Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Seilskib «Electra»

(H.N.S.P.) av Brevik

Reg.ton br. 614, last: Props, ødelagt 9de juni 19 18 paa reise fra Brevik til Tyne. Omkommet: Ingen.

Aar 1918 den 12te juni blev sjøret sat paa Gjerperi sorenskriverkontor, adm. av sorenskriverens edsv. fuldmægtig under medbetjening av rettens faste og forhen edfæstede medlemmer skibsreder A. Gjertsen og havnefoged G. Norberg.

Hvorda! foretokes: Ny sak 30/1918.

Sjøforklaring i anledning av at skib «Electra» den 9de juni blev sat ibrand av en tysk ubaat paa dets reise fra Langangen i Eidanger til Tyne i England.

Som rekvirent møtte skibets fører Karl Kristensen, der begjærte forretningen fremmet. Videre var tilstede tilsynsmand Krohg, idet der ikke hadde været anledning til at varsle skibsinspektøren i Arendal.

Fremstod:
Karl Kristensen, fører av «Electra», 42 aar gl., boende i Langangen, uinteressert i skibet, uten forsaavidt han i samme er eier af 1 aktie paa kr. 1 000,oo, formanedes.

Han fremla journaluddrag, der blev konfereret med journalen og befundet overensstemmende med denne, idet der dog i utdraget er tilføiet, at tyskerne tok med sig en hel del med proviant, hvorefter de blev sat ombord i ubaaten.

Det fremlagte journalutdrag akteres.

Utdrag av bark «Electra» journal.

Torsdag den 6te juni befandt skibet sig i Langangen tillastet med en fuld ladning props 315,83 stdr. og bestemt til Tyne.

Torsdag den 6te juni kl. 4 e.m. kom lods og slebebaad tog prammen over gav taugbaaden sleberen begynte at hive ind paa kjettingen kl. 5¾ var ankeret oppe afgik da fra Langangen. Styrede efter taugbaaden ut til sjø. Kl. 10½ slap taugbaaden og tilsatte alle seil saanær til storseil og jager stod S.S.0 hen vind S.Wlig frisk, løi, av klar luft, gjorde alt i god sjøorden,

Kl. 12 nat peiltes Jomfruland fyr i N.W. og Langesund fyr i N t. V. L. Sk.

Fredag den 7de juni vind S.W. og W.S.Wlig frisk bris med klar luft holdt krydsende under land med fyrene i peiling.

Lørdag den 8de juni vind S.W.Iig avtagende til stille, paa f.m. vind nordlig og N.W.Iig tilfriskende med klar luft styrede kurs langs landet med fyrene i peiling kl. 12 midnat peiltes Ryvingen fyr i V½N Oxø fyr i N½O.

Søndag den 9de juni vind N.W.Iig. Jevn bris klar luft kl. 3 f.m. peiltes Ny Hellesund fyr i N.W. t. N. og Ryvingen fyr i V.t.N. ½ N. Vind fremdeles N.W. Bh. kurs til kl. 4 S.W. dist. 3' og til kl. 8 fm. S.W. ½ W 15'.

Kl. 8½ kom der et varselskud fra en tysk ubaat gav op storseil og braste storrærne bakefter, hvorefter vi satte baatene paa vandet og gik i dem. Ubaaden skjød nogle skud mod skibet, derefter fik St.bords livbaad ordre til at sette 3 mand fra ubaaten ombord i «Electra» da de kom ombord satte de brand i skibet og hengte 3 bomber langs siden. Tyskerne tok med sig en hel del med proviant, hvorefter de blev sat ombord i ubaaten. Electras motorbaat tok da livbaaten paa sleb ind til Kristiansand ankom dit kl. 6 e.m. Alle mand reddet.

K. Kristensen,
fører
Sigurd Hov,
1ste styrmand.

Kapteinen forklarte sig overensstemmende med utdraget, der derefter oplæstes for og vedtokes av ham som rigtig.
Han forklarte yderligere, at da man blev stoppet av ubaaten, var skibet 20 kvartmil af Ryvingen fyr i n.n.v. retning. Der var smult vand og sigtbart veir, saa Norges kyst kunde sees. Da varselskuddet kom, kunde man intet se til ubaaten, men saaes denne umiddelbart deretter mellem skibet og land i nordlig retning fra skibet, ca. ¼ mil av.
Kapteinen oplyser, at det tok ca. 5 minutter forat faa sat baatene paa vandet. Disse var fuldt utstyret og forsynet med vand og proviant. I motorbaaten var desuten anbragt ca. 60 liter bensin og ca. 50 liter petrobens.
Røken av skibet kunde sees hele dagen fra skibsbaatene, der kom ind til Kristiansand S. kl. 6 efterm. samme dag.
Kapteinen oplyser, at af de gjenstande, der blev tat egenmægtig av tyskerne var bl. a. 60 kilo margarin, 40 kilo sukker og ca. 13 kilo grønsæpe. Dertil flere kasser med hermetik samt en morsesignallampe. Endvidere endel seilduk og en lodline samt et par gummistøvler, sidstnævnte fra mandskabslugaren. Lamperne i kahytten blev slaat istykker forat den uttrædende olje kunde lette skibets antændelse.
Det norske flag vaiet hele tiden fra skibets gaffel.
Paa hvilken maate skibets position er blit tyskerne bekjendt vites ikke av kapteinen, der heller ikke saa nogen mistænkelige personer ombord før skibets avreise. Mandskapet var samtlige norske, hjemmehørende i Porsgrund og omegn.
Opl. og vedt.

1ste vidne: Sigurd Hov, 26 aar gml., styrmand paa «Electra», uinteresseret, boende Borge i Gjerpen, formanedes.
Vidnet forklarer, at han under omhandlede «Electra» reise fra Langangen har ført skibets journal.
Han forklarte sig overensstemende med kapteinen angaaende skibets møte med ubaaten. Dog forlod han med motorbaaden skibet strax efter varselskuddet, og var saaledes ikke tilstede ved skibet, da tyskerne satte dette i brand. Efterat han i ca. 1 time var gaat henimot land med motorbaaten, vendte denne atter tilbake forat møte livbaaden og ta denne paa slæb. Dette blev ogsaa gjort, hvorefter man ankom til Kristiansand S. ved 6-tiden om efterm. samme dag.
Hvad tyskerne foretok sig ombord paa «Electra» er vidnet ukjendt. Han har dog av kapteinen og flere af mandskapet hørt, at tyskerne tok med sig flere gjenstande fra skibet. Vidnet saa heller ikke nogen mistænkelige personer ombord under skibets henliggen ved Langangen, og forstaar ikke, hvordan skibets position kunde være kjendt av tyskerne. - Sluttelig oplyser vidnet, at baatutsætning og roøvelse blev foretat forinden avgangen fra Langangen.
Opl. og vedt.
Vidnet edfæsedes og dimitteredes.

2det vidne: Olle Henrik Holdorf, 35 aar gml., 2den styrmand paa «Electra», uinteresseret, boende i Osebakken i Porsgrund formanedes.
Han forklarte sig overensstemmende med journalutdraget, der derefter oplæstes for og vedtokes av vidnet. Likeledes bekræftet vidnet, hvad kapteinen har anført angaaende tyskernes bemægtigelse av flere gjenstande ombord. Han tillægger, at en tysk officer, med revolveren rettet mot vidnets hoved, truet vidnet til at paavise de saker ombord, som tyskerne vilde bemægtige sig.
Heller ikke dette vidne saa nogen mistænkelige personer ombord før skibets afgang fra Langangen og han kan heller ikke forstaa, hvordan tyskerne kunde kjende til skibets position, hvis der ikke forelaa spioneri. Vidnet oplyser, at den tyske officer ved anledningen talte et udmærket godt engelsk. Forøvrigt uttalte officeren sig ikke videre til vidnet. - Han brugte dog likeover dette skjælsord og trudsler under paavisningen.
Opl. og vedt.

Vidnet edfæstedes og dimitteredes.

3dje vidne: Kristian Emil Sparre, 54 aar gl., stuert paa «Electra», uinteresseret, boende Porsgrund, formanedes.
Vidnet forklarte sig overensstemmende med journalutdraget, der derefter oplæstes for og vedtokes av ham. Han var dog ikke ombord i skibet mens tyskerne var der, idet han var gaat sammen med 1ste styrmand i motorbaaden, forinden tyskerne kom ombord.
Vidnet oplyser, at under arbeidet med at faa sat skibsbaatene paa vandet, blev der af ubaaten avfyret en granat, som traf skibet i forriggen. Straks efterat baatene var komne fra skibssiden blev der atter fra ubaaten fyret et skud, som traf ruffen paa fordækket.
Livbaatene var i god stand med fuldt utstyr.
Heller ikke dette vidne saa nogen mistænkellge personer ombord under skibets henliggen ved Langangen og vidnet kan heller ikke forstaa, hvordan tyskerne kunde vite skibets position.
Opl. og vedt.
Vidnet edfæstedes og dimitteredes.

Rekvirenten begjærede forretningen sluttet.
Eragtet: Forretningen sluttet.

Chr. Coch,
edsv.
A. Gjertsen.    Carl G. Norborg.

Utdrag (s. 141-143) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, b. IV
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen