Porsgrunn Arbeidslederforening

1915-1965

I alle land og riker og i alle samfundslag
er samarbeid et kjennetegn for tidens åndedrag
Med stormsteg vandrer tiden over alle land og hav,
problemene som reiser seg vil stille nye krav.
En dag vil kanskje striden føres inn i nye baner,
står dere da beredte som de gamle veteraner?

Arne Paasche Aasen.

Om å stå sammen

Allerede i middelalderens byer hadde kjøpmenn og håndverkere sluttet seg sammen for å fremme felles mål. «Laugene» blomstret ute i Europa, og fra Norge berettes det så tidlig som i slutten av det 13. århundrede om håndverkslaug, de første forløpere for de fagsammenslutninger vi fikk i nyere tid. Siden har organisasjonstanken levet og ført til handling i takt med industriens eventyrlige utvikling.

Merkeår i Norge er 1872 med dannelsen av den første fagforening, 1899 da Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon ble stiftet, 1903 Formændenes Forening for Bergen og omegn, 1907, 1908 og 1909 formannsforeningene i Fredrikstad, Trondheim og Stavanger. Og så 1910 som er fødselsåret for «De Industrielle Formands- og Værksmesteres Landsforbund», vårt senere N.A.L.F.

Det varer ikke lenge før hjemlige trakter lar høre fra seg: Vi får formannsforeninger på Rjukan og Notodden i 1912, og i Skien 1914.

16. januar 1915

samles 7 menn i Folkets Hus i Porsgrunn «for at stifte forening for Formænd og Værksmestere i byen og omegn». Motet er innkalt av skipsbyggerformann Rasmus H. Kjellevold. Opprinnelig er han fra Ytre Sogn, hvor han ble født på gården Kjellevold i Eivindvik den 19. april 1855. Siden 1897 hadde han hatt sitt virke ved Porsgrunds mek. Værksteds skipsbyggeri. De øvrige på stiftelsesmøtet var Jacob Nygaard, Kr. Kaalstad, H. C. Larsen, Johs. Torgersen, Hans Hansen og Th. Larsen. Man blir enig om å gi foreningen navnet Formands- og Værksmesternes Forening for Porsgrund og Omegn og foruten R. H. Kjellevold som blir valgt til formann, består det første styre av Hans Hansen, Jacob Nygaard og Gustav Tvedt. Det er 9 medlemmer fra starten, og man beslutter straks innmelding i Norsk Formands- og Værksmesterforbund. Kontingenten til lokal foreningen settes foreløpig til 10 øre pr. måned.

En egen stemning

hviler over de første sidene i foreningens møteprotokoll. Med sirlig håndskrift berettes om en redegjørelse fra kassereren om en «extrakontingent av 5 øre pr. uke for hvert medlem» til oppsparing av et reservefond, og R. H. Kjellevold innleder et åpningsforedrag med ordene «Vi formænd og værksmestere kan naturligvis ikke paastaa at vi er de nyttigste mennesker i samfundet; men det må vel indrømmes at vor gjerning er av stor betydning». I det etterfølgende gir han et ypperlig bilde av arbeidsledernes situasjon og forholdene i industrien i hans samtid. Meget av det han sier er aktuelt den dag idag. «Thi hvis det kan siges om nogen at de ligger mellem barken og veden, er det en formand, og trods sine ærligste bestræbelser maa han døie mange ubehageligheter».

Snart ble lønnssvilkårene tatt opp til drøftelse, og en sykekasseordning. Arbeidsgiverne anmodes om å undersøke formennenes lønnsforhold i relasjon til arbeidernes. På grunnlag av svarene ble man enig om «gjennom referat af mødet i Byens Blade at takke de Arbeidsgivere der havde svaret tilfredsstillende og forstaaelsesfuldt, og at tie om de andre».

Fra de første år

gir noen glimt et visst inntrykk når vi leser at gjennomsnittslønnen for formenn i Porsgrunn var kr. 2.100,- pr. år i 1916, at lønns- og dyrtidstillegg «de siste to år er 6 % og prisstigningen på levnetsmidler i samme tidsrom anslåes til 100 %». Og «for overtid betales der omtrent ingenting». Men alt i årsberetningen for 1916 refereres de første resultater: Lønnsforbedringer, og en enkeforsikring på kr. 2.000,-.

Ute i verden raste den store krigen.

Samvittighetsfullt forteller et møtereferat at «møtelokalet ved en misforstaaelse var avlaast, og man slog sig ned paa den grønne plæn utenfor for at avholde møtet». Og om foreningens første sammenkomst til hygge heter det at «Taffelmusiken blev leveret af en Gramofon der velvillig var stillet til disposition af hr. Uhrmaker Langtvedt». 13 medlemmer var kommet til festen, og de som ikke var blitt med «havde gaaet tapt av en skjelden hyggelig sammenkomst». Mot slutten av 1919 får en arbeidskomite i oppdrag å forberede kjøp av en hytte, husbåt eller et feriehjem, og i mai påfølgende år besluttes kjøp av en hytte på Hamsdokka i Vold, for kr. 4.000,-.

I mellomtiden hadde våpenlarmen stilnet av og den ble avløst av sult og nød i de land som var blitt beseiret. Østerrikske kolleger sendte nødrop for sine sultende barn, og vår forening tok øyeblikkelig fatt på å gi en håndsrekning. Ekstraordinære møter ble holdt og på kort tid var det skaffet ferieplass til 42 pleiebarn hos familier i distriktet. At bare 18 fikk komme hit, skyldes restriksjoner fra myndighetene.

Medlemstallet øker fra år til år, om enn smått. I 1920 velges de første underkasserere og det anskaffes eget brevpapir og konvolutter. I 1921 kommer det triste budskap om formannens død etter lengere sykeleie, og Hans Hansen overtar formannsvervet etter R. H. Kjellevold. Et distriktsstyre er dannet, og foreningen sender representanter til møtene. Møtestedene i Porsgrunn er Folkets Hus, Maskinistforeningen på Vestsiden, man møtes i private hjem, på Heimen, og senere i Rådhusets ligningskontor, i Folkerestauranten eller på Grand Hotell.

I mars 1925 brenner hytten på Vold etter å ha tjenestegjort i 6 år som fritidssted. Dengang reiste man gjerne med dampbåt ut til Voll og mange vil ennå huske gode gamle «Vold» som seilte frem og tilbake på denne strekningen. Allerede i samme år besluttes hytten «Sommerro» på Oksøya innkjøpt av B. Pettersen. Prisen er kr. 6.750,- og utallige er de minnene som foreningens medlemmer med familie, slekt og venner har fra dette vakre samlingssted ute i Eidangerfjordens øygård.

En stille periode får vi i årene 1926-1928, men i pinsen 1929 legger Forbundet sitt årsmøte til Porsgrunn. Det arrangeres et agitasjonsmøte og Forbundets styre avlegger et vellykket besøk på «Sommerro». Medlemstallet stiger kraftig og fordobles mellom 1927 og 1929. Vi er over 40 nå, og kvinnene har slått seg sammen til en egen gruppe og bidrar sitt til å gjøre «Sommerro» trivelig.

Stadig er sykekasse- og pensjonskassespørsmål oppe til drøftelse, lønns- og arbeidstidsspørsmål behandles, videre et interessefond, en arbeidsledighetskasse, et nødhjelpsfond og en stipendieordning. Mellom foreningen og forbundet er det nær kontakt, rundskriv legges frem på styre- og medlemsmøtene som ofte er preget av livlig debatt. Møtedeltakelsen varierer nok sterkt og mangen gang drøftes tiltak for å gjøre møtene tiltrekkende Medlemmer melder seg frivillig til å holde kåserier om fagemner, og det innbys talere som holder foredrag i yrkesspørsmål eller om emner av almen interesse.

I 1930 er det 53 medlemmer, men i årsberetningen for 1931 gjenspeiler seg også

Depresjonen

«Året har vært et uhyggelig foreningsår» heter det blant annet, «med den lange lockout og ellers dårlige tider i alle industrigrener, men foreningen er kommet godt gjennom alle vanskeligheter». I dette og de etterfølgende kriseår er nøytralitetsdirektivet stadig opp til behandling - på forbundsplan og i lokalforeningene. Direktivets ordlyd må stadig justeres ettersom det oppstår uforutsette situasjoner.

En hendelse av lokal betydning er dannelsen av en egen avdeling ved Eidanger Salpeterfabriker, som gikk ut av den såkalte «Salpetergruppen» i vår forening.

Fra 1932 til 1934 er Hans Knudsen formann. Endelig ser krisen ut til å være på retur for godt og det går

Fremover igen

Årsberetningen for 1934 forteller at «Våre medlemmer har alle arbeid, noen ledighet har det ikke vært og utsiktene for det nye år må vel også betraktes som gode». Dette gir seg også utslag på Oksøya hvor ny hytte bygges samme år, like ved den gamle. Prisen er kr. 950,-. Forbundets 25-års jubileum feires på «Sommerro» - «i disse idylliske omgivelser, akkompagnert av fuglekvidder i den årle morgenstund» beretter en begeistret referent.

Hans Hansen blir ennå engang formann i en to-års periode og i 1936 overtar O. Chr. Magnussen formannsvervet. Meget gjøres for å vedlikeholde den personlige kontakt medlemmene imellom. Det bevilges til gaver og hilsener ved års- og jubileumsdager eller dødsfall, kollegaer med langt sykeleie besøkes og det arrangeres omvisninger rundt om på bedriftene. Overalt nyter foreningen velvilje og dens anseelse stiger i industrikretser. Fra 25-årsdagen for foreningens stiftelse heter det at man «på grunn av de alvorlige tider ute i verden kun arrangerer et jubileumsmøte den 20.1.1940 på Grand Hotel». Og snart skulle de truende skygger mørklegge landet gjennom

5 tunge år

I årsberetningen for 1940 skriver formannen Magnussen: «Mit høyeste ønske er at det må gå fremover med vår forening og at det ikke må ta så lang tid før denne frygtelige tid er over så vi kan komme i trygge forhold igjen». I årsberetningen for 1943 er å lese at «Vort Forbund har oplevd noget av det verste som kunde hende, nemlig at vore funksjonærer og forretningsutvalg som vi hadde sån tillit til er blit kastet på dør slik at vort forbund idag blir ledet av en kommisarisk leder». Referatet fra et medlemsmøte forteller at det vil bli ordnet med «pass fra politimesteren for å komme ut på hytta»! For et stort øyeblikk det må ha vært da formannen på årsmøtet den 30. mai 1945 kunne åpne med å ønske tillykke med friheten!

Årene etter krigen

har brakt stadig fremgang. I 1946 forandres foreningens navn til Porsgrunn Arbeidslederforening, 1947 startes det første brevkurs, og man forsøker å gjøre møtene mer avvekslende ved å vise frem film. 1949 overtar Eivind Rølland formannsvervet etter O. Chr. Magnussen som da hadde vært formann siden 1936, altså i 13 år, hvorav 5 krigsår. «Sommerro» får strømtilkopling og året deretter fordeles den nyttige «Håndbok for Arbeidsledere» til alle medlemmer. Et omfattende dags- og kveldskurs i arbeidsledelse, arrangert i fellesskap med Herøyaavdelingen, får stor oppslutning, hele 43 medlemmer fra Porsgrunn deltar. Stadig er lønnsspørsmål oppe til behandling og det vies stor oppmerksomhet til forholdet i formannslønnenes prosentvise fall sammenlignet med de ukelønnedes lønssnivå. Det arrangeres en rekke bedriftsbesøk og overalt blir foreningens henvendelser positivt mottatt. Metalverket f. eks. setter hele driften igang en lørdags ettermiddag i 1951, for å vise produksjonsforløpet til de besøkende foreningsmedlemmer. Det holdes igjen foredrag på møtene, og i 1953 anskaffes en filmfremviser for distriktet, delvis med bidrag fra bedrifter. Samme år kjøpes nye senger til hytta, og sekretæren får skrivemaskin.

1955 stiftes en damegruppe som i de påfølgende år nedlegger meget arbeid på å gjøre «Sommerro» trivligere. I 1956 får et av våre medlemmer, Arnold Lorem, et forbundsstipend til Englandsopphold, og samme år holdes kurs i møte- og taleteknikk. I 1958 følger vår forening forbundets utmeldelse av F.S.O.

Ved formannsskiftet i 1959 avløses Eivind Rølland, som da hadde vært formann i 6 år, av Ragnar Vik som etter 2 år etterfølges av Roald Karlsen som formann. I 1959 overtas formannsvervet av Helge Skilbred som på landsmøtet i 1962 også blir valgt inn i Forbundets representantskap.

Forholdene i arbeidslivet har etterhvert stabilisert seg og i tråd med utviklingen i landet forøvrig er det etablert faste former for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Avtaler sluttes med sikte på å tilgodese samfunnets interesser som en helhet, og partene søker å finne løsninger i tvistespørsmål som kan aksepteres og danne nye utgangspunkter for vekst og fremskritt. Foreningens grupper ved de enkelte bedrifter har utført er godt og positivt arbeid og har ført sakene frem uten at forbundets bistand har måttet tas til hjelp i de senere år. 50 års målbevisst og utrettelig arbeid har også i vår lille krets brakt resultater som pionerene neppe hadde våget å drømme om.

Meget annet har også endret samfunnsbildet, og alt i 1959 kommer et eventuelt salg av «Sommerro» for første gang på tale under årsmøtet. Motoriseringen og velstandsutviklingen setter sitt preg på fritidslivet, og foreningshyttene har mistet noe av sin tiltrekningskraft som samlingssted. Etter grundig overveielse og meningsutveksling undertegnes i september 1964 en kjøpekontrakt med Langesundsfjordens Indremisjonsselskap som overtar eiendommen med påstående bygninger samt løsøre til kr. 35.000,-. Dermed går «Sommerro» ut av foreningens historie og særlig våre eldre kollegaer vil føle vemod ved tanken.

Det er nå 60 aktive og 14 passive medlemmer i Porsgrunn Arbeidslederforening, og i de 50 år foreningen har bestått, er det avholdt 49 generalforsamlinger, 1 ekstraordinær generalforsamling, 24 fellesmøter med andre formannsforeninger, 279 styremøter, 156 medlemsmøter (pr. 15.11.1964) samt en lang rekke distrikts-, fest- og julemøter og hyggeturer.

Det er all grunn til å takke medlemmene for deres innsats gjennom årene, forbundet og distriktets avdelinger for godt samarbeid, og bedriftene for mange bevis på velvilje og imøtekommenhet. Til denne takk knytter seg ønsket om gode år fremover og et «lykke til» med det videre arbeide for vår stand.

Foreningens formenn fra 1915-1965:
R. H. Kjellevold 1915 - 1921
Hans Hansen1921 - 1932
Hans Knudsen1932 - 1934
Hans Hansen1934 - 1936
Ole Chr. Magnussen1936 - 1949
Eivind Rølland1949 - 1955
Ragnar Vik1955 - 1957
Roald Karlsen1957 - 1959
Helge Skilbred1959 -

Medlemmer som er tildelt forbundets hedersmerke:
Fabrikkmester Edv. Beckstrøm1922
Formann Hans Hansen1929
Formann H. Knudsen1946
Verksmester O. Chr. Magnussen1946
Formann Martin Rennesund1950
Personalsjef Eivind Rølland1954
Arnold Lorem er av foreningen hedret med forbundsringen i gull.

Styrets sammensetning ved jubileet:
Helge Skilbredformann
Eystein Gavemviseformann
Ole Martin Ellefsensekretær
Isak Ellefsenkasserer
Einar Rødstyremedlem
Thorleif Øyavaramann
Gerhard Andersonvaramann
Porsgrunn Arbeidslederforening 1915-1965. - Porsgrunn 1965. - upag.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen