Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Nyrønningen

Gårdsnummer 56, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Hans Hansen eide hovedbølet på «Hærøen» (senere bruksnummer 1). I 1842 skjøtet han løpenummer 134d, «Nyrønningen», «Rønningen» og «Øvre Rønningen», over på Halvor Hansen for 140 spesidaler. Den fraskilte eiendommen fikk en skyld på 3 ort og 11 skilling.

Halvor Hansen (1798-1885) bodde på Gunneklev (senere bruksnummer 2). I 1848 kjøpte han nok en part av gården «Herøen», løpenummer 134h, med en skyld på 10 skilling. Halvor Hansen eide også løpenummer 138e (senere bruksnummer 20) under Herøya.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at løpenummer 134d og h (denne eiendommen) hadde en skyld på 3 ort og 21 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 39½ mål. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1¼ tønne havre, ¼ tønne bygg, 3/8 tønne hvete og 4 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 8 fold bygg, 6 fold hvete og 4 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 22 skippund høy.
På bruket var det 2 kyr og 4 sauer. Dyrene hadde tilstrekkelig havnehage. - Det fantes skog på eiendommen til eget bruk, men ikke for salg.
Bruket lå nær den rodelagte veien og ved sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Med til eiendommen hørte en fiskegrunn. Herredskommisjonen foreslo i sin anbefaling å sette opp skylden på eiendommen til 4 ort og 14 skilling.

I 1871 skjøtet Halvor Hansen sine gjenværende eiendommer over på svigersønnen, Ole Halvorsen, for 600 spesidaler. Selv tok Halvor Hansen føderåd på gården.


Ole Halvorsen (1822-1883) kom fra Melum i Solum. Han giftet seg i 1858 med den eldste datteren av Halvor Hansen, Karen Hansine Georgine Pauline Halvorsdatter (1828-1894). Familien tok bolig på Gunneklev (senere bruksnummer 2). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Jordveien under Herøya ble drevet sammen med hovedbølet på, Gunneklev.

I 1880 skjøtet Ole Halvorsen hele eiendommen sin samt løsøre over på sønnen, Halvor Martinius Olsen, for 4800 kroner. Halvor Martinius Olsen (1859-1881) var ugift da han døde året etter. Bruket ble da overtatt av faren som døde i 1883. Enken, Karen Hansine Halvorsdatter, ble etter dette sittende med eiendommene.

Ved en skylddelingsforretning i 1884 ble løpenummer 134k (senere bruksnummer 8), Berglund, skilt ut med en skyld på 1 ort og 13 skilling. Denne eiendommen ble skjøtet over på Halvor Halvorsen for 3000 kroner.

I matrikkelen av 1889 fikk løpenummer 134d og h bruksnummer 4 under gårdsnummer 56, «Hærøen». Skylden på Nyrønningen ble revidert fra 2 ort og 8 skilling til 1,53 mark.


Fem år senere, i 1894, solgte Karen Hansine Halvorsdatter denne eiendommen og bruket under Gunneklev til Ole K. Hansen for 4000 kroner. Ole Konstantinius Hansen Versvik (født 1863) var sønn av Hans Olsen Versvik og Hanna Gjertine Halvorsdatter Gunneklev.

Ved en skylddeling i 1899 ble bruksnummer 24, Mellemrønningen, skilt ut til Halvor på 10 øre og ble lagt til bruksnummer 3, Rødningen. Den gjenværende skylden på «Nyrydningen» var etter denne skylddelingen nedskrevet i 1,43 mark.

Ole K. Hansen var ugift. Han bodde på Gunneklev sammen med sin stemor og en halvbror. I 1907 solgte han Gunneklev og Nyrønningen til Olav N. Versvik som bodde på Fogteplassen. Bruksnummer 4, Nyrønningen, ble etter dette salget sammenlagt med bruksnummer 14, Fogteplassen. (Se dette bruket.)

Utdrag (s. 279-280) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen