Porsgrunns historie, b. 2

Noter

VIII. Byens liv

 1. Lund 91. Schneider 111 230, Ugeblad f. Skien 1832 21/7, 31/10.
 2. Wilhelm Swensen: Henrik Wergelands Folkeboksamling 1846-1946.
 3. F.skip 1867 2/4, bystyret 1866 17/4, 1867 16/4. Skolekom.prot. 1847-72 p. 76. Morgenbl. 1858 16/6. Grenmar 1888 27/11. Norsk Kirketidende, Corresp. 1858 13/10, 1859 29/1, 1860 26/5, 1866 13/6. Lund 88, 89. Aasen og Øvrum: Porsgrunns Misjonsforening. (Etter dette er stiftelsesåret 1848, ikke 47 som Lund 88).
 4. Corresp. 1846 21/11, 1847 13/1. Jfr. Lund 104, Coll I 95 fotn. 2. Om slekten i Eidanger se Ramstad: Eidanger 376 ff.
 5. Ulefoss herregård 66, 70, 110-12.
 6. Finansdept. B II pk. 354. Skiens borgerbok, Lund, Eid.-Porsgr., Gjerp.-Porsgr. fl.st.
 7. Sannsynlig feil for snekker Georg Stribolt, Osebakken.
 8. Jfr. Gjerp.-Pors., H. W.'s Folkeboksaml. 11, Lund 101, hvor stiftelsen er henlagt til 1845 og seilmaker M. Halvorsen blant innbyderne. Han er ikke nevnt i annonse i Corresp. 1847 16/1 og var heller ikke i det første styre. Morgenbl. 1847 17/1.
 9. Hovedverket om M. Thrane er Oddvar Bjørklund: Marcus Thrane. Oslo 1951. Medlemsliste for Porsgr. i Justisdept. pakkeskr.: Dok. vedr. Arbeiderforeningernes Petitioner j.nr. 2526/1850, do j.nr. 821/1852. Amtm.beretn. Arbeiderforeningernes Blad 1849-51 fl.st. særl. 1850 18/5, 16/11, 21/12, 1851 22/3. Foreningen i Brevik omtales meget, mens det finnes lite om dem i Skien og Porsgr. Corresp. 1850 23/2, 1861 16/2, 1870 16/9. Amtm.beretn. 1861-65. Lund 99.
 10. Om de eldste foreninger se D. n. Sjøf. Hist. II.3 168 ff. Stoffet til Porsgr. Sjømannsf. vesentl. fra dens tre jubileumsskrifter (se Litteratur: Hansen, A. M., Vemmestad. Stian, På tokt og hjemme her.) 80-års oversikt i «Skipsfart» 1927s. 66 ff. Jfr. også Joseph Brunsvig: Skiens og Omegns Sjømannsforening gjennem 50 år 1883-1933. Skien 1933, og Lund 96.
 11. Corresp. 1846 28/11, 9/12, 1847 3/2, 10/2, 17/2, 1848 2/1, 9/1, 13/3. Bratsberg Amtstid. omtrent sam. tid. Morgenbl. 1846 30/11. Forøvrig foreg. anm.
 12. Morgenbl. 1826 30/,5, 1827 26/5 Tillegg. Nyeste Skilderie af Christiania og Stockholm 1830 3/6, 1/7, 11/7, 15/7. Ugeblad f. Skien 1830 24/8, 1831 14/6, 28/6, 5/7, 1832 28/2, 8/5, 1834 7/5, 1837 24/5. Schneider 111 226, 277.
 13. Ugeblad f. Skien 1838 26/5, 22/8, 1/12. Corresp. 1846 26/5, 1864 12/11 F.skap 1864 25/10. Norsk Handels-Tidende 1838 25/4, 28/4, 7/5, 9/5. Tollbøkene.
 14. F.skap 1849 3/8. Corresp. 1861 12/6, 19/10, 24/10, 1863 11/7, 8/8, 2/9. Schneider III 302-05, 308-09. Den unge mann som druknet, var sønn av skipsreder Chr. K. Flørenæss, Osebakken.
 15. Bratsberg Amts Corresp. 1844 16/8, Corresp. 1847 19/6, 10/7, 24/7. Morgenbl. 1847 16/7, 27/7, 1862 2/4. Grenmar 1895 6/6.
 16. Arbeiderforeningenes Blad 1850 21/12. Corresp. 1849 7/11, 1862 2/4. Lund 60, 67. Gjerp.- Porsgr. 163 (han var ikke sorenskriver-, men amtsfullmektig.) Forøvrig vanlige biografier av stortingsmenn, Stort.forhandl. og større Norges historier.
 17. Niels Aall, Ulefos, var 2. g. gift med Christine Johanne Blom, søster av Christopher Hansen Blom, hvis datter, Marie Severine Blom, var gift med Thorvald Olsen. Niels Aall og frue ble således både fru Olsens og amtm. Aalls tante og onkel.
 18. Se særlig Slægten Aall 438 ff. og vanl. biogr. leksika.
 19. Ugeblad f. Skien 1832 21/2, 1837 6/9. Schneider III 174 ff.
 20. Schneider III 376.
 21. Bratsberg Amts Corresp. 1846 2/3. Corresp. 1847 7/4 (sitert fra Porsgr. Ugeblad 20/3).
 22. Corresp. 105/1848, 1849 7/1 (sitert fra Posttid. 1849 4/1). Spredte nr. av Posttid. 1852 og Posttid.-Porsgr. Blad 1855. Morgenbl. 1849 7/1. Porsgr. Blad 1886 31/3. Dyring: H. Joh. Dyring 1842-1917. Grenmar jubileumsnr. 1950. Jfr. hva her og i Lund 47, Eid.-Porsgr. delvis feilaktig er skrevet om de første aviser.
 23. (O.sta.) Porsgrunn straffesaker pk. 2 1850-54. Porsgr. ekstrarettsprot. D 185458 p. 146, 162, 179, 239, 246, 262.
 24. Ikke 1869, Lund, Eid.-Porsgr.
 25. Corresp. 1862 5/3, 15/3, 26/3, 2/4, 1867 25/11. Morgenbl. 1862 20/3. Dølen 1862 4/5 (jfr. Corresp. 14/5). Ludvig Daae: Stortingserindringer I, Oslo 1930 -34, s. 50.
 26. Porsgrunds Musikforening, Porsgr. (1917? u.å. og forf.).
 27. (P. Ba.) Gamle dok. mottatt fra Skien: Ansøkn. om herbergerrett, Wenstøbs lange utredn. 1840 18/7, do straffesaker pk. 3 1856. Morgenbl. 1856 6/6 (sit. fra Porsgr. Blad 20/5). Ugeblad f. Skien 1830 15/1, 1833 25/5, 29/5, 1834 13/9, 8/10, 1836 9/11, 1837 11/3, 12/7, 15/7, 30/12, 1839 13/7.
 28. Om skyssen fl.st. i F.skap prot., særlig 1838-39, 1844 3/12, 1845 28/S, 1852 19/11, 16/12, 1857-58, 1883 1/6. Grenmar 1892 2/6, 4/6, 1894 12/5. Jfr. Oskar Kristiansen: Samfærsel i Norge, særl. 127-52.
 29. Ugeblad f. Skien nr. 31 33 1831 (Olsen-Broch), 46-47/1837, 78, 84/1838 (postrøveriet). Corresp. 11/1847 (bjørnejakt). Schneider III 231.
Utdrag (s. 620-621) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen