Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Storemyr

Gårdsnummer 24, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 59b/60 b, ble ved en skylddeling i 1869 fraskilt hovedbruket (senere bruksnummer 1) med en skyld på 15 skilling. Samme år gikk skjøtet på det fraskilte bruket fra Ole Olsens enke, Jomine Nicoline Hansdatter, til Amund Johnsen for 400 spesidaler.

Amund Johnsen var sammen med sin familie bosatt på Auen under Håøya (bruksnummer 1). Storemyr ble drevet som en del av denne eiendommen.

I 1889 fikk Storemyr bruksnummer 2 under gårdsnummer 24, Sagen. Skylden på bruket ble revidert til 30 øre.

Det ble i 1899 opprettet en kontrakt hvor Amund Auens enke, Sofie, leide bort sin eiendom Storemyr til Auen iskompani. Eiendommen skulle demmes opp til isdam for en årlig avgift på 300 kroner. Kontrakten skulle være uoppsigelig fra eierens side i 40 år og fra leierens side med 1 års varsel.

Samme år ble det underskrevet en overenskomst mellom eierne av Bua i Brunlanes, H. M. Albretsen, Emma Albretsen og forpakterne av Storemyr angående benyttelse av denne eiendommen og bruksnummer 1 til isanlegg. Den årlige avgiften ble satt til 200 kroner.

Storemyr er hele tiden blitt drevet som en del av Auen under Håøya. Slektsoversikten er derfor tatt med under denne gården (bruksnummer 1).

Utrag (s. 454) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen