Billeder af enkelte gamle bygninger.

av Carl Lund

Floodegaarden

Denne skal efter traditionen være bygget af Nills Aall (senior); men Søfren Nielsen har i 1752 fæstet tomten og rimeligvis der havt sin forretningsgaard. Senere har den skiftet eiere, blandt hvilke kan nævnes Niels Aall samt H. E. Møller, der paabyggede dens 2den etage. Firmaet Flood havde her længe sine forretningslokaler. Den eies nu af kjøbmand August Petersen.

Aallegaarden

Aallegaarden, der staar tihøire paa billedet, er bygget af kancelliraad Schnell; siden blev den kjøbt af N. B. Aall, der boede her til sin død. Midt paa billedet ser vi sorenskriver Morgenstiernes gaard, der er bygget af D. Rasch, og tilhøire er det hus, som havnefoged Gasmann i sin tid eiede og beboede; det er bygget af Sivert Backa. Disse 3 gaarde er forlængst nedbrændte og andre bygninger (enkefru Baumanns gaard og Viktoria hotel) opførte paa disses tomter.

Hammondgaarden

Denne gaard er en af de faa i vor by, der har bevaret sin gamle skikkelse, og som derfor hører til en af byens interessanteste bygninger. Hvem der har bygget den, vides ikke; men Søren Rasch var en en af dens første eiere. I 1805 blev gaarden solgt til kammerraad og toldinspektør Hammond, der boede her til sin død 1828, Den eies nu af bagermester Johannessen.

Jønholt

Første eier af denne gaard var Biener; senere har den havt mange eiere, blandt hvilke vi specielt skal nævne toldkasserer J. W. Rasch, der nærmere er bleven omtalt under «musiklivet» i gamle dage.

Den gamle toldbodbygning

Denne bygning, der tidligere oftere er bleven nævnt, var Porsgrunds toldbod til 1904; den eies nu, som før nevnt, af byens havnestyre.

Roligheden

Denne gaard byggedes af N. B. Aall, der her havde sit landsted; paa Roligheden tilbragte Eidsvoldsmanden Jørgen Aall sine sidste dage, ligesom han døde her.

Aakre

Denne gaard er bygget af kjøbmand Hans Møller; den har været i den Møllerske families eie, indtil den i 90-aarene kjøbtes af gaardbruger J. Garborg.

Bjørntvedt

Denne bygning er opført af N. B. Aall; senere boede her hans søn N. B. Aall (junior) som døde paa Bjørntvedt. Gaarden eies nu af skibsreder Louis Vauverts enke i Porsgrund.

Borgestad

Gaarden er bygget af generalmajor Arnold, Senere har stedet ofte skiftet eiere; blandt disse kan nævnes kancelliraad Bartholomæus v. Løvenskiold, der er bekjendt for sin beskrivelse af Bratsberg amt; senere eiedes gaarden af Jacob Aall (d. 1826). Sagfører Erik Cappelen (d. 1881) blev senerehen eier af Borgestad, der efter hans død gik over til svigersønnen, statsraad G. Knudsen.

Statsraad Knudsen driver her foruden skibsrederi en betydelig fabrikvirksomhed; I 1887 opførtes et tegleverk og i 1891 en chamottefabrik. Fabrikerne nedbrændte totalt i 1905; men er nu opført i en udvidet og moderniseret skikkelse.
Teglverkets fabrikation omfatter: Almindelig mursten, hollandsk tagsten, flade tagsten (eget patent) drænsrør og bagerovnsfliser. Hertil kommer forblændsten og profilsten af alle slags samt glasserede sten.
Chamottefabrikens fabrikation omfatter: foruden almindelig, ildfast sten, alslags formsten, herunder ogsaa mufler, kuppelovnssten m. m., kort sagt alle slags chamottevarer.

Eidanger Bad.

Paa den gamle Øvalds tomt blev 1893 aabnet etablisementet Eidanger bad, der foruden hovedbygningen ogsaa omfatter et logihus samt badehuse baade for varmt søbad og for strømbad. Badet har en enestaaende smuk beliggenhed ved det indre af Eidangerfjorden. Det er et tidsmæssigt og søgt badested, der vistnok vil faa en stor tilslutning, naar det blir mere kjendt. Dets nuværende direktion er direktør N. Friis, kjøbmand R. O. Helgesen og arkitekt Børve. Badets læge er dr. I. Eberhardt.

Utdrag (s. 162-167) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen