lndruleringsvæsenet

av Carl Lund

Løvenskiold skriver:

«I Porsgrund, Langesund, Brevig og Scheen holdes hver Vinter Søe- og Enroullerings-session, nu for nærværende Tid ved Hr. Kammerherre og Amtmand von Moltke, Hr. Contre Admiral Krog, Tolderen Hr. Justice-Raad Rasch, Mønster-Skriver Hr. Krigsraad Weyer, men i Scheen i stæden for Amtmanden af Magistraten. Og er her et stort antal af ungt befaret Mandskab, men Handelen er og her betydelig og en 51 Handelsskibe have her sit Hjem».

Som tidligere nævnt var havnefoged Fr. Vauvert tillige indrulleringsbetjent og lodsoldermand i Porsgrund fra 1851. I 1867 skiltes stillingen som indrulleringsbetjent fra havnefogedbestillingen, og H. S. Rasmussen ansattes som lodsoldermand og indrulleringsbetjent, hvilken stilling han indehavde til 1900, da den nuværende indrulleringsbetjent, fhv. skibsfører A. M. Hansen (f. 1844), ansattes. - Med hensyn til antallet af paa- og afmønstrede mandskaber haves følgende opgave:

18521570mand.
18691739mand.
19062039mand.
Utdrag (s. 81) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen