Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Søndre Ås (Lien)

Gårdsnummer 63, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1860 ble løpenummer 157d (senere bruksnummer 4) skilt ut fra løpenummer 157a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 3 skilling. Året etter fikk Niels Thomassen skjøte på den fraskilte eiendommen av Peder Amundsen for 100 spesidaler.

Niels Thomassen (født ca. 1830 i Bø i Telemark) var sønn av Thomas Nielsen. Han giftet seg i 1862 med Anne Kirstine Halvorsdatter (født ca. 1840 i Bamble). Hun var datter av Halvor Nilsen Asdaltangen.
Niels og Anne Kirstine hadde disse barna:

  1. Thomas Martin, født 1864.
  2. Gustav Nicolai, født 1865 - død 1867.
  3. Frederikke, født 1867.
  4. Halvor Nicolai, født 1869.
  5. Gunhild Martine, født -1873. Gift 1896 med steinarbeider Nils Nilsen fra Herre i Bamble.
  6. Karen Marie, født 1875.
  7. Nicolai, født 1877 - død 1891.
  8. Nils Arnt, født 1880 - død 1882.

Niels Thomassen var maler ved siden av at han drev med jordarbeid. Det bruket som han satt som eier av, hadde tidligere vært en husmannsplass. (Se «Husmenn og festere».)

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at Niels Thomassens bruk var på 2 mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1/8 tønne hvete og 2 tønner poteter. Avlingen utgjorde 8 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 1 skippund høy.
På bruket ble det holdt 1 sau. Sauen hadde ingen egen havnegang. Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Gården lå ¼ mil fra den rodelagte veien og ved sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 4 skilling.

I 1868 ble det holdt en branntakst over husene på gården. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 6-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd, 14 alen lang - 13 alen bred - 5 alen høy, inneholdt 1 kjøkken, 1 stue, 1 kammer, 1 forstuegang. I bygningen en 3-etasjes jernkakkelovn. Under bygningen grunnmur av gråstein med kjeller, 1 alen tykk - 1 alen høy. Våningsbygningen ble taksert til 230 spd., grunnmuren 10 spd., jernkakkelovnen 20 spd. Et arbeidshus, oppført av bindingsverk, bordtekt, bordkledd, 11 alen langt - 9 alen bredt - 3 alen høyt. Arbeidshuset ble taksert til 10 spd.

Niels Thomassen kjøpte i 1883 løpenummer 157i, Lien. Denne eiendommen ble skilt ut fra løpenummer 157f (senere bruksnummer 6) med en skyld på 9 skilling.

I 1889 utkom en ny fortegnelse over «Matrikulerede Eieftdomme og deres Skyld». Her ble Iøpenummer 157d gitt bruksnummer 4, mens løpenummer 157i, Lien, fikk bruksnummer 8 under gårdsnummer 63, Søndre Ås. Skylden på de to eiendommene ble revidert til henholdsvis 9 øre og 23 øre.

Under folketellingen i år 1900 bodde ekteparet Thomassen på bruket sammen med ei datter, Karen Marie. Hun hjalp foreldrene med husarbeidet og fikk for dette «lidt løn».

Etter Niels Thomassens død fikk enken, Anne Kirstine, samtykke fra sine myndige barn om at hun skulle få sitte i uskiftet bo. Denne erklæringen ble tinglyst i 1903.

Tre år senere, i 1906, solgte Anne Kirstine Thomassen bruksnummer 4, Søndre Ås, til Hans Halvorsen Aas for 2500 kroner. Hans H. Aas eide og drev bruksnummer 5 under Søndre Ås. Disse eiendommene med flere er senere blitt drevet sammen.

Bruksnummer 8, Lien, ble senere kjøpt av «Bamble Aktie Cellulosefabrik». Det ble i en periode drevet et steinbrudd under Lien. Til vanlig arbeidet det fire mann i dette bruddet. Driften er forlengst nedlagt. I 1944 gikk skjøtet til Herre fabrikker A/S på blant annet bruksnummer 8. Et målebrev som ble avholdt i 1978, viser at eiendommen da var på 21 299,9 m².

Utdrag (s. 430-431) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen