Porsgrunns historie, b. 2

Forfatterens forord

av Joh. N. Tønnessen

Da det har vært ønskelig at byhistorien kunne foreligge ferdig innen utgangen av jubileumsåret 1957, har tiden til utarbeidelsen av annet bind vært særdeles knapp. Dette har ført med seg den ulempe at manuskriptet måtte settes etter hvert som det ble skrevet. Jeg har derfor vært avskåret fra å kunne foreta en endelig redigering av hele dette bind, liksom det heller ikke har vært mulig å gjøre vesentlige rettelser. Jeg behøver ikke nærmere å påpeke hvorledes fremstillingen må bære preg av dette.

Også til dette bind har jeg ansvaret for billedredaksjonen. Ikke så få klisjeer har måttet lages etter avtrykk i bøker, og mange gamle klisjéer har måttet brukes. Enkelte bilder har derfor fått en mindre klar tone. De kilder som har vært brukt, vil fremgå av fortegnelsen over dem bak i boken. Det er meget beklagelig at det ikke har lykkes å oppspore de 26 eldste årganger (1847-72) av byens aviser; meget kunne ha vært anderledes fremstilt om man hadde hatt dem. Ved Rådhusets brann i 1901 ble viktige deler av kommunens arkiv ødelagt.

Jeg er forberedt på at mange vil savne meget i boken, men en byhistorie kan ikke bli et pulterkammer for alt som i og for seg er interessant og morsomt. Det kan heller ikke bli plass til alle de byens borgere som har deltatt i dens offentlige liv eller spilt en rolle i dens næringsliv. Mange vil savne sine forfedre i boken, eller beklage seg over den omtale de har fått. Jeg har sett det som min hovedoppgave å peke på linjene i byens utvikling, med særlig vekt på dens frigjøring fra Skien i 1840-årene og på den enestående omlegging av næringslivet i 1880-årene.

Uten gode hjelpere hadde det vært umulig å fullføre denne bok allerede nå. Også for dette bind har arkivet på Ulefoss vært en rik kilde. Bokkomitéens formann, overrettssakfører Chr. Abrahamsen, har fortsatt vært til uvurderlig hjelp. Jeg har fra ham mottatt meget av kildematerialet, en mengde detaljopplysninger og bilder. Han har gjennomlest manuskriptet og korrekturtrykket, og påpekt mange feil som ble rettet i tide. Kontorsjef William Prøis, har stillet til disposisjon sin store samling av gamle Porsgrunnsbilder. Bibliotekar E. W. Lund har lest deler av manuskriptet, gitt supplerende opplysninger og utlånt ikke så få bilder. Den største del av bildene skriver seg dog fra Porsgrunds Historielag. I valget av portretter har en fulgt det prinsipp å ikke avbilde nålevende personer.

Jeg står i stor takknemlighetsgjeld til de mange som har hjulpet med stoff og bilder. Både nevnt og unevnt vil jeg herved få bringe min hjerteligste takk.

Under hele arbeidet har jeg hatt cand. philol. Finn Holden som medhjelper. Han har samlet inn og tilrettelagt en vesentlig del av materialet. Dette har han gjort med største samvittighetsfullhet og med sikker historisk vurdering. Han har også lest alle korrekturer og utarbeidet personregistret, et arbeid som har måttet gjøres i største hast. For alt bringer jeg ham min hjerteligste takk.

Jeg vil slutte meg til bokkomitéens ønske om at byhistorien vil bidra til å øke borgernes kjærlighet til sin by, stimulere interessen for dens historie, og fremkalle nye granskinger til en revidert og fortsatt fremstilling til 200-års jubileet i 2007.

Oslo, 15. desember 1957

Joh. N. Tønnessen.

Utdrag (s. [4]) fra:
Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen