Telefonforeningen

av Carl Lund

Porsgrunds telefonforening, der er en af de ældste i landet, stiftedes 16/1 1883 efter initiativ af ingeniør G. Knudsen, der var foreningens første formand, og som forøvrigt har gjort sig meget fortjent af telefonsagens udvikling i vor by. Anlægget var alt færdigt i mars, og foreningen begyndte sin virksomhed med 19 medlemmer. Foruden formanden bestod den første direktion af konsul Hans Møller og dispachør Lammers.
Centralstationen, der da kun havde et centralapparat paa 25 nr., var aaben alle hverdage fra kl. 9 morgen til 7 aften og helligdagene kun fra kl. 9-9½ morgen. Paa grund af det stadig stigende medlemsantal har der flere gange været foretaget udvidelser baade med hensyn til centralstationen og nettets udstrækning; senere er der kommet tilknytning til Skien og Telemarken, til Herøen og Eidanger og til rigstelefonstationen. I byen og omegn har man 6 talestationer. Expedititionstiden er nu udvidet til alle dage fra kl. 8 morgen til kl. 10½ aften med nogle timers indskrænkning paa de 3 store høitidsdage. Centralstationen, der oprindelig bestyredes af 2 damer, har nu 5 faste telefonistinder og 2 vikarer. Foreningen har nu en samlet stolperække af ca. 30 km. og en samlet traadlængde paa ca. 170 km. Medlemsantallet er efterhaanden vokset til 220 med ca. 250 apparater. Centralbordet, der er af nyeste og mest tidsmæssige konstruktion, kan optage indtil 300 medlemmer og 8 rigstelefonbindelser. For tiden expederes ca. 700,000 samtaler aarlig, ligesom der gjennem talestationerne expederes 3000 samtaler. Af mænd, der har gjort sig særlig fortjent af foreningen, maa ogsaa nævnes konsul Møller, oberstløitnant Wessel, afdøde dispachør Lammers og konsul Franklin. Direktionens. nuværende formand er ingeniør Finn C. Knudsen.

Som bestyrerinde af stationen har lige siden dens begyndelse fungeret frk. Louise Vauvert (født 1833), der har udført dette ingenlunde lette hverv paa en meget tilfredsstillende maade.

Den nuværende driftsbestyrer er lærer ved den mekaniske fagskole Otto Norby. Gartner J. Christiansen har den hele tid været telefonstationens opsynsmand.

Utdrag (s. 86-87) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen