Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Lajordet

Gårdsnummer 27, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Fra gammelt av het stedet «Ladejordet». Navnet kan skrive seg fra ei løe eller en lade som stod på stedet før det ble bebodd. Området ble brukt som slåttemark av beboerne på Bjønnes hovedbruk.

I 1830 fikk Ole Jacobsen skjøte på «Ladejordet» fra Gunder Jacobsen for 100 spesidaler. Året etter skjøtet han eiendommen over på Hans Sørensen for 200 spesidaler. I overdragelsesbetingelsene het det at kjøperen skulle arbeide to dager pr. år på selgerens gård, Solvik under Bjønnes (bruksnummer 11).

Hans Sørensen solgte i 1837 «Ladejordet» (løpenummer 67b og 67h) til Anders Andersen for 400 spesidaler. Den nye eieren satt som eier og bruker av Oppistua på Auen (senere bruksnummer 2 under Håøya). Ladejordet ble i årene som fulgte, brukt som en utslått under bruket på Auen.

Matrikkelen av 1838 viser at «Ladejordet» hadde løpenummer 67b under matrikkelnummer 28, «Bjønnæs». Skylden på bruket ble revidert fra 49/128 skinn til 4 skilling.

Løpenummer 67h ble formelt skilt ut fra hovedbruket under Bjønnes i 1856 med en skyld på 18 skilling. Denne delen ble sammenlagt med Lajordet til en eiendom.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at Anders Andersens bruk hadde en skyld på 22 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var på 11¾ mål. Ved gården var det ¼ mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 3/8 tønne havre, 1/8 tønne bygg og 1 tønne poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 16 skippund høy.
På bruket var det 1 ku. Kua hadde ingen havnegang. - Det hørte noe skog med til eiendommen, men bare litt til vedbrenne.
Gården lå langt og besværlig til for den rodelagte veien, men med lett atkomst til sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 1 ort og 11 skilling.

Rundt omkring i Eidanger ble det i 1870-årene anlagt flere isforretninger. På Lajordet ble det bygd en isdam og hus til å lagre isen i.

Anders Andersen Auen døde i 1879. Tre år senere gikk skjøtet fra arvingene til medarver, Isak Andersen Oksum, for 2800 kroner. Den nye eieren bodde sammen med familien sin på det senere bruksnummer 4 under Oksum. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 67b og 67h bruksnummer 2 under gårdsnummer 27, Bjønnes. Skylden på bruket ble revidert fra 22 skilling til 81 øre.

I 1904 fikk Karl Johannesen festekontrakt på jordstykket «Løvlid» (nå bruksnummer 236) for sin, hustrus og barns tid. Denne kontrakten skulle være uoppsigelig i 50 år. Husene på tomta ble i 1919 solgt til skuespiller Jens Hetland for 7000 kroner.

To av arvingene etter Isak Andersen Oksum, Katrine Isaksen og Maren Isaksen, solgte i 1904 sin halvdel i Lajordet til Kristian Johnsen for 1400 kroner. På en attest som var vedlagt protokollen, står det at Katrine, Maren, Jacob og Julius Isaksen var de eneste arvinger etter Isak Oksum.

Kristian Johnsen Bjønnes var medlem av herredsstyret i to perioder, - fra 1905 til 1910. Han var noen år senere medlem av forlikskommisjonen.

I 1910 solgte Julius Isaksen sin fjerdedel i «Ladejordets isforretning» til Abraham Stamland og Peder Røe for 2000 kroner. Noen år senere, i 1917, skjøtet Kristian Johnsen, Julius Oksum og Jacob Oksum eiendommen med påstående vånings- og ishus over på C. B. Nilsen (født 1870) for 4950 kroner.

Den nye eieren var forretningsmann i Skien. Han bosatte seg ikke på bruket.

I 1941 ble bruksnummer 40, Kveldro, fraskilt med en skyld på 8 øre. Året etter gikk skjøtet på den resterende delen av bruket til fru Sigrid Meinich Olsen (født 1894) for 13 500 kroner.

Det ble i 1957 foretatt en hel rekke skylddelinger til hytteformål (bruksnumrene 129-166). Dette førte til at skylden på Lajordet ble redusert til 34 øre. Det er også senere holdt noen skylddelinger på bruket.

I 1974 fikk Gudny Landstad (født 1928) og Sigrid Tangen (født 1931) skjøte på den resterende delen av Lajordet under Bjønnes som gave.

Utdrag (s. 507-509) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen