Porsgrunns historie, b. 2

Noter

XVI. Næringslivet frem til 1. verdenskrig

 1. Dette avsnitt er i det vesentlige det samme som jeg skrev 1951 til D. n. Sjøf. Hist. 113 29-30, 36, 51-55, 95.
 2. Man må være oppmerksom på at tallene gjelder for hele Porsgrunn tolldistrikt. Således er både Gunnar Knudsens rederi på Borgestad (Gjerpen) og Jørgen C. Knudsens på Frednes (Eidanger) medregnet.
 3. Delvis etter materiale utlånt av fru Mimmi Condrup (datter av Martin Olsen, g.m. kaptein Kristoffer Condrup). Gjerp.-Porsgr. 40 (J. A. Petersen), 258 (M. Olsen), Eid.-Porsgr. 83 (C. Ullenæss).
 4. Opplysn. om Leif Gundersen delvis meddelt av hans sønn, skipsreder Trygve Gundersen. «Euphrates»'s forlis i Porsgr. Sjømannsf. III 114 ff. I «Norges Skipsførere 1933-35» s. 205 har Grotnæss selv fortalt historien om «Salamis». Forøvrig Aarbog for Norges Handelsmarine 1906-11, Norsk sjøulykkesstatistikk 1912-20, begge utgitt årlig av Sjøfartskontoret.
 5. I 1942 kunne han og hans hustru oppleve den sjeldne begivenhet å feire sitt jernbryllup.
 6. Fartsoppgavebøkene utlånt av grosserer Johan Jeremiassen. I D. n. Sjøf. Hist. II3 53 er Herman Jeremiassen feilaktig anført som konsul Johan J.'s sønn istedf. hans bror.
 7. De fleste bærer navnet Louis Vauvert og Hustrus legat. - 1. For verdige trengende sjøfolk (1937 205 000 kr.) 2. For verdige trengende handelsmenn og håndverkere (165 000 kr.) 3. For verdige mannlige og kvinnelige trengende (185 000 kr.) 4. For byens forskjønnelse (7300 kr.) 5. Porsgrunns handelsstand til utdannelse for unge mennesker (28 000 kr.) 6. og 7. Til Østre og Vestre Porsgrunns kirker (7000 og 2000 kr.) 8. Til Arbeidernes sykekasse (7000 kr.) 9. Til Det lutherske sykehus (7700 kr.) 10. Storgt. 163, med bidrag til ominnredning, som gave til Sjømannsforeningen.
 8. Porsgr. Sjømannsf. III 83 ff.
 9. Hauge: Skomvær 109 ff. Våre besteforeldre III. Veritas reg.
 10. Det kan være tvil om en omtale av dette rederi hører hjemme i en Porsgrunnshistorie (jfr. anm. 2). Rederiet hørte hjemme i Gjerpen, men all statistikk henfører båtene til Porsgrunn, hvor de var registrert. Vesentl. Våre besteforeldre 203 ff., D. n. Sjøf. Hist. II 298, 349, 467 ff. Veritas reg. N.O.S.
 11. D. n. Sjøf. Hist. II3 135-47.
 12. N.O.S. tabeller over skipsfarten. D. n. Sjøf. Hist. II3 fl.st. Våre besteforeldre 203 ff. Regnskap for «Earlscourt» hos fru Mimmi Condrup.
 13. Dette fremgår av Chr. Abrahamsens manuskript til verkstedets 100-års jubileum, som er utarbeidet delvis på grunnlag av ing. L. J. Larssens omfattende forarbeider. - D. n. Sjøf. Hist. III1 314. Lund 133. Coll II 88. Porsgr. Dagblad 1957 3/7.
 14. Avsnittet om trelast- og ishandel vesentlig N.O.S. tabeller over handel og skipsfart. Amtm.beretn. Avisene. Norges Handel, Sjøfart og Industri. Norges Banks årsoversikter. Andre byhistorier og større oversiktsverk, særlig Keilhau: Det norske folks liv og hist. X og Xl.
 15. Keilhau 1. e. X 479.
 16. All statistikk fra N.O.S. forskjellige tabeller: Skipsfart, Handel, Industri, Fattigvesen, Kommunale finanser, Folketellinger, Folkemengdens bevegelse. Dessuten er benyttet Amtm.beretn. (slutter 1915), avisenes ref. av F.skap- og bystyremøter, tallrike andre artikler, småskrifter (bedrifter, foreninger o. I.), (trykte) Dok. vedk. Porsgr. bystyre (begynner 1914), årsberetn. for folkeskolen og den høyere skole, andre byhistorier og norgeshistorisk litteratur (jfr. anm. 14).
 17. Grenmar 1906 18.-23/5.
 18. Grenmar 1908 29/8, 1909 13/1, 27/1, 20/2 (Bystyret 16/2, 1910 6/7, 29/10, 1911 fl.st. særlig mai og okt.
 19. Om den alminnelige utvikling av byenes lokale styre se Steen: Kristiansands hist. II 472-82.
 20. Grenmar 1894 4/12, 1896 2/3, 1897 23/2, 1898 20/10, 1900 20/1 Stort.forh. 1909 Ot.prop. 16 og 1916 Ot.prop 22 finnes i begge oversikt over magistratsembetene.
 21. Grenmar 1911 25/1 o.flg. nr. lang serie om P.'s stortingsrepresentanter, forts. 1913 15/3 ff., (om Møller 1878) 18/6. 1906 5/12 ref. av bystyremøte 4/12, protestskriv in ext. Lund 61-64. Stort.forhandl. 1878 VI 278, 1906-07 6a Innstill. 112, Storthingstid. 1878 s. 459.
 22. Grenmar 100-års nr. 1950. Porsgr. Dagblad 1957 3/7. Alfsen: Porsgr. kom. e.verk. Kjølseth: Skiensfj. kom. kraftselskap. Norges Handel. Avisene, særl. Grenmar og Porsgr. Tid. 1912 10-20/4, Grenmar 100-års nr. 1950, Porsgr. Dagblad 1957 3/7.
 23. Porsgr. Dagblad 1957 3/7. Nissen: Gunnar Knudsen 208 ff.
 24. Østvedt: Porsgr. Metalverk. Porsgr. Dagblad 1957 3/7.
 25. Havnev. forh.prot. 1906 -12 fl.st. Lund 73. Grenmar 1907 28/2, 2/3. og Varden 1913 1/11. Morgenbl. 1913 14/11.
 26. Havnev. forh.prot. 1913 17/11. Grenmar 1913 25/10, 1914 3.-4/4. Fremskridt.
 27. Bratsbergbanen, Østvedt: Norske jernbaner III 177 ff. Anker Olsen: Norsk Hydro 560 ff. Avisene fl.st. særlig Grenmar 1913 10/12, 17/12, 18/12, 1914 15, 29, 30/4 (broveitomtene), 1914 30/7, 1915 30, 31/3, 1916 19/1 (havnebanen), 1916 16/2, 1919 12, 14/4 (kjøp av Boligheten), 1914 8/9 (Bjerknes's reguleringsplan).
 28. Grenmar 1914 18/11 (sporvei), 1912 20/7 (drosje), 1913 26.- 29/11, 1914 28/9 (Torsbergveien). Birkenes: Solum 140.
 29. Avisene fl.st. (gateregulering), Grenmar 1909 16, 24/12 (broen), 1908 2/12, 1910 17, 24/12, 1912 29/2 (biblioteket). Om samme se Swensen: H. Wergelands Folkeboksamling 7, 9, 12, 16. Forøvrig oppl. meddelt av E. W. Lund.
 30. Grenmar 1906 15, 22, 28/8, 3, 17/9, 1908 2/I, 1909 19/10, 1912 9, 22/10, 5/11, 1913 30/10, 1, 5/11, 1, 3/12. Kommunevalgprot. fl.st.
 31. Både Peter Bøyesen, ordfører 1843-46, og Thorvald Olsen, 1850-53, var så radikale at de må regnes for venstremenn selv om partinavnet Venstre ennå ikke var skapt.
 32. Grenmar 1915 9, 12, 26/10, 1916 6/12, 1920 2/1. Kommunevalgprot. 1837-1920, iflg. denne ble ved kom.valget 1916 valgt H. 10, V. 5, A. 8, Avh. 5, men iflg. Grenmar 1916 6/12 H. 11, V. 5, A. 7, Avh. 5.
Utdrag (s. 632-634) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen