Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Bjørbekk

Gårdsnummer 43, bruksnummer 67

av Per Chr. Nagell Svendsen

Bjørbekk ligger omtrent på samme sted som den gamle Eidanger prestegård. Denne gården som sannsynligvis lå litt lenger mot sør, brant ned i 1521 og ble senere flyttet til sitt nåværende sted. Det fortelles at den gamle kolerakirkegården skal ha ligget på eiendommen.

Etter at Prestegården var flyttet, ble området kalt for Prestemoen. Det var ingen fast bosetning der, men det ble etter hvert et trafikk-knutepunkt.

I 1861 ble det arbeidet med veien til og fra Porsgrunn. I. C. Ramberg skriver om dette i «Boken om Eidanger» (side 119):

«Paa Prestemoen blev der arbeidet i 1861 og omlægningen av hele strækningen blev rimeligvis til endebragt i løpet av dette aar. Ingeniører ved anlægget var veidirektør P. R. Krag og ingeniør Landstad. Av «slusken» bestod stenbryterne mest av døler, mens jordarbeiderne hovedsagelig var svensker. (Matjordslusk.)»

Veien gjennom Bjørkedalen var svært dårlig. Tømmeret ble slept langs bakken, og dette gjorde ikke forholdene bedre. Veistykket Prestemoen - Gudsfred ble opparbeidet av bøndene selv i 1862 da det offentlige ikke prioriterte dette prosjektet høyt nok. Først i 1871 kom det offentlige til med bidrag for å forbedre veien.

Bjørbekk hørte inn under bruksnummer 3, Bjørndalen, helt fram til 1936. Ved en skylddelingsforretning som fant sted dette året, ble Bjørbekk skilt ut. Det fraskilte bruket fikk bruksnummer 67 og en skyld på 50 øre.

Harald Aas kjøpte bruket av en onkel, Jacob Øvald, for 5000 kroner. Eiendommen var den gang tilgrodd med skog, hvor fant og omstreifere ofte holdt til. Således var det et fryktet og beryktet sted.


Harald Aas (1901-1970) var sønn av Halvor Martin Halvorsen Aas og Anne Margrete Øvald. Han giftet seg i 1923 med Ragna Johanne Bjørbæk (født 1897) fra Melum i Solum. Hun er datter av Jonas Jonassen Bjørbæk og Sina Berthea Evensdatter Jordbakke.
Harald og Ragna Johanne har disse barna:

  1. Anne Margrete, født 1925. Gift 1949 med Thorleif Skautvedt (født 1924) fra Brunlanes. Sønn av Karl Torkildsen Skautvedt og Maren Jacobsdatter. Bosatt på «Møllemo» under Bjørbekk (denne eiendommen).
  2. Bodil Mathea, født 1936. Gift 1959 med Steven Sragner fra Ungarn. Bosatt i Washington, USA.

Navnet på gården, Bjørbekk, betyr beverbekk og er tatt etter Ragna Aas' farsgård i Melum.

I løpet av ti år ryddet Harald Aas 38 dekar nytt jordbruksareal. Han fikk for dette «Ny Jord»s diplom for «nybrottsarbeid».
En del av den ryddede jorda ble under krigen beslaglagt av tyskerne som bygde brakker der. Etter krigen er denne delen av eiendommen lagt ut til byggetomter. Porsgrunn ingeniørvesen har verksted og lager på den delen av bruket som kalles for Moheim.

På bruket ble det bygd et våningshus og et uthus. Våningshuset ble bygd i 1945-46 av Harald Aas. Det bestod av stue, 2 soverom, kjøkken, bad, entré og gang. Uthuset ble satt opp i 1937-38 og senere beslaglagt av tyskerne. Fra gammelt av stod det en ladebygning på stedet.
Gården fikk elektrisk kraft i 1945. Samme år ble vann lagt inn i husene. Fra først av ble vannet tatt fra egen brønn, senere ble vannledningen koblet inn på det kommunale nett. Slåmaskin og separator ble anskaffet i 1946.

I 1953 utgjorde det dyrkede jordbruksarealet 38 dekar (sandjord). Den produktive skogen var på 15 dekar. Gårdens skog ligger i utkanten av eiendommen. Den består av så vel lauvskog som barskog, men blir stort sett bare brukt til ved.
På bruket var det i 1953 følgende dyr: 1 hest, 3 kyr, 1 ungdyr, 2 griser og 40 høner. Branntaksten på husene ble dette året satt til 62 000 kroner. På 1950- og 60-tallet ble det skilt ut en del hustomter fra eiendommen. I 1963 var skylden på bruket redusert til 39 øre.

Etter at Harald Aas døde i 1970, satt Ragna Johanne Aas i uskiftet bo i noen år. I 1974 gikk skjøte til den eldste datteren, Anne Margrete Skautvedt, for 100 000 kroner.

Anne Margrete Aas (født 1925) giftet seg i 1949 med Thorleif Skautvedt (født 1924).
Thorleif og Anne Margrete har disse barna:

  1. Aase, født 1950 i Porsgrunn. Gift 1973 med Jan-Erik Karlsen. Bosatt i Oslo.
  2. Thor, født 1956 i Brevik. Gift med Siri Fredriksen. Ekteskapet oppløst. Bosatt i Eidanger.

Ved overtakelsen i 1974 lå gården nærmest brakk. Eieren prøver ved hjelp av potetdyrking å få jorda i brukbar stand igjen. Sønnen, Thor Skautvedt, er gartner og driver et hagebruksenter på eiendommen. Det er meningen at han senere skal overta gården.

Utdrag (s. 46-49) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen