A. Skolens grunnleggelse

Porsgrunns tekniske aftenskole begynte sin virksomhet for 50 år siden, idet skolens første elevkull - i et antall av - 52 møtte til ordinær skolegang 1. september 1889.

Allerede i året 1886 hadde faginteresserte og foretagsomme menn innen Porsgrunds Haandværkerforening arbeidet med tanken om oprettelse av en teknisk aftenskole i Porsgrunn. I foreningen blev initiativet til oprettelsen av denne nyttige og gjennem årene så fruktbringende institusjon tatt op av foreningens daværende formann, boktrykker og redaktør Kr. H. Dyring. Forhandlingene innen foreningen resulterte i at man under 10. november 1886 tilstillet Porsgrunds Magistrat og Formandskab et andragende med forslag om at der nedsettes en komite for å foreta undersøkelser og avgi betenkning angående oprettelse av en teknisk aftenskole i Porsgrunn.

I følge formannskapets forhandlingsprotokoll av 4. februar 1887 blev enstemmig sådan komite nedsatt, og dens medlemmer kom til å bestå av følgende herrer:

Kr. H. Dyring.C. Lund.
Gunnar Knudsen.Alfr. Petersen.
H. H. Lie. 

Den 11. februar 1887 konstituertes komiteen, og dens formann C. Lund fikk i opdrag å fremlegge forslag til plan, leseplan og budsjett for den påtenkte aftenskole. I møte 8. mars samme år blev såvel plan som budsjett for skolen fremlagt og blev formannen pålagt å forfatte innstilling i sakens anledning og å fremsende samme til magistrat og formannskap.

Det påfølgende år 1888 den 14. februar avholdt komiteen Møte, hvor det besluttedes å sette igang et teknisk forberedelseskursus, der skulde begynne sin virksomhet samme høst og omfatte følgende fag: Frihåndstegning, konstruksjonstegning, regning og utmålingslære samt skrivning. Kurset varte fra medio september 1888 og blev avsluttet ultimo april 1889.

17. april 1889 blev der avholdt møte av de av kommunestyret valgte medlemmer av skolens styre, nemlig Alfr. Petersen, direktør Bauer, boktrykker Dyring og Gunnar Knudsen. Til styrets formann valgtes herr G. Knudsen og som dets viseformann herr Kr. H. Dyring. I møtet konstituertes herr kand. C. Lund som skolens bestyrer.

Samme år, den 25. mai, blev der igjen holdt møte i bestyrelsen, hvor herr C. Lund blev beskikket som bestyrer og følgende herrer blev, i forventning om dep.s approbasjon, ansatt i de forskjellige fag ved skolen:

Hovedlærer i tegning arkitekt H. Børve.
Hjelpelærer i tegning lærer Kr. Kjær.
Hjelpelærer i mek. tegning ingeniør Jamvold.
Geometri etc kand. C. Lund.
Regning og utmålingslære seminarist J. Olsen.
Skrivningseminarist J. C. Ramberg.
Bokholderi bokholder S. Andresen.

Samtidig blev innsendt til departementet skolens plan, som da var godkjent av kommunebestyrelsen og under 20. september 1889 også blev vedtatt av departementet for de offentlige arbeider, sålydende:

Plan for Porsgrunds tekniske aftenskole.

§ 1

Skolens formaal er at meddele de for haandverk og lignende industri nødvendigste kunnskaber og færdigheder.

§ 2.

Skolens undervisning meddeles i to aftentimer ugens fem første virkedage omkring 7 ½ maaned af aaret udenfor sommermaanederne.

§ 3.

Skolens kursus er treaarigt og omfatter følgende fag: tegning, regning og geometri, skrivning, bogførsel med korrespondance og handelsregning, fysik og kemi.
i de to første kurser meddeles undervisningen fælles for alle elever. I det tredie kursus meddeles undervisningen særskilt for:
1. Arbeidere i det almindelige haandverk.
2. Arbeidere i den mekaniske industri.
3. Bygningshaandverkere.

§ 4.

Skolens faste lærere, af hvilke en beskikkes som bestyrer, danner under dennes forsæde et Iærerraad, der har at udtale sig i alle spørgsmaal vedkommende skolen.

§ 5.

Skolens bestyrelse består af 4 af kommunebestyrelsen valgte mænd samt den af skolens Iærere, der beskikkes til bestyrer. De valgte medlemmer fungerer i 4 aar saaledes, at to udtræder hvert andet aar, første gang efter lodtrækning. De aftrædende kan undslaa sig for at modfage gjenvalg i ligesaa lang tid, som de har fungeret. Bestyrelsen vælger inden sin midte en formand og sammentræder saa ofte, denne finder det fornødent. Beslutninger kan kun fattes, naar mindst tre af medlemmerne er tilstede; i tilfælde af stemmelighed gjør formandens stemme udslaget.

§ 6.

Optagelse af elever foregaar hvert aar. For at optages i skolens første kursus maa vedkommende være i besiddelse af de kundskaber, som meddeles i almueskoler paa landet; desuden maa vedkommende medbringe bevidnelse for godt moralsk forhold fra sin mester eller prinsipal eller, dersom han ei endnu er optaget i nogen praktisk bedrift, fra den af ham sidst besøgte skole.

§ 7.

Bestyrelsen bestemmer, i hvilken udstrækning eleverne har at deltage i undervisningen i de forskjellige fag. Dog vil der være anledning for de elever, der ønsker det, kun at optages som tegneelever i et til den øvrige skole knyttet tegnekursus.

§ 8.

Optagelsesalderen er 14 år; dog kunde tegneelever optages i en alder af fulde 12 aar. Haandverkere og fabrikarbeidere bør fortrinsvis komme i betragtning ved optagelsen.

§ 9.

Skolepengenes størrelse bestemmes af bestyrelsen. Skolepengene erlægges forskudsvis.

§ 10.

Skolens lærere ansættes, og dens bestyrer beskikkes af skolens bestyrelse med approbation af vedkommende regjeringsdepartement. Samtlige lærere ansættes med tre maaneders gjensidige opsigelsesfrist. Midlertidige lærere og pedellen antages af bestyrelsen. Bestyreren, hvem kassererforretningen paaligger, bør stille kaution. Bestyrelsen bestemmer alt angående:

  1. Anordning af undervisningen, fagenes fordeling og maalet i de enkelte fag for de forskjellige afdelinger.
  2. Eksaminer og afgangsvidnesbyrd m. m.
  3. Uddeling af friplasse.
  4. De nødvendige ordensregler for skolen, dens lærere og elever.
  5. Alle spørgsmaal vedkommende skolens økonomi i overensstemmelse med det af kommunebestyrelsen vedtagne budget.

§ 12.

Bestyrelsen har hvert aar at afgive beretning om skolens virksomhed med budgetforslag for næste skoleaar, hvilke in duplo tilstilles magistraten, der sender den ene til vedkommende regjeringsdepartement og den anden til formandskabet.

I bestyrelsen for Porsgrunds tekniske aftenskole,
Porsgrund den 20de august 1889.

Gunnar Knudsen.Kr. H. Dyring.  
C. M. Bauer. Alfred Petersen.  
Carl Lund.

Foranstaaende Plan for Porsgrunds tekniske Aftenskole approberes.
Den kongelige norske Regjerings Departement for de offentlige Arbeider.

Kristiania den 20de September 1889.

P. Birch-Reichenwald.

Chr. Hansson.

Det av bestyrelsen utarbeidede budsjett for skolens første driftsår så således ut:

Lærerlønningerkr.2,960.00
Pedellkr.100.00
Belysning og brenselkr.220.00
Diversekr.170.00
 kr.3,450.00
- skolepenger (60 elever a kr. 5.00)kr.300.00
 kr.3,150.00

Utdrag (s. 11-16) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen