Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Seilskib «Kornmo»

(I.B.S.N.) av Porsgrund

Reg.ton br.: 591, last: kulskarp (trælast), ødelagt 19de december paa reise fra Langesund til Middlesbrough. Omkommet: ingen.

Aar 1917 den 3dje januar blev sjøret sat paa Gjerpen sorenskriverkontor, administrert av sorenskriveren i Gjerpen og medbetjent av undertegnede faste medlemmer av Porsgrund sjøret.

Hvorda foretokes: ny sak nr. 1/1917.

Sjøforklaring i anledning av barkskib «Kornmo»s undergang.

Skibstilsynsmand Krogh var tilstede ved forretningen.

Fremstod derefter skibets fører Jakob Nilsen, 30 aar gl., skibsfører, bosat i Brevik.

«Uddrag
av bark «Kornmo»s dagbok paa reise Langesund-Middlesbro.

Lørdag 16-12.-16 kl. 3 efmd. avgik bark «Kornmo» fra Langesund med ladning av kulskarp bestemt for Middlesbro, vinden var N.O.lig løi av klar luft. Man styrede langs landet til tværs av Torungen fyr, herfra styredes misv. S.S.W. til man var midt i Skagerak, hvorfra kurs sattes for Middlesbro.

Reisen forløb heldig med godt veir indtil tirsdag middag den 19de da man efter bestikket var paa 56°18' N.Br. 2°3' 1.O. Winden var nu sydlig, løi av klar luft, og Ostlig sjø.

Kl. 1 s. d. efmd. hørtes et skud og straks efter opdagedes en u-baat forud med signaler (bring Deres papirer ombord). Man braste bak, satte baat ud og capt. med 2 mand rodde bort til u-baaten med skibets papirer, som chefen paa u-baaten beholdt og gav capt. besked om at skibet skulde brændes da det førte kontrabande og at mandskabet hurtigst mulig maatte forlade skibet og ro ombord til en dansk damper som var i sigte. 2 tyskere blev med tilbake og gik straks igang med at sette skibet ibrand. Mandskabet gik i livbaaten og forlod skibet, rodde bort til d/s Bretland av Kjøbenhavn hvor man blev optaget kl. 3 efmd, og landsat i Cuxhafen onsdag 27-12.

Paa anmodning fik capt. skriftlig bevis paa at skibet blev stukket ibrand.»

J. Nilsen,
fører.
Andreas Olsen Brekke,
besmand.
Thomas Halvorsen,
matros.
Einar Hansen,
letmatros.
A. Karlsson,
Iädtmatros.

Fremlagt 3-1.-1917.
P. Homesland.

D/S Bretland, List d. 22-12-1916.

Dem Kapitän Nielsen der norwegischen Bark «Kornmo» wird auf seine bitte bescheinigt, dass sein Schiff dem 19-12-16 von einem S. M. U. boote in Brand gesteckt worden ist.

Rieck,
Ltnt. z. See. de Res.

Beretningen og bevidnelsen oplæstes i retten.

Kapteinen erklærte den skriftlige beretning for at være korrekt i alle dele og henholder sig til samme. Paa foranledning tilføiet han, at dampskibet «Bretland» av Kjøbenhavn, som de altsaa var blit sat ombord paa tirsdag 19de december om eftermiddagen, ankom til Sylt om fredagen. Til Cuxhafen kom de derefter den paa følgende onsdag. Paa dampskibet, som hadde malmlast inde og hadde avgaat fra Narvik med Middlesbro som bestemmelsessted, var der tysk prisemandskap ombord. Fra «Bretland» saa de «Kornmo» brænde, og det brandt saa længe de kunde øine det. Alle ombord fik noget tøi med sig; men alt dette blev gjennemvaatt i livbaaten. Det var noksaa stor sjø ved anledningen. Livbaaten var i fuld orden. De maatte la den gaa i det øieblik de kom ombord i «Bretland».
OpIæst og vedtat.

De fremmøtte vidner indkaldtes og gjordes bekjendt med sin sandhetspligt og edens betydning.

Fremstod derefter som 1ste vidne Bjørn Andreas Olsen Brekke, 44 aar gl., sjømand, bopæl Bakkene i Solum, ubeslegtet med fører og rederi.
Vidnet erklærte at han har medunderskrevet den idag i retten fremlagte beretning, med hvis indhold han er bekjendt, og som efter hans bedste overbevisning er rigtig.
Han forklarte videre, at det samlede mandskap ombord paa «Kornmo». utgjorde 9 mand, kapteinen iberegnet. Da man forlot «Kornmo», gik 6 mand i livbaaten og 3 i sjekten, mens tyskerne benyttet prammen forat komme bort til undervandsbaaen. De tok med sig hermetik og anden proviant fra «Kornmo». Han hadde med sig endel tøi i livbaaten, men det blev efterlatt i denne, da man gik ombord i «Bretland». Ingen fik saaledes tilslut med sig andet, end hvad de stod og gik i.
Oplæst og vedtat.

2det vidne Thomas Halvorsen, 18 aar gl., matros, bosat i Kragerø, ubeslegtet med fører og rederi.
Vidnet erklærte, at han har medunderskrevet den av kapteinen fremlagte beretning, hvilken kapteinen har læst op for ham. Beretningen er i alle dele korrekt.
Vidnet tilføier, at det tøi, de hadde faat med sig fra «Kornmo», blev liggende igjen i livbaaten, det vil sige størsteparten derav. Nogen ganske vaate sækker blev bragt ombord paa «Bretland».
Oplæst og vedtat.

3dje vidne Einar Hansen, 19 aar gl., letmatros, bosat i Skien, ubeslegtet med fører og rederi.
Vidnet erklærte, at han har medundertegnet den fremlagte beretning, som han læste igjennem, før han skrev under. Den er rigtig i alle dele.
Oplæst og vedtat.

4de vidne Karl Arvid Vilhelm Karlson, 24 aar gl., letmatros, bosat i Karlskrona i Sverige, ubeslegtet med fører og rederi.
Vidnet erklærte at ha medunderskrevet den fremlagte beretning. Kapteinen læste denne op, før vidnet skrev under. Beretningen er i alle dele korrekt.
Oplæst og vedtat.

Samtlige vidner edfæstedes.
Eragtet: Forretningen sluttes.

Sjøretsmedlemmerne hadde intet at bemerke.
Retten hævet.

P. Holmesland.    M. Olsen.
A. Gjertsen.

Utdrag (s. 419-420) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, b. I, del 2.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen