Porsgrunns historie, b. 1

Noter

XIV. Toll, toldere og tollsvik

av Joh. N. Tønnessen

 1. Ulef. kopib. 1751 2/8 til Løvensk., 9/8 til Brinch. N.Bel. og Res.Prot. 94/1757 8/8, 19/1759, 6/2.
 2. Denne rett ble opphevd ved grunnlovens § 103. «Fristed tilstedes ikke dem, som herefter fallere.»
 3. Alle sakens akter sam.m. det s. 381 gjengitte kart i R.K. Kammerkanselliet Dok. og konsept til eksped.prot. pk. 3 Dok. 1755. Jfr. R.K. N.Rel. og Res.prot. 84/1757 4/7, og Innk. brev til Langes. tollkammer kgl. res. 1757 4/7 (Porsgr. tollark.).
 4. Dok. dertil i Statth. D II pk. 24, D IV pk. 123 Bentsen 1754 1/4. B.A. 130 Brev fra statth. 1754, 131 fra sam. 1759. Generalforstamtet D 3 1759 opptell. av ulovl. last.
 5. R.K. N. Rel. og ResProt. 30/1781 18/4, 8/1790 13/1. Innk. brev til Langes. tollkam. 17910 13/1, 15/5 (Porsgr. tollark.)
 6. F.R. N. Telem. og Bamle 1756-57, 1758-59 antegn., 1770-71, 1772-73.
 7. Foruten biogr. leksik. se om ham Jacob Friis: Stiftamtmenn i Kristiansand før 1814, Kr.sand 1941, s. 91 ff.
 8. R.K. Real.o.avd. Skov- og Sag-Væsen pk. 18 Levetzau 1782 26/10 med bilag Moltke 1783 22/11 og oppgave over sagene med skurden 1774-78. Forordn. 1793 22/4 se Schou anf.dat. (Konsept) til R.K.'s betenkn. til forordn. I D.R.A. Avlevering 1937 XXIX 15. Innk. brev til Langes. tollkam.: C. Rasch 1775 13/2 (Porsgr. tollark.) G.T.K. brev fra tollstedene til tolldirektøren i Ak.st. 1782: Thue 1782 31/2. Om Levetzau og trelasthandlerne i Chra se Kristianias hist. III 145 ff.
 9. Om tollforpaktn. se s.st. III 233 ff., N. folks liv og hist. VI 392 ff., Slægten Aall 36 ff., Eid.-Porsgr. 51 (av de der nevnte personer kan ikke Jørgen og Zah. Simonsen eller N. Kall henregnes til Porsgr.) Dok. vedr. Langes.'s andel i forpaktn.: R.A. Alminnelige Samlinger Real.o.avd. pk. 7. De trykte kilder synes ikke helt å stemme med disse dok., idet man i beregn. av utbyttet synes å ha glemt selskapets store lønningsutgifter.
 10. G.T.K. Summariske ekstrakter 1656-1760: Gen.ekstr. over inng.toll 1750-53. Langes. T.R.
 11. Om avvikl. av Tollsociet. se Kristianias hist. III 306 ff. Yberwassers orig.testam. i Ulefoss pk. 6. Prestegården og Malling i Branntakstprot. 1777-79, og Eid.-Porsgr. 205, Gjerp.-Porsgr.Z 286. Konsumsjonsforpaktn. 1777-79 i Ulefoss pk. 48.
 12. Chra hadde 5, Drammen 3, Langes. 2 og de øvrige tollsteder 1 stemme. Ulefos kopib. 1768 2/7, 24/10.
 13. Dok. om konsumsjonsforpaktn. 1777-79, i Ulefoss pk. 48.
 14. Konsumsjonsstriden: Statth. D IV pk. 120 1751 28/12, R.K. Sønnenfl. kontor journal B nr. 2 j.nr. 3753/1750, 4088/1751, 4854/1752. B.A. 13 s. 81, 128, 191.
 15. Statth. D 11 pk. 23 R.K. 1759 17/3, pk. 130 strandsitterne i Brevik 19/11, amtm. til statth. 16/12, pk. 136 under 1765 30/7 fl. dok. i gjenpart bl. a. amtm.'s lange betenkn. med rekapitulasj. av saken helt fra 1724, B.A. 131 statth. oversender R.K.'s res. 1759 17/3. I B.A. 272 sognepr. Hagerups omstridte, meget gode mannt. over den ikke-borgerl. befolkn. i Ø., V.P. og Osebakken.
 16. Statth. D IV pk. 121 Bentsen 1752 28/8, pk. 137 borgersk. 1766 11/8. Bradsbierg Amt 220.
Utdrag (s. 610-611) fra
Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie, b. 1
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen