Porsgrunns historie, b. 2

Noter

Xll. Trelast- og ishandel, skipsbygging og skipsfart. 1860-1890

 1. Man må ikke ta de statistiske oppgaver over eksporten som uttrykk for produksjonen i byen eller eksport av dens borgere. I 1866 f. eks. er Porsgrunn tolldistrikts største trelasteksportør Ludvig Ludvigsen, men han hadde sitt bruk på Borgestadholmen og var selv bosatt i Skien. 3/4 av iseksporten fra samme distrikt gikk for regning av Brevikskjøpmenn.
 2. I denne perioden skifter rom- og verdibenevningen ofte. F.o.m. 1876 går man over fra spesiedaler- til kronesystem, og fra kommerselester til tonn. Trelastens kvantum ble i første halvpart av århundret angitt i trelastlest, fra 1860 i kommerselesl. F.o.m. 1876 skifter det stadig mellom tonn, load, petersburgstandard og m³. Å omregne alt til ens benevning hele århundret ville bli meget vidløftig. For å lette sammenlikningen hitsettes flg. oversikt:
  Inntil 1876 1 trel.lest 0.77 kom.lest = 3.94 m³ = 139 fot³ engelsk
  Inntil 1876 1 kom.lest 1.29 trel.lest = 5.10 m³ = 180 fot³ engelsk
  Ved lov av 1873 31/5 ble fra 1876 1/1
  1 kom.lest = 2.1 register tonnà 10 fot³ engelsk = 2.83 m³
  1 petersburgstandardà 165 fot³ engelsk = 4.67 m³
  1 load rundtømmer à 40 fot³ engelsk = 1.12 m³
  1 load firkantet lastà 50 fot³ engelsk = 1.42 m³
  Ved verdiansettelsen kan man regne med
  1 spd. pr. kom.lest = 2.00 kr. pr. reg.tonn
  1 spd. pr. kom.lest = 0.80 kr. pr. m³
  1 spd. pr. kom.lest = 3.30 kr. pr. peterburgstandard
  1 spd. pr. kom.lest = 0.90 kr. pr. load rundtømmer
  1 spd. pr. kom.lest = 1.14 kr. pr. load firkantet last
  Forenklet kan man regne 1 petb.stand. = 1.6 m³ eller 4 load.
 3. Jfr. Det norske folks liv og hist. X 313 ff.
 4. N.O.S. Tabeller vedk. Norges handel og skipsfart, de anf. år.
 5. D. n. Sjøf. Hist. Ill 326, 629. N.O.S. 1870 konsulatberetn. Våre besteforeldre 28, 55. Skiens utg. tollbok 1854 nr. 217 20/10 (hvor skipet er kalt «Adler»). Opplys. om skuten direkte fra Porsgr. er fra generalkonsulens rapport Melbourne og fra Amtm.beretn., men det kan ikke finnes bekreftet av tollbøkene.
 6. Iflg. N.O.S. 127 kl. is, men iflg. tollboken (151/1835 8/4) utgjorde den 110 kl., resten var trelast.
 7. Således N.O.S. - En sammenregning i tollboken gir 2268 kl.
 8. Om istrafikken se utførlig Schilbred: Brevik I 106 ff., D. n. Sjøf. Hist. Il1 688 ff, Jfr. Coll 11 39, Lund 132, Eid.-Porsgr. 112, 127, Ramberg: Eidanger 172 ff. Forøvrig Amtm.beretn., N.O.S. og tollbøkene.
 9. Helland: Bratsberg Amt II 200, 239, 309. N.O.S. Tollb.utg. 1876. Amtm.beretn.
 10. «Saphir» var bygd 1876 på Klevstrand av den kjente skipsbyggmester Niels Klevstrand, som hadde vært mester hos Knudsen på Frednes (Ramberg: Eidanger 144).
 11. D. n. Sjøf. Hist. Ill 697 ff. Porsgr. Sjømannsf. III 71. Schilbred: Brevik I 125.
 12. Navnene, se Helland: Bratsberg Amt (anm. 9), Ramberg: Eidanger 172 ff. og Schilbred: Brevik I 106 ff.
 13. Utregnet etter N.O.S., Amtm.beretn., Veritas registre, tollbøkene, tilfeldige opplysn. Jfr. forøvrig om skipsbyggingen Coll II 31 ff., Lund 118 ff., D. n. Sjøf. Hist. IIII 173 ff., Ramberg: Eidanger 140 ff.
 14. Corresp. 1854 25/5. D. n. Sjøf. Hist. IIII 176. - For plaseringen av lasteplassene og skipsverftene har en hatt uvurderlig nytte av et meget detaljert kart over elveløpet fra Torsberg til Bøle tegnet i 1874 av havnefoged 11. Arweschoug. På begge sider av elven er navngitt eierne av tomtene, lasteplassene og verftene.
 15. Gjerp.-Porsgr. 114, 263, 268.
 16. Eltvedt var gift med Marie Olsen, hvis mor var søster av P. M. Petersen. Hennes far, byggmester Jacob Olsen, ble drept ved en ulykke under oppføringen av Bamle nye kirke (Eid.-Porsgr. 91, Gjerp-Porsgr. 103).
 17. Dens skipsjournal 1886-87 i (0.sta.) Porsgrunn II Sivile saker pk. 13.
 18. D. n. Sjøf. Hist. II1 595, 653, 675, II3 70, III1 178. Våre besteforeldre 160.
 19. Biografi i Hauge: Skomvær 140 ff. Våre besteforeldre fl.st.
 20. Ramberg: Eidanger 144. D. n. Sjøf. Hist. IIII 179.
 21. Coll 35, 86. Ramberg: Eidanger 146, 148. Kjølseth: Skiensfj. mek. Fagsk. 8. Våre besteforeldre 231. Porsgr. Sjømannsf. III 129. Corresp. 1868 17/8, 1872 27/8. Porsgr. Blad 1868 14/8, 1871 27/6. Grenmar 1897 1/3, 20/11, 1899 22/5, 11/7, 1900 13/10, 1901 7/9, 1903 8/10, 10/12. Utførlig om «Terje Viken» i Aftenp., Søndagssidene 1957 11-16/3 illustrert.
 22. Veritas I tabell 6. Våre besteforeldre 166. Grenmar 1898 18/S.
 23. (O.sta.) Porsgr. Diverse kontorpkr. pk. 1: Dok.vedk. 5-års beretn. 1850-95. D. n. Sjøf. Hist. II3 74, Ill1 249.
 24. D. n. Sjøf. Hist. II3 86, 93. Corresp. 1869 3/8, 21/12.
 25. Om Parnemann Schilbred: Brevik I 84, Eid.-Porsgr. 175, Borgerbok 96.
 26. Coll II 37. Ramberg: Eidanger 159. Borchsenius: Skien før branden 38, 43. Eid.- Porsgr. 176. D. n. Sjøf. Hist. 113 302 ff. Amtm.beretn. N.O.S.: Tabeller skiftevesenet vedk. Grenmar 1878-84 kunngj. om skiftesamlinger. Porsgr. byfoged: Skiftedesignasjoner. Gunnar Ousland: Fagorganisasjonen i Norge I, Oslo 1949, s. 446.
 27. Jfr. D. n. Sjøf. Hist. II3 73.
 28. Fartsoversikter: Bilag til den i anm. 23 nevnte pk. Jfr. D. n. Sjøf. Hist. II2 24044, II1 594.
 29. D. n. Sjøf. Hist. II2 242. Porsgr. Sjømannsf. III 68. Meget av interesse for sjølivet 1845-70 i Constantius Flood: Ombord og iland. (Fortelleren, Johan, var i mange år med skuter fra Skien og Porsgr. og var bosatt på Vestsiden).
 30. Vigeland: Norsk seilskipsfart 245. Norge på havet 11 221 ff.
 31. Den het så, ikke «Gugner». Gungner var navnet på Odins spyd.
 32. D. n. Sjøf. Hist. III 674, 595, 688.
 33. D. n. Sjøf. Hist. Ill 584, 596. N.O.S. Anm. 13 pk. 1. Amtm.beretn. Tollbøkene. Corresp. 1866 6/4, 1869 12/10, 18704/1. Våre besteforeldre 24, 110. Veien mot vest II 140.
 34. D. n. Sjøf. Hist. II3 203 ff. Porsgr. Sjømannsf. II 198 ff.
 35. Om diskusjonen se D. n. Sjøf. Hist. II3 10 ff., 287 ff., 302 ff.
 36. Corresp. 1870 25/3. Bilag til Amtm.beret. Forøvrig: Våre besteforeldre, Lund, Veritas reg., N.O.S., Amtm.beretn., D. n. Sjøf. Hist. II3 313.
 37. Hauge: Skomvær 14, 16. Våre besteforeldre 31, 111, 127, 203. Veritas reg. D. n. Sjøf. Hist. II3 18.
 38. D. n. Sjøf. Hist. III-2 96 ff., 112 110, II3 14, 33, 83, 140. Gunnar Isachsen: Norske skibs forlis i Skagerakk, Kattegatt og Østersjøen. Veritas I. Den gjensidige Dampskibsassuranceforening «Skjold». Holler: Den første norske Assuranceforening. Våre besteforeldre 26, 112. Coll II 35. Lund 110. Grenmar 1897 17/5, 1/11, 2/12, 1898 3/1. Porsgr. Blad 1878 3/5. Regnskapsekstrakter for sjøassur.foren. i Porsgr. diverse kontorpkr. pk. 1 (O.sta.).
 39. D. n. Sjøf. Hist. II3 140, III2 104. Lund 104. Vaarbrud 1895 15/1, Grenmar 1895 14/1. Porsgr. byfoged skiftedesignasjoner 1895.

Utdrag (s. 624-626) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen