Porsgrunns historie, b. 1

Noter

X. Byens fedre. Ca. 1700-1750

av Joh. N. Tønnessen

 1. Jan Cortes: T.R. 1685-99 antegn. 1691 post 5. - Willer: F.R. N.Telem. antegn. 1690-92 tingsvitne 1693 10/7, do. skifteprot. 9 f. 13b, 26, prot. 3 f. 190b (riktig skrivemåte sannsynl. Wheeler). Opplysn. om de andre fra diverse skattemannt., byregnsk., tingbøker, skifteprot., rådstuprot. o.a.
 2. Denne slekt har neppe noen forb. m. nåværende slekt Hals, og neppe heller mellom denne og den Anne Jensdatter Hals som var gift med Ludvig Blyth på Knarrdal, og etter hans død (1712) gift (1715 17/1) med Gunder S. Buer, hans 4. hustru (død i V. Porsgr. 1728). Se om Hals'ene W. Larsen (utg. av A. W. Rasch): Familien Hals, Chra 1902, s. 5, 47, 98.
 3. R.A. Privatarkiv 67 J. Bowman, 5 kopibøker 1713 39, I kontob. 1709-28, 1 skifteakt 1731. Hvor intet annet er angitt er opplysn. herfra. Om J. B. og hans etterslekt se N.S.H.T. III 132-33. På mannssiden neppe noen etterkommere, men på kvinnesiden en tallrik etterslekt (Herlofson, Flood, o.a.). - Ikke å forveksle med den senere Porsgr.slekt Baumann.
 4. Zidsel Hedenberg: Statth. D IV pk. 101 Z.H. 1725 9/1 m. bilag. Bådstuprot. 5 f. 55b. - D.K. Supplikker 2. halvår 1728 s. 163/636.
 5. Festebrevet fra Leopoldus dat. 1712 5/5 (Bamle tingb. 4 f. 245).
 6. R.K.N. Bel. og Res. Prot. 68 p. 350 nr. 2.
 7. Herom utførlig Slægten Aall 62 ff. o.a.st.
 8. D.K. Supplikker 1. halvår 1724 s. 73/217. Bowmans kopib. fl.st.
 9. Ak.st. Innk.saker pk. 22 Bredahl 1730 15/8, 11/9 til stiftet.
 10. D.K. Norske Missiver 1713 25/2, 27/2. N.I. 1713 25/2. Statth. D I pk. 12 1712 1,5/6, pk. 13 1713 27/5 m. bilag. Rådstuprot. 3 f. 135b. D.K. Supplikker 1. halvår 1717 s. 41/80. Diverse skattemannt. m. bilag.
 11. Bamle tingb. 5 f. 164, tingb. 6 f. 89, 97, 102, tingb. 9 f. 138. Jfr. Svalastoga 115. - B.A. 287 loskapt. G. Christiansøn 1729 18/12 til losolderm. Sahling, dennes svar 1730 2/4.
 12. Ak.st. Innk. skr. pk. 22 rådm. Bredahl 1730 21/8, 11/9. Skifteprot. i R.A. Privatarkiv 67.
 13. J. Bowmans yngste barn, Jacobine, ble gift m. havnefoged i Arendal, Stian Herlofson; deres sønn, Jacob Bowman Herlofson, ble alm. kalt Jacob Bowman.
 14. C. Klitgaard: Kjærulfske Studier, Aalborg 1914-18, s. 379 antyder at dette var grunnen til at hans bror Hans ektet Bowmans enke. Det er neppe rett; heller ikke når det et par steder nevnes «Bowman på Borgestad».
 15. Det fantes da allerede fra ca. 1650 en eldre gren av slekten Kierulf i Skien. I Arendal bodde en skipper Hans Jensen K. (1663-1719), og i Kristiansand var en tallrik gren av slekten.
 16. Bamle auksj.prot. 1 f. 165b, 172, N.Telem. do. 4 f. 17, 18b, 27.
 17. Hans svigersønn, Herman Leopoldus, foreslo for å få oppklart mordet, for prosten i Skien at han skulle tillyse altergang i alle prostiets kirker. Før altergangen skulle da presten fremholde for menigheten det grusomme som var skjedd; da ville morderen ikke våge å gå frem til Herrens bord, og således røpe seg. - H. S. Borse ble begravd ved Solum kirke 1701 14/4.
 18. Det er ikke riktig når det i Eid.-Porsgr. 7 og Slægten Aall 75, 454 sies at han kjøpte den 1719; skjøtet fra J. til L. er dat. 1706 14/12 (Bamle tingb. 3 f. 200). Etter den tid synes L. å ha bodd der.
 19. Om N. Josten se Slægten Aall 55 ff., Eid.-Porsgr. 49, A. Helland: Romsdals Amt I 838 ff., biografiske leksika under Juel, Povel og Weybye. Merkelig nok er N. J. ikke omtalt i Norsk Biogr. Leks. - Hovedkilden til hans hist. er R.K. Real.o.avd. P I 1: Kommissions-sagen mod Zahlkasserer Poul Weybye og Værkseier Niels Josten 1723-32 (15 pakker), og P I 24: Kommissions-Sag mod Foged i Bratsberg Amt Melchior Høyer og hans Kausjonister Borse og Niels Josten 1723-25 (4 pakker). - Om Chr. Jostens projekt: R.K. Real.o.avd. G 3: Chr. Jostens Forslag til Opprettelse af et Mineral-Compagni 1732. D.R.A. Avlevering 1937 XVIII/32/4 1731 19/9. D.K. skap 11 pk. 38 B: Projekt om nye Kollegier i Danmark og Norge, fra Josten i Chra 1749 4/7.
 20. Personalia om G. S. Buer vesentl. Fylkesavisen 300 B/1936 24/12, 71/1937 27/3 (ved C. S. Schilbred). Eid.-Porsgr. 88 ff., Gjerp.-Porsgr. 85 ff. Jfr. Svalastoga 92. - Bamle tingb. 5 og 6 div. skjøter, (nr. 6 f 55 skjøte Osebakkens grunner 1722 11/12). D.K. Supplikker 1. halvår 1721 s. 275/609 søkn. om fritakelse f. tillitsverv (flere lignd. s.st. 1718-19).
 21. Om R. P. Herrestad se Fylkesavisen 219 b/1936 19/9 (C. S. Schilbred). Bamle tingb. 2 f. 211 ff. 1696 11/I.
 22. Kallske Samlinger (D.R.A.) 237-20.
 23. Statth. D IV pk. 52 J. J. Kiil 1712 9/3.
 24. Gjensid. testam. i N.I. 1721 1/3. D.K. Supplikker 1. halvår 1721 nr. 186.
 25. Det kan ikke være riktig når det i Gjerp.-Porsgr. 88 sies at «Buer bodde fra omkring 1715 på Solum-Porsgrunn siden. Han hadde fått Østre Klyve med sin hustru Guri.» - Det var først ved sitt 5. ekteskap 1729 han fikk Ø. Klyve (1/8). Det er heller ikke riktig når det s.st. i 1745-46 nevnes «svigersønnen Hans Jacob Bomhoff»; han ble det først 1747. Det er også skjedd en forveksling av skiftet etter Marichen Buer 1745 og auksjonen 1746. - Det korrekte forhold ved kjøp, salg og arv av eiendommene fremgår best av det meget vidløftige skifte etter henne (Skiens skifteprot. 6a f. 202 ff., Bamle tingb. 6 f. 54b, N.Telem. panteb. 4 f. 179). Buer har neppe uten videre kunnet flytte inn i Blyths hus; dette ble ved auksj. 1715 30/3 solgt til Kai Børthing, og av ham igjen 31/10 s.å. til Peder Løcke av hvem Buer kanskje har kjøpt det.
 26. Se derom anm. 20. - G. Buers døtre var gode partier; flgd. data gir grunn til visse refleksjoner: Anne Lisbeth, døpt 1730 23/1, gift 1747 7/3 vel 17 år, 1. barn Gunder Buer døpt 1747 23/12. - Inger døpt 1731 22/10, gift 1748 16/1 vel 16 år, 1. barn Marichen døpt 1748 15/11. Man synes å ane hvordan frierne har hastet med å sikre seg det gode gifte.
 27. Utregnet etter matrikkelen 1723, skiftet etter Marichen Buer (anm. 25) og etter Niels Gundersen Klyve (Skiens skifteprot. 23 f. 749b ff. Dette siste meget omstendelig og en hovedkilde til Porsgrunns grunners historie.)
 28. Litteratur om Løvenskiold'ene: Carl Ludvig Løvenskiold: Den Løvenskioldske Slægtebog, Kbh. 1882. (R. Jacobsen:) Fossum Verks historie gjennem 400 år. Derav i slekten Løvenskiolds eie 1739-1939, Oslo 1939. Danmarks Adels Aarbog 1889 VI s. 297 ff., 1949 LXVI s. 85 ff. Sistnevnte st. en mengde portretter av slektens medlemmer.
 29. Chra T.R. 1625-73 pk. 1 antegn. 1665 bilag 0. Jfr. N.S.H.T. XIII 359. Det er her en feillesning av kilden. «7. Sept. 1666 Indførde ... » for «8. (novbr. 1665) Udlæsset . . .».
 30. En utførlig slektshist. kan ikke her gis; det henvises til litteratur i anm. 28.
 31. D.K. Supplikker novbr. 1699 s. 108/22. Skien lagtingb. 3 f. 377. Overhoffrettens avsigtsbok 32 f. 33 sak 39/1701.
 32. D.K.skap 9 pk. 173 ekstrakt av slottslovens res. 1704 6/11. Sønnenfj. tollkontor kgl. res. 1712 7/1. Statth. D 11 pk. 4 B.K. 1711 7/11 L.'s søkn. om mølle; do. D IV pk. 50 Herrestad 1711 30/12 til Slottsloven. Rettssaken om Hellestvet: Bamle tingb. 3 f. 282 ff., tingb. 4 12 ff., 31, 70, 156, 205. Oberbergiamtet 1 rettsprot. B 1705-27 f. 210 ff. dom 1710 20/3, Bamle tingb. 4 f. 70 takst på Hellestvet.
 33. Oberbergamtet pk. 16 Forskj. bergverk K Bolvigs Jernv. Her mange dok. vesentl. 1740-1820. R.A. Privatarkiv 48 Løvenskiold (vesentl. om Bolvik), Bradsbierg Amt 103 ff.
 34. Bamle tingb. 5 f. 152 besiktelse på Herre 1721 4/5, do. 6 f. 127.
 35. Statth. D 11 pk. 28 losserett på Ravnes 1765.
 36. Kommersekollegiet nr. 663/2 lengre betenkn. om jernverkene bl. a. Bolvik.
 37. R.K. N. Bel. og Res. Prot. 212/1721 22/12, 3/1722 12/1, 131/1722 16/11.
 38. Generalforstamtet B pk. 6 amtm. Storm 1726 5/8 dok. 23, 24, pk. 10 foged Schweders utredn. om skoger og sager 1726 6/7 (interess. beskrivelse av hver sag). Jfr. B.A. kopib. 9 f. llob.
 39. B.A. 10 f. 19 Bergh 1727 9/11.
 40. Alle søkn. og statth.'s betenkn. i R.K. Real.o.avd. Skov- og Sag-Væsen pk. 10.
 41. Generalforstamt. B 10 sageierne 1732 7/10 med Leopoldus' svar. B.A. 302 Esemann 1734 4/1. R.K. Real.o.avd. Skov- og Sag-Væsen trelasthandlerne 1734 4/1 m. amtm.'s og statth.'s betenkn. Kallske Samlinger amtm.'s «akkurat forklaring» om forholdene 1735.
 42. Om trelastkonjunkturene 1700-50 se A. Holmsen: Fra Linderud til Eidsvold Værk I s. 288 ff. Om jernverksdriften se Fossum Verks hist. 59-61. Utførselen: G.T.K. Summar. ekstrakt. 1656-1760.
 43. R.A. Privatarkiv 6711 H. Kierulf kopib. 1738 10/2. Talloppgav. i F.R. Telem. og Bamle anf. år. sageiernes oppg. m. bilag.
 44. B.K. N. Rel. og Res. Prot. 29/1724 12/2, 1725 23/5. D.K. Breve 122/1725. D.K. Supplikker 2. halvår 1723 s. 173/669, do. 1724 s. 113/509.
 45. 1744 oppga således N. Aall at av Ulefoss' skurd var brukt til ny sjøbod i Porsgr. og til Bjørntvet gård 5430, til Holta og Ulefoss 4170, brukket i fossen 3700, vrak 4100, tils. hele 17 400 bord.
 46. Diverse skattemannt. Statth. D X pk. 58 legg 3 mannt. nr. 8 1722. Ak.st. Innk. saker pk. 20 21 legg 9 Leopoldus 1729 31/10.
 47. 47. D.K. Supplikker 2. halvår 1716 s. 22/36, 1721 2. halvår s. 182/694. Bamle tingb. 6 f. 31 1722 9/11 tinglysn. av kvittering for mødrene arv. N.I. 1728 21/6 kanselliråd. N.Telem. tingb. 9 f. 147 L. sr. avståelse av Bolvik til L. jr. Om Gjerpens kirkegods og Borgestad se Fossum Verks hist. 72, 216, og L. Løvenskiold: Gjerpen Provstigods 30 ff., J. L. Quisling: Gjerpen, Gaardshistorie I 108 ff.
Utdrag (s. 601-604) fra
Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie, b. 1
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen