Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Moen

Gårdsnummer 27, bruksnummer 7

av Per Chr. Nagell Svendsen

Moen var opprinnelig en husmannsplass under Bjønnes. Den første brukeren som en kjenner til, het Niels Stoesen Skjegge. Ved en skyldsetning som ble avholdt i 1856, ble løpenummer 67h (denne eiendommen) skilt ut fra løpenummer 67g (senere bruksnummer 6).

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at bruket hadde en skyld på 5 skilling. Den omtrentlige størrelsen på brukets åker og dyrkede eng var på 3½ mål. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden. av enhver sædart var på 1/16 tønne bygg og ¾ tønne poteter. Avlingen viste 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 4 skippund høy.
På gården var det 2 sauer. Dyrene hadde tilstrekkelig havnegang. - Det hørte ikke noe skog med til eiendommen.
Gården lå langt og besværlig til for den rodelagte veien, men med lett atkomst til sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 8 skilling.

Ole Nielsen Håøya brukte Moen ved herredsbeskrivelsen av 1865. Bruket var ikke bebodd under folketellingen som ble foretatt samme år. Noen år senere bosatte Andreas Martin Andreassen seg på Moen sammen ined sin familie.


Andreas Martin Andreassen (1842-1893) var gift med Gunhild Marie Olsdatter Eikenes (1845-1927) fra Kjose.
Andreas Martin og Gunhild Marie hadde disse barna:

  1. Johan, født 1873. Gift med Hulda Olsen. Bosatt på Bjørkøya.
  2. Olaf Bernhard, født 1875. Gift 1899 med Inger Lovise Nilsdatter Nøklegaard.
  3. Anna Mathilde, født 1877 - død 1881.
  4. Hans, født 1879.
  5. Anna Mathilde, født 1882 - død 1899.
  6. Martin Eikenes, født 1886 - død 1940. Bosatt på Bjønnes.
  7. Oluf Ulesund, født

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 67k, Moen, bruksnummer 7 under gårdsnummer 27, Bjønnes. Skylden på bruket ble revidert fra 5 skilling til 19 øre.

I 1899 ble bruksnummer 18, Bjørnli, fraskilt med en skyld på 2 øre. Det fraskilte bruket ble solgt til Kristian Olsen Bukkøya.

Folketellingen som ble avholdt i år 1900, viser at det stod to våningshus på bruket. Marie Eikenes var enke. De to sønnene, Hans og Martin, hadde begge bruket som hjemstedsadresse. Begge to var ugifte. Hans var sjømann og oppgav sitt yrke til matros, mens Martin var 14 kr og isarbeider.

I det andre huset bodde den eldste sønnen, Johan Andreassen, sammen med sin kone, Hulda. De hadde ei datter, Astrid Johansdatter (født 1899). Johan Andreassen oppførtes som sjømann og matros. Bostedet deres ble kalt «Bjørnlid».

Det ble i 1906 holdt en ny skylddeling på Moen. Da ble bruksnummer 21, «Eknæs», fraskilt med en skyld på 4 øre til en sønn, Martin E. Andreassen.

Moen ble i 1917 skjøtet over på Eidanger kommune for 4000 kroner. Kommunen var særlig interessert i skogen som hørte til eiendommen. Brenselsituasjonen var under den første verdenskrigen svært vanskelig. Eidanger kommune kjøpte derfor opp flere skogeiendommer.

Eiendommen er nå nedlagt som gårdsbruk. På Moen ligger den tidligere lærerboligen på Bjønnes. Det er en stor bygning med uthus. Eiendommen ligger til sjøen hvor det er brygge og badeplass.

Utdrag (s. 519-520) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen