Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ekelund (Strandjordet)

Gårdsnummer 69, bruksnummer 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skyldsetning som i 1877 ble holdt på løpenummer 173a (senere bruksnummer 1), løpenummer 173i (denne eiendommen) skilt ut med en skyld på 2 ort og 7 skilling. Skjøtet gikk året etter fra Peder Martin Pedersen Røra til Nils Aslesen Ørviktangen for 5000 kroner. Nils Aslesen (1831-1900) kom fra Steinerød i Bamble. Han var gift med Ellen Sørine Eliasdatter (1837-1911) som også kom fra Bamble. Familien bodde tidligere på Ørviktangen hvor de fikk mange barn.

Aslesen var skipsbygger. Etter at han hadde kjøpt eiendommen under Heistad, Strandjordet eller Ekelund som den også ble kalt, bygde han nye hus og anla en ny bedding for skipsbygging på stedet. Han fikk imidlertid ikke bygd noe skip på denne beddingen. I 1880 kjøpte han gården Sundsåsen (senere bruksnummer 1). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Den 25. mai 1883 såes følgende avertissement i «Adressetidende» under rubrikken «Til salgs»:

«Gården Egelund som tidligere tilhørte Heistad og er kjent for sin vakre beliggenhet ved sjøen, har gode nye hus, skikket for landsted, anledning til sjøbad og fiske er tilsalgs ved eieren som bor på stedet.»


Ny eier ble Hans Jacob Jacobsen (1845-1927) fra Bjørkøya. Han var sønn av Jacob Frantzen og giftet seg i 1875 med enke Anna Karoline Amundsdatter (født 1845). Hun var datter av Amund Sørensen på Siktesøya (senere Lillegården) og hadde tidligere vært gift med Johan Grønnerød fra Brevik.
Hans Jacob og Anna Karoline hadde disse barna:

 1. Anne Marie, født 1876. Gift Sheridan. Bosatt i Chicago, USA.
 2. Ragna Heinander, født 1879 - død 1880.
 3. Jakob Franke, født 1880 - død 1964. Sjømann i år 1900. Gift 1909 med Tora Thorsdatter (1883-1972). Datter av Thor Andreas Hansen Kjørholt. Bosatt på Ekelund (denne eiendommen).
 4. Ragna Jørgine, født 1883. Gift med Edvard Morrison. Bosatt i USA.
 5. Peter Fredrik Emanuel Anker, født 1886. Bosatt i Chicago, USA.

Hans Jacob Jacobsen hadde tidligere vært skipskaptein. Etter at han kjøpte Ekelund, ble det helst gårdsbruk han kom til å drive med. Han drev også som iseksportør og oppgav under folketellingen i år 1900 dette som sitt hovedyrke. Han anla isdam og bygde ishus på eiendommen.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 173i bruksnummer 8 under gårdsnummer 69, Heistad. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 2 ort og 7 skilling til 1,11 mark.

Under folketellingen i år 1900 bodde det to familier på «Egelund». Foruten eierne bodde Mathias Ekelund på bruket sammen med sin kone, Marie, og ei datter, Hanna Petrea (født 1898 i Solum). Ekelund var iseksportør. Han kjøpte senere Ørvik (bruksnummer 1) og bosatte seg der sommen med sin familie. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) - Det bodde også noen tjenestefolk på gården: Birthe Jacobsen (født 1848), Anne Amundsdatter (født 1867) og Josefine Bakke (født 1883 i Skien).

I 1908 fikk den eldste sønnen, Jacob Franke Jacobsen, skjøte på bruket. Overdragelsespapirene ble ordnet i april dette året. Selgeren forbeholdt seg husvær, matvarer og forpleining for resten av sin levetid.


Jacob Franke Jacobsen (1880-1964) giftet seg i 1909 med Tora Thorsdatter Kjørholt (1883-1972).
Jacob og Tora hadde disse barna:

 1. Isak Ekelund, født 1910 - død 1970. Gift med Synnøve Kolve.
 2. Hanny Karoline, født 1912. Gift med Sigvald Arvesen fra Borgestad i Gjerpen.
 3. Randi Kristine, født 1914. Gift med Georg Wergum.
 4. Torstein Anker, født 1916 - død 1967. Gift med Gurine Jensen. Bosatt på Heistad.
 5. Fritjof, født 1918. Gift med Else Person (født 1916). Bosatt på Ekelund (denne eiendommen).
 6. Kirsten, født 1921. Gift med Wiggo Jensen.

Skylden på bruket var i 1931 redusert til 87 øre som følge av skylddelinger. På begynnelsen av 1950-tallet ble skylden ytterligere redusert med 9 øre.

Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde da 16 dekar (sandmold), mens den produktive skogen var på 20 dekar. Annen utmark dekket også 20 dekar. Eieren drev en del med fruktdyrking. På bruket ble det holdt 3 kyr, 2 griser og 30 høner.

Våningshuset på bruket ble bygd i 1877. Det ble reparert og modernisert i 1880. Uthusene ble satt opp i 1870 og bryggerhuset i 1850. Branntaksten på bygningene var på begynnelsen av 1950-tallet satt til 70 000 kroner.

Det ble fram mot 1960-tallet skilt ut flere tomter. Dette førte til at skylden på Ekelund ble redusert til 72 øre. Et målebrev som ble avholdt i 1973, viser at eiendommen da var på 40 211,5 m².

Etter foreldrenes død gikk skifteskjøtet i 1974 til den gjenlevende sønnen, Fritjof Franke, for 171 111 kroner. Dette skjøtet ble datert 23. april og grunnbokført 30. mai samme år.


Fritjof Franke (født 1918) er gift med Else Person (født 1916).
Fritjof og Else har en sønn:
Geir Fritjof, født 1957. Mekaniker på Norcem. Ugift.

Utdrag (s. 531-533) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen