Protokollen fra 1821

Den aller eldste protokoll som Porsgrund og Omegns Sjømandsforening er i besiddelse av, er en mindre skinninnbundet bok, på forsiden er inntrykket et hjerte i skinnet. Under står det: Langesundsfjordens Søemandsforenings Understøttelseskasse for fattige Søemend og deres etterlatte. Derefter på første side:

«Undertegnede har i en lang rekke av år hatt og ennu har mange aktværdige venner blandt de herrer skibskapteiner og skippere innen Langesund Tolldistrikt. Tanken om å kunne være dem - endogså blot til aller ubetydeligste gavn, er mig så kjær at jeg ingen møye vil spare når øyemedet kan oppnåes. Dette har bragt mig på den idé at et Understøttelsesfond for ulykkelige lidende søemænd og diverse familier, ville være en ikke alene en velgjørende anretning, men også mulig å tilveiebringe nærværende tiders trang uansett, når man blott møter forslaget dertil med velvilje. Frivillige gaver efter et godeligt hjertes eget tilskyndelse og ydet med overbevisning om at de andvendes vel, falde yderst sjelden, ja jeg tør si aldrig noen til byrde. Samlende kunne sådanne ytelser utrette meget, det har erfaring bestyrket mig i. Erfaring har også lært oss alle, at Pallasset kan ei som hytten bygges på en dag, men med en ufortreden vilje, utrettelig flid og tid, oppreises velgjørenhet sig mangt et minnesmerke for etterslekten. Det er derfor at jeg med forsikring om at jeg med fornøyelse påtar mig den del av arbeidet. Planens iverksettelse, og innretningens fremtidiges gode fremme krever av mig, og med den glade forhåpning at ingen av mine venner viIle miskjende min redelige hensikt, herved venskabeligt tillater mig å fremmesette følgende forslag: o.s.v.

Porsgrund 1ste August 1821.        Søren Rasch».

Alt oversatt fra gotisk skrift.

Stiftelsen i 1847

På første side i Porsgrund og Omegns Sjømandsforenings første møteprotokoll fra 1847, står anført:

Oversatt fra gotisk skrift.

År 1847 den 22. januar var undertegnede stiftere av Porsgrund og Omegns Søemandsforening, samlet i Porsgrunds Formandsværelse, for å anta lover og velge direksjon, på grunn av den skjedde innbydelse, det her vedtages som følger:

Den beklagelige erfaring ved siste sammenkomst, at man ville gjøre en almensak til en kommunesak, hvorved den høiere idé der lå til grunn for foreningen, tilbaketrengtes av smålige interesser, der ville sette sin forening ut av stand til å virke for sitt almindeligere og høiereliggende godtgjør, nødvendigheten av å stifte en ny forening med en forandret og tilsvarende organisasjon, om man enn setter ut av betraktning den hånlige måte hvorpå en høflig innbydelse fra dette sted er mottatt, dels hoslagte Bratsberg Amtstidende, dels også ved hadske sammenkomster og selskaper.

Den første betingelse for individet eller foreningen er aktelse for sig selv, og for dets foretagender, uten å besjeles av denne følelse ville det være ute av stand til å utrette noe dyktig. Men denne følelse tillater ingen spøk. . ? mot subjektet, eller hvad det med ren hu tilsikter.

Efter hosstående tillater vi oss å innby til: En Søemandsforening i Porsgrund, der ansees stiftet så snart 25 medlemmer er tegnet.

Hvorefter nærværende innbydere hendvende sig til den forrige Direksjon i Porsgrund om å sammenkalle dersteds til en Generalforsamling hvor utkast til lover, og planer for virksomheten fremlegges og voteres.

Foreningen ledes av den valgte midlertidige Direksjon, nemlig Folkman, Bøiesen og Arveskaug. Porsgrunds Representantskaps-reglement antaes gjeldende i dagens forhandlinger. Med hensyn til at Selskapet vel er utgått fra, og stiftet i Porsgrund, hvor det uforanderlig skal ha sitt sete, men, derhos innlemmes deltagerne fra fjordens steder, blir overskriften:

Love for Porsgrund og Omegns Søemandsforening:

Her følger da lovene, og stifternes underskrifter som kan sees i den første protokoll, og som Porsgrund og Omegns Sjømandsforening har innrammet fotostatkopi av i Foreningens lokaler.

Utdrag (s. 23-25) fra:
Porsgruns og Omegn Sjømandsforening. Et minneskrift ved 125 års jubileet. - Porsgrunn 1972.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen