Årsberetning for Porsgrund Historielag for 1958

Det er i årets løp holdt 5 styremøter samt en rekke konferanser med arkitektene Vreim og Swensen ang. Prestegården. Ennvidere konferanser i anledning utgivelsen av et årsskrift. På årsmøtet 31/3 1958 besluttet man nemlig å forsøke på å få utgitt et sådant.

Den 7/2 1958 hadde laget et sjeldent vellykket møte. Lærerinne Martha Kofoed kåserte om Porsgrunn i hennes barndoms- og ungdoms dager. Frk. Kofoed skildret småbyen fra den gang på en sjarmerende og spirituell måte. Hennes kåseri ble fulgt med levende interesse av den store forsamling. Det var så mange til stede at flere ikke fikk sitteplass. Frk. Kofoed hadde også diktet en sang til hjembyen som av forsamlingen ble sunget før kåseriet. Under dette spilte frk. Rønnaug Norby flere av de melodier som var populære den gang, og bidro til at det hele ble så vellykket. Den farvefilmen som var opptatt fra den byhistoriske utstillingen, ble deretter fremvist for første gang. Etter den vanlige bevertningen sang fru Helen Klingberg, akk. av fru Kirsten Zachariassen, den jubileumssangen som redaktør Henrik Haugstøl hadde forfattet til jubileumsutstillingen. Den gang ble den fremsagt som prolog. Nå hadde skoleinspektør R. Klingberg satt musikk til, og den ble i Historielaget for første gang sunget offentlig. Sangen gjorde stor lykke, utmerket sunget som den ble.

Den 31/3 hadde laget årsmøte. Skogbetjent Jon Grinilia var aftenens kåsør. Han fortalte om Luksefjell i gamle dager. Den lune måten Grinilia fremførte kåseriet på, og de mange interessante ting han fortalte om, vakte stor oppmerksomhet.

Den 14/11 hadde laget møte med konservator ved Folkemuseet, fru Astrid Bugge, som foredragsholder. Fru Bugge fortalte om klesdrakter fra 1400-tallet og frem til vår tid. Kåseriet ble illustrert med Iysbilder. Man fikk et utmerket innblikk i draktenes utvikling i denne tiden. Det var meget interessant å høre en slik kapasitet på området som fru Bugge. Frk. Astri Børve og frk. Elisabeth Hals opptrådte for anledningen i drakter fra Empire- og Biedermeyertiden. Draktene hadde tilhørt en familie i Porsgrunn. På dette møtet ble fru Mimi Condrup enstemmig valgt til æresmedlem av Porsgrund Historielag. Fru Condrup ble senere overrakt en porselensurne fra laget med et motiv fra vår bygning.

Formannen har representert laget ved Norske Museers Landsforbunds årsmøte i Drammen og Sandefjord.

Historielagets samlinger har heller ikke i 1958 vært tilgjengelige for publikum p.g.a. plassmangel. Man regner med at man i løpet av våren kan få overta den gamle Prestegården som det er meningen å restaurere.

Som gaver har laget i 1958 mottatt fra:

Skatteoppkrever Oscar Monsen: En gammel kurvgyngestol, en gl. skipskiste, en gl. feltseng samt et glt. strykejern med bolt.
Nords arvinger: En gl. vugge, en del gamle kjoler m. m.
Johan Andersen: 2 oljetrykk.
Revisor Arne Motland: Et gammelt skriveskrin.
Frk. Helga Dyring, fru Aagot Fasting og fru Ruth Conradi: Et prospektkortalbum med mange gamle prospektkort og bilder fra Porsgrunn. De var samlet av skolestyrer Johan Dyring.
Didrik Ditlefsen: En del fotografier fra Porsgrunn.
Porsgrunn kommune: Den gamle klokken fra den gamle broen.

Det er i 1958 innkjøpt følgende gjenstander:
1 empirebord.
1 parafin lysekrone med prismer.
2 skipsglass.
4 keramikkskåler.
5 Biedermeyerstoler.
1 gl. kaffekvern.
En del årganger av Skillingsmagasinet.

Fra Porsgrunn kommune har laget mottatt det årlige bidrag kr. 2.000,-. Fra Norsk Hydro har man mottatt kr. 500,-.

Siden siste årsmøte er følgende medlemmer av Historielaget gått bort:
Bygningsinspektør Johs. Tovsen.
Ingeniør Joh. Schanke.
Verkseier Chr. J. Reim.

Medlemstallet pr. 1/1 1959 var 200, derav 2 livsvarige og 2 æresmedlemmer.

Styret har bestått av:
Formann: Ingeniør Ingv. Tovsen.
Viseformann: Sekretær Victor Fyndall.
Sekretær: Rådmannsfullmektig K. Zachariassen.
Kasserer: Hovedkasserer Carl S. Wright.
Styremedlemmer: Revisor Martin Hansen og fru Maria Hals.
Varamenn til styret: Frk. Rønnaug Norby, frk. Lillemor Abrahamsen og bibliotekar Ernst W. Lund.
Revisor: Direktør Chr. B. Ahlbom.

Porsgrunn, 20. januar 1959.
Ingv. Tovsen.Victor FyndallKarl Zachariassen
Carl S. WrightMartin HansenMaria Hals
Utdrag (s. 60-62) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1958-59. - Porsgrunn [1959]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen