Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Seilskib «Anne Marie»

(K.B.L.R.) av Porsgrund

Reg.ton, br.: 441, last: guano, ødelagt 28de april paa reise fra Fray Bentos til Silloth, Irland. Omkommet: ingen.

Sjøforklaring

avhoIdt for Det kgl. norske konsulat i Liverpool den 7de mai 1917 i anledning av at ovennævnte er blit sænket av undervandsbaat den 28de april 1917 ca. 160 minutter vest for Irland paa reise fra Fray Bentos til Silloth, Irland. Skibet hadde ogsaa lidt skade paa reisen og anløpet Fayal for nødhavn.

Retten administrertes av konsul Johan Vogt med bisidderne d'herrer Anthon Haag, skipperborger av Tønsberg og Johan Floberg, fører av s/v «Fulwood».

Ti fremstod da skibets fører kaptein Martin Arnesen, hjemmehørende i Aasgaardstrand, der fremla en av ham undertegnet skriftlig beretning over tildragelsen, der lyder:

Utdrag av dagboken pr. sk. «Anne Marie» for reisen fra Fray Bendos til Silloth, Irland.

Tirsdag den 19de september 1916 var skibet lastet med 8700 sækker guano samt 9400 stk. hornpids. Skibets dypgaaende 14' 9" × 14' 11".

Skibet var i alle deler i sjødygtig stand til den forestaaende reise.

Mandag den 25de september kl. 7½ form. kom lods ombord, samtidig begyndtes at hive ind paa kjettingen og lette anker, tilsatte alle seil og holdt styrende ut floden efter lodsens anvisning hele dagen. Kl. 6 aften ankret op ved Palmira med bagbords anker, 30 favner kjetting

Lørdag den 8de oktober ankret op paa Montevideo Red for at proviantere og skifte endel av mandskapet.

Torsdag den 12te oktober lettet anker og tilsatte seilene. Kl. 2 efterm. ankret atter paa grund av vindstille.

Søndag den 15de oktober vinden S. V. Kl. 7 form. lettet og tilsatte seilene. Reisen fortsattes uten nogen større bemerkninger til den 11te februar 1917. Skibes paaværende plads var 41° 36' N. Br. og 21° 18' 5" V. L.

Søndag den 11te februar besluttedes ettersom lasten sank mere og mere ned i skibet, blev skibet saa uregjerlig at det var en umulighet at ligge paa veiret med det, da slingringen blev saa voldsom at det var fare for at riggen skulde slingre overbord, og matte saaledes holde undav vind og sjø. Av den voldsomme slingrage, blev det presset paa dæksstøtter og mastefisken saa, at der blev endel lækage ovenbords og derved kom endel vand i lasten. For ikke at utsætte skib og last for yderligere fare, besluttedes efter samraad med de bedste mænd ombord at søke nødhavn. Kursen sattes for Fayal for der at faa omstuvet lasten og efterset skibet ovenbords.

Mandag den 19de februar ankom skibet til Horta Bay, Fayal, hvor det opankredes efter lodsens anvisning.

Onsdag den 21de februnr manøvredes skibt med hjælp av 3 motorbaater ind i Horta havn, hvor skibet blev fortøiet og moret efter lodsens anvisning.

Lørdag den, 31 mars 1917 avgik skibet i sjødygtig stand fra Horta. Skibet var da blit drevet ovenbords og lasten var blit omstuvet.

Søndag den 1ste april 1917 kl. 3 efterm. merkedes at skibet hadde faat en stor lækage, da vindpumpen, der blev sat i gang kl. 0,30 efterm. endnu ikke var læns. Pumperne blev da samtidig peilet, men da der stod fuldt av vand i pumperøret, kunde man ikke faa nogen sikker peiling. Vindpumpen blev fremdeles gaaende hele ettermiddagen, uten at faa nogen læns. Kl. 5 efterm. purret ut og satte igang midtskibs pumpen. Blev fremdeles med at pumpe med begge pumper indtil kl. 8 aften, da fokken blev gjort fast, og skibet lagt over den anden baug. Skibet blev da noget makeligere. Vindpumperne fremdeles gaaende. Kl.10 aften fik en slingrelæns. Kl. 12 var skibet nogenlunde læns. Det ser saaledes ut som skibet er blit noget bedre, siden det blev lagt for denne baug. Vinden var syd østlig. Stiv kuling. Skyet luft og regn. Styret fra kl. 12 middag til kl. 8 aften misv. N.t.Ø. Efter kl. 8 aften misv. S.V.

Torsdag den 5te april 1917. Da skibet trækker betydelig vand, saa vindmøllen stadig maatte holdes igang, med hjælp av haandpumpen, midtskibspumpen, for derved at kunne holde skibet nogenlunde læns. Med en saa stor lækage og voldsom slingrage, viste det sig paa pumpevandet at der var kommet vand til lasten. Skibet blev under dette dypere i vandet. Efter samraad med de bedste mænd ombord besluttedes at lempe endel at lasten overbord, for derved at lette skibet. Sjøen brøt stadig ind over skibet, saa det var næsten umulig for mandskapet at komme til midtskibspumpen. I løpet av formiddagen lempedes endel last fra forluken. Vinden S.S.O. frisk bris, byget luft. Kl. 10½ form. løiet vinden av, derefter løi bris. Stupen føres. I løpet av eftermiddagen lempedes en del last overbord fra agterpeaken. Skibet trækker fremdeles meget vand, saa pumperne maa omtrent stadig holdes i gang, for at holde skibet nogenlunde læns.

Mandag den 9de april 1917. Da det viser sig at skibet fremdeles vedblir at trække saa meget vand, at det er vanskelig for mandskapet at holde det læns med vindpumpen stadig i gang, besuttedes efter samraad at lempe overbord endel av lasten, hvilket blev sat i gang samme dags formiddag kl. 8½. Holdt paa til kl. 10½ form, at lempe fra agterpeaken. Kl. 1 efterm. begyndte igjen av lempe fra forluken, holdt paa til kl. 4 efterm. Der er ialt blit lempet ca. 350 sækker overbord, begge lempninger tilsammen.

Tirsdag den 10de april 1917. Det bemerkes at skibet er blit adskillig bedre efter sidste lempning, det er saaledes ut til at lækagen er ovenbords.

Tirsdag den 24de april kl. 12 middag var skibet paa 51° 32' N. Br., 18° 6' V. L. e. obsv. Kl. 2 efterm. observertes en livbaat til luvart, bjerget bramseil og fok og braset bak. Kl. ca. 3 kom baaten op langs siden, den indeholdt 9 mand. Besætningen fra skonnert «W. Abrahams», hjemmehørende i New York, paa reise fra Pensacola til Liverpool med en ladning trælast. De opgav at være blit torpedert av en tysk undervandsbaat søndag aften. Den fremmede baat heistes op og stilledes paa styrbords side av ruffen paa dækket. Kl. 4 lagdes skibet for styrbords halser, bramseil og fok tilsattes.

Lørdag den 28de april 1917 kI. 6,10 form. observertes en undervandsbaat forut, gav op seilene og stoppet skibet. Baatene blev samtidig sat ut. Forlot skibet kl. 6,30. 2den styrmand. E. Gersløv hadde vakt paa dækket og holdt utkik fra poopen. Matros Avideman holdt utkik fra ruftaket og en matros av det bjergede amerikanske mandskap stod tilrors, da u-baaten observertes. Den antoges at være ca. 2½ sjømil fra skibet, 1 strek paa styrbords baug. Alle mand blev purret og var paa dækket straks efter. U-baaten løsnet et skud, det kunde observeres enten det var skarpt eller løst. Flaget heistes og roret lagdes haardt styrbord. Storseil, bramseil og fok bjergedes og rærnerne brasedes rundt. Straks efter løsnet u-baaten 2 skarpe skud, hvorav det ene faldt tæt forenom og det andet tæt agterom skibet. Da der var braset rundt avfirtes øvre merseseil og mandskapet gik igang med at sætte ut skibets livbaat. Styrmanden gik ut med 4 av matrosene i baaten for at bringe skibspapirene ombord i u-baaten. Denne var imidlertid kommet nærmere skibet, ca. 2 skibslængder. Da skibets baat var kommet paa vandet begyndtes med det at sætte den til den amerikanske mandskap hørende baat paa vandet. Mens dette blev utført løsnet u-baaten endnu et skarpt skud, som gik ganske tæt agterom mesanmasten. Da styrmanden kom paa praiehold med u-baaten, blev der sagt at de ikke vilde se papirene. De skulde sænke skibet. De gav styrmanden ordre til at gaa tilbake til skibet og hente den resterende besætning, inden 5 minutter var gaat, ti efter den tid vilde de sænke skibet. lmidlertid var den amerikanske livbaat kommet paa vandet og dens besætning forlot skibet. Da styrmanden kom tilbake til skibet var der ingen tid for hverken mandskapet eller officerene at bjerge noget av deres eiendeler, alle forlot favtøiet som de stod og gik. Straks efter at fartøiet var forlatt begyndte u-baaten at beskyte det, der blev ialt skutt 5 skud paa skibet, hvorav det første gik igjennem ruffen og de 4 andre paa forskjellige andre steder i vandlinjen. Skibet sank i løpet av 20 minutter. Det sidste som saaes av skibet var det norske flag, som var heist paa mesantoppen. Da u-baaten hadde avfyrt de sidste 5 skud dukket den under vandets overflate og seilet med periskopet over vandet indtil «Anne Marie» var forsvundet, derefter kom den atter over vandet, men forsvandt straks efter igjen. Der saaes intet mere til den. Seil sattes i baatene og der styrtes S.O. over.

Søndag den 29de april 1917 kl ca. 3 efterm. observertes en engelsk minebaat agterut, lot seilet kippe, saaledes at den kunde se at vi var en livbaat, bjerget seilene og rodde op langs siden av det engelske skib. Blev optat der ombord og var der ombord til tirsdag den 1ste mai 1917 kl. 8 form., paa tidspunkt vi blev landsat i Queenstown.

Den tyske u-baat var ca. 200 fot lang, graamalet. Den hadde periskop, 1 mast og traadløs telegraf og 1 kanon foran observationstaarnet. Et torpedoutskytningsrør i forstevnen og do. paa begge sider av stevnen i baugen. Der var ellers ingen aadre merker at se paa den.

Navnet paa den engelske minebaat som optok livbaatens besætning (hele skibets mandskap) var «Delphinium». Livbaatene blev forlatt og etterlatt drivende.

Undertegnet: (sign.) M. Arnesen.

Kapteinen henholdt sig i alle delet, til forannævnte beretning og forklarte videre at skonnert, «Anne Marie» var malt med de nationale striper, navn og Norge paa skibssider. Livbaaten var i fuld orden og vel utstyrt. Alt i orden ombord. Alle ædrue. Man hadde ingen redningsflaate. Kapteinen meddelte at saavel han som mandskapet var meget medtagne, da de kom ombord paa den britiske orlogsmand «Delphinium». Derombord blev man behandlet med største hjælpsomhet og omhu. Chefen overlot kaptein Arnesen sin egen køi og doktoren gav op sin køi til den amerikanske kaptein. Kapteinen tilføiet at skibet var blit tæt og i alle dele i sjødygtig stand, da det blev sænket av den tyske undervandsbaat. Der var saaledes al utsigt til at reisen vilde blit heldig fultdendt.
Kapteinen indleverte følgende dokumenter til konsulatet: 1) maalebrev, nationalitetsbevis samt 3) folkeliste, mens derimot fartscertifikatet gik tapt.
Uttalte sig forøvrig overensstemmende med den indleverte beretning, der var sammenholdt med journalen og viste sig at stemme overens med denne.
Oplæst og vedtat, hvorefter kapteinen avtraadte.

Som 1ste vidne fremstod Lars Elias Hansen, født Bamle 23de august 1888.
Vidnet var 1ste styrmand ombord paa 3 m. skonnert «Anne Marie» og meddelte at han hadde læst kapteinens skriftlige beretning, der av ham befindes at være fuldstændig rigtig. Vidnet hadde selv ført journalen. Vidnet var tilkøis, da u-baaten kom. Blev senere purret ut og kom straks paa dæk. Rodde over til u-baaten og talte med chefen, der talte engelsk. Hadde ingen tvil om at det var en tysk undervandsbaat, men saa intet flag, merke eller nummer paa den. Vidnet ropte over til u-baaten at man hadde et forlist mandskap ombord, men fik intet svar herpaa. Det blev kun svart at man fik 5 minutter til at forlate skibet. Vidnet saa «Anne Marie» synke. Alt var i orden ombord. Alle ædrue. Livbaaten i orden og vel utstyrt. Da man forlot «Anne Marie» var skibet, efter de foranstaltninger man hadde foretat, i fuld sjødygtig stand. Vidnet fremhævet den udmerkede behandlig man fik ombord paa den britiske orlogsmand «Delphinium».
Forøvrig uttalte vidnet sig i overensstemmelse med kapteinen og dennes beretning.
Oplæst og vedtat, hvorefter vidnet avtraadte.

Som 2det vidne fremstod Aage Martin Lauritz Gersløv, født Kjøbenhavn 29de mai 1894.
Vidnet var 2den styrmand ombord paa 3 m. skonnert «Anne Marie» og forklarte at han hadde vakt, da u-baaten observertes. Utkiksmanden stod paa ruftaket, da dette var høiere end bakken. En matros fra det sænkede amerikanske skib stod tilrors. Vidnet var selv paa poopen. Saa u-baaten først, før den hadde skutt. Stod og saa i kikkerten om den skulde vise flag eller andre signaler, men saa intet. Vidnet hadde skrevet den av kapteinen indleverte beretning, der i alle deler var korrekt. Livbaaten i orden og godt utstyrt. Alle ædrue. «Anne Marie» hadde de nationale striper, navn og Norge malt paa begge skibssider.
Forøvrig overensstemmende med kapteinen og dennes beretning samt forangaaende vidne.
Oplæst og vedtat, hvorefter vidnet avtraadte.

Som 3dje vidne fremstod Torjer Jensen, født Tvedestrand 15de december 1895 og hjemmehørende i Kristiania.
Vidnet var stuert ombord paa «Anne Marie» og forklarte at han saa u-baaten før den skjøt. Fik ordre til at gaa i baaten og ro styrmanden over til u-baaten, da han var baatvandt. Hørte styrmanden ropte til u-baaten at man hadde et forlist mandskap ombord, men fik som svar kun besked om at forlate «Anne Marie» snarest mulig. Det var en tysk u-baat. Kunde se dette paa uniformene. «Anne Marie» var i sjødygtig stand, da man forlot den. Alt gik rolig for sig. Livbaatene i bedste orden og vel utstyrt. Alle ædrue.
Forøvrig overensstemmende med forangaaende vidner og kapteinens beretning.
Oplæst og vedtat, hvorefter vidnet avtraadte.

Som 4de vidne fremstod Nils Thorvald Knudsen Schau, født Norup, Fyn, 3dje juni 1897.
Vidnet var matros paa «Anne Marie» og blev purret av stuerten, da u-baaten observertes. Var med og rodde styrmanden over til u-baaten. Trodde det var en tysk u-baat, men kunde ikke sige det med bestemthet.
Forøvrig overensstemmende med forangaaende vidner og kapteinens beretning.

Samtlige vidner fremstod saa og kapteinens beretning oplestes for dem. Vidnerne erklærte at de intet har at bemerke ved sammes indhold.

Bisidderne finder intet at bemerke.

Vidnerne, hvorav ingen hadde paahørt hinandens forklaringer og som paa forhaand var forholdt edens betydning, blev derefter edfæstet.

Undertegnet: Johan Vogt,
konsul.
Anthon Haag,
skipperborger av Tønsberg.
Johan Floberg,
fører av S/V «Fulwood».
Utdrag (s. 465-468) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, b. II
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen