Utdrag av årsberetning for Porsgrund Historielag 1961

Den 3. mars 1961 hadde laget møte hvor arkitekt Wilhelm Swensen holdt foredrag om «Restaurering av Østre kirke». Det var stort fremmøte og arkitekt Swensens foredrag, som ble illustrert med Iysbilder, påhørtes med den største oppmerksomhet av den store forsamling av medlemmer og interesserte. Etter foredraget var det vanlig bevertning.

Årsmøte holdtes 12. april 1961. O.r.sakfører Chr. Abrahamsen var aftenens kåsør og fortalte livfullt og interessant om Porsgrunnsdistriktet i gamle dager. Det utmerket fremførte kåseri ble mottatt med stort bifall. Det var meget godt fremmøte.

På årsmøtet forelå årsskriftet for 1960-61. Det blir ikke solgt så mange eksemplarer som ønskelig av årsskriftet.

Restaureringsarbeidet på den gamle Prestegården påbegyntes våren 1961. Omleggingen av taket som er noe av det vesentligste ble ferdig utpå sommeren. Arbeidet var ledet av vår avdøde formann, ingeniør Tovsen som døde 25. juli 1961. Det utførtes av bygmester Bråtelia og kostet i alt kr. 29 016,88, som er betaIt.

Etter arbeidet med omleggingen av taket foretokes fornyelse av det elektriske anlegg som var dårlig. Arbeidet utførtes av Porsgrunn kommunale Elektrisitetsverk og kom på kr. 2 713,52. På søknad fra styret har E-verkets styre med godkjennelse av formannskapet ettergitt Historielaget beløpet.

Den innvendige restaurering ble påbegynt om høsten 1961 og vi har fått ferdig storstuen, forgangen og dagligstuen. Ja, helt ferdig kan en ikke si rommene er, men de kan tas i bruk.

I storstuen er en skillevegg som opprinnelig ikke var der, fjernet sammen med en brannmur på østveggen som var murt opp av hensyn til en kamin. Denne ble også fjernet. Ved å fjerne et stykke av tapetene som dekket veggene i storstuen og dagligstuen viste det seg at tømmerveggene var rappet. På denne rappen var malt med sjablon, et meget pent mønster. Dette ble sannsynligvis foretatt etter at eiendommen i året 1800 ble overtatt av menigheten til prestebolig. Rappen satt dårlig i storstuen, men bedre i dagligstuen. Derfor bestemte styret seg for i samråd med de sakkyndige bare å fjerne tapetene i dagligstuen. Tapetene var nemlig i tidens løp blitt klebet over de rappede veggene. Da man fikk avdekket disse, viste det seg at sjablonmalingen var tæret av tidens tann. Det ble derfor laget en sjablon som svarte til det mønster som var brukt. De malte rappvegger var inndelt i felter med et særskilt felt langs gulvet. Dette siste var i marmorerte farver. Et par av feltene ble fargefotografert. Deretter ble feltene malt over med den samme farve som var benyttet og deretter ble mønsteret påført ved help av sjablonen. Det nederste gulvfelt ved ovnen har en latt stå urørt for at en kan se hvordan det opprinnelig så ut. Den vakre borden langs taket i dagligstuen skal fornyes, men vi har ikke rukket det. I dagligstuen har en fjernet de takbordene som dekket det opprinnelige bjelketak og fått dette fram som det var.

I storstuen satt rappen ikke så godt på tømmerveggene som nevnt. De sakkyndige anbefalte derfor at man foreløpig lot disse være som de var. Likedan taket. De tapetserte og trukne vegger ble dog oppmalt i paneler slik som de var malt på de rappete vegger.

I storstuen har man fått fram de gamle og brede gulvbordene ved å fjerne linoleum og et nyere bordlag. Deretter ble gulvet slipt.

Victor Fyndall har bistått malermester Holm Johnsen i farvevalget sammen med konservator Landsverk. Landsverk har forøvrig ydet verdifull assistanse under hele restaureringsarbeidet.

De gamle låser som er i behold er reparert av Kittil Halvorsen på Borgestad. En av de gamle messingklinkene er i behold. Den er sendt til avstøpning for at vi kan få alle dørklinkene som de var.

De øvrige rommene i hovedbygningen samt kjøkkenet vil bli restaurert etterhvert under bistand av sakkyndige.

Som en kanskje vil ha sett av avisene har styret vært kontaktet i anledning spørsmålet om flytting av den gamle Tollboden over til Prestegårdseiendommen. Saken er blitt aktuell på grunn av Metalverkets utvidelse. I den anledning har det vært holdt konferanser med arkitekt Vreim ved Riksantikvariatet. Dette har også framlagt forslag til eventuell plassering av Den gamle Tollbod på eiendommen her. Nå er det vedtatt av myndighetene at gården skal flyttes i løpet av de kommende 5 år. Når den tid kommer er vi forhåpentlig istand til også å ta oss av denne vakre bygningen. Stedet her vil da få en verdifull tilvekst.

Når det gjelder den andre bygningen, alminnelig kalt «Skipperhuset» har vi overført det meste av de gamle møbler vi hadde der hit til Prestegården. Det er ennå mange ting igjen der som nå vil bli ettersett og ordnet slik at vi i den bygningen kan få istandbragt et skipperhus som var typisk for seilskutetidens Porsgrunn.

Selv om det er skjedd i år og egentlig hører med til årsberetningen for 1962, nevnes at Hans Reynolds Grønlandssamling som har ligget spredt og åpent på loftet i Sparebankens gård, er bragt hit ned og forvart i værelset ovenpå. Det er nok noe av samlingen som er skadet, men det vesentligste er i behold ser det ut til. Den vil nå bli ettersett, katalogisert og tanken er å få samlingen utstillet her. Hvis det er så at Etnografisk Museum i Oslo ønsker å få samlingen dit, vil spørsmålet bli tatt opp med laget.

Utdrag av årsberetning for Porsgrund Historielag 1962

Den 19. januar 1962 hadde laget møte i Sjømannsforeningens lokale. Da det var det første møte etter den daværende formann ing. Ingv. Tovsens bortgang, ble hans fortjenstfulle virke i Historielaget gjennom mange år minnet av sekretæren som ledet møtet. Minnetalen påhørtes stående.

En hadde fått en av Navnekomitéens medlemmer, lærer Oscar Kjellevold, til å redegjøre for komiteens innstilling til navn på nye gater og eventuelt endring av eksisterende gatenavn. Kjellevolds klare og greie redegjørelse ble meget godt mottatt av den store forsamling som var møtt fram. Det ble en ganske livlig diskusjon etter redegjørelsen. Bibliotekar Lund viste fram lysbilder fra gamle Porsgrunn som vakte stor interesse.

Årsmøtet holdtes 2. april i Den gamle Prestegård. Mange var møtt fram, ca. 100. Viseformannen Victor Fyndahl åpnet med å minnes de av lagets medlemmer som var gått bort i årets løp, spesielt lagets formann, ing. Ingv. Tovsen, som døde 25. juli 1961. Deretter nevnte han at dagen var litt av en begivenhet for Historielaget idet det var første gang man hadde møte i eget hus. Han takket kommunen og de bidragsytere som hadde muliggjort resultatet. Han takket også de som hadde arbeidet med restaureringen. Sekretæren, o.r.sakfører Karl Zachariassen, leste opp en fyldig årsberetning som ble vedtatt. Kassereren, hovedkasserer Carl S. Wright, framla regnskapet som også ble godkjent.

Etter at valgene var unnagjort ga den nyvalgte formann, o.r.sakfører Zachariassen, en redegjørelse for det restaureringsarbeid som var foretatt. Han nevnte også endel om bygningens historie. Deretter leste fru Jarbjørg Krokan Stang opp fra Jacob Aalls erindringer om hans barndoms by Porsgrund og høstet stort bifall. Kaffekomitéen hadde gjort et utmerket arbeid.

Det var dekket festlige langbord i dagligstuen og det tilstøtende værelse. Levende Iys forhøyet virkningen i de gamle stuer og de tilstedeværende hygget seg utmerket fikk en inntrykk av.

Etter kaffebordet kunngjorde formannen at styret hadde foreslått å utnevne frk. Anna Olsen til æresmedlem av laget for hennes store interesse og bidrag til Historielaget. Forslaget ble mottatt og vedtatt med livlig håndklapp av forsamlingen.

Senere på aftenen underholdt fru Krokann Stang med folkeviser sunget på den sjarmerende måte som er hennes egen. Nils Bøhle underholdt med hyggelig pianomusikk.

Under ordet fritt, fortalte flere om de prester som hadde bodd i bygningen, helt fra den første tid den ble tatt i bruk som prestebolig, år 1800, og til de senere år. Frk. Martha Koefoed leste opp en artikkel hun hadde skrevet fra gamle Porsgrunn og høstet stort bifall.

Aftenen ble avsluttet med at formannen takket de medvirkende og rettet også en takk til konservator Landsverk for hans støtte under restaureringsarbeidet. Til slutt sang forsamlingen Porsgrunnssangen.


Styret hadde vedtatt å invitere formannskapets medlemmer samt de som ved pengebidrag hadde medvirket til restaureringsarbeidet til å komme og se resultatet. 8 dager etter årsmøtet samledes de innbudte. Ca. 40 hadde møtt fram. Før kaffebordet fortalte formannen litt om gårdens historie og redegjorde for det arbeide som var utført og det som sto igjen. Han takket kommunen for den tillit som var vist Historielaget ved å overlate den gamle prestegården til Historielaget til et bymuseum. Han takket også bidragsyterne. Før kaffebordet underholdt Porsgrunnskvintetten under sin dyktige dirigent lektor Tveit med sang.

Ved kaffebordet hilste ordfører Haug fra kommunen. Han roste og takket laget for det arbeid som var utført og nevnte at laget også i framtida kunne regne med støtte fra kommunen. Den siste sokneprest som hadde bodd i bygningen, sokneprest Nielsen, takket for maten og fortalte morsomt om forskjellige opplevelser.

Gjestene beså med interesse de forskjellige ting og det lot til at de hygget seg i de gamle stuer. Porsgrunnskvintetten ga igjen flere sanger til beste under livlig bifall. Kaffekomitéen under sin formann, fru Lyche Andersen, hadde igjen gjort et utmerket arbeid.

Etter at det var bragt på det rene at tømmerveggene bak panelingen i kjøkkenet ikke var rappet, og de nødvendige undersøkelser var foretatt vedrørende den innebyggede skorstenen, besluttet styret å restaurere kjøkkenet. Skorsten var som kjent innebygget med en kjøkkeninnredning, oppvaskbenker m. v. Det viste seg umulig å få håndverkere. Men en av byens bedrifter lånte velvilligst og gratis ut en snekker i flere perioder til arbeidet. Senere fikk man noe leiehjelp. Panelingen ble fjernet fra vegger og tak og fram kopi de gamle tømmervegger og den gamle takkonstruksjon slik som det hadde vært da bygningen ble oppført i 1781-82. Ennvidere ble hele kjøkkeninnredningen som omsluttet skorstenen fjernet. Det var spennende øveblikk da sistnevnte arbeide pågikk. Heldigvis viste det seg at skorstenen var intakt. Bare selve skorstensplatået var hugget vekk for å gi plass for en røkpipe. Denne ble fjernet. Murmester Wang foretok den nødvendige oppmuring. En branmur med ovn som var satt opp i hjørnet av kjøkkenet i nyere tid ble også fjernet. I en del av taket måtte settes inn nye brede bord. Linoleum som dekket gulvet ble fjernet og de gulvbordene som lå oppe på de gamle brede bordene likeledes tatt vekk slik at det gamle gulvet kom fram. Dette ble slipt noen ganger. På veggene sto det merke, der de gamle kjøkkenbenkene hadde stått. Fra gamle hus som skulle rives fikk en fatt i gamle kjøkkenbenker. På loftet i bygningen hadde en funnet de opprinnelige tykke platene til kjøkkenbenkene. Disse samt 2 kjøkkentavler er det eneste som er i behold fra det gamle kjøkken fra 1781. Tavlene ble selvsagt hengt opp på sin gamle plass ved vinduene. Listverket til dører og vinduer var av forholdsvis ny dato. Dette ble fjernet og listverk i den gamle stil ble bestilt hos snekkermester Oddberg og bragt på plass. Kjøkkenet måtte males. De opprinnelige farger som var brukt var blitt overmalt flere ganger. Konsulent Finn Kraft og konservator Landsverk sammen med malermester Holm Johnsen fant fram til farger som man mente var brukt opprinnelig. Da det var umulig å få folk til å utføre malerarbeidet påtok vaktmester Wormedahl seg arbeidet. Vi ble meget tilfreds med arbeidet. Det gjenstår å få marmorert skorstenen slik den opprinnelig var. Den fagmann som skal utføre arbeidet har ennå ikke hatt anledning til det. Under hele restaureringsarbeidet har en nøye fulgt den beskrivelse som ble gitt av de forskjellige rom under synsforretningen 25. februar 1800.

Utpå høsten var kjøkkenet såpass ferdigrestaurert at det kunne tas i bruk. 19. november holdtes møte i laget. Cand. phil. Harald Hals som skriver Eidangers historie holdt kåseri om «Forholdet mellom Eidanger og Porsgrunn gjennom tidene». Han fortalte interessant om dette. Ca. 100 var frammøtt. Etter kåseriet viste overlærer Alf Myhra lysbilder fra Eidanger. Under formannens takketale oppfordret han Eidanger-folk til å spore opp bilder og fotografier fra det gamle Eidanger til bruk for Eidanger-boken.

Det er mange som har hjulpet til med restaureringsarbeidet i det år som er gått. Foruten den bedrift som skaffet oss gratis snekkerhjelp, Porsgrunns Elektrometallurgiske A/S, har Porsgrund Mek. Verksted forarbeidet den store jernplaten til skorstenen. Porsgrunn jern- og Metallstøperi ved ing. Bøhle har støpt og levert dørklinker. Disse er blitt støpt etter en av de opprinnelige klinker som er i behold. Flere av kommunens etater har vært meget velvillig når det gjaldt kjøring eller arbeidshjelp til forskjellig flytning m. v. Vi takker alle for hjelpen.

Forørig nevnes at storstuekammerset er tapetsert. Det er innsattdobbelte vinduer i vaktmesterens leilighet i fløybygningen. Det gjenstår endel detaljer i kjøkkenet og for så vidt i de andre rommene også.

Utdrag (s. 52-57) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1962-63. - Porsgrunn [1963]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen