Fra: Idrettsforeningen «Urædd» 1880-1930

Idrettsforeningen Urædd

Hovedforeningen

Sammenslutningen til den nuværende Idrettsforening Urædd blev påbegynt i 1919, og hele foreningen blev delt op, i grupper - én gruppe for hver idrettsgren.

Det første fellesmøte angående sammenslutningen blev holdt den 8. april 1919. Det var styrene i Idrettsforeningen Urædd og Urædd's Ballklub som drøftet saken, og stemningen var for sammenslutning. En vesentlig grunn hertil var at ingeniør Finn C. Knudsen hadde lovet å betale gjelden på plassen - kr. 5,000.00 - hvis sammenslutningen kom istand. Dette løfte blev innfridd på Ballklubbens jubileumsfest den 23. april 1919. På møtet blev det valgt et foreløbig hovedstyre bestående av C. M. Carlsrud og Jacob Brynildsen og dessuten foreslått ingeniør Finn C. Knudsen, som da var fraværende. Han blev senere valgt som formann, og har fungert som sådan siden.

Den første generalforsamling i Idrettsforeningen Urædd blev holdt 1. mars 1920. Her forelå trykt lovutkast, utarbeidet av det midlertidige hovedstyre. Denne generalforsamling henstillet imidlertid bare til gruppene å holde gruppe forsamlinger, og innstille et styremedlem fra hver gruppe. Generalforsamlingen fortsatte så den 19. april 1920, hvor det første hovedstyre blev valgt og lover vedtatt.

Foreningen består for tiden av følgende grupper: Urædd's Turnforening, Urædd's Ballklub, Urædd's Friidrettsgruppe, Urædd's Skiklubb, Urædd's Atletikkgruppe. Formannen i hver gruppe er selvskrevet medlem av Hovedstyret. Hovedstyrets formann velges særskilt og utenom gruppenes representanter. Hovedstyret har til opgave å tilveiebringe enhet i ledelsen og har avgjørelsen i saker av felles interesse.

I 1926 blev Urædd's Råd oprettet. Dets opgave er å virke kontrollerende og rådgivende i alle saker av vital betydning. Rådet har den hele tid bestått av: Ingeniør Finn C. Knudsen, formann, verkseier Chr. J. Reim og assurandør Johan Jeremiassen.

Det bør nevnes at foreningen på fylkesutstillingen i Porsgrund 1925 fikk gullmedalje med diplom for deltagelse i utstillingen og for verdifullt arbeide for idrettssaken.

Idrettsforeningen Urædd's hovedstyrer.
ÅrFormann Viseformann Styremedlemmer
1920Finn C. Knudsen H. Fjeld G. S. Ahlbom, Jac. Brynildsen, C. M. Carlsrud, P. BryIme
1921Finn C. Knudsen C. M. Carlsrud G. S. Ahlbom, Jac. Brynildsen, H. Fjeld, Joh. Aspaas
1922Finn C. Knudsen C. M. Carlsrud J. Iversen, Jac. Brynildsen, Georg Lund, Hj. Jahnsen, S. Thorrud
1923Finn C. Knudsen J. Iversen Ingv. Aasbie, A. Kjølseth, Georg Lund, P. Bryhne, S. Thorrud
1924Finn C. Knudsen J. Iversen Ingv. Aasbie, A. M. Sørensen, P. Bryhne, S. Thorrud
1926Finn C. Knudsen J. Iversen A. M. Sørensen, Gustav Olsen, P. Bryhne, O. Øvrum
1926Finn C. Knudsen A. M. Sørensen J. Iversen, S. Schüller, Gustav Olsen, P. Bryhne, O. Øvrum
1927Finn C. Knudsen J. Iversen Ingv. Aasbie, A. M. Sørensen, Gustav Olsen, P. Bryhne, William Prøis
1928Finn C. Knudsen William Prøis G. S. Ahlbom, A. M. Sørensen, Gustav Olsen, P. Bryhne, T. Aslaksen
1929Finn C. Knudsen William Prøis G. S. Ahlbom, A. Paust, Gustav Olsen, Rolf Sønderskov, T. Aslaksen
1930Finn C. Knudsen Ingv. Aasbie G. S. Ahlbom, A. Paust, Gustav Olsen, R. O. Helgesen, T. Aslaksen
	
Som kasserere har fungertChr. Ahlbom 1920,
 Ing. Jens Iversen 1921-27,
 Ing. A. M. Sørensen 1928-30,

Sportsplassen

I de første år blev fri-idretten vesentlig drevet på landevei som gang og løp. Senere var Baumanns løkke bak Middelskolen meget benyttet. Fotballen blev dyrket på Frednes, hvor en løkke ved elven gratis var stillet til disposisjon av Chr. Knudsen. Dessuten blev en plass på Vallermyrene benyttet i en del år.

I styremøte den 3. juni 1904 diskutertes plasspørsmålet. Formann i Idrætsforeningen Uræd var dengang Johan Dyring og styremedlemmer Isak Isaksen, C. M. Carlsrud og C. Christiansen. Man blev den gang enig om å forsøke Baumanns løkke igjen, og dessuten opføre et avklædningsskur. Leien for løkken var 20 kr. året. Spørsmålet blev også drøftet på den følgende generalforsamling i Idrætsforeningen Uræd. Våren 1905 blev der holdt et marked til inntekt for en idrettsplass, og utbyttet var ca. 500 kr.

På den neste generalforsamling var saken fremme igjen. Formann dette år var bokbinder Oscar Dahl. Han hadde i sommerens løp undersøkt prisen på den nuværende sportsplass. Prisforlangendet var kr. 7,000.00, hvortil kom oparbeidelsen som blev kalkulert til ca. kr. 3,000.00, altså ialt ca. kr. 10,000.00. Styret fant ikke å kunne forplikte foreningen med et så stort beløp.

Til å undersøke plasspørsmålet var også opnevnt C. M. Carlsrud og C. Christiansen. Efter forslag av Christiansen blev der nedsatt en plasskomite bestående av: Ingeniør Finn C. Knudsen (formann), direktør Andr. G. Wefring, overlærer H. E. KjøIseth, C. Christiansen og C. M. Carlsrud.

Denne komite sammen med Idrætsforeningen Uræds styre holdt et møte på Rådhuset den 5. januar 1906. Av referatet herfra fremgår det, at man hadde fått leidd plassen for kr. 200.00 pr. år i 5 år, og med rett til å innløse plassen for kr. 7,000.00. Ingeniør Finn C. Knudsen og direktør Andr. G. Wefring overtok det økonomiske ansvar for leien og eventuelt kjøp.

Sportsplassen blev tatt i bruk i 1906.

C. Christiansen var formann i Idrettsforeningen årene fremover og var utrettelig i arbeidet for å skaffe penger.

1907 sees plassen å være utleidd til Teknikkernes Fotballklubb, Fotballklubben Spring og Uræds Ballklubb. Hver betalte 60 kr. pr. år. Plassen blev efterhvert påkostet ikke så litet, hvilket vesentlig dekkedes ved markedsinntektene.

Den 4. mai 1909 blev det i styremøte bestemt inntil videre å overlate disposisjonsretten til Uræds Ballklubb, på betingelse av at idrettsøvelsene fremdeles kunde drives der, og at Ballklubben overtok leien, kr. 200.00.

I 1910 utløp leiekontrakten. Plasskomiteen var stemt for å leie yderligere 5 år, men dette hadde visstnok sine vanskeligheter. Der blev innrykket et oprop i avisene om å tegne bidrag til innkjøp av plassen. Dette var undertegnet av Idrettsforeningen Urædd's styre, og varmt anbefalt av en rekke borgere i byen. Men det har visstnok ikke hjulpet meget, for da plassen blev innkjøpt for Idrettsforeningen Urædd i 1911, måtte der lånes kr. 5,200.00.

I 1911 opførte Ballklubben sportshuset, hvilket kom på ca. 1500 kr. Senere blev der ikke gjort noget større på plassen, og heller ikke avbetalt noget på gjeld, før ingeniør Finn C. Knudsen i 1919 innfridde gjelden, som da var kr. 5,000.00. Plasskomiteen blev da opløst.

Samme år fremla C. M. Carlsrud en plan over oparbeidelsen av plassen, og fikk fullmakt til å gå igang hermed. Hovedstyret skulde forsøke å skaffe de nødvendige midler.

I de nærmest følgende år blev Sportsplassen oparbeidet omtrent som den er nu. Der medgikk ialt ca. kr. 50,000.00. Pengene blev lånt i Kreditbanken og garantert av ingeniør Finn C. Knudsen. I 1920 bevilget Porsgrunds kommune kr. 10,000.00 til oparbeidelsen. I 1925 reduserte Finn C. Knudsen yderligere gjelden med kr. 10,000.00. Først i 1928 og 1929 blev der betalt et effektivt avdrag på kr. 2,000.00, men gjelden er fremdeles kr. 30,069.91, nemlig kr. 11,569.91 til Finn C. Knudsen, kr. 9,750.00 til Skiensfjordens Kreditbank og kr. 8,750.00 til Norges Fotballforbund.

Sportsplassens centrale beliggenhet er ideel, og Urædderne kan være meget tilfreds med den. De herrer som skaffet Urædd sportsplassen fortjener den største anerkjennelse.

På grunn av de store gaver og utvist interesse for foreningen vil Ingeniør Finn C. Knudsens navn til alle tider innen Urædd bevares i takknemlig erindring. Uten hans hjelp vilde foreningen neppe hatt den Sportsplass den har idag.

Banemestre

- den nye benevnelse på den gamle «plasskommandant» - har vært: Isak Ditlefsen, Reid. Oth. Bergh, Per Bryhne, Albert Halvorsen, G. S. Ahlbom, Adolf Kaalstad, Oscar Knudsen, Lars Nilsen, Juel Hansen og Edvard Kaalstad. I de første år var stillingen ulønnet, men senere har banemesteren vært ansatt på fast lønn.

Urædd's faner og merke

Den første fane blev anskaffet antagelig i 1880 og kostet 25 kr. Den var hvit med turnmerke i, og sees forøvrig på det første turnbillede. Ifølge protokollene blev den anvendt som dekorasjon ved en fest den 25. februar 1901, og ifølge oplysning på et styremøte i april 1919 var den sendt til rensning, men siden er den sporløst forsvunnet - antagelig ødelagt ved ildebrand.

Den annen fane er fra 1896. Den er av rød silke, med et malet sølvhvitt skjold på forsiden. I dette var oprinnelig tegnet en sykkel, et par ski og et par skøiter. Senere er dette forandret til turnmerket, men når dette er gjort vites ikke. Denne fane opbevares nu i Middelskolens gymnastikklokale.

Den nye blev anskaffet 1928, og blev innviet ved en enkel høitidelighet på sportsplassen i pinsen samme år. Den kostet 825 kr., og er levert, av fanemaler Carl Lund, Oslo. Farvene er kanskje noget sarte - blått og hvitt - men det er forøvrig en meget vakker fane. Den blev første gang benyttet ved turnstevnet på Rjukan 1928. Det er å håpe og vente at Urædderne stevner frem like kraftig under det nye banner som de har gjort det under det gamle.

De to sammenslyngede ringer med en U i midten blev vedtatt som Idrettsforeningen Urædd's fellesmerke på et massemøte i sportshuset 1911. Der var innkommet ialt 32 utkast, og merkekomiteen innstillet 4. Det seirende utkast var innlevert av C. M. Carlsrud.

Turnhallfondet

Av det overskudd som idrettsmarkedet gav i 1920 blev der avsatt kr. 500.00 til et oprettendes turnhallfond. Dette vokste smått og sent frem gjennem årene, til det i 1929 var ca. kr. 11.000,00. Allerede i 1928 innledet premierløitnant Arthur. Hauge, som dengang var formann i Turnforeningen, underhandling med styret for den nedlagte Kveldsol Kino. Av denne kinos overskudd var der nemlig i sin tid avsatt et fond til en turnhall i Porsgrunn. For å arbeide videre med saken, blev det så innen Urædd nedsatt en komite bestående av: Ingeniør C. E. Berg-Hanssen, o.r.sakfører Nicolai Tønnesen, assurandør Johan. Jeremiassen, prermierløitnant Arthur Hauge og kontorchef William Prøis. Kveldsols styre bestod av Direktør Anton Kjølseth, borgermester H. E. Kjølseth, Anders Nielsen og kjøbmann Hans J. Larsen. Kveldsols fond beløp sig da til ca. kr. 14,000.00. Ved forhandlinger gjennem hele 1929 blev de forannevnte herrer enige om at Turnhallens økonomiske ledelse og fremtidige rette anvendelse best kunde ivaretas av et aktieselskap. Denne ordning blev også godkjent av Urædds Hovedstyre.

Der blev underhånden tegnet 30 aktier à kr. 200.00, og herav har Urædd's grupper og Hovedstyret en hver. Konstituerende generalforsamling blev holdt 28. april 1930. Til styre valgtes: Berg-Hanssen, Nicolai Tønnesen, Johan Jeremiassen samt Arne Paust for Turnforeningen og Gustav Olsen for Fri-ldrettsgruppen.

Den heldige løsning av saken bragte ialt på nærmere betingelser ca. kr. 20,000.00 til fondet, et bidrag som Urædd er meget takknemlig for.

I 1929 blev der også av Hovedstyret nedsatt en innsamlingskomite, den såkalte Turnhallkomite. Denne består av: Aasbie, Emil Ovald, Gustav Olsen, Per Bryhne og Bjarne Pettersen. Det første år var resultatet 1615 kr., vesentlig samlet ved direkte bidrag. Der blev blandt byens borgere tegnet 1100 kr. i faste bidrag à 10 kr. pr. år i 10 år fremover.

Når Turnhallen bygges, må den bl. a. inneholde en stor turnsal, en mindre treningssal, bad, forsamlingslokale, arkivrum og kontorer for Urædds forskjellige styrer. Savnet av sådanne lokaler er en av grunnene til den store velvilje turnhallsaken har mott det siste år.

Utdrag (s. 66-76) fra:
Idrettsforeningen «Urædd»s Jubileumsskrift. 1880 - 1930.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen