Skiensfjordens mekaniske fagskole 1884-1909

Skolens bestyrere og lærere

ved direktør H. E. Kjølseth

Skolens bestyrere

Rasmus J. Brønlund var, som allerede foran nævnt født i Arendal i 1824. Han utdannet sig i sine yngre aar til seilmaker og etablerede sig som saadan i Porsgrund allerede som ung mand. Han interesserte sig imidlertid langt mere for støpning og maskinarbeider, hvorfor han ogsaa stadig syslet med saadanne ting fra barnsben av. Denne hans hovedinteresse fik særlig sit utslag, da han i 1850-aarene grundede Porsgrunds mekaniske Verksted, hvis bestyrer han var helt til 1883.

Han besøgte flere gange fremmede lande i studieøiemed; specielt skal nævnes hans stipendiereise til Amerika i 1876, hvor han paa verdensutstillingen i Philadelphia fik idéen til den senere oprettede mekaniske fagskole. Først 7 aar efter utsendte han en officiel indbydelse til tegning av bidrag til en saadan skole, og da skolen i 1884 blev oprettet, valgtes hr. Brønlund samtidig til dens første bestyrer, hvilken stilling han indehadde indtil utgangen af 1890. Han maatte da paa grund av sykdom søke sig entlediget fra stillingen. Brønlund avgik ved døden 18de juni 1894.

Kristian Kato Elisa Dick var født i Romsdalen 1861, blev officer 1880 og underkastede sig eksamen ved den militære høiskole i 1881-84. Den 20de august 1889 ansattes hr. Dick som lærer ved «Skiensfjordens skole til utdannelse av mekaniske arbeidere» i samtlige teoretiske fag, og efter hr. Brønlunds avgang som bestyrer nytaar 1891 blev han ansat som skolens bestyrer. I 1892 foretok han med off. stipendium en reise til Østerrige og Rusland for at studere fagskoleundervisningen i disse lande, likesom han ogsaa senere har foretat reiser til Tyskland og Østerrige i samme

I 1903 var herr Dick fraværende fra skolen en kortere tid som stortingssuppleant for Porsgrund, og i 1906 valgtes han til Porsgrunds stortingsrepræsentant og mødte som saadan paa Stortinget i perioden 1907-1909. Han avgik ved døden i Kristiania den 20de april 1908.

Hans Edvard Kjølseth er født i Romsdalen 1870. Efter ca. 6 aars verkstedspraksis, gjennemgik Hortens tekniske skole og senere elektroteknikum Komotau i Bøhmen, ca. 1 aar tegner ved Kongsberg Vaabenfabrik og ansattes 11te oktober som lærer i geometri, mek. teknologi og tegning ved Skiensfjordens mek. fagskole. I 1897-98 opholdt hr. Kjølseth sig med off. stipendium i Tyskland og Østerrige for at studere elektroteknik og elektroteknisk undervisning ianledning den paatænkte oprettelse av en elektroteknisk avdeling ved fagskolen. Den 1 ste oktober 1898 ansattes han som faglærer i teori og inspektør ved skolens praktiske undervisning, og da den nye elektrotekniske avdeling oprettedes i 1901, blev han overlærer i elektroteknik og avdelingsforstander ved denne. Omtrent samtidig hermed blev han ansat som bestyrer av Porsgrunds kom. elektrisitetsverk, hvilken post han indehadde til utgangen av 1904.

Under hr. direktør Dicks ophold paa Stortinget i 1901, 1903 og i 1907-08 var hr. Kjølseth konstitueret som direktør ved skolen, likesaa fra førstnævntes død, vaaren 1908 til 1ste september samme aar, da han blev beskikket som direktør for skolen og overlærer i matematik og mekanik.

Skolens lærere

Stian J. Holte, ingeniør, født 1864 i Drangedal, tok eksamen fra Trondhjems tekniske læreanstalt 1885 og ansattes høsten samme aar ved «Skiensfj. skole til uddannelse av mek. arb.», som lærer i samtlige teoretiske fag, hvilken post han indehadde indtil skolen foreløbig indstillet sin virksomhet i mars. Efter flere aars praktisk ingeniørvirksomhet ansattes hr. Holte i 1896 som disponent ved Laugestol Bruk, Skien, hvilken post han fortiden indehar.

Hans Nielsen*), mekaniker, ansat ved skolen fra høsten 1895 til vaaren 1886 som lærer i maskinarbeider.

Karl Kongerød, snedker, Porsgrund; var ansat ved skolen fra høsten 1885 til vaaren 1886 som lærer i modelarbeider.

Karl Hansen, smed, Porsgrund; var ansat fra høsten 1885 til vaaren 1886 som lærer i smining. Han var derefter smed ved Porsgrunds mek. verksted i endel aar og har nu i en aarrække været ansat som smed ved Laugstol Bruk, Skien.

Nilsson, gjørtler; var fra høsten 1885 til vaaren 1886 ansat som lærer i metalstøpning ved skolen.

Haakon Engh, tekniker og maskinist, ansat fra 19de januar 1887 til 9de april 1889 som lærer i teori og tegning. Han var utdannet fra Hortens tekn. skole og hadde faret som maskinist i længere tid. Han er f. t. 1ste maskinist med norsk dampskib.

Theodor Olsen, tekniker, Porsgrund, ansat en kort tid i begyndelsen av 1887 som lærer i maskinarbeide. F. t. ansat som mekaniker ved Porsgrunds mek. verksted.

Isak Engh, snedker og sløidlærer, født 10de januar 1852 i Aas, Smaalenene; ansat ved skolen fra 19de januar 1887 som lærer i model- og snedkerarbeide samt i bokholderi. Hr. Engh, der i yngre aar hadde været beskjeftiget i handelsforretninger, utdannet sig senere som snedker og orgelbygger. Efter sin ansettelse ved fagskolen deltok han i sommerferien i og var senere lærer og bestyrer ved sløidkursus paa Hamar. I 1888 og i 1893 foretok han med off. stipendium, reiser i de skandinaviske lande for at dygtiggjøre sig som modelsnedker. Hr. Engh er fremdeles lærer ved skolen i de samme fag, hvori han fra først av blev ansat.

Eriksen, mekaniker og maskinist, Sandefjord, ansat i februar 1887 som lærer i maskinarbeide. Sluttet ved skolen i mai 1888.

Einar D. Dahl, smed, født 19de septbr. 1865 i Solør, ansat ved fagskolen 10de mai 1887 som lærer i smining og metalstøpning. Hr. Dahl var ved ansettelsen utlært som vognsmed. l 1888 underkastede han sig et kursus i hovslagning hos dyrlæge Elvestad i Drammen; hadde off. stipendium i 1894, for i de skandinaviske lande at sætte sig ind i forarbeidelsen av landbruksredskaper og i 1898 for ved norske, svenske og danske verksteder at studere formning og metalstøpning. Ved siden av at være lærer i de nævnte fag, deltok hr. Dahl i aarene 1897-98 og 1898-99 i skolens teoretiske undervisning, og har siden høsten 1899 været ansat som hjælpelærer i tegning i skolens 1ste klasse. Hr. Dahl er fremdeles lærer ved skolens mekaniske avdeling.

Finn Nielsen, reserveløitnant, Skien, ansat fra 9de februar 1888 til 15de septbr. 1889 som lærer i frihaandstegning og hjælpelærer i norsk, skrivning og regning.

Peder Nielsen, mekaniker og maskinist, Porsgrund, ansat fra 23de mai 1888 til 15de juli 1890 som lærer i maskinarbeider. For sin ansettelse ved skolen havde han mangeaarig praksis baade som mekaniker og som maskinist, og efter at han forlot skolen, tok han paany beskjeftigelse som dampskibsmaskinist, senere som mekaniker ved Porsgrunds mek. verksted.

Otto Kristian Lund, ingeniør, ansat fra 9de april 1889 til 15de juli 1889 som lærer i teoretiske fag.

Svend L. Grime, mekaniker, Horten, ansat fra 12te august 1890 til 1ste mars 1892 som lærer i maskinarbeide.

J. Bjaaland, tekniker, Laardal, ansat fra 21de juli 1890 til 15de juli 1891 som hjælpelærer i praktiske arbeider. Hr. Bjaaland havde gjennemgaat fagskolen og fik efter sin ansettelse ½ aars permission for ved marinens mek. verksteder paa Horten at dygtiggjøre sig som mekaniker. Han forlot skolen for at søke videre utdannelse ved Det chalmerske Institut i Gøteborg.

Wilhelm Ludt, ingeniør, Bergen, ansat ved fagskolen fra 1ste september 1891 som faglærer i maskinlære, mek. teknologi og fagtegning og som inspektør ved skolens praktiske undervisning. Efter 6 aars praksis ved Bergens mek. verksted, gjennemgik hr. Ludt Hortens tekn. skole, var derefter i flere aar tegner og konstruktør dels i Norge, dels i Amerika, bestyret Grimstad mek. verksted i ca. 1½ aar, var verksmester ved Kværner bruk 1 aar og havde samme stilling ved Porsgrunds mek. verksted før sin ansettelse ved fagskolen. I 1897 havde han off. stip. til Stokholmsutstillingen. Hr. Ludt forlot fagskolen 1ste oktober 1898, idet han overtok posten som bestyrer av Bergens maskinistskole, hvilken stilling han fremdeles indehar.

Olaf Andersen, tekniker, født i Porsgrund 1865, ansat ved Skiensfj. mek. fagskole 1ste august 1892 som lærer i maskinarbeider. I yngre aar drog hr. Andersen tilsøs, først som matros, senere som fyrbøter. Efter 4 aars praksis ved Porsgrunds mek. verksted. gjennemgik han derefter Porsgrunds tekn. aftenskole i 2 aar og frekventerte Skiensfj. Skole til Utdannelse av mek. Arb. i 1 aar. Foruten at være lærer i maskinarbeider i skolens 2den klasse har han fra 1895 tillike været hjælpelærer i tegning ved skolen.

J. Marstrand-Jørgensen, ingeniør, ansat fra 1ste septhr. 1895 som lærer i mek. teknologi, geometri og tegning. Hr. Marstrand-Jørgensen havde eksamen fra Trondhjem tek. Læreanstalt, maskinlinjen, og havde praktisert 2-3 aar som maskintegner, dels i Kristiania og dels i England. Han forlot skolen 11te oktober 1895 for at overta post som maskinkonstruktør i Kristiania.

Olaf Torp, ingeniør, født 1872 i Mandal, ansat ved Skiensfj. mek. fagskole 1ste nokbr. 1898 som lærer i maskinlære, mek. teknologi og tegning, og fra 1ste september 1901 som overlærer i de samme fag og forstander ved skolens mekaniske avdeling. Hr. Torp har ca. 2 aars praksis som mekaniker og ca. 2 aar som maskinist; gjennemgik Hortens tekniske skole i 1892-93 og var siden ansat som tegner ved marinens mek. verksteder og skibskonstruktionskontor i ca. 4 aar; samtidig hermed var han lærer i mekanik og tegning ved Hortens tekn. skole i ca. 2 aar. Hr. Torp, der fremdeles er ansat ved Skiensfj. mek. fagskole, har siden 1ste septbr. 1899 tillike været skolens regnskabsfører og kasserer.

Anton Kjølseth, ingeniør, født i Romsdalen 1876, ansat ved Skiensfj. mek. fagskole først som midlertidig lærer i teori og praksis for skoleaaret 1899-1900 og siden som fast lærer i elektrotektn. maalinger, elektrotekn, tegning, fysik og kemi ved den elektrotekniske avdeling fra dennes oprettelse 1ste septhr. 1901. Efter ca. 3 aars mekanisk verkstedspraksis, gjennemgik hr. Kjølseth elektroteknikum Komotau i Bøhmen og hospiterte i aar ved den tekn. høiskole i Karlsruhe; praktiserte som elektrotekniker i ca. 1½ aar, dels i Tyskland, dels i Norge og gjennemgik et kursus i sprog ved universitetet i Oxford, England. Efter sin ansættelse som lærer ved fagskolen, erholdt han fra 15de juli 1905 et aars permission for at foreta en studiereise til England og Amerika, i hvilke lande han dels tok beskjeftigelse som tegner, dels studerte sprog og teknik, likesom han i samme øiemed opholdt sig en kortere tid i Frankrige. Samtidig med sin ansettelse ved fagskolen overtok han ogsaa lærerpost ved Porsgr. tekn. aftenskole. Siden 30te oktbr. 1908 er hr. Kjølseth ansat som overlærer i elektroteknik og forstander ved skolens elektrotekniske avdeling.

Thorleif Eriksen, ingeniør, født 1877 i Kristiania, ansat fra 1ste septbr. 1901 som vikar og fra 11te oktober samme aar som fast lærer i mek. teknologi, tegning og maskinarbeide i skolens 1ste klasse. Hr. Eriksen tok eksamen ved Skiensfjordens mek. fagskole 1897, gjennemgik derefter et teknikum i Tyskland og var før sin ansettelse ved skolen en kort tid tegner i Kristiania. Han forlot skolen 15de oktbr. 1902 for at overta en plads som tegner ved A. L. Thunes mek. verksted, Kristiania.

Otto Norby, mek. instrumentmaker, født i Kristiania 1862, ansat ved Skiensfjordens mek. fagskoles elektrotekniske avdeling 1ste septbr. 1901 som lærer i installationstegning og elektrotekn. verkstedsarbeide. Efterat han have frekventert tegneskole og var utlært som mekanisk instrumentmaker, arbeidet hr. Norby paa mek. og elektrotekn. verksteder i 3 aar; tok saa i 1885 borgerskab i Kristiania som instrumentmaker og drev eget verksted til 1895, paa hvilket tidspunkt han overtok stilling som verksmester hos firmaet Christian Wisbech, Kristiania. l 1900 besøkte han med off. stipendium verdensutstillingen i Paris. Ved siden af sin stilling ved fagskolen er hr. Norby tillike bestyrer ved Porsgrunds og omegns telefonforening.

Ole Stenbakken, ingeniør, født i Hiterdal i 1876, ansat ved fagskolen 15de oktober 1902 som lærer i mek. teknologi, tegning og maskinarbeide i skolens 1ste klasse. Hr. Stenbakken frekventerte Skiensfj. skole til utd. av mek. arb. i et aar, gjennemgik derpaa teknikum llmenau i Tyskland, og hadde for sin ansettelse ved fagskolen, erhvervet sig ca. 2½ aars praksis som mekaniker og arbeidet ½ aar som tegner. Han forlot skolen 15de septbr. 1904 for at utvandre til Amerika.

Aksel Olaf Haug, ingeniør, født i 1877 i Kristiania, ansat ved Skiensfj. mek. fagskole 15de septbr. 1901 som lærer i mek. teknologi, tegning og maskinarbeide i 1ste klasse. Efter at ha arbeidet ca. 6 aar ved mekaniske verksteder, tok han i 1900 maskinisteksamen og gjennemgik derpaa Hortens tekn. skole i 1901-02. Kort efter ansattes han som lærer i mekanik og tegning ved samme skole og, samtidig som tegner ved marinens mek. verksteder sammesteds. Hr. Haug forlot fagskolen 27de septbr. 1907 for at overta en post i Norsk Veritas.

Anders Bøhle, ingeniør, født 1882 i Gjerpen, ansat ved Skiensfj. mek. fagskole 9de oktober 1907 som lærer i mek. teknologi, tegning og maskinarbeide i 1ste klasse. Hr. Bøhle har gjennemgaat Skiensfj. mek. fagskole med eksamen av 1899, tok derefter 3 aars mekanisk verkstedspraksis, gjennemgik senere polyteknikum Cøthen, Tyskland, eksamen 1905, og hadde derpaa i 2 aar ansettelse som assistent og tegner ved privat ingeniørvirksomhet. Han er fremdeles lærer ved fagskolen.

Hans Fjeld, ingeniør, født 1879 i Drammen, ansat ved Skiensfj. mek. fagskole 1ste mars 1909 som lærer i elektrotekn. maalinger, elektrotekn. tegning, fysik og kemi ved skolens elektrotekn. avdeling. Hr. Fjeld har i ca. 4½ aar arbeidet som kontormand og tegner og ca. 4½ aar som elektr. montør, formand og dynamomester, gjennemgaat Skiensfj. mek. fagskoles elektrotekn. avdeling, eksamen 1902, og frekventere som hospitant den tekn. høiskole i Hanover, Tyskland. Efter at ha været sekretær og assistent ved fagskolen siden 1ste august 1908, ansattes han i sin nuværende post.

Vikariater

ved skolen har følgende herrer indehat

Johan Barth, smed, var midlertidig lærer i smining en kortere tid fra 1ste februar 1887.
Erik Olsen, smed, Porsgrund, var vikar i smining ca. 2 maaneder høsten 1887, under lærer E. Dahls deltagelse i et kursus i hovslagning i Drammen.
J. Ramm, kaptein, var vikar for skolens bestyrer under dennes sykdomsforfald fra 15de november 1894 til 1ste februar 1895.
Hans Krøvel, ingeniør, Aalesund, vikar for lærer H. E. Kjølseth under dennes fravær i utlandet, skoleaaret 1897-98.
Robert Rafn, ingeniør, vikar fra 1ste oktober til 1ste novbr. 1898 for lærer Torp.
Torgeir Omdal, tekniker, vikar fra 1ste april 1901 til 3dje juni samme aar i tegning, under direktør Dicks fravær paa Stortinget.
Adolph E. Seehussen, ingeniør, Arendal, vikar skoleaaret 1905-06 for lærer Ant. Kjølseth under dennes fravær i utlandet.
Johs. Lunke, tekniker, vikar fra 28de septbr. til 8de oktbr. 1907 for lærer A. Haug.
Corn. Schilbred, inf.kaptein, vikarierer som lærer i direktør Dicks fag under dennes fravær paa stortinget fra 10de oktbr. 1906 til 30te juni 1907 og fra 15de septbr. 1907 til 20de april 1908 samt efter direktør Dicks død fra 20de april 1908 til 1ste mai 1909.

Ved fastsettelsen av fagskolens budget for 1907-08 vedtok Stortinget et forslag fra skolen om at oprette en post som sekretær hos direktøren og assistent ved skolens tegnekontor. I denne post har været ansat følgende herrer:
Oswald Magnussen, ingeniør, ansat fra 1ste april 1907 til 30te juni 1908. Hr. Magnussen hadde fra 19de novbr. 1907 til 31te juli 1908 delvis permission for som hospitant at delta i skolens praktiske undervisning.
Hans Fjeld, ingeniør, ansat fra 1ste august 1908 til 1ste mars 1909, fra hvilket tidspunkt han blev ansat som lærer ved skolens, elektrotekniske avdeling.
Olaf Jørgensen, ingeniør, født 1883, ansat fra 1ste juni I 909, er for tiden skolens sekretær og assistent.

Som vikar for sekretær Osw. Magnussen forrettet frøken Sigrid Dick, Porsgrund, fra 19de novbr. 1907 til 31te juli 1908, under førstnævntes deltagelse i skolens praktiske undervisning.

Skolens vagtmestere

Siden denne stilling ved skolens overflytning til nye lokaler i 1895 blev oprettet har følgende herrer indehat posten:
A. Andersen, mekaniker og maskinist, Porsgrund, ansat fra 1ste april 1895 til 7de juni 1896, var tillike lærer i dampkjedlens bruk og behandling.
H. Svanstrøm, mekaniker, Porsgrund, ansat fra 8de juni 1896 til 14de april 1903. Tillike lærer i dampkjedlens bruk og behandling.
Fridtjof Hagbart Mørch, mekaniker og maskinist, Kristiania, ansat fra 15de april til 25de november 1907.
Lars Rogsund, maskinist og tømmermand, født 1858, Porsgrund, ansat fra 26de november 1907 er f. t. skolens vagtmester.

    Noter:
  1. Saavel om denne mand som om flere andre av skolens første lærere savnes nærmere oplysninger.

Utdrag (s. 29-41) fra:
H.E. Kjølseth: Skiensfjordens Mekaniske Fagskole 1884-1909
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen