Porsgrunns historie, b. 2

Oversikt over utrykt kildemateriale

Joh. N. Tønnessen

(De i kildehenvisningene brukte forkortelser er tilføyd i parentes.)

Riksarkivet (R.A.)

Fogedregnskaper Nedre Telemark (F.R. N.Telem.).
Skien, Porsgrunn byregnskaper, kontribusjonsregnskaper.
Folketellingen 1801.
Danske kanselli 3. Dept. Indlæg (D.K. 3. Dept.).
Overadmiralitetsretten (Overadm.).
Regjeringskommisjonen (Regj.kom.).
Stattholderskapet (Statth.).
Akershus priserett (Ak.priser.).
Tollbøkene.
Branntakstprotokoller.
Lokalia: Skien, Porsgrunn.
Personalia.
Privatarkiv.
Fayes samlinger.
Departementene, diverse pakkesaker (bl. a. Medisinalberetninger).

Oslo Statsarkiv (O.Sta.)

Akershus stift, Bratsberg amt: Kopibøker, innkomne saker, diverse pakker (av meget blandet innhold).
Christiania bispearkiv, visitaser og visitasprotokoller.
Skien, Porsgrunn: Bytings-, skifte-, notirial-, auksjons-, ekstrarettsprotokoller. Pantebøker.
Porsgrunn: Byrettsdokumenter, diverse kontorpakker o.a. pakker.
Skien: Rådhusprotokoller.
Kirkebøker.
Stiftsdireksjonen.

Porsgrunns Byarkiv (P.Ba.)

(Jfr. Katalog for Porsgrunns byarkiv. Porsgr. 1940).
Formannskapets forhandlingsprotokollen 1837-1922 (F.skap), (En del) Bilag til journalen, Eldre dokumenter mottatt fra Skien.
Magistratsprotokoll 1884-1908. Borgerrulle 1850-1918.
Kommunevalgprotokoll 1,2 1837-1934.
Stortingsvalgprotokoll 1900-15.
Branntakstprotokoller 1807-96 (delvis bevart).
Kemnerregnskapsbok 1843-50, 1860-81.
Regnskapsbok for skolekommisjonen 1847-60, do for Borgerskolen 1855-77.
Likningsprotokoller 1829-39, 1853-83.
Forlikskominisjonens forhandlingsprotokoll 1797-1869.
Helseråd: Forhandlingsprotokoll 1831-59, Kopibok 1831-59, Medisinalberetninger.
Underfoged: Utpanting, brannskatt o.a. 1849-1907. Eksekusjonsprotokoll 1843-96.
Fattigstyre: Manntall over fattiglemmer 1845-96.
Byingeniøren: Kopibok 1872-92, Brannrettsprotokoll 1781-1869. Reguleringskommisjonen: Oppmåling av hus i Brevik, Porsgrunn og Stathelle 1803.
Havnestyre: Forhandlingsprotokoll 1778 1859, 1871-1913.
Selskabet for Porsgrunds og Osebakkens Vel 1823-55.

Porsgrunn tollkammerarkiv

Diverse inn- og utgående tollbøker (som ikke er bevart i R.A.), journaler, kopibøker, målingsjournaler, dokumenter.

Porsgrunn kirkearkiv

Østre og Vestre Porsgrunn kirkestol.

Porsgrunn folkeskoles arkiv

Skolekommisjonens forhandlingsprotokollen 1809-1889.

Arkiver i privat eie

Ulefos hovedgaards arkiv: Kopi- og regnskapsbøker. Innkomne brev.
Nes Jernverk: Kopibøker.
Chr. Abrahamsen: Forening til Smaa og madnyttige Storfugles Beskyttelse i Porsgrund og Omegn. (Avskrift av) brev fra familien Cappelen, fra Paul Linaae, fra Lovise Møller.
Johan Jeremiassen: Fartsoppgavebøker for Herman Jeremiassens rederi.
Mimmi Condrup. Skipsregnskapet.

Utdrag (s. 639-641) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen