Pressen

av Carl Lund

Porsgrunds første avis var «Posttidende», en liden lap, der fra 1841 udgaves af bogtrykker Schmidt; han solgte imidlertid bladet med trykkeri til bogtrykker Chr. Heckner, som fra 1850 udgav «Porsgrunds Blad», der udkom to gange ugentlig. -

Stedets nuværende ældste avis er «Grenmar», der begyndte at udkomme i desember 1877. «Grenmar»s udgivere, Brødrene Dyring, indkjøbte senere «Porsgrunds Blad», da dets trykkeri ved en ildebrand var bleven aldeles ødelagt. Siden 1886 kaldes derfor bladet: «Grenmar, Porsgrunds Blad». - «Grenmar» er efterhaanden bleven udvidet, saa det nu udgaar 4 gange ugentlig med afvexlende 5- og 6-spaltet format til en kontingent af kr. 1.25 pr. kvartal. - Redaktionen har, naar undtages tidsrummet januar 1892 - mai 1894, været ledet af redaktør Kr. H. Dyring med bistand gjennem aarene af direktør Holler, lærer Tennefos, nuværende politimester Flood (Bergen), samt for tiden af adjunkt Lund og adjunkt Bugge (Larvik). I flere aar var kandidat Kr. Krohn (d. 1904) redaktionssekretær. Ved bladet er nu ansat H. B. Henrichsen og Alfr. Halvorsen. Desuden har bladet korrespondenter paa flere steder, ligesom det har fast forbindelse med «Norsk Telegrambureau» i Kristiania. I Brevik og paa Herre har «Grenmar» faste udleveringsexpeditioner.

«Porsgrunds Tidende», byens venstreorgan, startedes i 1900, da det eiedes af et aktieselskab; i 1903 blev det solgt til dets nuværende eier og redaktør P. Hvidsten, der tillige er redaktør og bestyrer af «Breviksposten», som udgives i Brevik. Siden 1904 har avisen sit trykkeri og øvrige lokaler i en af eieren opført murgaard i Raadhusgaden.

Af andre aviser, der har existeret i Porsgrund, kan nævnes:
«Bratsberg Amtstidende», der udgaves af bogtrykker Thorbjørnsen og student Arclander, og som havde en meget kort levetid.
«Budstikken», som begyndte at udgives i 1877, flyttedes næste aar til Brevik og gik snart ind.
«Telefon», der redigeredes af postmester, forhv. odelsthingspræsident Halvor Bentsen, havde ogsaa en kort levetid (i slutningen af ottiaarene).
«Vaarbrud», der redigeredes af en komite med kontorchef K. Thorjussen som leder, og som blev trykt i «Varden»s bogtrykkeri i Skien, gik ind efter 1 aars forløb.
Socialistbladet «Gaa paa» udkom kun et halvt aar.

Utdrag (s. 47-48) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen