Skiensfjordens mekaniske fagskole 1884-1909

Skiensfjordens mekaniske fagskole i 25 aar

ved direktør H. E. Kjølseth

Skiensfjordens Skole til Uddannelse af mekniske Arbeidere

1884-1895

I juli maaned 1883 utgik fra verksbestyrer R. J. Brønlund i Porsgrund indbydelse til tegning av midler til anlæg av en «praktisk haandgjerningsskole i mekanik». Tanken om oprettelsen av en saadan skole blev vakt hos hr. Brønlund under et stipendieophold i Amerika, hvor han paa verdensudstillingen i Philadelphia saa utstillet teoretiske og praktiske arbeider fra lignende amerikanske skoler.

Indbydelsen vandt almindelig tilslutning i vide kredse, idet bidrag tegnedes saavel i byer som i landdistrikter over hele det sydøstlige Norge, til et samlet beløp av 11,000 kroner. Dels var bidragene gaver engang for alle, dels indskud, hvorav der skulde svares renter, dersom skolen gav overskud.

Aar 1884 den 9de august, samledes bidragsydere til den paatænkte haandgjerningsskole i Porsgrunds raadhus, hvor der enstemmig vedtoges følgende af Brønlund fremsatte forslag: «Skolen organiseres snarest mulig efter den i indbydelsen lagte plan og med den utstrekning, som de forhaandenværende midler tilsteder».

Samtidig valgtes R. J. Brønlund enstemmig som skolens bestyrer. I kontinuationsmøte den 13de august 1884 valgtes en tilsynskomite, bestaaende av d'herrer:
Kaptein og stadsingeniør Jonas Wessel, der valgtes til formand,
Toldinspektør H. Stenstrup og
Ingeniør H. Cappelen.
Til suppleanter valgtes d'herrer: H. Møller og James Franklin, Porsgrund.

l møtet fremlagdes utkast til statuter, og disse blev efter at være gjennemgaat av tilsynskomiteen fremlagt i generalforsamling, der avholdtes i Porsgrunds raadhus 13de november 1884, og hvor statuterne vedtoges i sin helhet.

I samme møte besluttedes indkjøpt R. J. Brønlunds eiendom i vestre Porsgrund for 14,000 kroner, og vaaren 1885 indrededes i en tidligere seilloftbygning paa eiendommen, de paakrævede verksteder, likesom der opførtes en ny smiebygning i forbindelse med et maskinhus.

l en fra skolens første aar avfattet beretning, skrives herom:

«Skolens virksomhet var saaledes iverksat, og dens formaal var at bibringe yngre folk praktisk utdannelse som mekaniske arbeidere samt meddele dem teoretisk undervisning, saa at de ved et 2 à 3-aarigt kursus kunde dygtiggjøres til at optræde som mekaniske arbeidere».

Betingelserne for optagelse ved skolen, var, at aspiranten maatte kunne regne de 4 regningsarter og skrive en tydelig haandskrift, og undervisning skulde gis i tegning, regning og norsk, i maskinarbeide, i jern og metal, i metalstøpning og kobber- og blikkenslagerarbeide samt i træarbeide, hvorunder hjulmakerarbeide og modelarbeide.

To dage i uken anvendtes til teori og 4 til praktiske arbeider. Skolen begyndte med 2 elever, og 15 elever sattes fra først av som maksimum.

Høsten 1885 søktes første gang et statsbidrag paa kr. 3,200.00 til skolens drift. Ansøkningen avsloges, og i 1886 maatte skolens drift foreløbig indstilles av mangel paa midler.

Paa fornyet ansøkning i 1886, bevilgede Stortinget kr. 3,200.00 paa betingelse av, at et mindst likestort beløp tilveiebragtes paa anden maate, og paa betingelse av, at skolens plan blev approberet av departementet for de off. arb., og at skolen stilles under departementets kontrol.

Fra samme aar bidrog ogsaa Bratsberg amt til skolens drift, til en begyndelse med kr. 200.00 aarlig. Likeledes støttede Porsgrunds og Skiens samlag og sparebanker samt Gjerpens og Skiens sparebanker med aarlige bidrag.

Disse av stat og offentlige institutioner tilstaaede bidrag, fik avgjørende betydning for skolens fremtid. Nytaar 1887 besluttedes skolen atter sat i drift. Av Porsgrunds magistrat og forrnandskap var valgt til ny bestyrelse, d'herrer stadsingeniør J. Wessel, toldinspektør H. Stenstrup, ingeniør H. Cappelen og toldbetjent H. W. Bagger, hvorav sidstnævnte valgtes til bestyrelsens formand. Den 13de januar samme aar approbertes Brønlunds valg som skolens bestyrer av dep. for de off. arb., og i løpet av vaaren 1887 ansattes lærere og utfærdigedes instrukser for bestyrer, lærere og elever samt regler for skolens forretningsførsel.

Fra først av optos og utskreves elever til enhver tid av aaret. Efterhaanden som tilgangen paa elever øket, forlot man dog denne for skolens arbeide særdeles uheldige fremgangsmaate, der i høi grad vanskeliggjorde elevernes forsvarlige utdannelse, og som visselig er en vesentlig aarsak til, at de første aars elever i mange tilfælder bevirket, at skolen til en begyndelse kom i miskredit. Fra 1889 begyndte man saaledes at opta elever kun efter hver jule- og sommerferie. Der var dog fremdeles ingen regelmæssige kurser, og faa eller ingen av eleverne opholdt sig sig i to aar ved skolen, mange endog under et aar.

I 1891-92 gjennemførtes der imidlertid indgripende forandringer i skolens undervisningsmetode og arbeide idetheletat. Den i 1889 ved skolen ansatte lærer artilleriløitnant, K. K. E. Dick, der fra 1ste januar 1891 var ansat som skolens bestyrer efter R. J. Brønlund, som havde søkt sig entlediget fra sin stilling, paa grund av en fremrykket alder og tiltagende sykelighed, havde i 1890 og 1891 dels privat, dels med off. stipendium sat sig ind i arbeidsmetoderne ved lignende skoler i Østerrige og Rusland, ved besøk paa disse steder. Efter mønster fra de utenlandske skoler - specielt fagskolen i Komotau i Østerrige og en noget lignende skole i Moskva - gjennemførtes den forandring i skolens praktiske undervisning, at denne for 1ste aars elever anlagdes fuldstændig systematisk og fremmedes gjennem forarbeidelse av øvelsesrækker i alle skolens læreverksteder. Fordelene ved denne ordning av undervisningen sammenlignet med den tidligere metode, hvor undervisningen i praksis avhang av de mer og mindre tilfeldige arbeider, som meldte sig, og hvorved vanskeliggjordes en ensartet planmæssig opøvelse for de forskjellige elever, var store og iøinefaldende.

Likeledes vedtoges væsentlige forandringer med den teoretiske undervisning, ogsaa efter mønster fra de nævnte utenlandske mekaniske fagskoler, og der blev i motsetning til tidligere krævet eksamen avlagt, før avgangstestimonium kunde erholdes.

Under 21de april 1891 approbertes modifiserte statuter for skolen, og i 1892 fik den ny undervisningsplan, hvorved skolen gik over til et fast 2-aarigt kursus. Der blev undervist i teori om formiddagen og i praksis om ettermiddagen de 5 første dage i uken. Lørdagene undervistes der kun i praksis og kun om formiddagen. Denne fordeling av skolens arbeidstid bibeholdes fremdeles i det væsentlige.

Skolens statsbidrag steg i 1890-91 til kr. 4,000.00 og i 1891-92 til kr. 5.000.00, likesom ogsaa de fra distrikterne ydede bidrag blev forhøiede.

Ved kongelig resolution av 25de mars 1893, blev det tilladt skolen at avholde maskinisteksamen for elever, som havde gjennemgaat det almindelige 2-aarige kursus og et kortere specialkursus, naar forøvrig betingelserne for saadan eksamens underkastelse var tilstede. Skolens praktiske undervisning med sin halve dag, blev herunder at anse æqvivalent med fuld dag i et mekanisk verksted. l aarenes løp har en række av skolens elever benyttet sig av denne ret til at erhverve sig maskinisteksamen ved skolen (ialt ca. 100 elever, eller ca. 10%).

Allerede i 1891 viste det sig, at skolens lokaler i vestre Porsgrund snart vilde bli utilstrekkelige til at møte de tiltagende krav om optagelse ved skolen, likesom de ogsaa, særlig eftersom elevantallet blev større, viste sig mindre heldige som undervisningsrum, og skolens bestyrelse lot derfor høsten 1891 utgaa indbydelse til tegning av velvillige bidrag til nye lokaler for skolen. Indbydelsen resulterte derhen, at der til vaaren 1893 var tegnet ved privat offervillighet kr. 33,000.00, hvorav kr. 7,000.00 til tomt. Av bidragene faldt der paa Porsgrund kr. 20,460.00, Skien kr. 415.00, Stathelle kr. 100.00, Tønsberg kr. 1,000.00, Kristiania kr. 1,025.00 og England kr. 3,000.00.

Paa grundlag af dette for vore forhold storartede privatbidrag, indgik bestyrelsen høsten 1893 til departementet for de off. arb. med andragende om, at der maatte bli utvirket en bevilgning av kr. 50,000.00 til nye lokaler. Andragendet var ledsaget av skisser og overslag over de nye bygningens kostende, efter den av bestyrelsen tænkte plan, og av en længere forestilling og utredning om fagskolers nødvendighet og betydning for et lands industri, støttet med en række uttalelser av fremtrædende mænd i den utenlandske industri.

Medens de gamle skolebygninger kunde rumme i det allerhøieste 50 elever, var de nye lokaler tænkt indrettede for et maksimum av 100 elever, hvorved man mente, at kunne imøtekomme kravene til optagelse for en lang fremtid, og var desuten bygningen saaledes planlagt, at en utvidelse let kunde iverksættes ved tilbygning.

Uagtet departementet ikke fandt at kunne foreslaa noget statsbidrag, blev dog kr. 50,000.00 bevilget av Stortinget den 16de mai 1894. Dermed var saken sikret, og bestyrelsen kunde straks gaa igang med arbeidets utførelse. Den 22de september 1894 nedlagdes grundstenen til den nye bygning av Arbeidsdepartementets chef, statsraad Nielsen, i overvær av amtmanden i Bratsberg, Porsgrunds og Bratsbergs stortingsrepræsentanter, kommunale autoriteter, bidragsydere, der samtlige var indbudne, samt et stort antal tilskuere.

Den nye bygning, der har en særdeles bekvem beliggenhet i nærheten av Osebakkens jernbanestation, er bygget i H-form efter tegning av hr. arkitekt H. Børve, og begrændser et kvartal med 42 meter side. l den egentlige hovedbygning, der er 42 m. lang og ca. 15 m. bred, er i 1ste etage en læsesal for 72 elever og to tegnesale for 35 elever i hver, desuten er her skolens kontorer, lærerværelse, bibliotek og vagtmesterbekvemmelighet. I bygningens 2den etage indrededes bestyrerbolig, medens to store gavlrum foreløbig blev ubenyttet; disse er senere indredet for den i 1901 oprettede elektrotekniske avdeling.

I sidebygningen, der opførtes i én etage, er skolens verksteder beliggende. Maskinverkstedet er ca. 17 m. langt og 9 m. bredt, medens modelverkstedet og smien med metalstøperiet er ca. 14 m. × 9 m. hver.

I sommerferien 1895 kunde overflytningen av skolens maskiner m. v. foregaa; dampmaskine paa ca. 40 hestekr., utført av skolens elever, installeredes, og ved begyndelsen av skoleaaret var den hele montering, der i det væsentlige var planlagt og ledet av daværende faglærer og inspektør ved praktiske undervisning, ingeniør W. Ludt fuldført saaledes, at man ved begyndelsen av skoleaaret 1895-96 kunde ta de nye lokaler i bruk for undervisningen. I bestyrelsesmøte, avholdt den 3die september 1895, besluttedes at foreslaa forandret skolens titel, der i det praktiske liv fandtes tungvint og ikke helt betegnende for skolens formaal til

«Skiensfjordens mekaniske fagskole»

hvilket departementet approberte den 25de september næstefter, likesom det bestemtes, at skolens bestyrer fremtidigen blev at benævne «direktør».

1895-1901

Ved skolens overflytting til dens nye, tidsmæssige og praktiske lokaler, var et nyt avsnit i skolens historie indledet. Skolens undervisningsmetode og arbeidsordning, saaledes som den var bleven fastslaaet ved planen av 1892, var prøvet og havde vist sig at være heldig og gi gode resultater, og under maalbevist arbeide og tro paa fremtiden, førtes det ene kuld elever efter det andet frem til eksamen. Skolens virke hadde tat fast form og fundet sin plass i vort lands industrielle liv, og i følelsen av at den havde sin vigtige opgave at løse, gik arbeidet ved skolen med liv og lyst.

Søkningen til skolen viste maaske mer end noget andet, baade at dens eksistens var berettiget, og at dens undervisning og arbeide blev ledet og utført paa en tilfredsstillende maate. Allerede det første aar i de nye lokaler, overskred elevantallet det ved bygningernes første planlæggelse tænkte maksimum av 100. Man havde rigtignok været saa forutseende at indrette lokalerne for 130-140 elever, men to aar senere, i 1897-98 var elevantallet 133, og siden har skolen været fyldt til sidste plads, ja mer end det.

Medens saaledes den ikke lette opgave at gi skolen en fast og heldig organisation og gode vilkaar at arbeide under, hvad lokaler angik, maatte siges at være løst, forelaa der for skolens styre endnu en vanskelig opgave at løse, nemlig betryggelsen av skolens fremtidige økonomi.

Skolen var egentlig uten eiermand. Den var vokset frem ved store private bidrag og ved tilskud av stat, kommune og off. institutioner, men den kunde ikke siges at være privat, heller ikke var den kommunal eller statsskole. Denne eiendommelige stilling gjorde dens eksistens usikker i økonomisk henseende, særlig fordi det saa hurtig økede elevtal ved de store krav til verktøi, maskiner, inventar og andet materiel, havde paaført den en ikke ubetydelig gjæld. Vistnok havde de bevilgende myndigheter altid vist sig imøtekommende overfor skolens krav paa økede bidrag, statens tilskud var saaledes i aarene 1894 til 1901 steget fra kr. 5000.00 til ca. kr. 11,000.00, og kommunale og andre bidrag var i 1901 naaet kr. 3,400.00, men samtidig var skolens driftsbudget steget til ca. kr. 27,500.00 -, likesom skolen, som nævnt, havde paadradd sig gjæld, for hvilken skolens bestyrelse havde stillet sig personlig ansvarlig.

Med den betydning skolen hadde faat for det hele land, og i betragtning av de store summer, staten havde nedlagt i skolen, syntes det efterhaanden mer og mer rimelig, at skolen overgik til at bli statsskole. Dette syn paa saken var gjentagende fremholdt av skolens bestyrelse, uten at det dog resulterte i noget, før skolen i likhet med de øvrige tekniske skoler, henlagdes under kirke- og undervisningsdepartementets overtilsyn. Dette departements daværende chef, hr. statsraad Wexelsen, imøtekom bestyrelsens indtrængende henvendelse, om at søke tilveiebragt en sikker, fremtidig ordning, og de herom førte underhandlinger resulterte i, at der fra departementet rettedes en anmodning til skolens bestyrelse om at indkomme med forslag til sakens ordning. I mars 1899 avgav skolen sin forestilling herom, og i mai samme aar indgik departementet til Stortingets presidentskap med forslag om ordning av skolen enten som kommunal eller statsskole med opretholdelse av forholdsvise kommunale bidrag til skolens drift. Da Stortinget fandt det nødvendig at underhandle med de forskjellige interesserte kommuner angaaende den foreslaaede ordning inden denne fik sin avgjørelse i Stortinget, blev der gjort henvendelser til vedkommende kommuner, om at tiltræ departementets forslag. Disse henvendelser resulterte i, at kommunerne forhøiet sine faste bidrag, men nægtet at gaa med paa forholdsvise bidrag.

Departementet fandt det frugtesløst at foreta yderligere skridt ianledning de lokale bidrag, og foreslog i propositionen for 1899-1900, skolens gjæld ordnet ved pantelaan og statsbidraget bevilget under forutsetning av, at departementet bemyndigedes til at overta skolens overbestyrelse.

Budgetkomiteen kunde imidlertid ikke anbefale departementets forslag, forsaavidt angik skolens overgang til statsskole, men vilde stille skolen paa samme fot som de øvrige tekniske skoler, og Stortinget var enig med bugetkomiteen heri.

I propositionen for 1900-01, gjenoptar imidlertid departementet sit forslag om skolens overgang til statsskole. Budgetkomiteen finder dennegang at kunne slutte sig dertil, og ved Stortingets avgjørelse det 16de april 1901, fastsloges skolens overgang til statsskole fra 1ste april samme aar, som en avsluttet kjendsgjerning. Betingelsen om de kommunale bidrag som forholdsvise blev vistnok opretholdt, men med en saadan fortolkning, at der senere vilde være rum for fornyet overveielse og endelig fastsettelse. Dette krav blev da ogsaa allerede i 1902-03 frafaldt, idet Stortinget efter budgetkomiteens indstilling vedtok, at de fremtidige bidrag ansees faste, «indtil videre, saalænge skolens utgifter ikke i vesentlig grad økes».

Det kan have sin interesse, at anføre som et uttryk for skolens virksomhet og utviklingskamp, hvad budgetkomiteen bl. a. uttaler i sin indstilling om saken:

«Med denne skolens historie for øie, maa det erkjendes, at den i sin tilblivelse og utvikling indtar en særstilling i vort land. Den har sat sig som maal at avhjælpe et savn og supplere vort tekniske undervisningsvæsen med et led, som hittil har manglet. Den har litt efter litt vokset sig frem til at faa betydning utover de nærmestliggende distrikter, idet den ved optagelse av elever fra det hele land tilfredsstiller et alment behov. Den er saaledes bleven en betragtelig faktor i vor industris utvikling. Dette er imidlertid kun den ene side av dens landsgavnlige virke. Det maa nemlig erindres, at skolen i det store og hele bygger paa folkeskolens grund og saaledes spreder høiere oplysning og fagindsikt blandt alle klasser paa en maate, som paa dette omraade ikke har noget helt tilsvarende hos os. Det her paapegede har da ogsaa været erkjendt og vurdert af det offentlige og har bestemt dettes holdning likeoverfor skolen. Idet man om dette punkt tillater sig at henvise til dok. nr. 97 for 1898-99, skal her alene bemerkes, at skjønt bevilgningsmyndigheten, overensstemmende med det virkelige forhold, i skolen alene har set en privat institution, dog i erkjendelsen av dens opgave som et statsformaal stadig har vist en redebonhet, som kulminerte med statstilskuddet til skolens nye bygning i 1894 paa kr. 50,000.00. Det er ikke for sterkt med et daværende medlem af budgetkomiteen at betegne en saadan bevilgning til en privat skole som enestaaende».

Ved disse betydningsfulde avgjørelser, var skolens fremtid sikret ogsaa i økonomisk henseende, og en tung byrde løftet fra de mænds skuldre, som med megen personlig opofrelse og meget arbeide i skolens bestyrelse gjennem en aarrække, havde tat de tyngste tak for at bringe skolen i sikker havn.

Ved siden av spørsmaalet om skolens økonomiske ordning, meldte der sig i disse aar endnu en opgave, der ogsaa krævet sin løsning. Det var kravet om elektroteknisk undervisning ved skolen.

Baade fra en flerhet av de elever, som frekventerte skolen, og fra mange andre fremholdtes ønskeligheten av at kunne erholde undervisning i elektroteknik, og mange var de forespørsler, som rettedes til skolen i den anledning. Man var ogsaa vidne til, at der hvert aar søkte flere av skolens elever til utlandet, for paa dette omraade at erhverve en utdannelse, som herhjemme ikke var at erholde.

Til forberedelse av saken, androg skolens lærer, ingeniør H. E. Kjølseth, i 1896 om et stipendium til 1 aars ophold i Tyskland og Østerrige, for der bl. a. at studere elektroteknisk undervisning ved lignende skoler. Andragendet anbefaledes paa det bedste av skolens bestyrelse, der ogsaa bestemt pegte paa ønskeligheten og endog nødvendigheten av, at der i en nogenlunde nær fremtid indførtes elektroteknisk undervisning ved fagskolen. Stipendiet blev bevilget i novbr. 1896 og studiereisen foretos i 1897-98. Hermed var det første skridt gjort til tankens realisation.

For at faa et uttryk for betimeligheten av oprettelsen av et kursus i elektroteknik og for at søke støtte for saken, blev der av skolens direktør gjort henvendelse til tekniske autoriter, industridrivende og teknisk interesserede med henstillen om uttalelse og i tilf. anbefaling av tankens utførelse.

Henvendelsen resulterte i, at der indløp uttalelser med de varmeste anbefalinger av tankens realisation, fra ca. 100 av landets fremskudte mænd og industrielle bedrifter.

Ledsaget av disse uttalelser, indlevertes vaaren 1900 til Stortingets presidentskap efter samraad med kirkedepartementet, for hvis stortingsproposition saken kom for sent ind, forslag til oprettelse av en elektroteknisk avdeling ved Skiensfjordens mekaniske fagskole. Forslaget, der var ledsaget av detaljeret omkostningsoverslag og plan for undervisningen, optos av Bratsberg amts representanter, nemlig d'herrer: Ullmann, Sveinson, Skilbred og Rinde, og budgetkomiteen indstillede under 29de mai 1900 til stortinget at bevilge:

«Som bidrag til oprettelse av en elektroteknisk avdeling indtil kr. 15,000.00. Som bidrag til avdelingens drift indtil kr. 4,000.00, paa betingelse av, at der hertil av vedkommende kommune eller paa anden maate sikres bidrag av tilsammen mindst kr. 1,000.00», hvilken indstilling vedtos av Stortinget.

De forlangte bidrag til avdelingens drift, tilveiebragtes i sommerens løp, idet Porsgrunds kommune bevilgede kr. 300.00, Skiens kommune kr. 300.00, Skiens brændevinshandel kr. 300.00 og Solums kommune kr. 100.00. Forholdene føiet sig imidlertid ikke saaledes, at avdelingen kunde sættes igang fra høsten 1900 saaledes som tænkt; men ved skoleaarets begyndelse 1ste september 1901 var avdelingers lokaler og udstyr i fuld stand, saa undervisningen kunde optas.

l løpet av aaret var der ført forhandlinger med departementet om detaljerne i avdelingens undervisningsplan, og denne blev endelig fastslaat paa det grundlag, at den elektrotekniske avdeling ordnedes parallelt med den mekaniske, saaledes at 1ste klasse blev gjort til fællesklasse for begge avdelinger. Dette var noget avvigende fra skolens oprindelige forslag, den gik ud paa at bygge avdelingen som et tredje aar paa den 2-aarige mekaniske avdeling. Den vedtagne plan, gjorde adgangen til avdelingen lettere og blev foretrukket av den grund

Til undervisningsrum for avdelingen blev de to store gavlrum i skolens hovedbygning indredet, det ene til tegne- og læsesal, det andet til verksted, medens der til laboratorium (maalerum) blev indredet et større rum i hovedbygningens kjælder.

Den nye avdeling var særdeles godt utstyret med maskiner, apparater og andet materiel av det mest tidsmæssige slags. Til avdelingens drift, benyttedes elektrisitet, der erholdtes fra Porsgrunds elektricitetsverk, og i alle dens rum indstalleredes elektrisk belysning.

Avdelingen var beregnet paa et maksimum av 40 elever, og med fuldt elevantal kunde avdelingen opta sit arbeide allerede det første aar.

Antallet av lærere ved skolen, blev ved den nye avdelings oprettelse forøket fra 6 til 9 mand.

Skolen var ved den nyoprettede avdeling git en værdifuld og tidsmessig tilvekst, der likesom den ældre mekaniske avdeling fik en søkning, der tilfulde godtgjorde dens berettigelse.

Fagskolens lokaler var nu utnyttet til det yderste, alle rum fra kjælder til tak var tat i bruk, men med de store elevtal var det allikevel ofte trangt nok, ja saa trangt, at undervisningen tildels vanskeliggjordes i ikke liten grad. Av hensyn til de hurtig stigende, men derfor knappe budgetter, blev man efterhaanden nødt til at arbeide med klasser paa 72-76 elever. At arbeidet i disse uhyre klasser lagde sterkt beslag paa lærernes arbeidskraft siger sig selv. De mænd, der har været knyttet til skolen som lærere ned igjennem aarene, vet at tale med om disse ting. At undervisningen under saadanne forhold har kunnet føre til de resultater som den har gjort, kan ikke mindst tilskrives den til det yderste gjennemførte orden og diciplin i arbeidet, og den tro paa og interesse for saken, som har besjælet alle, der har været i skolens tjeneste.

1901-1909

Efter aarene 1900-1901 indtraadte en roligere periode i skolens utvikling. Det for skolens fremtid saa betydningsfulde, økonomiske spørsmaal var tilfredsstillende ordnet: den nye elektrotekniske avdeling var traadt ut i livet, og hovedtrekkene i skolens undervisning var innarbeidet og fæstnet gjennem snart 10 aar.

Hvad der nustod tilbake som de nærmestliggende i utviklingen, var saa at si finpudsningen av skolens undervisningsplan, bedringen i lønnings- og arbeidsvilkaarene for skolens funktionærer, og idetheletat arbeidet for paa grundlag av indvundne erfaringer at indføre forbedringer ved skolens undervisning, saaledes at den kunde bli mest mulig effektiv og staa paa høide med tidens krav.

Det maa her erindres, at skolen helt til de sidste aar har staat uten sidestykke i de skandinaviske lande. Utenfor hvad man har kunnet drage sig tilnytte av fjernere landes erfaringer paa dette omraade, har man derfor selv maattet bygge undervisningsmetoderne og fremgangsmaaten op. Paa grund av den hurtige vekst og de i forhold hertil knappe budgetter, var der mangt og meget, som av skolens bestyrelse og lærere fandtes mindre tilfredsstillende end ønskelig kunde være; men som forholdene var, fik man dog foreløbig slaa sig tilro med at faa det væsentlige ind i et godt spor. Efterat nu de store hovedspørsmaal i utviklingen var ordnet, var imidlertid tiden inde til ogsaa at søke de mer eller mindre underordnede detaljespørsmaal tilfredsstillende løst.

Ved skolens overgang til statsskole, blev den hele skoleplan underkastet en revision. Den egentlige undervisningsplan undergik kun uvesentlige forandringer, likeledes optagelsesfordringerne, regler for eksamen, skolepenge og undervisningstid. Derimot blev der indtat nye bestemmelser om skolens bestyrelse og lærere; saaledes blev der fastsat:

Videre indeholder planen regler for forstanderskapets funktioner og lærernes ansættelsesvilkaar.

Av kirkedepartementet blev der i januar 1905 nedsat en komité, som fik i opdrag at ta under overveielse ordningen av det lavere tekniske undervisningsvæsen i landet, herunder indbefattet ogsaa Skiensfjordens mek. fagskole. Gjennem konferanser mellem denne komité og skolen, enedes man om et forslag til ny plan for skolen og til enkelte andre forandringer i skolens ordning. Dette forslag er nu optat av departementet og fremsat i kgl. prop. av 3die juli 1909.

De foreslaaede forandringer i undervisningsplanen, er mindre væsentlige og bestaar kun i nogen omlægning av fagene, samt i forhøielse av laveste optagelsesalder fra 15 til 16 aar. Der foreslaas imidlertid en anden betydningsfuld og fra skolens side, længe ønsket forandring, nemlig delingen av skolens store klasser, der som foran nævnt, har elevtal paa optil 72-76 i én klasse og under én lærer. Efter komiteens av departementet optagne forslag, skulde største elevtal i hver klasse bli 35-40. For at faa dette gjennemført med de nuværende lokaler, maa direktørboligen i skolens 2den etage omdannes til undervisningsrum og lærerpersonalet forøkes noget; men det er at haape, at den herved bevirkede forøkelse av skolens budget, ikke vil hindre gjennemførelse av en for undervisningen saa ubetinget gavnlig reform.

Under den raske vekst, som skolen har tat fra den første lille begyndelse, for 25 aar siden med nogle faa elever, indtil den for 8 aar siden var naad det av skolens lokaler givne maksimum av halvandet hundrede elever, siger det sig selv, at der stadig har været stillet store krav til dens lærerpersonale. Ikke alene undervisningen i de store klasser, men ogsaa meget andet i forbindelse med skolens utvikling slaaende arbeide, har lærerne maattet overta og stedse med glæde overtat.

Paa grund av sin egenartede undervisning og paa grund av den hurtige utvikling skolen har gjennemgaat i de forløpne 25 aar, har der ogsaa i langt større grad været spørsmaal om den enkelte lærers initiativ og dygtighet, end det vil være ved skoler, med en gjennem aarrækker indarbeidet og ved lignende skoler prøvet plan; men ogsaa under almindelige forhold kan man mer end ved de fleste andre skoler si, at undervisningens værdi ved en skole som denne, i første række avhænger av skolens lærere.

Der har ogsaa fra skolens overordnedes side altid været vist forstaaelse herav, og der har været forsøkt gjennem forslag til bedring av lønningsvilkaarene, at faa sikret skolen et dygtigt og for sin gjerning interessert lærerpersonale. Sammenligner man de første lønninger paa helt ned til 600 kr. med de nuværende, ser man ogsaa, at disse forhold vistnok har været underkastet en betydelig fremgang; en regulering av alderstillæg for skolens lærere, saaledes som det fra skolens side, gjentagende har været ansøkt om, er det dog endnu ikke lykkedes at faa gjennemført, likesom lønningerne sammenlignet med lærerlønningerne ved andre skoler, endnu maa siges tildels at være smaa.

Allerede ved den den elektrotekniske avdelings oprettelse i 1901, blev denne avdeling forsynet med saavel elektrisk drivkraft som elektrisk belysning. To aar senere, i 1903, blev ogsaa den mekanske avdelings undervisningsrum og verksteder, forsynet med elektrisk belysning, likesom avdelingen tillike overgik fra dampdrift til elektrisk drift. Denne forandring maa betragtes som et betydeligt fremskridt, der har kommet arbeidet ved skolen tilgode i flere henseender.

Saavel arbeidet med de her nævnte forandringer, som forøvrigt ethvert arbeide med vedlikehold av skolens inventar og maskineri eller utførelsen av nye maskiner og apparater for undervisningen, er utført i størst mulig utstrekning av skolens elever, naar arbeidet har været av en saadan art, at det med fordel har kunnet indpasses i den alm. undervisning. Paa denne maate har man faat et billigt utført arbeide og eleverne har faat en øvelse, de ellers vilde gaat glip av.

Det har foran været nævnt, at søkningen til skolen stadig har været stigende fra det øieblik, den kom igang. Det synes som dette fortsat skal bli tilfældet. Ansøkningerne om optagelse, har i det allersidste aar naadd et antal som aldrig før. Det kan uten overdrivelse siges, at skolen for øieblikket kunde været dobbelt saa stor, som den er, og dog faa sine klasser fyldte, og det er vel at forutse, at der i en ikke meget fjern fremtid maa bli tale om en utvidelse. Allerede ved planlæggelsen av skolens nuværende lokaler, havde man en saadan mulighet for øie. Derfor er skolens bygninger opført saaledes, at en paabygning uten vanskelighet kan iverksettes, likesom ogsaa den i sin tid av nuværende statsminister Gunnar Knudsen til skolen skjænkede tomt, endnu er delvis ubebygget.

Medens det i skolens første aar og en tid utover ofte viste sig vanskelig for dens elever at erholde nogen passende beskjeftigelse, efterat de havde forladt skolen, vistnok nærmest fordi at dens allerførste elever var lidet dygtige paa grund av deres i almindelighet kortvarige ophold ved skolen, saa har der i de senere aar været en stadig stigende etterspørsel efter de unge mænd, som har erhvervet skolens avgangsvidnesbyrd. Det siger sig jo selv at en undervisning, der baade omfatter teori og praksis i tekniske fag, men som kun er toaarig, maa bli elementer, og at eleverne, selv om de har gjennemgaat det toaarige kursus med det bedste resultat, dog ikke kan regnes hverken som ingeniør eller som utlærte praktikere, noget der ogsaa altid er fremholdt fra skolens side overfor dens elever. Hvad de unge mænd derimot er i besiddelse av, er et vel gjennemarbeidet grundlag av elementærtekniske kundskaper i praktisk som teoretisk retning, et grundlag, hvorpaa de let kan arbeide sig videre frem til dygtighet i de tekniske fag og ferdigheter. Det har ogsaa stedse vist sig, at skolens elever har kunnet hævde sin plads og naa frem til stillinger, der endog ofte staar over, hvad skolens utdannelse skulde berettige til.

Utdrag (s. 3-24) fra:
H.E. Kjølseth: Skiensfjordens Mekaniske Fagskole 1884-1909
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen