Yrkesskole for sjømenn

Yrkesskole for sjømenn ble startet i Porsgrunn den 1. mars 1950 efter initiativ av Porsgrund og Omegns Sjømandsforening. Komiteen som i 1945, hadde fått i oppdrag å arbeide med denne sak, d.hrr. H. Rennesund, H. E. Kjølseth og H. Stenvang, kune se sitt oppofrende og tidskrevende arbeide vel i havn.

Skolen fikk følgende styre: Mønstringssjef Einar Stensholt, formann - skipsreder G. K. Borgestad, viseformann - havnefogd Martin Andersen, sekretær - kaptein Harald Andersen og bestyrer Arthur Nilsen, styremedlemmer. Skolen ble startet med det formål å gi førstereisgutter i alderen 15-20 år en faglig og moralsk opplæring i sjømannsskap.

Porsgrund og Omegns Sjømandsforening stilte til rådighet seilkutteren «Terje Viken» og et større ildsikkert lagerrom i sin gård Storgaten 163, Porsgrunn kommune bevilget kr. 18.000,- til innredning av dette rom, slik at kursene fikk et prektig undervisningslokale, kabelgatt, kontor og sanitæranlegg.

Kursene ved skolen hadde inntil 1952 vart i 3 måneder og senere 11 uker, med 3 kurs pr. år. Grunnet vanskelige forhold med innkvartering av tilreisende elever på sjømannshjemmet, skolelokalenes størrelse og ikke minst de økonomiske hensyn, utdannet kursene de første år kun ca. 40 elever pr. år.

Skolens leieforhold i Sjømannshjemmet ble bedret slik at kursene fikk 3 rom for underbringelse av 22 elever og et stort rom til klasseværelse. Utdannelses-kapasiteten ble dertil øket ved kontinuerlige kurs. I budsjettåret 1955/56 ble det utdannet 96 gutter.

Skolens første bestyrer var kaptein Karl Isaksen og fra 1/2 1953 kaptein Odvar Lorang Olsen. Øvrige lærerkrefter var: Timelærere, kaptein Albert Knudsen, lege S. Sivertsen samt 1. styrmennene Harald Lyngmo og Ørnulf Jacobsen.

I mai 1957 besto båtmateriellet av: Kutteren «Terje Viken», i ro-livbåt. i motor-livbåt, i større dieseldrevet bruksbåt, 2 seilkogger og 2 prammel.

Effektiviteten av elevenes skolering var høy, takket være meget dyktige lærere og hyppige ekskursjoner ombord i skip og distriktetts verksteder.

Yrkesskolens styre arbeidet videre for å skaffe et område hvor en større internatskole kunne skaffes. Man satte alt inn på å skaffe en egnet tomt i Porsgrunn. Ansøkninger ble sendt Porsgrunn formannskap om å få tildelt Storgt. 1 og senere om et begrenset areal med strandlinje av kommunens eiendom mellom tidligere Bratsberg Brug og broen. Disse ansøkninger strandet på reguleringen av nevnte område eller også at tomten ville bli for liten. I 1953 la formannen frem for styret planer om anskaffelse av Gjermundsholmen (Croftholmen) kombinert med opplagsplass og reparasjonsbase for Redningsselskapet. Styret ga formannen fullmakt til .1 arbeide videre med saken.

I juni 1956 fikk en opplysning om at det var fremsatt kjøpetilbud på holmen. Tilbudet lød på kr. 400.000,-. Styrets formann sendte derfor en henvendelse til skipsreder Rudolf Ugelstad, Oslo, om hjelp til anskaffelse av holmen. Kopi av dette brev ble sendt til generalsekretær Hans Holter i Redningsselskapet med anmodning om å oppsøke hr. Ugelstad og fremlegge for ham de av yrkesskolen utarbeidede planer om opprettelse av eil opplags/reparasjonsbase for redningsfartøyer stasjonert i det sydlige Norge, i nært samarbeide med en yrkesskole for sjømenn på holmen. Resultatet av disse henvendelser ble at rederiet Olsen & Ugelstad stillet til disposisjeli kr. 275.000,- for kjøp av holmen forutsatt at de av yrkesskolen utarbeidede planer ble fulgt.

Den 13. august 1956 ble det opprettet kjøpekontrakt mellom Redningsselskapet og Holmens eier, fru Maja Croft, og kjøpekontrakt mellom Redningsselskapet og Yrkesskolen for Sjømenn i Porsgrunn ble undertegnet i Oslo den 22. januar 1957. Efter sistnevnte kontrakt inntrer skolens fulle bruksrett over Croftholmen den 1. juni 1957. Kjøpesum kr. 350.000,.- med tillegg av omkostninger kr. 21.000,-.

Den 3. juni 1957 ble yrkesskolen i Porsgrunn overført til Croftholmen under navnet Croftholmen Yrkesskole for Sjømenn.

Kutteren «Terje Viken»

Som man vil se av minneskriftet utgitt, ved foreningens 100 års jubileum i 1947, ble «Terje Viken» mottatt som gave fra ingeniør E. C. Knudsen.

Den ble i de påfølgende år flittig benyttet og til stor glede for foreningens medlemmer.

I 1951 fikk Yrkesskolen for Sjømenn i Porsgrunn kutteren til disposisjon efter skriftlig avtale med Sjømannsforeningen og som var i overensstemmelse med giverens ønske. «Terje Viken» egnet seg ypperlig til sitt nye formål og ble meget populær blant elevene. Den kunne på flere dagers tokt gi plass til 15-16 personer. Det viste seg også at søkningen til skolen var størst nettopp i de månedene den kunne benyttes til tokter langs kysten.

Statsminister Gunnar Knudsen konstruerte og bygde den på Frednes i Porsgrunn hvor den ble sjøsatt i 1882. Han og «Terje Viken» var velkjente nedover sørlandskysten, og han hadde også lange turer med den bl.a. opp Østersjøen til Russland.

Tidens tann tærer på alt, så også med «Terje Viken». Våren 1958 ble den kondemnert og brent ved Croftholmen, men den vil leve i minnet hos mange sjøfolk som der ombord fikk sin første opplæring i det yrke de valgte.

Utdrag (s. 30-32) fra:
Porsgruns og Omegn Sjømandsforening. Et minneskrift ved 125 års jubileet. - Porsgrunn 1972.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen