Vedtekter for Porsgrunn Lutherske Sykehus

Vedtatt i generalforsamling den 20. april 1959

§ 1

Porsgrunn Lutherske Sykehus er en stiftelse som er opprettet ved og støttes ved frivillige bidrag og gaver.

På sykehuset mottas enhver syk, hvis opphold ikke er skadelig for andre syke. Sykepleien skjer ved diakonisser eller i mangel derav ved andre sykepleiersker.

§ 2

Sykehusets anliggender foreståes av et styre på 8 medlemmer med varamenn.

Av styrets medlemmer velges 1 medlem med varamann av Porsgrunn Formannskap, 1 medlem med varamann av Eidanger Formannskap, 1 medlem med varamann av Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, samt 1 medlem med varamann av Telemark Trygdekasselag.

Styrets øvrige medlemmer med varamenn velges av et representantskap. I styret skal alltid være minst 1 kvinne. Styret velger hvert år sin formann og nestformann.

Av de ved representantskapet valgte 4 styremedlemmer utgår årlig 2 medlemmer og samtlige 4 varamenn.

Styret ansetter Sykehusets administrerende overlæge og øvrige overordnede læger, alle etter Helsedirektørens innstilling. Styret ansetter forøvrig, i den utstrekning det måtte ønske, den faste betjening. Styret påser at god orden holdes, at de syke får god pleie, og at virksomheten drives i kristelig ånd. Styret forestår den økonomiske ledelse, sørger for ordentlig og forsvarlig regnskapsførsel, samt for at regnskapet oppgjøres for hvert kalenderår.

I alle saker av viktighet bør det ta representantskapet med på råd.
Over styrets forhandlinger føres protokoll.

§ 3

Den administrerende overlæge har sete såvel i styret som i representantskapet, dog uten stemmerett.

Han forestår Sykehusets daglige drift og har ansvaret for de sykes behandling. Han påser at reglementet overholdes.

Han ansetter de underordnede læger ved Sykehuset og likeledes det øvrige personale, medmindre styret i det enkelte tilfelle selv måtte ønske å foreta ansettelsen. I så fall avgir overlægen sin innstilling til styret.

Overlægen forelegger innen november måneds utgang styret sitt forslag til budsjett for det kommende år og fremlegger for generalforsanilingen beretning om Sykehusets drift i det forløpne år.

Hvis et vedtak av styret av medisinsk eller sykehusteknisk art ikke kan anbefales av overlægen, eller hvis et forslag av sådan art ikke får flertall i styret, kan saken av overlægen innbringes for representantskapet.

§ 4

Representantskapet har i eller utenfor sin midte å velge 4 styremedlemmer. Det fører tilsyn med Sykehusets drift og kontrollerer virksomheten. Det kan alltid forlange seg forelagt styrets protokoll med bilag og inspisere Sykehuset med tilliggelser. Dog skal overlægen i så fall alltid på forhånd varsles.

Det utferdiger i samråd med styret reglement for Sykehusets drift, og skal til generalforsamlingen avgi sin erklæring om årsregnskapet.

Representantskapet består av 10 (eventuelt 11) medlemmer, med 9 (eventuelt 10) varamenn. Porsgrunns sogneprest er selvskrevet medlem. 1 medlem med varamann oppnevnes av Porsgrunn Formannskap og 1 medlem med varamann oppnevnes av Eidanger Formannskap. Hvis Gjerpen ønsker det, kan Gjerpen Formannskap oppnevne 1 medlem av representantskapet med varamann. I så fall vil representantskapet bestå av 11 medlemmer. De øvrige 7 medlemmer, derav 3 kvinner og 4 menn, samt 7 varamenn, hvorav 3 kvinner og 4 menn velges av generalforsamlingen. Av de 7 valgte medlemmer utgår hvert år vekselvis 4 og 3, første gang ved loddtrekning. Varamenn velges årlig. Representantskapet velger hvert år sin formann og nestformann

Over forhandlingene føres protokoll.

§ 5

Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april med 8 dagers varsel gjennem Porsgrunns aviser og innkalles av representantskapets formann. Stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen er alle som støtter Sykehuset med årlige bidrag, samt medlemmer av Sykehusforeningen. Hver deltager har en stemme, som kun kan utøves ved personlig fremmøte. For å kunne utøve stemmerett må vedkommende ha stått som bidragsyter eller medlem av Sykehusforeningen minst 3 måneder.

Generalforsamlingen ledes av representantskapets formann. I tilfelle av stemmelikhet gjør hans stemme utslaget.

Det påhviler generalforsamlingen:

  1. Å gjennemgå regnskapet og fatte beslutning om dets godkjennelse.
  2. Å velge medlemmer av representantskapet med varamenn.
  3. Å velge revisor.
  4. Å fatte beslutning i andre saker som måtte være nevnt i innkallelsen.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter beslutning av styret eller dets formann eller representantskapet eller dets formann eller av minst 25 stemmeberettigede til avgjørelse av viktige spørsmål som måtte oppstå i årets løp. Reglene i § 5 får tilsvarende anvendelse. Kun de saker som er nevnt i innkallelsen kan det treffes beslutning om.

§ 7

Forandring av vedtektene kan skje når minst 3 av styrets medlemmer innstiller derpå, og generalforsamlingen vedtar styrets innstilling med minst 2/3 flertall. Sådant forslag til forandring av vedtektene må behandles av representantskapet som ved sin innstilling forelegger samme for generalforsamlingen. Forslag til forandring av vedtektene må være innsendt til styret innen utgangen av november. Til forandring av § 1 kreves dessuten Kirkedepartementets samtykke.

Utdrag (s. 60-63) fra:
Harald Bache Bystrøm: Porsgrunn Lutherske Sykehus. Streiftog gjennem sykehusets historie fra 1902 til 1960. - Porsgrunn 1961.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen