«Urædd» paa toppen i «N.F.F.»

av redaktør H. B. Henrichsen

Som nævnt før i, bereretningen skyldtes det ikke mindst et interessert og energisk arbeide av Carl Christiansen, (æresmedlem av «Urædd»s ballklub»), at «Urædd» fik sin sportsplads.

Der kan være dem som kort og tørt sier «jasaa naa», naar de læser dette.

Faktum er imidlertid netop, at, hvad ovenfor skrevet staar, uomtvistelig er tilfælde.

Saasnart komiteen for idrætsplads var opnævnt i 1905, tok Christiansen initiativet til en række aftenunderholdninger fik samlet «scenens børn», av hvilke der i Porsgrund i den tid var et overdaadig utdvalg, lot indøve tildels store dramatiske arbeider - for eksempel «En søndag på Amager»

Det var ikke bare smaatteri, «Urædd» bydde heller dengang. I hovedrollene spillet daværende frk. Betty Andresen, «Lisbet» og arkitekt Svendsen «Jokum».

Det blev dog ikke bare «En søndag på Amager». Glødet av det levende haap om «Urædd» som selveier av sportsplassen, kom«Urædd»-dramatikerne aarvist igjen med stadig fuldt hus til sine, arrangements.

Egentlig har aldrig vor uforglemmelige Carl Christiansen været nogen fotballspiller, men interessert for denne sportsgren har han vært og forstaaelse av den har han hat - ellers vilde han jo ikke allerede tidlig opnaad at bli dommer i en række kampe og nu være fotballpræsident.

Efter gjentagne gange at ha repræsentert «Urædd»s ballklub paa repræsentantforsamlinger vakte han omsider opmerksomhet ved sit vindende væsen og sitt stilige optræden og, efter en kontrovers i 1911 mellem Kristiania og «provinsen» om, hvem der herefter skulde styre og stelle med fotball i Norge - med knepen seir for «provinsen» - valgtes Christiansen, «Urædd», til vicepræsident under kaptein Schøyen som præsident. C. gjenvalgtes i 1912, og har senere vist sig at være brukbar som vicepræsident ogsaa under den nyvalgte præsident, ingeniør D. Eie, med hvem han utvilsomt utfoldet et godt samarbeide, idet han efter sit vicepræsidentskap i 1916,17 og18 paa repræsentantforsamlingen i Drammen ifjor høst saagodtsom enstemmig kaaredes til den høieste stilling «N. F. F» kan by en mand - han blev selveste præsidenten!

Men «Urædd»s ballklub har ikke bare fostret en president, klubben har sikkert en meget værdiful aktie ogsaa i vicepræsidenten Reid. Oth. Bergh. (Æresmedlem av ballklubben.)

Uten spor av overdrivelse maa det betegnes som et held for «Urædd» at Bergh i sin tid kom til Porsgrund og straks med liv og lyst og fremtrædende administrative evner kastet sig ind i vort idrætsarbeide. Det var i 1908 han kom hit, utpaa høsten, og fik saaledes ikke anledning til det første aar at delta i fotball hvilken sport ifølge rapporter, fra hans fødeby, Fredriksstad, laa hans hjerte og sportslige ydelse nærmest. Men mange ukerne varte det ikke, før vi saa ham i turnsalen. Staut og spænstig i marschen blev han straks sammen med Carlsrud fløimand i Stavanger-troppen 1910. Senere har B. været dommer ved landsturnstevne, og flere lokale turnstevner.

I fremtrædende grad har Reidar Bergh gjort sig særlig fortjent inden fotballkredse og i arbeidet for fremme av norsk fotball.

Det samme som er skrevet i Fr.stad om Bergh kan underskrives av enhver «Urædd»er, som under hans ophold her forstod hans arbeide tilbunds. Skjønt der av og til kunde opstaa divergencer om maal og midler inden vor ballklubs arbeide, kan det vel være at vi nu, eftersom tiden er gaat og man nærmere har tænkt over de enkelte smaating, som kunde skille, indrømmer ihvertfald den ting, at Bergh mente og vilde det bedste for «Urædd» med hvad han bragte frem - det skedde for sportens skyld. Saavidt jeg har forstaat er der sikkert i «Urædd» bare en mening derom idag.

Litt personalia om Bergh: Født i Fredriksstad 1885. En av stifterne for ikke at si stifteren av «Fredriksstad Fotballklub», dens formand, sekretær og matchkaptein og 5 aar - uavbrytelig i ilden for klubbens ve og vel med den intense virkelyst, han er besjælet av, naar han sætter sig en opgave. Spillet 1908 en sæsong i amatørklubben Dulwich, St. Barnabas i London sorn keeper i a-laget. Traadte i august 1908 ind i «Urædd» og kom med paa a-laget ogsaa her som keeper. Da han forlot «Urædd» og Porsgrund i 1914 var han viceformand baade i ballklubben og idrætsforeningen, for nærværende medlem av «Frigg» og som nævnt viceformand i «N. F. F».

Jeg tror jeg tør uttale, at R. O. B. som forenings- og organisationsmand er det rene geni med betydelige administrative evner. Det viser tilfulde «Urædd»s protokol fra hans formandstid.

Ved siden av det ingenlunde ubetydelige arbeidsstof han nu som foretningsmand og vicepræsident m. v. maa pløie, faar han nu som alltid før, stunder til ogsaa i pressen at servere stimulerende fotballkost.

Tiden er kanske idag inde til at si, at kanske var det heldig, at en klub var alltid varsom med sine værdier og det er sikkert ikke formeget sagt, at R. O. B. er en forgrundsfigur.

Enhver ærlig «Urædd»er takker Dig for dit arbeide i den desværre altfor korte - tid, Du blev her. Vi har heller ikke glemt «Dit løfte» fra repræsentantforsamlingen i Drammen - en fordel for «Urædd», for hvilken vi i særlig grad tør takke Dig.

«H. B.»

Utdrag (s. 20-23) fra:
«Urædd»s Ballklub - Porsgrunds Fotballclub - 1894-1919. Av redaktør H. B. Henrichsen. - Porsgrunn 1919. - 52 s.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen
23