Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Nordre Siljan

Gårdsnummer 9, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

Niels Halvorsen eide det nordre bruket under Siljan. Etter hans død ble bruket i 1843 delt i to like store deler. Stervboenken fikk løpenummer 28a (senere bruksnummer 5), mens den eldste sønnen, Halvor Nilsen, overtok løpenummer 28b (denne eiendommen).

Halvor Nilsen (1820-1873) giftet seg i 1841 med Inger Nielsdatter (ca. 1813-1887). Hun var datter av Niels Amundsen Nøklegaard og enke etter Lars Olsen Lanner.
Halvor og Inger hadde disse barna:

  1. Karen Laurine, født 1842 - død 1868. Gift 1868 med skipsfører Hans Thorsen (1838-1907). Sønn av Thor Hansen Herøen. Bosatt på Østvold under Herøya (bruksnummer 22).
  2. Nils, født 1844 - død 1844
  3. Nils Martin, født 1845 Ugift. Orgelbygger. En tid konstituert lensmann.
  4. Lars Andreas, født 1848 - død 1849.
  5. Lars Andreas, født 1850 - død 1850.
  6. Lars Andreas, født 1853 - død 1855.
  7. Carl Elias, født 1853 - død 1854.
  8. Carl Lauritz, født 1856 - død 1885. Ugift. Snekker.

I 1850 kjøpte Halvor Nilsen gården Stridsklev og flyttet dit sammen med sin familie. Eiendommen på Siljan ble senere drevet som et underbruk. Halvor Nilsen er mest kjent som Halvor Stridsklev.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at løpenummer 28b hadde en skyld på 3 daler, 3 ort og 5½ skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 52 mål. Ved gården var det 5 mål naturlig england. Med til eiendommen hørte en liten seterslått. Den lå langt fra gården og hadde ikke vært brukt på mange år.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 2½ tønner havre, ½ tønne bygg, 3/8 tønne hvete og 3 tønner poteter. Avlingen utgjorde 6 fold havre, 8 fold bygg, 6 fold hvete og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 55 skippund høy.
På bruket var det 1 hest og 4 kyr. Brukets havnegang var mer enn tilstrekkelig.
Det fantes skog på eiendommen. Den årlige nettofortjenesten av gran og furu utgjorde omtrent 50 spesidaler.
Gjennom eiendommen gikk den rodelagte veien. Gården lå 5/8 mil fra sjøen og 7/8 mil fra Porsgrunn. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Bruket var av og til utsatt for frost. Herredskommisjonen foreslo å senke skylden på eiendommen til 3 daler, 1 ort og 17 skilling.

I 1868 ble det foretatt en branntakst over husene på gården. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 12-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 20½ alen lang 15 alen bred - 6 alen høy, inneholdt 2 stuer, 2 kamre, 1 kammer på loftet, kjøkken med skorstein og hovedrør, forstuegang med trappeoppgang til loftet. I bygningen fantes 2 jernkakkelovner. Under bygningen grunnmur av gråstein, inneholdt kjeller, 1½ alen høy - 1¼ alen tykk. Våningsbygningen ble taksert til 440 spd., grunnmuren 30 spd., jernkakkelovnene 30 spd. En uthusbygning, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 27 alen lang - 14 alen bred 6 alen høy, inneholdt 2 lader, 1 låve, 1 vognskur. I uthusbygningen fantes også en stall, tømret, 4-laftet, 8 alen lang - 7 alen bred - 4 alen høy, innredet til 3 hester. Hele uthusbygningen ble taksert til 200 spd.

Halvor Stridsklev døde i 1873. Eiendommen under Siljan ble i «Adressetidende» av 16. mai 1876 avertert under «Eiendom tilsalgs». Senere samme år ble eiendommen solgt til avdødes bror, Anders Nilsen, som drev den andre delen av farsgården (senere bruksnummer 5). Eiendommene har senere vært drevet sammen.

Utrag (s. 191-192) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen