Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Sundjordet

Gårdsnummer 46, bruksnummer 13

av Per Chr. Nagell Svendsen

Sundjordet hørte inn under hovedbølet på Bjørntvet fram til 1838. Eiendommen ble imidlertid ikke skyldsatt før i 1883.

Den første eieren av Sundjordet het Rasmus Nielsen. Han kjøpte bruket i 1838 av Hans Holmboe Wright for 1000 spesidaler.

Rasmus Nielsen (ca. 1811-1867) var sønn av Niels Sanna fra Gjerpen. Han giftet seg i 1839 med Birthe Maria Jacobsdatter (1816-1885). Hun var datter av Jacob Nielsen Grønsholt.
Rasmus og Birthe Maria hadde disse barna:

  1. Jacob, født ca. 1839 - død 1908. Skipsfører. Gift med Ingeborg Marie Evensen (1838-1876). Bosatt på Sundjordet (denne eiendommen).
  2. Gurine, født ca. 1840. Gift 1894 med lærer Lars Andvord (1834-1906) fra Lom i Gudbrandsdalen. Bosatt i Porsgrunn.
  3. Niels, født 1847 - død 1886. Skipsfører.
  4. Andreas, født 1850 - død 1900. Sjømann i 1865, senere skipshandler. Gift med Johanne Marie Rasmussen (født 1853). Datter av Erik Rasmussen, Roligheden og Marthe Haraldsen. Bosatt i Porsgrunn (Storgaten 100).
  5. Carl Severin, født 1852.

Familien hadde i 1865 en tjenestegutt på bruket. Han het Niels Torjussen (født ca. 1851 i Nesherad).

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at Rasmus Nielsens eiendom stod oppført med en skyld på 2 ort og 8½ skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 39 mål. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 2 tønner havre, 3/8 tønne bygg og ¾ tønne hvete. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 6 fold bygg og 6 fold hvete. Ved siden av ble det dyrket 30 skippund høy.
På gården var det 2 kyr og 3 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Gården lå med lett atkomst til veien, - bare 1/8 mil fra Porsgrunn. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Det lå imidlertid noe frostlendt til. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 3 ort og 1 skilling.

Branntakst over husene på gården ble holdt i 1868. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, med et tilbygg av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 23 alen lang - 9 alen bred - 4½ alen høy, inneholdt 1 stue, 1 kammer, 1 kjøkken med skorstein og hovedrør, innkledd trappeoppgang til loftet. I bygningen en 4-etasjes og en 3-etasjes jernkakkelovn. Under bygningen grunnmur av gråstein med kjeller, 2 alen høy - 1½ alen tykk. Våningsbygningen ble taksert til 266 spd., grunnmuren 30 spd., jernkakkelovnene 15 spd. En 1-etasjes bryggerhusbygning, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 5½ alen lang - 8 alen bred - 3½ alen høy, inneholdt bryggerhus med skorstein og bakerovn. I forbindelse med bryggerhusbygningen var en bygning oppført av bindingsverk, 23½ alen lang - 8 alen bred - 3½ alen høy, inneholdt vognskur, vedskur, matbod og 1 kammer. Bryggerhusbygningen og bindingsverksbygningen ble taksert til 120 spd. En 1-etasjes uthusbygning, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, inneholdt 1 låve og 2 lader. I uthusbygningen var også et fehus, oppført av gråstein, 22 alen langt - 8 alen bredt - 3½ alen høyt, innredet for 7 kyr. I forbindelse med uthusbygningen var en lade, oppført av bindingsverk, 9 alen lang - 15 alen bred - 5 alen høy. I denne laden var en stall, tømret, 4-laftet, 8 alen lang - 8 alen bred - 3½ alen høy, innredet til 4 hester. Uthusbygningen med fehus, tilstøtende lade og stall ble taksert til 120 spd.

Rasmus Nielsen kjøpte i 1850 en del av Myrene, løpenummer 117e (senere del av bruksnummer 16), for 225 spesidaler. Denne eiendommen var i 1846 blitt skyldsatt til 2 ort og 8½ skilling.

Etter Rasmus Nielsens død i 1867 gikk eiendommene over til enken. Birthe Maria Jacobsdatter fikk bevilling til å sitte i uskiftet bo. I 1877 solgte hun Myrene for 2800 kroner til lensmann Anders Gunnuldsen.

«Sundejordet» ble først i 1883 offisielt skilt ut fra Bjørntvet, løpenummer 116a. Det fraskilte bruket fikk løpenummer 116o og en skyld på 1 daler, 1 ort og 10 skilling.


Året etter fikk skipsfører Jacob Rasmussen skjøte fra sin mor, Birthe Sundjordet, for 12 000 kroner. Samtidig fikk Jacob Rasmussen hjemmelsdokument på eiendommen fra Louis Vauvert som eier av gården Bjørntvet, mot å innløse den årlige avgiften på 500 kroner.

Jacob Rasmussen (ca. 1839-1908) var gift med Ingeborg Marie Evensen (1838-1876).
Jacob og Ingeborg Marie hadde ei datter: Marta, født 1870 i Porsgrunn.
Jacob Rasmussen var skipsfører. Han festet bort en rekke byggetomter. Gårdsbruket forpaktet han bort.

Eiendommen fikk i matrikkelen av 1889 bruksnummer 13. Skylden på bruket ble samme år revidert til 3,31 mark.
Ved en skylddeling som fant sted i 1895, ble en byggetomt solgt til Lars Larsen. Denne byggetomten fikk bruksnummer 33 og en skyld på 1 øre.

Folketellingen som ble avholdt i år 1900, viser at Jacob Rasmussen bodde på eiendommen sammen med sin datter, Marta Rasmussen, som var ugift. Til å hjelpe seg i huset hadde de ei tjenestejente. Hun het Hanna Hansen (født 1858 i Skien).

I bryggerhuset bodde forpakterfamilien. Det var Abraham Thorsen, hans kone og deres to barn. Til å hjelpe seg med arbeidet i huset og på gården hadde de ei tjenestejente, Marie Aasmundsen (født 1878 i Drangedal).

Abraham Thorsen (født 1874 i Sannidal) var gift med Helene Thorsen (født 1876 i Drangedal).
Abraham og Helene hadde disse barna:

  1. Anna, født 1897 i Sannidal
  2. Thor, født 1899 i Porsgrunn

Matrikkelen som kom ut i 1905, viser at Sundjordet hadde fått ny bruker. Han het Hans Thorsen og bodde sammen med sin familie på Østvold under Herøya (bruksnummer 22). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I 1907 fikk Hans Thorsen skjøte på Sundjordet for 26 000 kroner. Etter hans død gikk bruket over til enken, Anne Marie Thorsen. Hun skjøtet i 1912 «Sundejordet» over på sin yngste sønn, Anders Thorsen.

Ved revideringen av kommunegrensene på begynnelsen av 1920-tallet kom mesteparten av Sundjordet inn under Porsgrunn. Bruket ble senere fullstendig oppdelt til byggetomter.

Brødrene Bent og Ole Fosse fra Bjørkedalen (se bruksnummer 8 under Kvestad og bruksnummer 4 under Søndre Lunde) kjøpte i 1941 Sundjordet gård av Mathias Meen (født 1892) for 87 500 kroner. En del av denne eiendommen solgte de året etter til Norsk Hydro for 120 000 kroner. På den resterende delen av bruket bygde de en tomannsbolig og flyttet inn dit i 1947. De brakte da med seg 2 kyr, 2 griser og 10 høns som fikk tilhold i uthuset på Sundjordet gård

Utdrag (s. 120-122) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen