Korte biografiske notitser

om enkelte gamle slægter og personer i Porsgrund

av Carl Lund

Løvenskiold. Stamfaderen til denne slægt hed oprindelig Herman Leopoldus, der udvandrede fra Bremen til Norge i 1650 og bosatte sig i Kristiania. Dennes søn, der ogsaa hed Herman Leopoldus, var gift med den rige Inger Borse paa Fjære-Gaard ved Fjærstrand. De boede paa Bjørntvedt, som formodentlig blev kjøbt af ham før 1713. Han blev adlet under navnet Løvenskiold og døde som konferentsraad 1750. Hans ældste søn, Herman, blev samtidig adlet og havde titel af kancelliraad. Han var gift med Margrethe Deichmann og døde 1759. Disse boede paa Borgestad. Disses søn, Severin Løvenskiold (f. 1743 paa Borgestad, død 1818) var gift med Niels Aalls datter, Bendicte Henrikke. De boede om sommeren paa Fossum, men om vinteren i «Kammerberregaarden» i Porsgrund, der efter kammerherren fik sit navn. Eiendommen «Kjølnæs» tilhørte i den tid ogsaa kammerherren. De havde 7 børn, hvoraf Norges statholder, Severin Løvenskiold, var den ældste.

Aall. I indledningen til dette verk er kortelig omtalt de første representanter af denne slægt, der har spillet en saa betydelig rolle i Porsgrunds tidligste historie. Som tidligere nævnt var Niels Aall den første af dette navn her i Norge. Det kan vistnok med bestemthed antages, at Niels Aall omkring 1712 kom til Norge fra England; etter familietraditionen kom han som 10 aars gammel gut til Brevik med et engelsk skib. Som ung mand kom Niels Aall i berøring med den i England fødte skibsreder og trælasthandler James Bowmann, der boede i Porsgrund, hvor han døde 1730. Sikkerlig gjennem Bowmann traadte Niels Aall i forbindelse med den tidligere nævnte Herman Leopoldus, der var en meget driftig og foretagsom handelsmand. Foruden Bolvig, Ulefos og Holden jernverker eiede han store skove i Telemarken samt eiendommen Bjørntvedt, hvor han boede. Han drev betydelig trælasthandel og skibsrederi, saa Niels Aall her kom i en god skole, hvor der var meget at lære og meget at bestille; Niels Aall var 20 aar gammel, da han kom i tjeneste hos Herman Leopoldus, der som paaskjønnelse for hans tro og dygtige tjeneste forærede ham gaard og grund. - Omkring aar 1730 træffer vi Niels Aall etableret som forretningsmand i Porsgrund, hvor han efter datidens skik og brug drev en mangeartet forretning. Han kjøbte og solgte trælast, drev skibsrederi, optraadte som kommissionær for udenlandske handelshuse, særlig engelske, samt havde en ikke ubetydelig butikhandel, hvor bønderne fik de varer, som de trængte; trælasthandelen var og blev dog hovedbedriften, noget, der har sin interesse at notere, naar man skal kaste et blik paa Porsgrunds udvikling paa næringslivets omraade. Lidt efterhvert blev Niels Aall eier af ganske betydelige eiendomme i Telemarken, Eidanger og Gjerpen. Hans trælasthandel antog ganske betydelige dimensjoner, og til sin udskibning behøvede han stort skibsrum; foruden at han fragtede større og mindre skibe eiede han helt eller sammen med andre 8 store skibe. -
I social henseende nød Niels Aall stor anseelse. Løvenskiold skriver om Aall følgende:
«Her boer ellers den ærværdige 82 Aarige gamle Mand Hr. Niels Aall, der haver den sjeldne Lykke i Porsgrund hos sig daglig at kand sees af sine tvende Sønner som anseelige Kiøbmænd, af sin Sviger-Søn Hr. Hagerup som er Stædets Sogne-Præst med Hans Kone, af en Sviger-Søn Justice-Raad Rascb, som er Stædets Tolder, med tvænde Sønner efter sin afdøde Kone, af sin yngste og her ligesaa boende Datter der er gift med Hr. Kammer-Herre Severin von Løvenskiold som er Proprietair til Bolviks Jern-Værk og Deres Søn».
Om Niels Aall heder det, at han «befordrede og understøttede mange nyttige indretninger»; særlig tog han ivrig del i opførelsen af østre Porsgrunds kirke. Han døde i mai 1784. Han var 3 gange gift: 1ste gang med Margrethe Josten 1729, 2den gang med Bendicta Henrikka Bergh 1738, 3die gang med Fredrikke Sophie Rasch, der døde I760.

Nic. Benj. Aall var ældste søn af Niels Aall; han var født 1729 og døde 1798. Han havde taget theologisk eksamen og var en tid amanuensis hos den lærde Trondhjems-biskop Gunnerus. Han var sikkerlig en i videnskabelig henseende vel udrustet personlighed; derfor er det saa meget mere bemerkelsesværdigt, at Nic. Benj. Aall senere blev den saa dygtige og virkelystne kjøbmand, der har efterladt sig et anseet navn inden det gamle Porsgrunds forretningsverden. N. B. Aall var gift med Amborg Jørgensen (Wesseltoft); de havde 4 sønner og 3 døtre. Sønnerne var statsraad Niels Aall til Ulefos, jernverkseier Jacob Aall til Næs jernverk, konsul Jørgen Aall (boende i Porsgrund; han eiede ogsaa «Roligheden») og Nic. Benj. Aall, der overtog Bjørntvedt ved faderens død. Døtrene var gifte; Bendikte med Ulrick Cappelen, Inger med Hans Møller og Constance med Herlofsen i Arendal. Claus Pavels skriver blandt andet:

«Det var først i Begyndelsen af 1794, at jeg begyndte at gjøre nøiere Bekjendtskab med Porsgrunds, Indvaanere og indlemmedes i deres Selskaber. En ung Kjøbmand, Jørgen Aall havde været i Drammen og giftet sig og ventedes hjem med sin unge Kone. -
Hele det elegante Porsgrund vilde tage det nygifte Par imøde; Sorenskriveren og hans Kone var ogsaa af Partiet og overtalte mig til at følge med. Vi samledes paa Lillegaarden, en Fjerdingvei hiinsides Kirken. Der kom de unge Folk østenfra, og efterat have taget nogle Forfriskninger, kjørte vi i en Caravane af 42 Slæder til Brudgommens Fader, Kjøbmand Nicolay Aall, en oplyst, refskaffen, i enhver Henseende høiligen agtværdig Olding. Et prægtigt Aftens-maaltid ventede os her; en Time efter Midnat fulgte vi Jørgen Aall og hans Kone til deres yderst smagfulde Bolig. Faa Dage efter gav det unge Par stort Middagsgilde, og jeg blev indbuden med dertil. Det var mig en overraskende Glæde at see den Aand, som besjelede disse Samquem, især om Aftenen, da Spillepartierne, i hviIke jeg da ikke kunde tage Deel var endte. Glassene fyldtes oftere, end jeg skjøttede om at tømme dem. Jeg, Præsten Schytt og flere, der satte Priis paa aandelig Nydelse, sad blandt Fruentimmerne ved det store Bord. Der var dannet Conversation og Sang, yndig, harmonisk Sang af Mænd og Qvinder. Dette Hus blev mig for hver Dag det kjæreste i den hele Egn».

Møller. Landfysikus dr. med. Hans Møller paa Aakre (f. 1736, d. 1796) var søn af proprietær Møller i egnen ved Fredericia. I 1786 blev han landfysikus i Bratsberg, efter først at have været læge i Danmark og senere i Smaalenene. Han var gift med Elconore Hedvig Rasch, datter af rektor Jacob Rasch. Sønnen, Hans Eleonardus Møller (f. 1780, d. paa Ekeli 1860), drev handel og skibsrederi paa Osebakken. Han var gift med Inger Aall (f. 1774, d. paa Ekeli 1856). H. El. Møller byggede «Ekeli»; ligeledes gav han landstedet «Aakre» dets nuværende udseende. Disses søn, H. E. Møller (f. 1804, d. 1867), kjøbmand i Porsgrund og storthingsmand for Bratsberg 1845, 1851, 1857-1858, var gift med Amborg Laura Aall (f. 1803, d. 1889), datter af Jacob Aall paa Næs. Han stiftede «Den første norske Assuranceforening», «Det norske Lloyd» og var administrerende direktør for «Porsgrunds Sjøforsikringsselskab». Deres søn er Hans Møller, fransk konsul i Porsgrund, fleraarig storthingsmand og ordfører.

Flood. Navnet Flood skal skrive sig fra et sogn i Danmark og bæres af brødrene Christopher og Peder Flood i begyndelsen af det 18de aarhundrede. En søn af Peder Flood var Jørgen Pedersen Flood, gift med Mette Margrethe Grubbe. De boede i Skien, men flyttede senere til Langesund, hvor deres søn Peder Jørgensen Flood er født 1756 (d. 1832). Denne var kjøbmand og stadskaptein i Skien og gift 1784 med Inger Jørgine Jørgensen (f. 1769, d. i Porsgrund 1843). Af disses 11 børn er konsul Jørgen Flood (f. 1792, d. 1867) og kjøbmand Elias Marthinius Flood (d.1838) især bekjendte fra hin tid, da de indtog fra 1817 til 60-aarene en fremtrædende plads inden forretningsverdenen i Porsgrund. -
Konsul Jørgen Flood var gift med Hanna Thomine Aall; af disses sønner kan nævnes skibsmægler Fritz Trampe Flood og afdøde dansk vicekonsul Jørgen Aall Flood. - Konsul Jørgen Flood eiede søndre Tveten i Eidanger og boede der indtil 1833, men kjøbte da den nu saakaldte «Floodegaard» ved dampskibsbryggen, der senere overtoges af sønnen konsul Jørgen Aall Flood. I 1847 flyttede den gamle konsul med familie til Bolvik jernverk, som han havde kjøbt tilligemed Herre bruk. - Den meget bekjendte «Floodebutik» i Langbakken blev besøgt af Skiensfjordens fineste publikum paa grund af det store og elegante udvalg i smukke manufakturvarer.

Vauvert. Derne slægt stammer fra Frankrige, hvor man kan følge adelsslægten helt tilbage til det 15de aarhundrede. Louis du Chesne Vauvert var den første, der kom til Norge og bosatte sig i Fredriksværn omkring 1685 og er stamfaderen til den norske slægt af dette navn. Han døde som generalmajor i Kristiania omkring 1750. Var gift med en tysk dame. - Sønnen Fredrik (f. 1729, d. 1790) var kaptein i vesterlenske regiment og boede i nærheden af Stavanger. Han flyttede senere til Porsgrund og døde paa Osebakken. Fruen hed Anna Aagaard fra Stavanger og døde 1799. - Deres søn Louis Vauvert (f. 1757, d. 1826) var kjøbmand i Porsgrund og gift 1ste gang med Martha Halmsted Tobiesen, 2den gang med Magnine Pontoppidan. Den ene af dennes Sønner var havnefoged Fredrik Vauvert, gift med Charlotte Pontoppidan. Han var f. 1785, døde 1874 og boede paa Vestsiden i Porsgrund. Den anden søn Christen Tobiesen Vauvert var ogsaa kjøbmand og gift med Karen Aalborg.
Skibreder og kjøbmand Louis Vauvert (f. 1829, d. 1905) var søn af disse; han boede ved Osebro paa samme sted som hans far og bedstefar.

Wright. Denne familie er oprindelig af skotsk æt, idet stamfaderen Ralph Wright kom til Norge 1673, bosatte sig i Larvik og blev forvalter ved Fritzøe verk. En af hans sønner, Henrik W., f. i Larvik 1692, d. 1755, var gift med Else Justdatter Schavenius og havde sønnerne Lars og Petter, der kom til Porsgrund og boede paa Vestsiden. De var begge formuende folk og meget anseede. Lars blev gift 1ste gang med Marthe Davidsdatter Chrystie, 2den gang med Inger Jørgensdatter Wesseltoft. Disse havde mange børn. Petter blev gift med Kristine Bruun, der døde 1808. Petter W. døde 1785. Deres søn Eylert Wright (f. 1766) var en større kjøbmand i kornforretning og var gift med Barbara Abigael Monrad, født Freck. - Efter familietraditionen fremstiller dette billede familiens stamfader Ralph Wright.

Havnefoged Arveskaug. Han var den eneste af disse gamle slægter, som her omtales, hvis forfædre i flere generationer har været indfødte Porsgrundsfolk og bosatte her i byen. Halvor Arveskaug (f. 1807, d. 1894) blev som 11-aars gut sendt til Jersey, hvor han var i 1 aar. Da sjøen var hans lyst, kom han tidlig tilsjøs og var en af de første skibskapteiner, der førte emigranter til Amerika. Han var gift med Hanna Marcelie Christensen, der døde 1871. Den gaard, som han eiede og beboede, og som havde tilhørt hans far og farfar, blev af ham solgt til Doktor Munk, da Arveskaug i 1871 blev udnævnt til havnefoged i Porsgrund. Farfaderen var Hans Kristian Arveskaug, smedmester i Porsgrund.

Knudsen Frednæs. Skibsreder Christen Knudsen (f. 1813 paa Salterø ved Arendal, d. 1888 paa øvre Frednæs) indflyttede til Porsgrund i 1855 og kjøbte«nedre Frednæs», hvor han boede i flere aar. Senere byggede han «øvre Frednæs», hvor han bosatte sig. Han og hans Frue Gurine Knudsen, f. Aanonsen (f. I4de oktober 1808, d. 1900), har sat sig et smukt minde i Porsgrund ved de betydelige gaver og legater, de har skjænket til byen. Knudsen havde tre børn

  1. Den oftere omtalte skibsreder og mangeaarige storthingsmand for Porsgrund Jørgen C. Knudsen (f. 1843).
  2. Fru Serine jeremiassen, enke efter konsul Joh. Jeremiassen (f. 1846) - en dame, der ved sit varme hjerte og store godgjørenhed har vundet sig et godt navn i vor by.
  3. Statsraad Gunnar Knudsen (f. 1848), eier af Borgestad i Gjerpen. Den store gave, som statsraaden og frue har skjænket ved at lade opføre et smukt kapel paa Borgestad, vil staa som et varigt minde for kommende tider.

P. M. Petersen. Skibsreder Peter Magnus Petersen (f. 1816, d. 1893) var ogsaa en af vor bys større og driftigere skibsredere; hans hustru var Karen Magdalene, f. Wright (d. 1907). Hans forældre var kjøbmand Hans P. Petersen og frue, f. Hetting, begge fra Fredrikshald. Foruden sin gaard i østre Porsgrund eiede P. M. Petersen det vakkert beliggende landsted «Mule» i Eidanger, som han kjøbte i begyndelsen af 70 aarene. Petersen havde 2 børn:
1. Den i Porsgrunds industris historie bekjendte konsul Petersen Wright.
2. Fru Ida Myhre, enke efter skibsreder Axel J. Myhre. Enkefru Myhre eier den gamle gaard Jønholt.

Paul Linaae (d. 1866) er en mand, der ikke maa glemmes i en bog om Porsgrund; thi hans kunst takker vi for en flerhed af de billeder, vi har af det gamle Porsgrund. Paul Linaae var født i Langesund 1791. Som gut viste han anlæg for tegning, og senere lærte han akvarelmaleri i Edinburg; han malte ogsaa i olje. Linaae var en tid kjøbmand i Porsgrund, hvor han ægtede Jørgen Aalls datter Mariane (d. 1826) - Linaae opholdt sig nogle aar fra slutten af 30-aarene i Sverige, bl. a. som «kämmerer» hos friherre Carl Bonde paa Sästeholm. Han døde under et ophold i Langesund 1866.

Sorenskriver Wessel. Denne (f. 1766, d. 1851) blev udnævnt til sorenskriver 1792 i nedre Thelemarken og Tinns sorenskriveri, som han indehavde til 1ste januar 1849, da han søgte afsked. Wessel var 3 gange gift og havde 11 børn, hvoriblandt sønnen Hans Vilhelm Christopher Huitfeldt Wessel (f. 1809), der døde som borgermester i Fredrikshald. Gamle sorenskriveren boede paa det vakre og naturskjønne Bjørndalen og sønnen paa det nærliggende Klyve, begge gaarde beliggende i Solum.

R. J. Brønlund Idet vi gjengiver et billede af Brønlund, der jo har gjort sig fortjent af to betydelige institutioner i Porsgrund (det mek. verksted og fagskolen), skal vi ellers henvise til vor tidligere omtale af denne i flere henseender saa initiativrige og begavede mand.

Frøken Inga Friis Tilslut vil vi ikke undlade at gjøre opmerksom paa, at det meste af disse genealogiske oplysninger er hentet fra de arbeider, som frk. inga Friis i lang tid har syslet med, og som har bragt frem mange interessante oplysninger om gamle slægter og hjem i Porsgrund - skildringer, som vistnok vil blive fortsat, idet den interesserede dame fremdeles sysler med genealogiske studier.

Porsgrunds byvaaben.

Allerede i midten af forr. aarh. hævede der sig røster i kommunestyret om at skaffe byen et vaabenmerke; men man kom dengang ikke til nogen enighed om de fremlagte udkast; senere har sagen gjentagende gange været fremme, men uden resultat. Først for tre aar siden lykkedes det at opnaa enighed derom. Raadhusets byggekomite indbragte nemlig den 19de juli 1904 forslag til byvaaben i to alternativer, og det ene af disse, hvoraf aftryk sees ovenfor, blev den 9de septbr. 1904 enstemmig vedtaget af kommunestyret, og herpaa erhvervedes kongelig resolution den 16de januar 1905.

Utdrag (s. 155-161) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen