Legater

Carl Lund

Søfren Nielsen og hustru skjænkede ved testament 1759 200 rdl. til østre Porsgrunds skoles vedligeholdelse. Han og hustru Constance f. Berg fastsatte i testament af 18/12 1759, at der af boet skulde tilfalde østre Porsgrunds kirke 200 rdl.

Ulrich Schnells testament fra 1762 skjænker 1000 rdl., hvis renter anvendes til skoleholderens løn i østre Porsgriinds skole.

Heinrich Yberwasser skjænkede ved gavebrev af 26/4 1784 600 rdl , hvis aarlige renter skulde tilfalde skolevesenet.

Kancelliraad Schnells arvinger legerede til østre Porsgrunds kirke 200 rdl. Af disse legater er det meste af gavebeløbene forbrugt, igjen haves 2000 kr., hvis renter anvendes til folkeskolevæsenet.

Kancelliraad Deichmans legat til østre Porsgrunds kirke blev stiftet 28/21 1780. Han skjænkede ved testament 100 rdl. samt gaarden nordre Ødegaarden i Eidanger. I 1835 blev denne gaardpart solgt for 200 spd, For legatet aflægges siden 1856 regnskab til departementet.

EIias Marlinius Floods legater er stiftede i 1838 og bestemmer følgende:

  1. 1600 spd. skal tidsættes i faste eiendomme og renterne anvendes til indkjøb af 10-12 tdr. rug og 20-30 tdr. poteter, der skulde uddeles til byens fattige i den trange tid om vinteren.
  2. 1000 spd. til selskabet for Porsgrunds og Osebakken vel for at anvendes til udvidelse af arbeidsanstalter og til fattigasyler m. v.
  3. 200 spd. under bestyrelse af samme selskabs direktion for at anvendes til indkjøb eller opbyggelse af smaahuse, hvori fattige skulde have fri bolig.
Uddeling af legaternes renter skal ifølge høieste resol. af 13/7 1859 foregaa ved byens sogneprest i forening med to af kommunebestyrelsen dertil valgte mænd.

Jomfru Inger Olsen legerede ved testament af 17/4 1867 med visse fradrag sin beholdne formue (2861 spd. 34 skl.), hvoraf de aarlige renter skulde tildeles «skikkelige og værdige kvindelige trengende i Porsgrund».

Af Petronelle Helgesens legat af 11/9 1877, stort kr. 21,767.03, uddeles renterne til værdige kvindelige trengende af Porsgrund.

Skibsreder Chr. Knudsen og hustru's legater er følgende:

  1. Legat til en arbeidsskole i Porsgrund, stort 3000 Spd. (15/5 1874).
  2. Gave til østre Porsgrunds kirke, stort 4000 kr. Renterne anvendes til kirkens og dens omgivelsers sir og pryd, ikke til dens almindelige vedligeholdeIse. (25/5 1880).
  3. Legat for teknisk og merkantil undervisning, stort kr. 30,500. Renterne bliver at anvende til fremme af tekniske og merkantile kundskaber, som kan blive til praktisk nytte for livet. (14/2 1889).
  4. Legat for sjømænd og deres efterladte i Porsgrund og omegn, stort 50,000 kr. For at komme i betragtning ved uddelingen af renterne af dette legat maa vedkommende være bosat i Porsgrund eller dens nærmeste omegn. Trængende paarørende efter sjøfolk, der har faret med fartøier, som bestyres af en af legatets oprettere, bør fortrinsvis komme i betraktning ved uddelingen. (14/2 1889).
  5. Legat til trængende paa øvre og nedre Frednæs, stort kr. 4,000. (1887).

Fondet til understøttelse af enlige kvinder af embeds- og- borgerstanden i Porsgrund. Dette fond blev grundlagt ved en i 1859 udstedt indbydelse at Margrethe Boyesen, Hanna Bruun, Jacobine Vauvert og Stine Lund; de indkomne bidrag med indvundne renter udgjorde den 31/12 1883 kr. 6,543.63. Naar kapitalen er steget til 10,000 kr., blir efter legatbestyrelsens beslutning renterne at uddele engang aarlig inden hvert aars jul til enlige kvinder af embeds- og borgerstanden i Porsgrunds by i portioner paa 100 kr. aarlig. (Konfirmeret 3/4 1884).

Porsgrunds skolevæsen i det to og tyvende aarhundrede. Dette legat blev stiftet ved grundstensnedlæggelsen til den nye middelskolebygning, idet der blev indskudt 10 kr. af følgende tilstedeværende:
Byfoged K. A. Enger, magistrat.
Konsul H. J. Gregersen.
Konsul J. Jeremiassen.
Kjøbmand Louis Vauvert.
Arkitekt W. Meyer.
Overlærer S. Vemmestad.
Kaptein J. Wessel, stadsingeniør.
Sogneprest P. V. Winsnes.

Det er indskydernes vilje, at renterne skal lægges til kapitalen, indtil denne er naaet op til 1 million kroner, hvilket sandsynligvis vil ske i den anden halvdel af det to og tyvende aarhundrede. Renterne maa kun anvendes til bedste for Porsgrunds skolevesen, det høiere saavelsom det lavere, dog i betragtning af anledningen til grundfondets tilblivelse, fortrinsvis for det førstnevnte.
Legatet, der har faaet bidrag fortiden af andre ogsaa af Porsgrunds brændevinssamlag og af byens sparebank, udgjorde pr. 1/1 1907 kr. 756.78.

Elisabeth Jeremiassens legat for trængende syge børn i Porsgrund, stort kr. 20,000, er oprettet i 1907 af afdøde frk. Elisabeth Jeremiassens moder enkefru Serine Jeremiassen, født Knudsen.

Utdrag (s. 44-46) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen