Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld.

2. Austad

av Kr. Lid

Gården blev i 1593 kallet Øyuestad, i 1665 Øfruestad, i 1700 Øfvrestad, i senere tid Augestad. Den første del av navnet betyr øvre. Austad var en middelstor gård, skyldsatt i 1665 for 4 huder. Besetningen da var 2 hester, 4 kuer, 2 ungfe og 6 sauer. I 1723 blev gården regnet for 6 h.; men da hørte Fossjordet med til Austad. Da eiet Gunder Buer 4 h. av gården. Det var da ikke skog til Austad. Avlingen var ½ t. blandkorn, 13 t. havre og 26 lass høi. Besetningen var 2 hester, 9 kuer og 8 sauer. I 1645 var gården udelt; men allerede i 1723 var den delt i 2.

Familietavler

 1. Rear Øyuestad nevnes i 1645.
 2. Christen Øfruestad 1619-?.
  * Nevnes ikke.
  Barn: a Engebret 51, b en datter 53, c Simen 55, d Gunder 55, e Hans 58.
  c og d er tvillinger. b til 3*, d til 4.
 3. Solfve Olsen 1648-?, død efter 1723.
  * ? Christensd. 1653-87, fra 2 b.
  ** Gunhild Efvensd. 1663-16, fra Lunde, Eid. g. 87.
  Barn: a Kirsten 82, b Ole 84-96, c Lauritz 84, d Hans 87-87, e Ingeborg 88-11, f Guri 92, g Isaae 95, h Ole 98, i Niels 03-03.
  b og c er tvillinger. a til Åltvet 5*, g til Søli 7, h til 5.
  Anm. Solffve Øfruestad er nok en aktet mann, likesom hans sønner Isaac (senere kallet Isach) og Ole. En 3dje sønn Lauritz var nok mindre heldig. Han blev 1705 stevnet for retten av foged Weyer fordi han hadde kastet op i kirken. Jeg omtaler dette fordi det viser oss at det i den tid ikke skulde meget til for øvrigheten grep inn. Niels Sanni vidnet at Lauritz ofte får haubet og må kaste op; det hadde han sett flere ganger. Men Lauritz slapp ikke undav allikevel. I justisprotokollen står det: «Endog at Lauritz fører vidnesbyrd om haubet og opkastelse undertiden, om hand end icke er drucken, saa kand hand ei saa aldrig være und skyldt derved for dend opkastelse, som er hannem overgaaet i Gierpens kirke, eftersom tvende vidner, Tollef Løberg og Gunder Jansen, saa hannem drucken». Han måtte betale 2 rdr. til de fattige i «Gierpens sougn», samt innen 15 dager mote hos prost Monrad «til skrifte og advarsel om at hand en anden gang ser sig bedre fore».
 4. Gunder Christensen 1655-, fra 2 d.
  * ? Barn: a Niels 06, b Hans 08, Anders 13.
 5. Ole Solvesen, 1698-74, fra 3 h.
  * Martha Andersd. 1703-64. g. 26.
  Barn: a Solve 27-31, b Solve 31, c Gunhild 34, d Anne 43,
  c til 6*, d til Søli 16*.
 6. Lars Haagensen 1724-, fra Riis 7 g.
  * Gunhild Olsd. 1734-, fra 5 e. g. 65.
 7. Gunder Hansen, 1749-90, fra Bratsberg 6 f.
  * Anne Haraldsd. 1751-96, fra Søli 9 b. g. 83.
  Barn: a Anne Marie 84.
  a til 9*. 7* til 8*.
 8. Hans Christensen 1751-, fra Borge 14 g.
  * Anne Haraldsd. 1751-96, fra 7*. g. 90.
  ** Live Johnsd. 1777-08, fra Buer 6 a. g. 97.
  Barn: a Gunder 91, b Inger Marie 99, c Christen 03.
  c til 11
  Anm. Som man ser, fikk Hans Christensen Austad da han giftet sig med enken efter Gunder Hansen, og da hun var død, giftet han sig med Live Johnsd. Buer, og snart efter flyttet de til Sanni 16, mens steddatteren, Anne Marie Gundersd. blev på Austad.
 9. Arne Andrasen 1782-62.
  * Anne Marie Gundersd. 1784-?, fra 7 a. g. 02.
  Barn: a Anne Dorthea 03, b Gunder 06, c Andreas 09, d Hans 11, e Anders 14-18, f Rasmus 16-27, g Marthe 18, h Jakob 21, i Karen Marie 24, j Bertel 27-28.
  a til Søli 36*, g til
  Anm. Arne Augestad, som han kalte sig, var en av de mest oplyste bønder på den tid. 9 b Gunder Augestad var først lærer i Klepp krets. Så flyttet han til Ophaugen, og blev gårdbruker på Gulset. Han kom tidlig ined i herredstyret, og var ordfører i Gjerpen i 10 år.
 10. Vetle Rasmusen 1801-87, snekker, fra Søli 14
  * Karen Jakobsd. 1807-, fra Klepp 7 f. g* 31,
  Barn: a Maren Anne 32, b Karen Guline 36-39, c Karen Guline 41, d Jakob 45.
  a til Riis 35*, c til Fløtterød 20, d til 14.
 11. Christen Hansen 1803-, fra Sanni 18.
  ** Marthe Arnesd. 1819-96, fra 9 g. g. 45.
  Barn: a Martin 46. a til 13.
  Anm. Christen Hansen var først gift på Sanni, og er derfor ført der under nr. 18.
 12. John Gundersen 1810-88, snekker, fra Lid 21 d.
  * Jacobine Eulalia Jacobsd. 1816-85, fra Brevik. g. 39.
  Barn: a Gurine Elise 39-56, b. Jakob.
  b til 17.
 13. Martin Kristensen 1846-, fra 11 a.
  * Ingeborg Olsd. 1846-, fra Løberg 41 f. g. il.
  Barn: a Ole Kristian 71, b Gusta Mathilde 75.
  Anm. Martin Austad flyttet senere til Porsgrunn og drev slakterforretning. Tilslutt flyttet hele familien til U. S. A.
 14. Jakob Vetlesen 1845-, snekker, fra 10 d.
  * Else Jørgine Pedersd. 1851-, fra Meen 25 f. g. 73.
  Barn: a Vilhelm 73, b Anna Karoline 75, c Peder 78-81, d Karen Sofie 80, e Anders Ingvald 86, f Maren Berntine 88.
 15. Abraham Rasmusen 1865-, fra Søli 26 g.
  * Marte Marie ATilsd. 1870-, fra Kråketo 9 d. g. 95.
  Barn: a Nils 96, Trygve 99.
 16. Karl Ivarsen 1865-, f ra Sanni 24 a.
  * Anna Olalia Hansen 1871-, fra Hedrum. g. 96.
  Barn: a Sofie 96, b Nella 97, c Paula 99.
 17. Jakob Johnsen 1843-, fra 12 b.
  * Anne Pedersd. 1844-, fra Ulefoss.
  Barn: a Ingeborg Elise 78-89.
Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld. - Porsgrunn 1941. s. 9-12