Fra: Tilsjøs og iland

Generalforsamling

Fra Nittiaarene

av Hans Reynolds

Det lyser festlig bak de røde Gardiner i Hjørnevinduerne i Stefansens Hotel; der skal være Generalforsamling i Sjømandsforeningen.

Skipper Olsen og Havnefogden famler sig opover Gatetrammen, mens Olsen mumler noe om Tranlamper og daarlig Oplysning. Han har netop været oppe i en Sølepyt og føler sig ikke rigtig «sikker» paa det ene Benet.

«Pokkern te' Sølediker her i denne Byen», brummer han helt inde i Hotelgangen, da han faar se, at han har traadt i til langt op paa Springstøvlen og faat en svær Søleklat paa de bedste Bukserne, - som var børstet saa pent, da han gik hjemmefra.

De faar Tøiet av sig inde i Garderoben, Døren til Festværelserne staar aapen, der er ikke kommet noen endnu. De gir sig derfor god Tid, titter i Speilet og struser paa Haaret, og Havnefogden tar til Overflod op Lommetørklædet og blaaser en liten Fanfare, idet de gaar ind.

Lokalet er i Anledning den aarlige Generalforsamling dekorert: I Bakgrunden Kongens Byste, omgit av et Draperi av unionsmerkede Flag. Endvidere Lamper og Grønt, gruppert paa vanlig Manèr.

Olsen stanser inde paa Gulvet og nugger Havnefogden i Siden:

«Høyer!»

«Ja.»

«Det er vel møe gult her, synes jeg. De kunde gjerne huse paa, at det er Folk av en anden Mening her au. «Bare Sildesalat naturligvis!»

«De mener formodentlig det lovlige Flag?» replicerer Havnefogden koldt.

«Lovlige Flag!»

«Ja, netop lovlige Flag. Det, som minder os om vor Forening med Broderriket. Er ikke det, det eneste lovlige Flag, maa jeg spørre?»

«Broderriket, sa Dere?»

«Jagu er det et deilig Brorskap. Stod de ikke færdige til aa overfalde os her for et Par Aar siden, kanske. Eller vil Dere benægte det au?»

«Aa - det med de fem Tusen Soldaterbukserne, de bestilte, og som dere Venstre blev saa rædde for?»

«Men dere Høire, da? Dere satte vel bare Baken te' for aa faa Juling, aa takka te' dere, om det kneip!»

Havnefogden svarer ikke, men vender sig med et Spørsmaal mot en av de indtrædende, Konsul Prytz.

Olsen later som ingenting i Anledning Havnefogdens Overlegenhet - det er ikke første Gang, de er i Kladderne paa hinanden, Politiken er forsaavidt bare en Biting - han slentrer bort til et Bord i Nærheten og lover ved sig selv, at han skal klø ham godt i Avisen ved Leilighet. Siden den Fyren fik gule Knapper i Frakken her for et halvt Snes Aar siden, har han lagt sig til en hoven Næse. Men han skal Dægern dundre - -

*

Aarsberetningen og Regnskapet er gjennemgaat og Kassereren meddelt Deçharge. Den forretningsmæssige Del er dermed forbi, og man kan snart begynde paa Punschen.

I det tilstøtende Værelse staar et langt Bord med hvit Duk, Brætter med Glas og en dampende Punschebolle midtpaa. Ditut søker man, tar sig en Plads og avventer de respektive Taler.

Ding - Ding - Ding -

Man hysser ivrig paa hinanden, og der indtrær respektfuld Stilhet.

Konsul Prytz staar høi og værdig ved Bordenden, fatter med de sirlige, hvite Fingre om sit Glas og begynder:

«Mine Herrer!
Det er - hm - det ligger nær i en Stund som denne som ellers ved enhver festlig Anledning at mindes vor Landsfader, vort høieste Overhoved, Hans Majestæt Kongen. Gud gi ham Kraft til endnu i mange Aar at skjøtte sit ansvarsfulde Hverv - hm - til at føre vort Statsskibs Ror med den samme sikre Haand som hittil, trods de mange forskjellige Elementer, som i disse Tider og paa saa mange Maater gjør sig gjældende og forsøker at saa Tvedragtens Sæd, hvor Ro og gjensidig Forstaaelse burde være fremherskende. Mine Herrer! Hans Majestæts Kongens Skaal. Kongesangen!»

Efter Sangen benytter Navigationslærer Petersen Anledningen til at minde sin Sidemand, Skipper Tobiesen, om dengang, han under Kongebesøket i Nabobyen var saa nær selve Majestæten, at han gjerne kunde ha tat paa ham.

Tobiesen kjender Historien fra før, men lytter tilsynelatende interessert

Der indtræder en liten Pause, hvorunder man samtaler sig imellem, nikker med Hodet og spytter av egte Sjømandsiver.

«Pen Fragt - Quebec.» «Ny ovabords? Jasaa, nye Seil?»

Seilmaker Berg er med ikveld, skotter omkring sig og lytter. Seilmaker Nielsen er syk. «Pokker saa heldig», tænker Berg,

En Brig blev indkjøpt igaar, og til Uken skal J. G. Bull over til London for at kjøpe. Der blir nu vel altid Reparation paa Seil i det mindste, naar de har faat Nova-Scotiaboksen sin hjem til Værftet. Det gjælder saamen at være om sig. Men han skal nok knipe dem - et litet Lag ved Leilighet gjør Underverker, det har han Erfaring for.

Berg har i Aarrækker hat det for Skik engang imellem at by endel Redere og Kapteiner hjem til sig til en liten Souper med Torsk og Dram - saan i al Gemytlighet, med gode Cigarer efterpaa. Og han har staat sig paa det, faat baade Torsken og Drammen Hundrefold igjen. Det gjælder at være Amerikaner, mener Berg.

Det er utpaa Natten, og den ene Tale har avløst den anden: For Broderriket, Sjømandsforeningen, Formanden, den avtraadte Bestyrelse, den nye Ditto o.s.v. Nu er Turen kommet til dem, der først føler Aanden over sig med et vist Kvantum Drammer i Maven.

Man venter saaledes spendt paa, at Foreningens Muntrationsraad, Agent, forheriværende Skibsfører, Fabiansen, skal erklære, at han har «Ordet i sin Magt», noe, der pleier at hænde ved enhver mulig og umulig Anledning. Enkelte hvisker til hinanden og skotter bort paa ham.

Fabiansen, en liten, korpulent Fyr i et Par og Femtiaarsalderen, i en blankslitt Bonjour og stramtsittende Benklær, sitter og kikker i et av de siste Vittighetsblade og synes ikke at vie Omgivelserne noen Interesse. Han hører imidlertid til de raskt handlende Naturer, og de let rødmende Roser i hans fete Ølkind synes at tyde paa en ingenlunde ordinær Sindsstemning.

Og ganske rigtig. En Stund efter tar han et Par Skridt henimot Bordet, slaar paa sit Glas og hoster et Par Gange. Alle ser op, Tiden er kommen.

«Mine Da - mine Herrer!
Naar jeg i denne Festens Stund træder frem og sier noen Ord i al Beskedenhet og efter fattig Leilighet, Evne - hm - er det, fordi jeg føler en Trang, en indre Trang til at uttrykke min Glæde over at se saa mange stabi - habile Mænd samlet her i Aften, Mænd, som ved at vove noe, ved at spikulere og sætte noe paa et Bræt, vilde jeg si - fuIde av Indsigt, som jeg kanske før har nævnt, har bragt vor kjære By i Ry viden om, i ethvertfald paa hele Kysten og endda længer og saa - ja, og har - e - og har -

«Aa vil'n hen tru?» hvisker Seilmaker Berg til tykke Trælasthandler Hansen.

«Gud veit, Far», puster denne.

- har, fortsætter Fabiansen, har - e bragt vor kjære By frem til Anseelse fra en liten Filleby og kort sagt, ja, dere vet vist godt, hvad jeg vil si allesammen! --

«Ja, det skal Guderne vite», hvisker Trælasthandleren til en Sidemand.

«- - vor kjære fremgangsdygtige Bys Skaal, mine - mine Hæ - Hik - Herrer!» slutter Taleren.

«Skaal, Fabiansen, Skaal - Skaal!» brøler man i Munden paa hinanden.

«Gudskelov, at endelig den Stria er over da», stønner tykke Hansen.

«Pyh, ja de er rent e Lise, naar det er forbi», sier en Skipper.

Fabiansen har sat sig igjen, men passet paa at fylde Glasset paany. Han er nemlig simpelthen en av Byens mest rutinerte Drammeslukere.

Han har altid været noe av en Raring, Fabiansen, blandt andet en Tid over alle Grænser distræt, ja, saa ilde, at det fortælles, at Konen hans engang til sin Forbauselse opdaget, at han hadde ikke mindre end to Skjorter paa Kroppen foruten Uldtrøien. Hadde bare trukket den rene Skjorten utenpaa, Fabiansen. Glemt baade Søndagen og Skidnetøiposen.

Engang kom han til at gjøre en ufrivillig Dampskibstur helt til Nabobyen i Tøfler, Slobrok og Røkelue. Det var endda en Stund efter, at han hadde begyndt med Agenturforretningen. Han bodde like ved Dampskibsbryggen og svippet mangen Morgen ombord i Vestlandsbaaten med Breve. En Morgen kom han nede i en Lugar i en noget vidtløftig Passiar med en av Passagererne, og sanset sig ikke, før han saa Byen bak sig i Morgendisen, mens Dampskibet stod for fuld Stim ut Fjorden. En Stund efter var han i Nabobyen, men i et Kostyme, som det av Hensyn til Gategutterne var risikabelt at vaage sig iland i. Han maatte derfor laane en Habit av Skipperen saa han kunde komme bort paa et Hotel og vente paa næste Baat.

Kaptein Jensen borte i Sofaen har smakt paa «Brygget» og faat Tungen paa Glid. Og han kan mange Historier.

«Well», sier han, og dunker Mægler Røed i Siden. «Det var en Pølsemaker i Belfast, som hadde faret med Sladder om en Kollega for at skade Forretningen hans. Manden blev lynende gal og gik til en Advokat for at høre, hvordan han skulde faa Hevn paa den sjofle Konkurrent. «Aa, jeg skal snart fikse det», sa Advokaten. Han lot da et Par Gutunger skaffe tilveie to halvraatne Katter, de skulde faa en Shilling hver for jobben, og bad dem møte ved Butiken til den sladderagtige Pølsemaker Lørdag Eftermiddag midt i Forretningstiden. Ret som det var, gik Gutterne like ind i Butiken, slængte Katteskrotterne, som lugtet værre end Pesten, op paa Disken og sa til Slagteren «Her er to til, vil De ha dem?»

Kunderne saa forfærdet paa hinanden og strøk paa Dør, den ene efter den anden. Det var vist fine Pølser, de hadde faat her, saa det ut for. Tvi Flesk! De spyttet og bandet og holdt e' Huskestue utenfor Sjappen, saa det var grovt at høre det. Folk, som var kommet ind til Byen, fra hele Omegnen, med Hest og Jernbane, løp tilbake i svære Flokker, slængte Kurver og Pølser ind i Butiken og sa: «Her er de fine Varerne, De sælger Folk til førsteklasses Pris!»

Den andre Pølsemakeren gik nu til Advokaten og sa: «De maa gjøre ved dette, det var ikke Meningen at gaa fuldt saa haardt frem» «Nu vel» sa Advokaten, «vi skal se paa det.»

Han rykket da ind i Bladene, hvordan det forholdt sig med Affæren, og Pølsemakeren maatte avlægge Ed paa, at han bare brukte rent Kjøt i Pølserne sine. Det varet allikevel en god Stund, før Manden fik Forretningen i fuld Gang igjen. ... ja, hvad sier Du?»

«Aa ja, det er nok mange Slag, som hænder ute i Verden», sier en anden Skipper. Og naar man først skal snakke om slikt, saa tror jeg nu det, at Slagterne har møe Rusk og Rask i Pølserne mangen Gang. De er vist ikke saa nøie paa det. Men han var bedst den Slagteren i Chicago, som slap Kjærringa si i Pølsemaskinen. Han blev hængt, naturligvis. Det blev den Slagteren i Hamborg au, som hadde saa mistænkelig møe Hare at være av med, men paa samme Tid blev hele Nabolaget og alle Kvartalerne omkring der saa læns for Katter, at Folk tok til at skjønne Sammenhængen. Det var au en fin Fyr».

«Katter skal nu ellers være god Mat det, efter det noen Belgiere fortalte mig engang borte i Frisco. De aat Katter allesammen de, naar de kunde faa Tak paa dem. De vilde heller ha e' ung Katte end en Kanin. Kattekjøt var møe finere, sa de».

En kommer med et Par Tolderhistorier:

En Kontormand, som skulde ned paa Toldboden og hente en Pakke, fandt, efter at ha gaat igjennem det Maskineri, som heter Toldvæsen, at han tilslut var færdig. Men idet han gik sin Vei, stak et Par Toldere Hoderne ut og ropte efter ham: «De glemmer Taraen!» «Det er det samme med den», sa Kontormanden og gik videre. «Ja, vi hiver'n, vi!» hørte han efter sig. «Ja, hiv'n dere (for sig selv) Tararabomdiay!»

En Dag fik min Kone en Pakke fra Amerika, merket «Pillow-cases». Da Piken kom ned og skulde hente den, sa Tolderen: «Det er nok Apotekersaker dette her». Hvad er det, De sier? sa Piken - «Putevarene?» «Nei, nei, jeg tok nok feil jeg», sa han om lidt - «det var nok en anden Pakke, det». Han forstod nu sin sproglige Bommert, idet han hadde tat «pillow-cases» (Putevar) for Pilleæskerl!

Da lo de godt hjemme paa Kjøkkenet

Skipper Venstøb kommer ind paa rare Uttryk tilsjøs og mener, at det maa ikke være, saa greit for Bønder og Landkrabber at forstaa slikt som f. Eks.: «Klokka 12 datt Tømmermand overbord, og Klokka 1 sprang Liket paa Storseilet»*.

Skipper Olsen fortæller et Par Kollegaer en liten fornøielig Smuglerhistorie, som hændte i Arendal. En Mægler og en Ven av ham, en Kjøbmand, hadde været over i England og set paa et Skib, og før de gik iland herhjernme, stak Kjøbmanden et Silketøi under Vesten. Mægleren, som var en stor Skøier, tænkte ved sig selv, at nu skulde det bli Morro, og da de var kommet ned Landgangen, og Toldbetjenten spurte, om de hadde noget at fortolde, sa Mægleren, idet han pekte paa Kjøbmanden: «Nei, jeg har ingenting, men han der har et Silketøi under Vesten!»

Toldbetjenten saa paa Kjøbmanden og smilte, han trodde naturligvis, at det bare var Spøk. Men Kjøbmanden saa ikke særlig gemytlig ut. Han greiede likesom ikke at være med paa Moroen. Mægleren fortalte siden, at han aldrig kunde glemme det eiendommelige Uttryk, hans Ven hadde, da han saa paa ham. Og aldrig kunde han heller rnindes at ha set en Mand gaa saa usikkert og nervøst, som Kjøbmanden gjorde, da de gik indover Kaien sammen. Han kunde ikke faa et Ord frem paa længe, og ventet vel hvert Øieblik ogsaa paa, at Tolderen skulde finde paa at kalde ham tilbake. Da de kom op i Byen, var han rasende, men det gav sig om en Stund, og siden lo de godt sammen av hele Historien.

Passiaren gaar livlig rundt om i Salen og Siderummene. Fragt og Tillægspræmier, nyt Kobber og raatne Undermaster, Feberen i Santos og andet er paa Dagsordenen. Mange glemmer rent at nippe til Glassene, end si fylde dem, bare lægger ut med Haandflaten mot Loftet og Hodet paa Skakke. Egte Skippertyper med veirbitte Fjæs, røde Nakker og grove og uvørne i Maalet. Præker om dyre Pladser, vriene Kjøbmænd og fordømmede Boardingsmastere.

Borte ved et mindre Hjørnebord sitter gamle Skibsreder Antoniussen og spiller «Hundre og en» med Fablansen, som har faat andet end Taler at tænke paa og bander noe ganske forfærdelig originalt, hver Gang han kan subbe ind en liten Sum fra sin vel beslaatte Motpart. Fabiansen er nemlig en slu Fant i Kortspil og lei at raake ihop med. Han har hat en ødsel Kone at drages med, og har i flere Aar drevet det som en Nebengeschäft at sitte paa Hotellerne og plukke fete Handelsreisende, især i de siste Aar, da det har gaat saa rent skidt med Agenturet.

Men han lærte at tape, før han lærte at vinde, stakkars Mand. Det fik han føle engang, han hadde tapt indpaa hundre Kroner til Handelsreisende Olsen fra Kristiania. Det hadde ulykkeligvis hans Kone faat opsnuset og saa simpelthen git ham en i Fjæset, noe Tjenestepiken lønlig hadde iagttat, men som Fabiansen engang senere, presset dertil ved en Bemerkning av en av sine Bekjendte, i manges Nærvær svor ved sin Kones Løstænder paa var pure Løgn. Han var aldrig saa nøie paa en Ed eller to.

Natten er snart forbi, men der er endnu livlig inde i de tobakstaakede Lokaler. Skipperklyngen gaar omtrent alle Fjordens Skuter efter i Naterne og seiler paa lange Farvand med baade Malaria og Beriberi ombord. Andre Foreningsmedlemmer er blit lystige av sig. Skibsreder Korneliussen sitter med Armene om Halsen paa Skipper Tobiesen og rører og tøiser om likt og ulikt, mens han gjør et fortvilet Forsøk paa at kysse ham. «Jasaa da, Maja mi, jasaa da» - Hik! Han fortæller blandt andet, at han nok ikke var saa fri, som de trodde, med Hensyn til det Forliset med «Sjøridderen». «Der blødde Assurancen orntli, hø, hø», snøvler han og kryster Tobiesen ind til sig, men Øinene flakker urolig omkring.

Antoniussen og Fabiansen sitter fremdeles og spiller Kort, mens Pengene klirrer i Bordplaten. Fabiansen sikler næsten paa sig av bare Iver og Begjærlighet. Antoniussen er temmelig anløpen av stadig Paafyld, til Fordel for sin slu Spillebror, som Griskheten synes at ha gjort fuldstændig ædru, og som gjør, hvad han kan for at kikke Gammelen i Kortene. Denne sitter undertiden og dubber og dubber, men far sig igjen, just som han er ved at sovne av.

Utpaa Morgensiden rusler de av de fleste. Folk, som gaar paa Arbeide, ser imidlertid, at det lyser i Hotellet, og frempaa Dagen sier Betjenten hos Kjøbmand Aas, at det maatte ha været Pokkern til Generalforsamling, de hadde i Sjømandsforeningen denne Gangen. Da han aapnet Butiklemmerne Klokken halv ni, svinget først Fabiansen og Antoniussen om Hjørnet. Den siste med Hatten noget lovlig langt bak i Nakken.

* Liket: det Toug, hvormed Seilet er kantet.

Utdrag (s. 133-146) fra:
Hans Reynolds: Tilsjøs og iland.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen