Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Bjønnes (Orrestubben)

Gårdsnummer 27, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket var opprinnelig en del av hovedbølet. Christen Gundersen kjøpte eiendommen i 1838 av sin far, Gunder Jacobsen. Det meste av området bestod da av skog. Christen Gundersen ryddet seg et lite bruk i skogen.

Christen Gundersen (1821-1899) giftet seg i 1842 med Anne Marie Olsdatter (1822-1872).
Christen og Anne Marie hadde, disse barna:

 1. Marthe Gurine, født 1842 - død 1842.
 2. Christen Gustav, født 1843 - død 1928. Gift 1880 med Karen Elise Halvorsdatter (1856-1938) fra Solum. Bosatt på Lufjell (bruksnummer 19).
 3. Inger Marie, født 1845
 4. Mette, født 1847 ugift.
 5. Boel Kristine, født 1849 - død 1932. Gift 1877 med fisker og fraktemann Ingebret Andersen Tangene (1851-1931).
 6. Oline, født 1852. Ugift.
 7. Gunder, født 1854. Død ved ulykke ombord i et skip.
 8. Maren Sørine, født 1856. Gift 1883 med Edvard Martinius Jacobsen (1853-1919). Sønn av Jacob Ingebretsen Pasa. Bosatt på Pasa under Nordre Tveten (bruksnummer 10).
 9. Anne Karine, født 1859. Gift med Hans Torsaas fra Lardal.
 10. Ole, født 1861 - død 1861.
 11. Marie Christine, født 1865. Gift i Sandefjord. Emigrerte til Minnesota, USA.
 12. Inger, født. Gift med Isak Andersen Odden.

Bruket som Christen Gundersen satt med, ble offisielt skilt ut fra løpenummer 67a (senere bruksnummer 1) i 1856. Det fikk da løpenummer 67f. Samme dag ble en del skilt ut fra løpenummer 67g (senere bruksnummer 6) og gitt løpenummer 67j. Løpenummer 67j ble senere drevet sammen med løpenummer 67f som ett bruk (denne eiendommen).

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at Christen Gundersens bruk hadde en skyld på 16 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var på 8 mål. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 3/8 tønne havre, 1/8 tønne bygg og 2 tonner poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 8 skippund høy.
På bruket var det 1 ku. Kua hadde tilstrekkelig havnegang. - Det hørte noe skog med til eiendommen, men bare til «vedbrenne».
Gården lå langt og besværlig til for den rodelagte veien, men med lett atkomst til sjøen. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 1 ort og 11 skilling.

Folketellingen som ble avholdt i 1865, forteller at det bodde åtte personer på bruket. Foruten eieren og hans kone ble seks av barna registrerte under gården: Christen, Oline, Gunder, Maren, Anne og Marie. Den eldste sønnen, Christen, var sjøfarende.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 67f og 67j bruksnummer 5 under gårdsnummer 27, Bjønnes. Skylden på bruket ble revidert fra 16 skilling til 81 øre. Eiendommen ble omtalt som «Skovstykke». Et annet navn på bruket er «Orestubben».

Christen Gundersen lot på 1880-tallet skille ut et bruk til sin sønn, Christen Gustav Christensen. Den formelle skylddelingen ble ikke foretatt før i 1899. Det fraskilte bruket, Lufjell, fikk da bruksnummer 19 og en skyld på 60 øre.


Etter farens død i 1899 overtok Christen Gustav Christensen driften av hans bruk, Under folketellingen i år 1900 ble familien registrert under bruksnummer 5. (Slektsoversikten er tatt med under Lufjell, bruksnummer 19.)

Matrikkelen av 1905 viser at bruksnummer 5 da var solgt til Andreas A. Holthe og John Rødsætre. De la ned gårdsbruket og lot eiendommen igjen bli tilplantet med skog. Matrikkelen av 1931 viser at bruket da eides av Nils Holthe og Johan A. Rødsætre.

I 1937 gikk skjøtet på halvparten av eiendommen over til Johan Kokkersvold (født 1901) for 1200 kroner. Fem år senere gikk skjøtet på den andre halvparten av eiendommen på Bjønnes sammen med en del av Rørarød (bruksnummer 9) til Abraham Rødsæter (født 1911) for 5400 kroner. Løsøre for 1000 kroner inngikk i overdragel-sessummen.

Utdrag (s. 514-516) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen