Porsgrunnsbrua

Historisk oversikt samt forprosjekter og overslag for ny bru

H. E. Kjølseth og A. Aas-Jakobsen

Innhold

 1. Porsgrunn, historisk og geografisk oversikt
 2. Porsgrunnsbruas historie
 3. Brukomiteens innstilling med særvotum av dens tre fraksjoner
 4. Ny forbindelse mellom Østre og Vestre Porsgrunn
  1. Høybru ved Strømtangskjæret
  2. Klaffebru ved nåværende brusted
  3. Halvhøy løftebru ved Strømtangskjæret
  4. Tunnel ved nåværende brusted
 5. Reparasjon av nåværende bru

Søk i boka:

Forord

I 1935 ble det av Porsgrunns formannskap nedsatt en brukomite for å drøfte spørsmålet om ny forbindelse mellom Østre og Vestre Porsgrunn. Komiteen festet seg særlig ved de tre altervativer, tunnel eller klaffebru ved nåværende brusted høybru ved Strømtangskjæret. I sin innstilling av 7. april 1941 gjorde komiteen følgende vedtak:

 1. Der engasjeres en fagmann til videre bearbeidelse av saken.
 2. Der innbys til konkurranse om byens regulering. Herunder stilles de konkurrerende fritt til å bringe i forslag enten bru eller tunnel nær det gamle brusted eller foreslå en høybru over Strømtangskjæret.

Umiddelbart etter ble A. Aas-Jakobsen, Oslo engasjert til å detaljbearbeide de forskjellige prosjekter for forbindelse mellom Østre og Vestre Porsgrunn, og sommeren 1944 var dette arbeid kommet så langt at en engere reguleringskonkurranse kunde utskrives.

Da undersøkelsene av forbindelsen mellom Østre og Vestre Porsgrunn er en av de største og vanskeøigste oppgaver som har vært stillet norske ingeniører, er det i løpet av de siste 10 år blitt nedlagt et meget stort arbeid i forundersøkelsen av de forskjellige muligheter som er til stede her. I disse forarbeider har deltatt Porsgrunns brukomite bestående av verkseier Chr. J. Reim, fabrikkarbeider Martin Johansen, rådmann H. E. Kjølseth, havnefogd Carl G. Norberg, byingeniør Charles Smith (d.) samt Statens Vegdirektorats brukontor ved overingeniørene Aarskog og Ingebrigtsen, professor Aksel Andersen, N.T.H., Trondheim, ing. H. Grytness, Trondheim, professor techn. dr. G. Wästlund, K.T.H., Stockholm, Bonde & Co., Oslo og Christiani & Nielsen A/S, København. Grunnundersøkelsene er utført delvis av Porsgrunns kommune og delvis av Ing. F. Selmer A/S, Oslo, som også har vært rådspurt angående priser og fundamenteringsspørsmål. Vi benytter her anledningen til å rette en takk til alle medarbeidere for den interesse og verdifulle støtte som er ytet under bearbeidelsen av de forskjellige prosjekter.

Etter hvert er brusakens akter svulmet atskillig opp, og det er blitt et sterkt behov for å gi en oversikt over det arbeid som hittil er utført. Denne oversikt er her gjort kortest mulig, idet forprosjekter som etterhvert er falt bort, som f. eks. høy hengebru ved Strømtangskjæret, høybru i betong eller stål fra Kirkebakken til Lysthusåsen, klaffebru av Scherzer-typen m. fl. ikke er medtatt under omtalen av de forskjellige bruprosjekter.

Da det for brusakens videre utvikling er av stor betydning å ha den historiske sammenheng for øye, er Porsgrunns-bruas historie med en oversikt over de forskjellige rettssaker og dommer vedrørende den nåværende bru gitt en bred plass her.

Porsgrunn og Oslo i august 1944.

H. E. Kjølseth     A. Aas-Jakobsen.

H. E. Kjølseth og A. Aas-Jakobsen: Porsgrunnsbrua : Historisk oversikt samt forprosjekter og overslag for ny bru. - Porsgrunn 1945. - 104 s. ill.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen