Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Seilskib «Polykarp»

(J.B.R.L.), Porsgrund

Reg.-ton br.: 509, last: Kul, ødelagt 16de april paa reise fra West Hartlepool til Kristiania. Omkommet: Ingen.

Aar 1917 den 20de april avholdtes sjøforklaring paa det kgl. norske generalkonsulat i Rotordam i anledning av at bark «Polykarp» av Porsgrund, mens det var paa reise fra West Hartlepool til Kristiana med en ladning kul den 16de april d. a. var forulykket i Nordsjøen og sunket.

Forretningen bestyredes av vicekonsul Fr. Grüner, som bisiddere forrettede kaptein O. Olsen av Drammen og kaptein Zeth Evensen, Stathelle.

Fremstod kaptein E. Nilssen der forklarte at han var 46 aar gammel og hjemmehørende i Porsgrund, at han var fører av bark «Polykarp» av Porsgrund, brutto 509 tons og netto 461 tons og med kjendingssignal J.B.R.L. Skibet er bygget i Grimstad i aaret 1880 av træ og hadde klasse A. 2 N. V. Skibets antagelige værdi før forliset var ukjendt. Skibet er assurert hos ukjendt. Assurancesum ukjendt. Ladningen, last og mængde var kul 701 ton. Dybgaaende ved avgangen forut 17,1 agterut 17,4. Antal av besætningen inclusiv kaptein, 9. Antal passagerer, ingen. Er nogen omkommen? Ingen. Skibet avgik den 14de april fra West Hartlepool og var ved avgangen i fuld sjødygtig stand. Rederiets navn: Hansen og Hermansen, Porsgrund. Fragten beløp sig til ukjendt. Kaptein Nilssen foreviste en av ham forfattet beretning da alle skipets papirer var bleven beholdt i u-baaten, for hvad der angik den omhandlede ulykke. Beretningen var saalydende:

Forklaring over skib «Polykarp»s sidste reise.

Skib «Polykarp» avgik fra West Hartlepool den 14de april med en ladning kul bestemt for Kristiania. Vinden varierte mellem N.N.O. og N.V. med avvekslende frisk og løi bris, sigtbart veir, høi nordlig sjø. Kurs blev styret O.N.O. hen og reisen forløp under almindelige forhold, indtil mandag middag den 16de april, da vi efter bestikket befandt os paa 56° 23' N. bredde og 2° 52' L.O.gr. kl. 0 t. 45' em. da jeg (fører) og styrmand holdt paa med at sætte ut bestikket i kartet, kom bedstemand J. Andersen og spurte om vi ikke hørte skuddet, og tilføiede, der er nogen op til luvart der skyter paa os, en kugle gik like foran baugen, og en tok vandet like ved skibssiden, saa vandet føk høit i luften. Jeg og styrmand gik øieblikkelig paa dækket, og saa da en ubaat langt op til luvart (bagbord). Jeg ordrede at sætte livbaaten ut, og medens vi holdt paa med samme, faldt der skud paa skud, saa projektilerne hvinte omkring os. Ingen traf, men mange eksploderte i vandet like ved skibet, og da vi hadde baaten plassert paa kahyttaket, saa det ut til at de sigtede efter at faa den tilintetgjort, for medens vi arbeidet der, kom der et projektil like imellem stor- og mesanriggen saa vi formelig følte lufttrykket av det, saa hurtig som det lot sig gjøre fik vi baaten paa vandet. Alle skibets papirer og alle andre papirer vedrørende skibet og reisen, hadde jeg ved avgang fra land pakket ind, for paakommende tilfælders skyld. De fik jeg kastet ned i baaten, men skibets dagbok fik jeg ikke tid til at komme efter, da kulene suste om os ustanselig. Vi fjernede os hurtigst mulig ret agterover for skibet for at komme ut av skudlinjen, men u-baaten gik hele tiden paa den maaten at han skulde faa livbaaten i skudlinje med skibet. Da vi opdagede at vi ikke kunde komme klar av ham, rodde vi vor baat ret imøte med u-baaten. Han holdt da op med skytningen og kom langs siden av os og chefen ordred mig ombord til sig med alle papirer. Det eneste jeg fik beholde var mandskapets sjøfartsboker og bemandingslisten. Jeg spurte ham hvad han skulde med de private papirer, som regnskaper og regninger. Han svarte at jeg bare hadde til at komme i baaten igjen for han skulde bort og sænke skibet. Vi spurte ham om han kunde ta os ombord, men dertil svarte han nei. Og han gik saa langs siden av skibet og fortsate skytningen efterat han der avfyrte 8-10 skud, ophørte skytningen, og vi saa da, at skibet begyndte at synke med bougen, til hun stod ret paa ende og forsvandt i dybet. Vi hadde om formiddagen fra skibet set en liten seiler i S.O. av os som vi tænkte var en fisker. Vi satte derfor kurs med baaten ned mot samme for for at kunne bli optaget. Men til vor store skræk fik vi se ubaaten, da han var færdig med sit herværk paa «Polykarp», likeledes styre ned mot den samme seiler, og da han kom i nærheten av den, hørte vi skud, og ikke længe efter fik vi se en rød lue opstaa. Vi forstod da at det var et trælastet fartøi som han hadde sat ibrand. Vi rodde ned og fik se at det var en skonner «Amanda» av Gøteborg. Mandskapet kunde vi ikke opdage nogen steder. Vi hadde nu ikke andet at gjøre, end at prøve og komme ut av farezonen den hurtigste vei. Vi holdt derfor styrende S.O.-over. Da vi var kommet et litet stykke fra den brændende skonner, fik vi se en rakket bli opsendt til luvart av os. Vi gav da et langvarig blus for at paakalde Opmerksomhet, og straks efter fik vi se en u-baat igjen. Vi tænkte at det var den samme som hadde sænket vort skib. Han kom paa siden av os, men da viste det sig at det var en anden, meget større baat. Chefen paa samme tiltalte os paa rent norsk, og spurte hvad det var for en ubaat som hadde sænket vort skib. Det eneste jeg kunde svare var at det var en tysk baat, for nogen nummer hadde ingen av dem. Vi spurte om han vilde ta os ombord. Da svarte han, at han snart skulde komme tilbake til os og saa gik han, idet han raadet os at sætte kurs for land. Det hadde været stille hele dagen med svær nordlig sjø. Ut paa aften frisket vinden fra N.N.O. Vi tilsatte seilene og alle mand til aarene, baade for at komme fremover saa hurtig som mulig og for ikke at fryse stive, da det var skarp luft og alle mand var tyndt og daarlig klædt, da der ikke blev tid til at faa nogen ting med da vi forlot skibet. Tirsdag morgen de 17de ved 4-tiden tilfrisket vinden, og sjøen blev meget svær og brækkende. Ved 5-tiden observertes en trawlfisker ret i syd. Vinden tiltok til storm med svært hav saa seiladsen saa faretruende ut, men baaten vakede godt. Kl. 7 fmd. bordedes trawleren som viste sig at være «Eendracht 1» nr. 130, fra Ymuiden, som da befandt sig paa 56° 15' N. br. og 5° 33' L.O. gr. og det var paa høi tid vi kom ombord for vinden tiltok i styrke og sjøen blev værre utover dagen saa baaten vilde neppe kunde klare sig dagen over. Vi fik god behandling ombord i fiskeren og denne satte straks efter vi var kommet ombord kurs for Ymuiden hvortil vi ankom onsdag den 18de april kl. 12 middag.

Rotterdam den 19de april 1917.

(sign.) E. A. Nilssen, forer.

Komparenten blir tilspurt om han har noget at bemerke til den fremlagte beretning og blir anholdt om at avgi en saavidt sammenhængende beretning om vedkommende begivenhet, og forklarer sig overensstemmende med beretningen og svarer derpaa til spørsmaalskrift.
Hvor opholdt kapteinen sig da ulykken fandt sted? - Svar: I kahytten sammen med styrmanden for at opgjøre bestikket.
Hvem var vakthavende officer? - Svar: Styrmand Haarby.
Hvem var rormandg - Svar: Gottlieb Johannesen.
Hvem var utkiksmand? - Svar: Karl Andersen.
Paa hvis vagt og naar skedde ulykken? - Svar: Paa styrmands, vagt kl. 12¾ eftm. den 16de april 1917.
Hvordan var veiret? Svar: Henholder sig til beretningen.
Var det høi sjø? - Svar: Henholder mig til beretningen.
Hvorledes var baatene anbragte og utstyret og med hvilke andre redningsredskaper vai skibet forsynt? - Svar: Skibet hadde en livbaat og en pram og en livredningsraft som var plasert: Livbaat og livredningsraftet paa kahytstaget agter, prammen paa ruftaget og alt utstyret ifølge sjøkontrollens sidste bestemmelser.
Hvad tid var den sidste baatmanøver avholdt? - Svar: Like før avseilingen fra West Hartlepool.
Gik fartøiet med fulde seil da ulykken fandt sted? - Svar: Ja, da det var ganske løi. Efterat det andet skud var faldt, brasedes storræerne bak.
Var besætningen tilfredsstillende? - Svar: Ja.
Saa vidnet den 16de april mellem kl. 12 og kl. 1 emdg. nogen u-baat. Hvordan saa den ut? Bar den noget nummer? og merke? Kanoner, periskop. Behag beskriv alt nøiagtig. - Svar: Ja middels, intet nr. og intet merke. Graamalet mørk. En stor svingkanon paa fordækket. Periskopet saaes. Intet flag oppe. Folkene ombord talte tysk. Tolken talte norsk. Forresten henholder jeg mig til beretningen.
Blev fartøiet torpedert eller granatskudt? - Svar: Granatskudt. Henholder mig til beretningen.
Hvor lang tid hengik der fra første skud faldt til skibet sank? - Svar: Ca. ¾ à 1 time.
Blev der git noget signal fra u-baaten om at komme ombord med «Polykarp»s papirer? - Svar: lntet signal til «Polykarp» blev git om at bringe papirene ombord. Senere efterat alle mand var kommet i livbaatene bort fra «Polykarp», kom ubaaten ved siden av livbaaten. og anholdtes da i det tyske sprog om at erholde «Polykarp»s papirer, hvilket gives.
Saa vidnet senere ubaaten efterat skibet var sænket? - Svar: Ja. Henholder mig til beretningen.
Paa hvad maate sank «Polykarp»? - Svar: Med forenden først.
Av hvem reddedes besætningen? - Svar: Først i egen livbaat, forresten henholder jeg mig til beretningen.
Gaves der nogen kvittering for skibet og skibets papirer? - Svar: Nei.
Reddede kaptein og besætningen sit tøi og andre saker? - Svar: Det ubetydelige der reddedes blev ødelagt av sjøvand. Jeg var dog meget ængstelig for at den hele besætning skulde fryse ihjel. Forresten henholder jeg mig til beretningen,
Kjendte kapteinen til blokadebestemmelserne i Nordsjøen? - Svar: Ja,
Hvilke nationalitetsmerker førte «Polykarp» i ulykkesøieblikket og hvorlangt kunde disse sees. Var handelsflaget heist? - Svar: Et stort norsk flag malet paa hver side. Det kunde sees ca. 5 à 6 kvartmil. Handelsflaget var ikke heist.
Hvorfor var handelsflaget ikke heist? - Svar: Ved avgangen fra England, West Hartlepool, erholdt jeg instruktioner fra toldboden om at gjøre bruk av signalflaget «Y» til mindst den 18de ved nærmelse av noget krigsskib. Efter den 18de at bruke signalet «K» ved nærmelse av engelske krigsskibe. I ulykkesøieblikket var ingen signaler oppe. Paa grund av de malede norske flag et paa hver side av fartøiet, kunde sees efter min mening den form. ca. 5 à 6 kvartmil, og da skibet laa næsten stille uten fart den form. vilde handelsflaget ikke kunne skjelnes av møtende fartøier, og det vilde ha hængt ret ned, hvis det hadde været oppe.
Talte kapteinen med nogen av u-baatens mandskaper? - Svar: Ja. Henholder mig til beretningen.
Opdaget kapteinen under reisen orlogsskibe og miner i Nordsjøen? - Svar: Passerte en mine søndag den 15de.
Hadde kapteinen ordre fra rederiet eller av nogen andre at seile fra West Hartlepool til Norge? - Svar: Ja. Fra rederiet.
Blev skibet paa vanlig maate utklareret fra West Hartlepool og naar? - Svar: Ja. Mellem den 10de og 12te april av mæglerfirmaet Caspar Edgar & Co.
Har kapteinen noget mere av interesse at bemerke? - Svar: Nei.

Har bisidderne noget at bemerke? Svar: Nei.
Oplæst og vedtat.
(sign.) E. A. Nilssen.

Fremstod derpaa:
1ste vidne, styrmand M. Haarby, 65 aar, Fredrikshald.
2det vidne, stuert Halvor Olsen, 28 aar, Porsgrund.
3dje vidne, bedstemand Ingvald Andersen, 37 aar, Fredrikshald.
4de vidne, matros Bille Gundersen, 18 aar, Fredrikshald.
5te vidne, letmatros Hans Hansen, 19 aar, Fredrikshald.
6te vidne, letmatros Gotlitb Joliansen, 17 aar, Fredrikshald.
7de vidne, jungmand Karl Andersen, 19 aar, Fredrikshald.
8de vidne, letmatros Fritjof Hansen, 17 aar, Fredrikshald.

Vidnerne, der alle har været tilstede ved oplæsningen av beretningen, blev nu alvorlig formanet til at forklare sandhet og fuld sandhet paa de til dem givne spørsmaal da de senere vil bli edfæstede, samt foreholdt edens høitidelige betydning og den borgerlige straf om de paadrar ved i nogen henseende at avvige fra sandheten. Derpaa oplæstes for vidnerne den av føreren avgivne forklaring, hvorpaa hver og en for sig blir tilspurt om de har noget at tilføie, og om den forklaring forsaavidt hvad den angaar omstændigheterne ved ulykken er overensstemmende med hvad vidnerne har set og for dem er bleven oplæst, hvortil de svarer nei. Har bisidderne noget at forespørre om? - Svar: Nei.

(sig.) Mads B. Haarby, Halvor Olsen,
Ingvald Andersen, Bille Gundersen,
Hans Hansen, Gotlieb Johansen,
Karl Andersen, Fritjof Hansen.

Vidnerne blev derpaa edfæstede. Sjøforklaringen avsluttedes.

(sign ) Pr. Grüner.
Vicekonsul.
Bisiddere:
(sign.) O. M. Olsen.
d/s «Triumf».
(sign.) Z. Evensen.
Utdrag (s. 392-395) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, b. II
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen