Forord

Dette årsskriftet for 1962-63 er det 3die som Porsgrund Historielag utgir. Det foreligger på lagets årsmøte for 1964. En regner med at det neste årsskrift vil foreligge på årsmøtet for 1965.

Vi fortsetter med 2den og siste del av Inga Friis' opptegnelser. De er blitt mottatt med stor interesse, har en inntrykk av. De gir da også mange interessante og verdifulle opplysninger fra det gamle Porsgrund og Eidanger og fortjener å bli bevart for etterslekten. I neste årsskrift bringer vi bl. a. en artikkel om Inga Friis.

På grunn av plassmangel er Historielagets årsberetningen for 1961 og 1962 bare gjengitt i utdrag. En har dog fått med det som angår restaureringsarbeidet fordi disse opplysninger kan ha betydning for senere utbedring av eiendommen. En har også tatt med fortegnelse over de gjenstander som Historielaget har mottatt i disse år og hva som er innkjøpt. Årsberetningene for 1963 og 1964 vil bli gjengitt i neste årsskrift. Høsten 1964 var restaureringsarbeidet kommet så langt at Den gamle Prestegård kunne åpnes for publikum som museum.

Historielaget takker annonsørene for den velvilje som vises ved å annonsere i årsskriftet. Uten den økonomiske støtte som dette gir, kunne ikke årsskriftet utkomme.

Porsgrund Historielag.

Utdrag (s. [5]) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1962-63. - Porsgrunn [1963]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen