Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Seilskib «Cottica»

(H.N.S.Q.) av Porsgrund

Reg.ton br.: last: minetømmer, ødelagt 19de oktober paa reise fra Kragerø til West Hartlepool. Omkommet: ingen.

Aar 1916 den 28de oktober blev sjøret sat paa Gjerpen sorenskriverkontor, administrert av sorenskriveren og medbetjent av skibsreder A. Gjertsen, som fast medlem av Porsgrunds sjøret og av skibsreder A. Sørensen, som særskilt tilkaldt i de øvrige sjøretsmedlemmers og suppleanters forfald.

Hvor da foretokes ny sak nr. 60/1916: Sjøforklaring i anledning av barkskib «Cottica»s undergang i Nordsjøen 19de d. m.

Skibets fører, kaptein Nils Ellefsen, 32 aar gl., bosat i Vestre Porsgrund, var tilstede og oplyste, at skibets journal var gaat under med skibet, men at han nøie hadde opskrevet alt som var passert siden de reiste fra Kragerø 17de d. m. Han fremla sin skriftlige beretning i retten.

Beretningen oplæstes.

«Bark «Cottica» paa reise fra Kragerø til West Hartlepool med minetømmer og props. Tirsdag morgen 17de oktober 1916 Winden nordlig med løi bris og klar luft Kl. 8.30 kom lods ombord og man gik igang med at forenkle agterfortøininger.

Kl. 11 kom slæpebaad som straks fik slæpperen ombord hvorpaa ankeret hevedes op, og man styrte ud fjorden efter lodsens komando. Alle seilene sattes og kl. 1.30 kvittertes slæpebaad og lods.

Winden var da S.O.lig og styrte da langs kysten efter peilinger.

Kl. 4 onsdag em. 18de oktober 1916 peiltes Ryvingen fyr i misv. nord 10' af Eg. Derpaa styrtes misv. W.S.W. Winden var da S.S.O.lig frisk med stor sjø. Kl. 9 torsdag den 19de oktober 1916 fik vi se en cepliner i sydlig retning. Kl. 12 middag den 19de oktober 1916 fandtes skibet at være paa 56° 58' N.B. og 3° 19' L. o. fortsatte saa med samme kurs W.S.W. Kl. 2¾ fik vi et skonnerskib i sigte. Liggende paa vinden med omtrent alle seil fastgjorte som senere viste sig at være «Pillip» af Thurø kapt. Christensen. Just efter saaes ogsaa en stimbaad paa omtrent samme plads. Da saaes ogsaa en U.b. tilsyneladende at ligge nærmest stimbaaden, som var D/S «Dido» af Sandnæs, Kapt. Nils Nilsen. I N.N.W.Iig retning. Efter en stunds forløb hørtes 2 smeld og vi saa stimeren synke meget hurtig. Ca. 10 minutter efter hørtes et skud fra U.b. saa varte det en stund saa hørtes atter et skud da hørtes hvinen af prosetilet just over agterenden af «Cottica» og forstod da det var best at brase bak saa blev gjort og alt var klart til at sætte livbaaden paa vandet.

Ubaaten som var en tysker uden nogen no. Nærmede sig hurtig og viste signalerne F. H. Send baad.

Livbaaden blev da sadt paa vandet og viste sig at være i god orden. Kapt. med 3 mand rode da ombord i U.b. med skibspapirene.

Chefen for U.b. ærklærte at skibet havde kontraband og maatte brændes. Paa spørsmaal fra kapt. om kvitering for ødelæggelse af «Cottica» blev det af chefen svart nei. U.b. beholdt alle papirerne og livbaaten fik da ordre til at ro tilbage til «Cottica» efter resten af mandskabet, saa hurtig som mulig. Derpaa roddes ombord i U.b. igjen og 3 mand af «Cottica»s besætning blev sadt ombord i U.b. 3 mand fra U.b. kom da i livbaaden, som derpaa fik ordre om at ro ombord i «Cottica».

Tyskerne gik da ombord i «Cottica», halte nationalflaget ned og beholt det, tog derpaa skibets parafin og oljebeholdning, og helte udover alt i kahytten halvdæg og ruffen og dækslasten og satte fyr. Kl. 5 stod skibet i flammer.

Man rodde da tilbage til U.b. hvor alle mand blev sadt ombord saanærsom styrmand saa blev tilbage i livbaaden for at styre denne, som blev taget paa slæp.

Kl. 6.30 blev bark «Guldaas» af Chra. bragt op og 3 mand af «Cottica»s mandskab beordret i livbaaden for at sætte prismandskab ombord i «Guldaas», som straks fik ordre curs for den danske skonnert, med «Cottica»s livbaat paa slæp.

De øvrige af «Cottica»s mandskap blev af U.b. sadt ombord i den danske skonnert.

Da «Guldaas» var ca. 1' av skonneren blev der brast bak og de ombord værende tyskere blev da sat ombord i U.b. efter paatændingsmidler da «Guldaas» ogsaa skulde brændes. Derpaa blev de 3 igjenværende af «Cottica»s mandskab af tyskerne sadt ombord i livbaaten til «Guldaas» som imidlertid var sadt i vandet og blev derpaa beordret at ro for den danske skonner hvortil di ankom i god behold kl. 8 aften. «Cottica»s baad blev beholt av tyskerne og benyttet af dem ved fyrsætning af «Guldaas», som straks efter stod i brand.

Ombord i den danske skonnertskib «Pillip» befandt sig foruden skibets mandskab der bestod af 6 mand 11 mand fra D/S «Dido», 11 mand fra «Guldaas» og 8 mand fra «Cottica». Kl. 9¾ fik man af U.b. lov at fortsætte reisen. Cursen blev sadt for Tyne hvilket var «Pillip»s bestemmelsessted. Jevn frisk bris fra S.S.O. Man ankom til N. Shills Lørdag den 21de oktober 1916 kl. 5 em. og de 3 mandskaber blev indkvarteret paa forsjelige steder».

Nils Ellefsen.
Porsgrund 28de oktober 1916.

Kapteinen erklærte, at han helt og holdent henholder sig til sin skriftlige fremstilling. Han tilføiet, at «Cottica»s besætning badde faat en hel del av sine eiendele med i livbaaten, men omtrent alt blev tat av tyskerne og noget gik overbord, saa det var ubetydelig de beholdt igjen. Ogsaa journalen var bragt ned i livbaaten, men blev enten skyllet overbord av sjøen eller forblev igjen i baaten, da tyskerne bemægtiget sig den.
Oplæst og vedtat.

Vidnerne indkaldtes og foreholdtes sin sandhetspligt og edens betydning, hvorefter, idet de øvrige fratraadte, fremstod som:

1ste vidne Hans Thomas Ellefsen, 22 aar gl., andenstyrmand ombord paa «Cottica», bosat paa Braaten i Gjerpen, søskendebarn av skibets kaptein.
Vidnet forklarte, at det var en tysk undervandsbaat som bevirket skibets undergang derved at skibet blev sat i brand. Første gang man saa undervandsbaaten var vistnok kl. 3 em. torsdag 19de oktober. Vidnet var da tilkøis og han blev purret ved nævnte klokkeslet. Det første skud mot «Cottica» faldt ca. kl. ½4 og umiddelbart efter kom det andet skud. Vidnet var med blandt dem som i livbaaten rodde over til den tyske undervandsbaat; det var kapteinen, ham selv, 2 matroser og stuerten, altsaa i det hele 5 mand og ikke som i kapteinens beretning anført bare 3 mand foruten kapteinen. Ialfald kan ikke vidnet erindre andet end at det var saa. Vidnet var ikke med kapteinen ombord i undervandsbaaten, da denne gik ombord med skibets papirer, idet alle de øvrige forblev i livbaaten og han kan derfor ikke uttale noget om hvad der blev uttalt i undervandsbaaten.
Han forklarte sig videre paa speciel eksamination overensstemmende med kapteinens beretning, som derefter oplæstes for ham og av ham vedtokes med de forbehold som foran er gjort.
Vidnet var en av de 3 mand av «Cottica»s besætning som blev beordret i livbaaten for at sætte prisemandskapet ombord i «Guldaas». Senere kom han da altsaa med «Guldaas»s livbaat ombord i det danske skib «Pillip».
Som av kapteinen forklart beholdt tyskerne «Cottica»s livbaat, og i den befandt sig blandt andet journalen. Livbaaten var halvfyldt av vand, da vidnet forlot den.
Oplæst og vedtat.

Fremstod som 2det vidne Konrad Viggo Hansen, 18 aar gl., sjømand, matros ombord paa «Cottica», bosat i Malmø i Sverige, ubeslegtet med skibets eiere og fører.
Vidnet forklarer, at «Cottica» blev stukket i brand i Nordsjøen forrige torsdag av tyskere fra en undervandsbaat. Undervandsbaaten gav 2 varselsskud og vidnet var med blandt dem som straks rodde over til undervandsbaaten: de var ialt 5 mand i livbaaten. Han var videre med blandt dem som rodde 3 tyskere ombord i «Cottica», hvor tyskerne halte flaget ned og beholdt det. Vidnet og de øvrige som hadde rodd tyskerne hen til «Cottica» blev sittende i livbaaten, mens tyskerne gik ombord og mens de satte fyr paa skibet efter først at ha heldt olje og parafin utover. Saa kom tyskerne ned i livbaaten igjen og sammen med dem de 3 av «Cottica»s besætning, som hittil hadde været ombord i fartøiet.
Han var senere med paa at sætte tyskere ombord i «Guldaas» og kom sluttelig sammen med andenstyrmand til at bli optat av det danske skib «Pillip». Tyskerne beholdt «Cottica»s livbaat, saaledes at de blev sat ombord i «Phillip», i «Guldaas» livbaat.
Oplæst og vedtat.

3dje vidne Paul Egil Johnsen, 19 aar gl., sjømand, jungmand ombord paa «Cottica», bosat paa Buresund i Karlsø, ubeslegtet medt skibets eiere og fører.
Vidnet forklarte, at han sammen med førstestyrmand og en letmatros blev igjen paa «Cottica», da kapteinen og de øvrige rodde over til undervandsbaaten med skibets papirer. Efterat man paa undervandsbaaten var klar med papirene kom kapteinen og alle de andre 4 tilbake til «Cottica» for at avhente det gjenværende mandskap som blev sat ombord i undervandsbaaten. Derefter blev prisemandskapet rodd ombord i «Cottica», som de satte fyr paa, men vidnet forblev for sit vedkommende paa undervandsbaaten, indtil han med «Dido»s livbaat blev sat ombord i «Pillip».
Oplæst og vedtat.

Fremstod igjen 2det vidne og forklarte, at det forholder sig som av 3dje vidne forklart, at det gjenværende mandskap først blev rodd over paa undervandsbaaten og at man først da det var gjort rodde prisemandskapet ombord i «Cottica» hvor de satte fyr paa.

Vidnerne edfæstedes.

Sjøretsmedlemmerne hadde intet at bemerke.

Eragtet:

Forretningen sluttes.
Retten hævet.

P. Holmesland.     A. Gjertsen.     A. Sørensen.

Utdrag (s. 234-237) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, b. I, del 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen