Årsberetning for Porsgrund Historielag for 1959 og 1960

Når årsberetningen omfatter 2 år, skyldes det at en hadde regnet med å kunne ha avholdt årsmøte for 1959 i den gamle Prestegården som laget har fått overlatt av kommunen. Restaureringsarbeidet ble imidlertid forsinket og derfor ble årsmøtet utsatt med godkjennelse på siste lagsmøte.

Det som særmerker 1959 og 1960 for Historielaget, er flytningen av lagets gamle bygning til den gamle Prestegårds område og overtagelse av Prestegårdsbygningen som skal restaureres og innredes til bymuseum for Porsgrunn. Dessuten utgivelsen av det første årsskriftet (1958/59).

Våren 1959 fikk laget beskjed fra A/S Porsgrund Metalverk om at lagets bygning måtte flyttes p.g.a. utvidelse av bedriften. Laget leiet nemlig tomten av Metalverket, og i grunnbrevet var det tatt forbehold om slik flytning. Da det ble reist spørsmål om magasinering ble saken forelagt både domkirkearkitekt Swensen og arkitekt Vreim hos Riktsantikvaren. Begge anbefalte flytning. Plassen bestemtes av Riksantikvariatet i samråd med kommunens bygningsetat. Da lagets overtagelse av den gamle Prestegården med tilliggende tomt ikke var helt i orden, samtykket formannskapet i at flytning kunne skje. Kontrakt ble inngått med Astrup & Aubert A/S som på den tid utførte bygningsarbeidet for Metalverket. Anbudet som ble antatt, lød på kr. 20.656,50 inkl. omsetn.avg. for hele flytningen og slik at bygningen ble oppført på gråstensmur. Det ble søkt om ettergivelse av omsetningsavgiften, men med negativt resultat. Til flytningen bevilget Metalverket kr. 4.000,-. Laget mottok dessuten som gave fra Porsgrunn og Omegns Forskjønnelsesselskap kr. 6.000, til flytningen.

Ang. den gamle prestegårdseiendommen vedtok bystyret 19/6 1959 følgende :

  1. Den gamle prestegårdseiendommen med tilliggende tomt i henhold til målebrev av 21/4-1958, overdras vederlagsfritt til Porsgrund Historielag.
  2. Vedlikehold av eiendommen og avgifter, herunder eventuell grunnleie kr. 500,- pr. år, overtas og utredes av Porsgrund Historielag.
  3. Utnyttelse av grunnarealene til oppførelse av andre bygninger må ikke skje uten godkjennelse av Porsgrunn formannskap.
  4. Belåning av eiendommen må ikke skje uten godkjennelse av Porsgrunn formannskap.
  5. Eiendommen kan ikke av Porsgrund Historielag overdras annen eier enn eventuelt tilbakeskjøtes Porsgrunn kommune.
  6. Hvis eiendommen ikke vedlikeholdes på skikkelig vis slik at den tar skade, kan Porsgrunn kommune kreve eiendommen tilbakeskjøtet seg og i så fall uten godtgjørelse til Historielaget.
  7. Skulle Porsgrund Historielag nedsette eget museumsstyre for eiendommen, tiltres dette av bygningssjefen i Porsgrunn som kommunens representant.

Bystyret overlot til formannskapet å bestemme tidspunktet for overdragelsen av eiendommen til Historielaget.

Det tjener Porsgrunn kommune til stor ære at kommunen så beredvillig har overlatt den gamle Prestegården med ca. 5 mål tomt til Historielaget. Vi håper at laget skal vise seg tilliten verdig og at området der nede skal tjene byens interesser som et bymuseum.

Som kjent må den gamle Prestegården restaureres. Bygningen ble oppført omkring 1783 og ble dessverre ombygget i 1880-årene. Det gjelder å få den ført tilbake til dens opprinnelige utseende samtidig som bygningen trenger en del reparasjoner. På grunnlag av arkitekt Swensens tidligere oppmåling og tegninger utarbeidet arkitekt Willums tegning for omlegging av taket m. v. Etter at Riksantikvaren hadde godkjent denne med enkelte endringer, ga byggmester Braatelia kostnadsoverslag. Det lød på kr. 25.050,- som ble antatt. Utskiftning av vinduer med listverk må også foretas. Det vil komme på ca. kr. 15.000,-.

Styret gikk i gang med å samle midler til restaureringen. Søknad ble sendt til Kirke- og Undervisningsdepartementet. Etter innstilling fra Norske Museers Landsforbund mottok laget kr. 10.000,- fra departementet til restaureringsarbeidet. Styret sendte også rundt en trykksak til personer og bedrifter med anmodning om støtte til arbeidet. I anledning henvendelsen mottok laget følgende gaver (hvilket også fremgår av regnskapet):

Fra Porsgrunds Sparebankkr. 5.000,-
Fra Skiensfjordens komm. Kraftselskapkr.2.500,-
Fra Porsgrunn Elektrometallurgiske A.skr.1.000,-
Fra grosserer Chr. S. Hanssenkr.500,-

Restaureringsarbeidene ble igangsatt etter at myndighetene hadde gitt sin tillatelse. P.g.a. den regnfulle sommer og høst ble bare en mindre del av arbeidet utført. Til våren vil arbeidet med taket og det øvrige som skal gjøres bli satt i gang.

Det første årsskrift ble utgitt i januar 1959. Det ble godt mottatt, men ikke solgt så meget som ønskelig kunne være. Det ble utdelt til en rekke Historielag og til personer og bedrifter som hadde gitt laget gaver. Det er i 1959/60 holdt 12 styremøter samt en rekke konferanser og befaringer i anledning flytningen av lagets bygning og overtagelse av Prestegårdseiendommen. Dessuten flere møter i Oslo med Riksantikvaren ang. restaureringen.

På årsmøtet 16/3-1959 holdt cand. real Gerd Brevig Liestøl kåseri i laget om «De geologiske forhold i Porsgrunn og omegn». Kåseriet som var ledsaget av lysbilder, var meget interessant. De mange fremmøtte var alle enige i det. Fru Liestøl viste også fram en rekke fossiler herfra distriktet.

Den 27/1-1961 hadde laget et av sine større møter. En hadde fått førstekonservator dr. Tschudi Madsen til å holde foredrag om «Restaureringsproblemer i Porsgrunn, spesielt vedr. Østre og Vestre kirke.» Innbudt var formannskapet, menighetsrådet og bygningsrådets medlemmer. Sjømannsforeningens lokale var overfylt da dr. Tschudi Madsen ble hilst velkommen og tok ordet. Han redegjorde for det som burde utføres av restaureringsarbeider spesielt vedr. Østre kirke. En burde få mest mulig tilbake av den rokokkoinnredning kirken hadde da den ble bygget i 1760. Han ga forøvrig en rekke gode råd. Etter foredraget som var ledsaget av lysbilder, utspant der seg en meget interessant debatt hvor mange deltok.

Den 8/11-1960 holdtes møte hvor magister frk. Irmelin Martens kåserte om «Arkeologiske undersøkelser og utgravninger i TelemarksfjeIlene». Undersøkelsene var foretatt sommeren 1960. Kåseriet som var ledsaget av praktfulle lysbilder bl. a. fra steinalderboplassene på Hardangervidda, ble påhørt med stor interesse. Det var stort frammøte.

Lagets bygning som ble flyttet til prestegårdstomten, ble malt med 2 strøk i fjor sommer. Arbeidet utførtes av malermester Holm Johnsen og kom på kr. 1.777,-.

Som gaver har laget mottatt i denne periode følgende gjenstander :

Av bokhandler Erling Dyring: En farvetegning med motiv fra «Bokta», V. Porsgrunn.
Av fru Hanna Mathisen: En kontorkopp som har tilhørt Nils Vauvert.
Fra Aagot Fasting, Helga Dyring og Ruth Conradi, Oslo v/ frk. Martha Kofoed: Et album med prospektkort fra Porsgrunn omkring 1900. Et gammelt sølvur (nepe) som har tilhørt deres fars onkel Isak Halvorsen.
Fra auksjonarius H. Werner: Endel bøker og tegninger som har tilhørt avdøde arkitekt Tufte.
Fra Didrik Ditlefsen: Endel fotografier og en almanakk fra 1797 samt en salmebok fra 1778.
Fra frk. Rikka Sendresen: Endel gammelt kobberutstyr samt broderier m. v.
Fra fru Laura Haugerud: Et halsesmykke av hår med guldlås (etter fruens mor f. Mørland, Arendal) samt et gammelt skrin.
Fra lærer Rolf Langangen: En flintelås til bjørnebørse, en lysesaks fra, Kjelkevik og en prydspende fra Herrgårdsstrand.
Fra fru oberst Lund, Oslo: 1 nytestamente fra 1860 i skind, 1 strikket pengepung og 3 almanakker fra 1875, 1876 og 1877.
Fra frk. Siri Traaholt: 1 jetongeske med jetongs som har tilhørt hennes mormor som også har laget den.
Fra Einar Sørensen: 1 rundlokket kiste fra 1756.
Fra fru Dina Bergh: Endel gamle dukker og dukkeleker.
Fra Anna og Dora Olsen: Gavebrev hvori Historielaget skal motta: 1 kanapé, 1 Louis XVI stol, 1 speil med delt glass og 2 gamle broderier. Gavebrevet er ledsaget av en beskrivelse av gjenstandenes opprinnelse og hvem som har eiet disse gjennom tidene.
Fra Olaf Willums: 1 kopi av Eilert Wrights tegning av skipet «Confendentia».
Fra A/S Porsgrunns Cementstøperi: En modell av den første sementlekter bedriften laget, samt endel fotografier.
Fra fru Schutter og fru Gjessing v/ frk. Margit Rasmussen: Et gammelt engelsk møblement bestående av 1 stort skap, bord og 7 stoler samt et barokk spisebord. Dessuten 2 malerier og et smykkeskrin i sølv, til minne om godseier Fredr. Croft og frue f. Løken.

Laget har i denne periode foruten de nevnte bidrag til flytningen av den gamle bygningen og restaurering av Prestegården, mottatt følgende bidrag:

Fra Porsgrunn kommune det faste beløp kr. 2.000,- + kr. 1.000,- for halvåret 1960, tils. kr. 3.000,-. Fra Norsk Hydro kr. 500,- + kr. 500,-, tils. kr. 1.000,-. Fra Den norske Creditbank kr. 500,-. Dessuten mottok laget 14/10-1960 kr. 10.000,- fra Porsgrunn Varemesse.

Etter siste årsmøte er følgende medlemmer av Historielaget falt bort: Dr. Anders Nielsen, ing. J. Gottfried Nielsen og ing. F. Berge.

Medlemstallet var pr. 1/1-1961 217, derav 3 livsvarige og 2 æresmedlemmer, nemlig domkarkearkitekt Wilhelm Swensen og fru Mimi Condrup.

Styret har i perioden bestått av
Ingeniør Ingv. Tovsen, formann.
Sekretær Victor Fyndall, viseformann.
Rådm.fullm. K. Zachariassen, sekretær.
Hovedkasserer Carl S. Wright, kasserer.
Styremedlemmer: Revisor Martin Hansen og fru Maria Hals.
Varamenn til styret: Frk. Rønnaug Norby, frk. Lillemor Abrahamsen og Ernst W. Lund.

Utdrag (s. 51-55) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1960-61. - Porsgrunn [1961]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen