Sygehuse, apothek og lægevæsen m. m.

av Carl Lund

Angaaende sygehuset skriver Løvenskiold følgende:

«Paa Borge-Gaards Grund (paa Osebakken) ligger Amtets Syge-Hus, en stor og rummelig Bygning saavel med Værelser for Opsynsmanden og Familie som for de Syge med Sænge og Sænge Klæder, hvorved er at iagttage: At dette Syge-Hus er allene for den saa kaldede Rahde-Syge. Huset blev beboeligt efter Kongelig Bevilling 1776. De første syge Lemmer indkom den 27de April 1776. For Lægedom betales for hvert Lem 8 Rdlr. For deres Kost betales for hver Syg om Dagen 14 Skilling. Doctoren, som tillige er Amtets Land-Physicus efter Kongl. Bestalling af Dato 24de Augusti 1778, nyder aarlig Gage af Amtet, Scheen og Forstæderne, 300 Rdlr. - Chirurgus i Syge-Huset faar aarlig Gage, 100 Rdlr.

Af Protocollen finder man følgende

lndkomne Syge.Incurable.Døde.
17782313
1779944 8
1780622 5
1781 6123
1782724 7
1783500 3
392329

Amtssygehuset er senere bleven flyttet og er for tiden paa Faret i Solums prestegjeld i nærheden af Skien. - Siden 1893 har man i Porsgrund et epidemilazaret paa sydspidsen af øen Roligheden; det har 3 sale, lægeværelse, kjøkken, bad og desinfektionsovn.

St. Josephs søstres katolske hospital

blev oprettet, fordi der i sin tid var mangel paa sykepleie her i byen; paa henvendelse til moderhuset, St. Josephs søstre i Kristiania, kom der sommeren 1891 tre sygepleiersker til Porsgrund. I 1892 indrettede søstrene et lidet hospital i dreiermester Lassens nuværende gaard ved bygrændsen, hvor de havde to værelser med 4 senge og modtog patienter fra byen og omegn. Fra 1894 er hospitalet i dets nuværende lokale i Høeghs forrige gaard i nærheden af den katolske kirke og prestegaard. Her er indrettet et tidsmæssigt sygehus, og da patienternes antal stadig er øget, er der nu til pleie for syge paa hospitalet og i hjemmene 8 søstre.

Det lutherske sygehus.

Ved den beslutning, som den kirkelige fattigpleie i 1896 fattede om fra januar 1897, at ansætte en luthersk menighedsdiakonisse, gaves det første stød til oprettelsen af et luthersk sygehus i Porsgrund. Den ansatte diakonisse, søster «Ninni» var nemlig saa varmt interesserer for sagen, at hun næsten strax paabegyndte en privat indsamling. Presterne, medhjelperne og medlemmer af indremissionen sendte i 1899 ud en indbydelse til dannelse af et fond til et sygehus. Af kommunen blev man anvist gratis tomt lige bag Østsidens kirke, en privat mand skjenkede et hus (øvre Frednes) til bortflytning for at anvendes til syge, huset, en kvindeforening virkede meget energisk, saa alt dette gjorde, at man alt i januar 1901 foruden gaver in natura kunde disponere over ca. 12,000 kr. Man gik da straks igang med opførelsen af huset, der i 1902 stod færdigt til indflytning, og som presenterer sig som et i alle dele tidsmæssigt og tiltalende sygehus. Det kontante udlæg ved sygehusets opførelse, indredning og montering androg til ca. kr. 25,000-

Sygehuset har 18 sygesenge, der i de sidste aar flittig har været benyttede. - Sygehuset har i de sidste aar havt et aarligt tilskud paa kr. 500.00 af Porsgrunds sparebank, ligesom det fremdeles støttes af frivillige gaver,

Folkebadet

i Skolegaden er en overmaade nyttig indretning. Det er kommet istand ved bidrag fra Porsgrunds tidligere brændevinssamlag, hvor der i flere aar af overskudet afsattes bidrag til et folkebad. Det blev af samlaget skjænket til kommunen, under hvis forvaltning det nu staar. Her faaes dampbad og karbad samt badstuebad à 10 øre. Byens skolebørn har til visse tider i ugen adgang til at faa gratis bad.

Porsgrunds apothek

er oprettet samme aar, som Porsgrund fik sin kjøbstadsrettighed. Dets reelle privilegium skriver sig nemlig fra 17/4 1807; det blev givet cand. pharm H. A. Mülertz og lyder saaledes:

«Wi Christian den Sywende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug i Sleswig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gjør witterligt: at eftersom Candidatus pharmaciæ Henrich Adolph Mülertz, af Wores Kjøbstad Schien, udi Wort Rige Norge, hos Os allerunderdanigst hawer anholdt om Tilladelse til at anlægge et Apothek i Porsgrund; Saa hawe wi, efter hans derfor allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begjering, allernaadigst bewilget og tilladt saa og hermed bewilge og tillade, at førnæwnte Henrich Adolph Mülertz, der af facultate medica, i Wores Kongelige Residentsstad Kjøbenhawn er examineret og til et Apothek at forestaa, dygtig befunden, maa nedsætte sig i bemeldte Porsgrund, og sig der paa lowlig Maade som Apotheker ernære, rettende sig i alle Maader efter de om Apothekere allernaadigst udgangne Forordninger, samt den anbeftlede Taxt, saawelsom og den Ed han Os derpaa allerunderdanigst gjort og aflagt hawer, hworimod Wi allernaadigst hawe bevilget og tilladt, at han maa nvde de Priwilegier og Friheder, som bemeldte Forordninger omformelde og tillade Apothekere at nyde, dog Inqwarterings-Frihed undtagen, hwori Vedkommende Magistrat ham i alle Maader tilhørligen hawer at haandhæwe og forsware. Forbydende alle og enhwer omod det som foreskrevet staar Hinder at gjøre.

Giwet i Wores Kongelige Residentsstad Kjøbenhawn den 17de April 1707
Under Wort Kongelige Segl. Efter Hans Majestæts allernaadigste Befaling.»

KaasKnudsenBüowMontadSchalkBernerLassen

Paa grund af sygehusets beliggenhed blev apotheket ogsaa lagt paa Osebakken. Senere har det skiftet baade lokale og eiere; dets nuværende besidder, apotheker L. M. Vauvert (f. 1850), har siden 1880 drevet apotheket, der nu er tilhuse i den gaard i Raadhusgaden, hvor det har havt sit lokale siden 1857.

Apotheket har foruden grundlæggeren, Mülertz, og den nuværende besidder, Vauvert, havt følgende eiere:

  1. M. K. Trosdal, 1815-1828.
  2. Thyge Thygesen, 1829-1855.
  3. L. A. Knudsen, 1855-1863.
  4. C. N. Rode, 1863-1880.

Af læger i Porsgrund kan nævnes fhv. distriktslege J. C. Roosen, der fra 1835 - 1841 praktiserede ber i byen; fra 1841-1847 var dr. J. J. L. Schaanning læge i Porsgrund. Dr. J. Vetlesen praktiserede her som læge fra 1846-1867; han var fra 1847 byens fattiglæge og fra i 86 i formand i sundhedskommissionen. Fra 1867 indehavdes stillingen som fattiglæge og sundhedskommissionens ordfører af praktiserende læge Søren Munk, (f. 1840). Dr. Munk fik 1895 ansettelse som bylæge, idet stillingen som læge ved fattigvæsenet, byens skoler og epidemilazarettet nu sloges sammen. Munk virkede i Porsgrund til sin død 11/2 1907. Dr. Munk var en sjelden dygtig og ualmindelig afholdt læge, der omfattedes af den hele by med den mest uskrømtede høiagtelse og kjærlighed; derfor blev hans bortgang et stort tab for Porsgrund, noget, der ogsaa kom tydelig tilsyne ved hans begravelse. -

Efter Munks død indehaves stillingerne som ordfører i sundhedskommissionen og som bylæge af dr. T. Birkeland (f. 1865). Foruden ham er der i byen tre praktiserende læger (J. Eberhardt, F. Klem og A. Nielsen).

Utdrag (s. 55-58) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen