B. Skolens adminstrasjon

Skolens overstyre er: Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement, Oslo.

Som før nevnt bestod skolens tørste bestyrelse av: Ingeniør Gunnar Knudsen, boktrykker Kr. H. Dyring, direktør C, Bauer og konsul Alfr. Petersen.

Gunnar Aonon Knudsen, født 19. september 1848 på Salterød, Arendal. Polyteknisk eksamen i Gøteborg 1859, utd, Kri.a og Sunderland 70 -71. Skibsreder og drev skibsbyggeri i 71-80, overtok godset Borgestad 1882. Ordf. for Gjerpen 86-92, storlingssuppl. Bratsberg, stort.repr. 92-97, 00-01 og 06-08, statsråd 01-05, Statsminister 08-10. Deltok i oprettelsen av Laugstol Bruk, Porsgrunds Gjærfabrik, Porsgrunds Porselcensfabrik, eneeier av Borgestad Chamottefabrik og Teglverk, og Egelands Verk og Træsliberi. Videre var herr Knudsen initiativtageren og den ledende ved oprettelsen av Skiensfjordens kom. Kraftselskap. Ved oprettelsen av Porsgrunns tekn. aftenskole spillet det en meget viktig rolle at herr Knudsen gikk inn for skolen og ikke minst at han med sin personlighet og ualmindelige dyktighet og pågangsmot tok sete i skolens styre og var dets første formann. Herr Gunnar Knudsen fratråtte styret i 1891.

Kristian Henrik Dyring, født 4. aug. 1858 i Porsgrunn. Utd. ved Steenske Boktrykkeri i Oslo 1877 og ved besøk i Kjøbenhavn. Grunnlegger av bladet «Grenmar» og redigerte dette til 1918. Grunnla og redigerte «Dyrenes Ven» 1897-99, «Tidsskrift for Fjærfæavl» 1893-1924. Tok 1888 initiativet til dannelse av Den norske Handelsstands Fællesforening. Medlem av styret i Skiensfjordens kom. Kraftselskap fra grunnl. 1912-1926. Medl. Norges Brandkasses repr.sk. 1921-33. Medl. tilsynskomm. Jarlsbergbanen 1926-29. Medl. adm.styret i Skiensfjordens Kreditbank 1924-33. Stiftet 1885 Porsgrunds Haandv. og Industriforening, hvis formann han var i 25 år. Formann i utstillingskomiteen ved Porsgrunns-jubileet 1925. Stortingsrepresentant 1896, 1908 og 1909. Medlem av Porsgrunns formannskap 1891-1926, ordfører i 12 år, medl. Porsgrunds Sparebanks repr.sk. siden 1891 - formann 1922-30.

Herr Dyring er ridder av St. Olavs Orden og innehar videre Dannebrogsordenen. Kr. H. Dyrings innsats for Porsgrunns tekn. aftenskole kan ikke høit nok vurderes, foruten å være initiativtager, og det intense arbeide han nedla for å få skolen oprettet og igangsatt, har han gjennem alle skolens 50 år hatt sete i styret og været dets formann fra 1891-1913, da han blev opnevnt som statens representant. Herr Dyring har utrettelig arbeidet for skolens beste og aldri spart sig, når det gjaldt å hevde skolen og gjøre den nyttig for håndverket og industrien. Dyring fratråtte efter eget begjær styret jubileumsåret 1939.

Carl Maria Bauer fra Afwasser i Schlesien var utdannet som ingeniør og keramiker. I den tid han var medlem av Porgr. tekn. aftenskoles styre var han ansatt som direktør for Porsgrunds Porselænsfabrik. Tidligere hadde han været direktør for firmaene Ph. Rosenthal & Co., C. Tielsch & Co. og Bauer, Rosenthal & Co. Herr Bauer var i sin tid ansett for å være Tysklands mest fremragende keramiker. Bauer fratråtte styret i 1890.

Alfred Petersen Wright, født 1. september 1847, ophold i utlandet, skibsreder og fabrikkeier, mangeårig ordfører for Porsgrunn, stortingssuppleant 86-22, 03-06, stortingsmann 1910-12. Ordf. Skiensfj. Kreditbanks representantskap, var med og oprettet skibsassuranseforeningen «Reform». Eier av Porsgrunds Gjærfabrik og oprettet Norrøna Fabriker 1883. Deltok i oprettelsen av og medl. av direksjonen for Porsgrunds Porselænsfabrik. Dansk visekonsul for Porsgrunn. Ridder av St. Olav-ordenen. Hr. konsul Petersen Wright var medlem av skolens styre til 1911.

Siden har i skolens styre etterhvert sittet:

N. Borch1890 - 1896
E. Lammers1891-1893
A. Bjaaland1893-1902
Finn C. Knudsen1896-1939
Jacob Augestad1902-1932
H. Børve1910 -1919
H. E. Kjølseth1911-
M. Hansen1932-1935
Bernh. Sørensen1935-
Bj. Dyring1935-
Alfred Saltnes1936-1939

Formenn i skolens styre har gjennem årene været: herr statsminister Gunnar Knudsen 1889-1891, herr boktrykker Kr. H. Dyring 1891-1913 og herr ingeniør Finn C. Knudsen 1913-1939.

Finn C. Knudsen, født 13. oktober 1868 i Porsgrunn. Eksamen ved Trondhjem tekniske skole. Eksamen Glasgow universitet. 3 års studieophold ved Kobert Duncans skibsbyggeri, Port Glasgow, i års ophold i Frankrike. Drevet skibsrederi og skibsbygging siden 1891. Stortingsmann 1922-24. 6 år ordfører i Eidanger. Formann i styret for Skiensfjordens mek. Fagskole, Porsgrunds og Omegns Sjørnannsskole og Porsgrunds Telefonforening. Leder av Porsgrunds Metalverk A/S. Medlem av representantskapet for Porsgrunds Porselænsfabrik og Porsgrunds Sparebank.

Herr ingeniør Finn C. Knudsen har været en overmåte verdifull mann for skolen og hans hele 25 års virksomhet som styrets formann har været en hel kjede av uegennyttige ofre. At skolen jubileumsåret står som den velrenomerte og velordnede skole skyldes for det meste herr Knudsens ualmindelige, dyktige ledelse av skolens administrasjon. Herr Knudsen fratråtte styret jubileumsåret 1939 efter i 43 år å ha været medlem av skolens styre, derav 25 år som dets formann.

Utdrag (s. 17-21) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen