø.
  * Guri Barbara 1651-08.
  Barn: a Amun 86, b Hans 89-99.
 4. Hans Aakere, er kanskje sønn til Tor Aakerø.
  Barn: a Lars 1745.
 5. Hans Møller 1736-96, dr. med., landfysikus.
  * Eleonore Hedvig, f. Rasch 1736-17.
  Barn: a Carl Deichmann 72, b Mariane 74, c Jacob Nicolai 77, d Bartholomæus 78, e Hans Eleonardus 80.
  a blev kjøpm. og skibsreder i Porsgrund, b gift med statsråd Niels Aal, c til Belgien, e til 6.
  Anm. Dr. Møller var fra Danmark. Han var først reservelæge ved et hospital i Kjøbenhavn. Så praktiserte han en tid i Skien, blev i 73 utnevnt til landfysikus i Bratsberg amt, og da sykehuset på Borge blev ferdig i 1776, blev han bestyrer av dette. I 1786 kjøpte han Åkre og bosatte sig, der. Han var «en forstandig og ædel Mand», sier slotsprest Pavels.
 6. Hans Eleonardus Møller 1780-60, kjøbm. og skibsreder, fra 5 e.
  * Inger Aall 1774-56, fra Porsgrunn.
  Barn: a Nicolai Benjamin 02, b Hans Eleonardus 04, c Simonine 10, d Mariane 12.
  a til Kongsberg, b til 7, c til Skien (g. med Gasmann), d til 8*.
  Anm. H. E. Møller var en virksom og dyktig handelsmann.
 7. Hans Eleonardus Møller 1804-67, grosserer og skibsreder, fra 6 b.
  * Ambor Laura f Aall 1803-89, fra Nes jernverk.
  Barn: a Lovise 28, b Hans 30, c Jacob 32-33, d Jacob Aall 34, e Inger 37, f Nicolai 40, g Mathilde 40. f og g tvillinger.
  b til Porsgrunn, d til Borge 60, e til Skien - g. m. Rolsted, f til 9.
  Anm. H. E. Møller var direktør for «Norske Lloyd». Han representerte Bratsberg amt på Stortinget i 10 år.
 8. Hans Jørgen Aall 1804-92, amtmann, fra Nes jernverk.
  * Mariane Aall, f. Møller 1812-97, fra 6 d.
  Ingen barn.
  Anm. Amtmann Aall var stortingsrepresentant fra Bratsberg amt i mange år, og var en av tingets mest fremragende medlemmer. Som amtmann utrettet han meget for fylket og fikk stor anerkjennelse for det. Både han og fruen var høit aktet og elsket i distriktet. Deres omhu for folk, særlig de trengende, kommer også tilsyne i de legater de har stiftet: a 8000 kr. til legat for trengende i Gjerper, b nesten 100 000 kr. til fattige barns opdragelse og understøttelse av verdige trengende i Oslo, c nesten 50 000 kr. til det såkaldte Bratsberglegat. Dessuten en del familielegater.
 9. Nicolai Møller 1840-94, dispachør, fra 7, f.
  * Anna Møller, f. Knudsen, fra Drammen.
  Ingen barn.
  Anm. Dispachør Nicolai Møller var den siste av familien som hadde Akre. I 1896 blev gården solgt til nr. 10.
 10. Jon Evensen Garborg 1855-, bror av dikteren.
  * Serine Kristine Ivarsd. 1863-.
  Barn: a John 98, b Aagot 99.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld, s. 102-104