Kvindehjemmet «Fredensborg»

av Carl Lund

Tanken om at skaffe et hjem for «ubemidlede, enlige kvinder af borger- og embedsstanden i Porsgrund» er noksaa gammel og var efter traditionen alt oppe ved stiftelsen af det fond, der er omtalt under byens legater. Paa et møde hos fru skibsreder Myhre paa Jønholt, 17/4 1890, hvor flere damer var tilstede, besluttede man at tage kraftig fat for at faa realiseret tanken om at bygge et hjem for enlige, gamle damer. Skibsreder Myhre gav fri grund, skibsreder P. M. Petersen, enkefru Jeremiassen, enkefru Gurine Knudsen større pengegaver, ligesom ogsaa flere andre støttede foretagendet med pengebidrag og paa anden maade, saa man alt den 21de juni 1891 kunde lægge grundstenen til bygningen, der blev opført efter tegning af arkitekt Børve. Fra sommeren 1892 blev bygningen, der ligger paa Jønholts grund, taget i brug. Det er en toetages trebygning med 11 smaa beboelsesleiligheder, 4 i første etage, 5 i anden og 2 i kvisten. Foreløbig betales der for et par af leilighederne husleie, medens de øvrige udleies gratis.

Bestyrelsen for hjemmet bestaar for tiden af:

Frk. E. Moe, formand
Fru S. Jeremiassen, viceformand.
Fru K. Backa.
Fru Caspara Dyring.
Frk. M. Melsom.
Fru Ida Myhre.
Fru Ida Olsen.
Fru W. Tollefsen.
Direktør N. Friis.
Bagermester J. Johannessen.

Dr. Gustav Klems barnehjem paa Tørmo ved Porsgrund

er ogsaa en af de filantropiske indretninger, der her maa omtales. Ideen til dette barnehjem skyldes den meget afholdte dr. G. Klem, der 1899 afgik ved døden. Efter hans død har flere interesserede mænd og kvinder i Porsgrund traadt sammen til virkeliggjørelse af den samfundsgavnlige og velgjørende tanke. Ved ihærdigt arbeide har det i løbet af 3 à 4 aar lykkedes dem at faa hjemmet reist. Ved basarer og bidrag er der indkommet tilstrekkelige midler til hus og udstyr, medens Porsgrunds kommune har skjænket fri tomt. I slutningen af 1905 blev hjemmet indviet, og dets velsignelsesrige virksomhed er nu i fuld gang. Som barnehjemmets bestyrerinde er ansat frøken Bugge.

Utdrag (s. 46-47) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen