Småplukk fra gamle dager

I Grenmar for 1. mai 1891 kan en lese at Ludvig Ludvigsen fra Osebakken døde av knaostforgiftning. Knaost var vanlig navn på pultost i gamle dager.

Vi leser også samme året at Arendal, Kristiania og Porsgrunn var de rikeste byer i landet. Den gjennomsnittlige formue var på 16-1700 kroner. I inntekt sto Arendal først med kr. 517,- gjennomsnittlig pr. hode. Porsgrunn var nr. 2 med kr. 394,-, mens Kristiania bare hadde kr. 334,-.

Porsgrunn hadde brennevinsutsalg i hine dager og av overskuddet ble det utdelt gaver bl.a. til Vestsiden søndagsskole, likeså Østsiden skole. Gutteavholdsforeningen «Varden» fikk også et beløp.

Mens vi er inne på brennevinssamlaget så ble dette nedstemt i 1897. Det ble avgitt 2138 stemmer hvorav nei-stemmer 1251 og 887 ja. De to parter drev en stor valgkamp. De som var for å beholde samlaget sendte ut et opprop undertegnet av mange av byens borgere. De anførte blant annet hvilke skadelige følger det ville ha for næringslivet. Kundene måtte reise andre steder, - bl.a. til Skien, som ville få fordeler. Edruelighet saken ville heller ikke vinne ved at samlaget ble stengt.

Avholdsfolket var selvsagt også frampå. Et opprop mente Porsgrunns klubbselskap skadet foreningen og de besluttet å anmelde Avholdsvennernes Fællesutvalg for en artikkel i bladet «Giv akt» kallet «Hverdagsprat» som inneholdt ærekrenkende siktelser mot Klubbselskapet. Saken ble henvist til retten, men da fikk avholdsvennene kalde føtter og ba om unnskyldning i Grenmar. Den var undertegnet av J. A. Pettersen, O. Aslaksen, K. Evensen og Ole Gaathaug.

Den kjente kunstmaler, bror til Hans Reynolds, Karl averterte at en maleriauksjon ville bli holdt. 30 malerier ville bli solgt til høystbydene. Auksjonarius var C. O. Wright. Eidanger Bad i Nystrand eksisterte i 1897 og i avisen kan vi lese:

«NAAR DAMER BADER»

Kjære Direktør for Eidanger Bad kan I ikke tilholde Kvinder, der bader derude, at avholde sig fra de ufordragelige Skrig, de udsteder, naar de gaar i Vandet. Det er meget irriterene for Besøgende at høre disse vemmelige Ildskrig.

«MORGENSTJERNEN» ble solgt.

Tre englendere, deriblant en lord, var i Porsgrunn og bråket veldig om natten. Byens Vægter, Hans Iversen, måtte bruke morgenstjernen mot dem. Han vølte ikke lorden med hans millioner og dro til ham med stjernen. Jernpiggene trengte dypt inn i ryggen på lorden. Han klaget over mishandling til byfogden som ba om en forklaring av vægteren. Lorden fikk beskjed om at vægteren hadde gjort sin plikt. Lorden ga seg ikke med dette, men spurte Iversen om han ikke kunne få kjøpt morgenstjernen. Det fikk han og betalte kr. 50,-.

SØRLANDSBANE

var til debatt allerede i 1891. Det var et fellesmøte i Arendal og Porsgrunn var representert ved Alfr. Petersen Wright og han sendte følgende telegram hjem:
«Fælleskomiteen vedtog idag enst. udvalgets Indstilling om en jernbane fra Christiania gjennom Telemarken til Skollenborg med forbindelse med Grevskapsjernebanen (i Vestfold) over Haugtjern-Kilevand-Porsgrund.
Et saadant linjearrangement vil gjøre Porsgrund til et knudepunkt og sette byen i direkte jernbaneforbindelse med hjertet av Telemark.»

Men det gikk jo både vinter og vår før vi fikk Sørlandsbanen.

Porsgrund Stuer og Laerforening ble stiftet i 1892 med E. O. Knoph som formann.

SYGEKASSE

3. januar 1891 averteres at
Haandværkenes Sygekasse kan ta som medlem, enhver sund og arbeidsfør mand og kvinde i Porsgrund, ikke over 50 aar. De maa melde sig til kassereren, Joh. Henr. Knudsen og medhave attest fra sygekassens læge, Hr. doktor Munk. Kontingent 60 øre pr. mnd. Herfor erholdes fri læge ved sygdom og kr. 6,- ugentlig i 7 uger, samt i begravelsesbidrag 60 kr.

Det manglet ikke på underholdning i gamle dager, selv om man ikke hadde hverken Tv eller kino. Derimot var det ofte teaterselskaper som gjestet byen. Bare hør.

THEATERET CARLO

er paa Dampskibsbryggen i Telt. «KOM at se - alle maa le».

Bryggen var vist et yndet sted for slike selskaper.

«MORSOMT OG LIVLIGT»

med fri entre er det i «Revolverbilliarden» ved Dampskibsbryggen.

Hva kunde det være?

TEATER I MIDDELSKOLEN

«Sagt op Betsy» eller «Den halvgale amerikaner». Holder paa hele ugen med forskjellige stykker, bl.a. «Jeppe paa Bierget».

Dette var en dansk tropp.

Annonse.

10 øres-Konserten
Tenorer og Basser Fredag kl. 8
Samlet korprøve lørdag kl. 8.

CIRKUS MØLLER I BYEN

Av programmet nevnes:

Englands fornemste jockeyrytter, Mr. Ernest
Monsieur LÆK and Jenny.
Frensk exentr. Ekvilibrister & Dancere
Lucia de la Torre - Skolerytterske
Tscherkasserrytterske etc. etc.

DIORAMA

Naturforestilling i Bjaalands gaard ved Dampskibsbryggen.
Paa gjennomreise kun 3 dager.
OBS - stort program.
NB - Har ikke tidligere vært fremvist her.
Andre stedeer i landet stort bifall.
Entre: Voksne 25 øre - Barn 15 øre.

Trange tider var det vist før også. En notis i Grenmar forteller at en juridisk kandidat arbeider som Murerhaandlanger. Dette hender vist også idag?

Også en annonse. Grenmar i 1891:

ADVARSEL

Herved vil jeg be de ærede Forældre om at påminde sine Børn om at lade mig og mine børn at faa gaa i Fred for Sladder og Skjælsord, da jeg herefter vil drage til ansvar enhver enten det er børn til simple mennesker eller bedre Forældre. Sluttelig vil jeg tilføie, da min Søn Andreas er udskjældt for at have stjaalet Penge i Sildrebæk tage sig ivare, thi jeg har bevist og med Husets beboende Familier kan bevidne at min Søn den Dagen Pengene blev borte, ikke var ude af Huset. Haabende at Lærerne paa Borgesskogens Skole vil tage sig litt af Sagen, da jeg herefter ikke kommer til at sende mine Børn did, hvor de bliver udskjældt.

Forventende at disse Linier maatte frugte, at de Forældre vilde advare sine Børn itide, thi jeg er min Bestæmmelse ikke lenger at taale slige Grovheder. Navne paa endel har jeg optegnet, og de vil blive sendt til rette Vedkommende om ikke Sladder og Grovheder nu ophører.

Borgeskoven den 9. oktober 1891
Agent Nils Andersen
bor i Borge gaard.

En annen annonse er også betegnende.

ET UFORSKAMMET RYGTE.

Da det sies i Byen, at Hr. K. Evensen har bedraget mig i Gaardhandel, vil jeg herved bringe til Folkets Kundskab, at saa ikke er Tilfælde, hvorfor Evensen ogsaa bør fritages for saadan lumpen Beskyldning.

Porsgrund, 23.2.97
Karl Andersen.

FREDLYSNING.

Fra og med 17. Mai er al Færdsel ned Fjellet, gjennem Gaard og Ægre paa min Eiendom strengt forbudt. Overtrædelser vil blive straffet efter Loven.

Dreier Fritz Pøhner, Skrukkerød.

23. januar 1893 skrives i Grenmar:

Samledes endel af Byens Honoratiores i Peder Paus' og omdanne den tidligere existerende Avislæsesal «Porsgrund og Osebakken».

Av vedtektene hed det at det ikke har vært mere end 52 medlemmer de siste aar. Kontingenten var 52 spd. som ogsaa har vært stabil i alle aar.

Direktion blev Carl Møller og E. M. Flood. Selskabet begyndte i 1834 og det blev indkjøbt Bøger for 114 Rdl. 4 mrk.

Bøkene sirkulerede og blev beholdt i 1 Uge.
Avisene kunde man beholde i 3/4 Timer.

Den 6 Februar 1846 skjænket Selskabet 101 Bind til Porsgrund Sognebibliotek.
Det største Antal Medlemmer var i 1875, med 48 i Porsgrund og 21 i Skien. Boktallet var 5000.

Hvor er det blitt av disse??

Utdrag (s. 14-19) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1977. - Porsgrunn [1977]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen