Litt om Joachim Borse og de andre som har eid Tollbodgarden

av Nicolay W. Coch

For mange år siden fikk nedskriveren herav en sommereftermiddag besøk av en statelig herre fra Kjøbenhavn, hans frue og to døtre. De var kommet herop for å se den egn hvor deres forfedre hadde levet og for muligens å få nærmere rede på sin slekt i Norge. De nevnte noe om en ved navn Borse, som skulde ha bodd i Brevik i gamle dager. Jeg tok Dem med en tur ut i byen og nedover fjorden, til Løvøen og deromkring. Men noen oplysning om deres forfedre kunde jeg desverre ikke gi dem. Jeg kjente nemlig dengang ikke andre av navnet Borse (eller Bosse) enn en som i begynnelsen av det 19de århundre hadde været lærer her i byen, men som var blitt avskjediget fordi han, som det hette i skoleprotokollen «ikke lot sine evner komme til den rette utfoldelse og ikke viste den passende Ærbødighet overfor byens honoratiores»1). Men ham kunne det neppe være; ialfall syntes jeg ikke godt jeg kunde foreslå ham som stamfar, og jeg visste ikke bedre enn å følge dem bort til «Kaja» Erichsen. Var det noen som kunde fortelle om Brevik i gamle dager så var det henne, og jeg er også sikker på at de der fikk vite adskillig av interesse. Jeg så imidlertid ikke mere til pilgrimmene fra Kjøbenhavn, glemte om en tid hvad de hette, husker bare at mannen sa han var bestyrer av en kommunal bedrift dernede. Jeg tenkte heller ikke mere over det hele, inntil jeg for noen år siden tilfeldigvis fikk høre om den store Borseslekten, som hadde spillet så viktig en rolle på disse kanter av lannet i gamle dager. Muligens en av denne kunde ha forvillet sig ned til Brevik en gang i tiden, og at han var den eftersøkte stamfar eller «missing link» mellem familien Borse i Danmark og Norge. Min interesse var vakt, og jeg søkte å få nærmere rede på hvorledes dette hang sammen. Herr prost Quisling, som jeg visste hadde skrevet om Telemarkens historie, og som jeg derfor henvendte mig til, fortalte mig, at fru Marie Sem, født Øvrum, på gården Rising i Gjerpen var i familie med en Joachim Borse og antagelig vilde kunne gi mig nærmere oplysninger om det jeg søkte efter. Det viste sig også å være tilfellet og under et besøk på Rising fikk jeg overlatt de optegnelser om slekten Borse som fru Sem hadde samlet. I det følgende skal jeg gi et utdrag av disse supplert, med en del oplysninger jeg har fått fra andre hold og som det muligens ikke alene kan interessere Borses efterkommere i Danmark, men også folk i Brevik å bli gjort bekjendt med, skjønt de for en del handler om personer og forhold som strengt tatt ikke hører til vår egn.

Den første av slekten vi kjenner med sikkerhet, er Søfren Hansen Borse, som kom herop fra Sjælland, hvor han var født i Borse sogn. Han blev prest i Hjartdal og levde der fra omkring 1630 til sin død i 1675. Hans gravplate finnes på Brekke museum. En sønn av ham var den bekjente assessor og commerceråd Halvor Borse, som i sin tid var en av de største godsbesiddere på denne kant av landet, og stod som eier av 17 gårder. Han var to ganger gift; første gang med Inger Gjertsdatter, hvis foreldre Gjert Klausen og hustru Anne eide Borgestad. En datter av Halvor var opkalt efter sin mor og hette Inger. Hun blev gift med konferanceråd Herman LeopoIdus, som den 6/11 1739 blev adlet under navnet Løvenskjold. Han blev født 1677 og var sønn av Herman Leopoldus i Kristiania, som skal være kommet herop til Norge fra Bremen. Tradisjonen om at Halvor Borse eller noen annen av navnet Borse også blev adlet er derimot neppe riktig, efter hvad jeg har fått vite i statsarkivet.

Annen gang blev Halvor Borse gift med en datter av Joachim Lobes, Margrethe Joachimsdatter. Commerceråden fikk en voldelig død, idet han på veien hjem til sin gård Fjære i Solum blev drept på Gjeteryggen i 1702 av en som hadde fridd til hans datter, men som han ikke vilde vite noe av. Halvor Borse hadde en sønn i 2det ekteskap, som blev kalt Joachim (f. 1681 d. 1739 på Fjære). Han var mindreårig da faren døde, og det var nok dem som benyttet sig av dette til å skaffe sig fordeler. Det gikk dog så tilslutt at Joachim fikk Ulefos jernverk og gården Fjære. Med sin hustru, den dyktige Charlotte Amalie, datter av generalmajor Johan Arnold, som nu hadde overtatt Borgestad, fikk han en betydelig medgift og blev en meget formuende mann. Men det gikk allikevel helt ut med ham. Han hadde nemlig gått i kausjon for fogden Melchior Høier og måtte betale dennes veldige underskudd på 35000 riksdaler. Som følge derav gikk han fallitt, og hans eiendommer blev solgt fra ham ved tvangsauksjon. Gården Fjære fikk han dog beholde, og der har hans efterkommere siden bodd til den ved salg gikk ut av slekten. Jernverket på Ulefos blev kjøpt av en sønn av den i Brevik ikke ukjente

Kort Adler, geheimeråd F. C. Adler på Gjemsø Kloster ved Skien. Men i 1726 tok Herman Leopoldus det igjen på odel.

Den del av den før så mektige Borseslekt, som interesserer oss, var nu om ikke helt forarmet så dog betydelig redusert i økonomisk henseende, og dens medlemmer måtte derfor se sig om efter andre leveveier. En søn av Joachim Borse Lars Halvardius, gift med Bolette Fredrikke Monrad måtte således ta tilsjøs og blev skibsfører. En sønn av ham hette Joachim. Han blev født omkring 1750, var også sjømann og sees i 1790-årene å ha ført briggen «Enigheten» herfra. Antagelig engang i 1780-årene har han slått sig ned i Brevik. Han blev ialfall da gift med en dame herfra, Ingeborg Birgitte Winfeldt, datter av fhv. regimentskvartermester Lars WinfeIdt og hustru Marie Margrethe f. Herzog, som dengang bodde i og eide den nuværende Tollbodgård. Denne blev 1794 overtatt av Joachim Borse; men svigerfaren blev boende hos ham til han døde. Året 1800 solgte Borse den til Hans Erichsen, som bodde i det huset, som nu eies av fru Petrine Albretsen. Dette overtok nu Borse; og bygget på det så det blev på to etasjer istedenfor en, som det var før. Over inngangen satte han sitt navn J. B. utskåret i tre, og innredet butikk der hvor nu bokhandler Albretsen holder til. Mens han ennu eide Tollbodgården, interesserte han sig for og syslet meget med havestell, som han dyrket i «Orangeriet»; dette hørte til eiendommen, og var i sin tid anlagt av Nils Larsen og strakte sig fra ovenfor Tollboden og helt bort til Breviksåsen. Navnet blev senere forvansket til RansiIhaven.

I gamle dager var det almindelig at kuer og griser gikk fritt omkring i gatene i Brevik. «Inger saliig Chrystie», som eide Åsløkkene, leide disse bort til havnegang for 1 daler og 12 skilling og 2 lass gjødsel pr. år og pr. ko. Det kunde være op til 20 kuer hun således hadde i sommerpensjonat. Når en eller annen av disse blev lei av å gå deroppe tok de sig gjerne en tur ned i byen og holdt ofte til på Vindebroen, hvor de stod og luftet sig i sommervarmen2) til adskillig gene, særlig for folk, som kom fra kirken om søndagen. Der hvor nu Schilbreds hus ligger var der en tomt som tilhørte Lars Erichsen, som handlet der hvor den nulevende Lars Eriksen har butikk. Tomten var kun delvis inn, gjerdet, og adgangen var fri; byens griser lå gjerne der i et hjørne og solet sig dagen lang, inntil både de og kjørene vandret hjem ved aftenstid. Det som de hadde etterlatt i gatene blev tidlig den næste morgen samlet op av folk som hadde have eller jordstykke til eiendommen sin. Joachim Borse var også påferde i den årle morgenstund for å få overlatt en del av disse efterlatenskaper, som han hadde godt bruk for i orangeriet.

På det vis foregikk renovasjonen på en automatisk og meget billig måte for byen. Det vakte i sin tid adskillig fortrydelse, da folk blev forbudt å la ovennevnte «husdyr» ferdes i gatene og de som overtråtte forbudet blev ilagt mulkt, hvilket dengang av mange blev ansett som et altfor stort inngrep i den personlige frihet. Joachim Borse skildres i efterlatte optegnelser av eldre Breviksfolk som en gemytlig og fredsommelig mann, der hadde mange venner i byen. Vi har sett at han var en omgangskamerat av Anders Jensen Høegh, tollkontrollør Barclay og Søren Jacobsen Lerstang i Sætret. Sammen med en annen av sine venner, Stoe Larsen3), lærte han presten Pavels å spille L'hombre. Pavels forteller selv dette i sine «Dagbøker» og fremhever at han derved «blev qualifiseret til som et brugbart menneske, med hvem man alldri kan være forlegen, at optages i alle samquem» og at han derfor regner Borse og Larsen «blandt de læremestere han skylder erkjendtlighet.»

Han vanket også hos en av byens daværende største matadorer Ole Grubbe på Sylterøen og dennes datter Sophie var en god veninde av Borses datter Marie Margrethe, som blev gift med skibskaptein og skibsreder Jørgen Bruhn i Aabenraa. Herfra skriver hun nemlig den 21de april 1844 til Sophie Grubbe, som nu var gift med lodsoldermann Claus Barclay og forteller bl. a. at hun ennu minnes de gleder og fornøielser hun nød i hennes foreldres hjem og at disse kjære minner vil stå levende for henne til hennes «siste endeligt.» Videre heter det i brevet: «jeg hører at du fremdeles har det smukke «Dalen.». Hvor ofte drømmer jeg mig dithen og tenker på hvorledes vi satt der i gres, set og sang og lo og fortalte historer». Hun ber tilslutt sin veninde å hilse madame Smidt4), Ulrikka Schoubye, Christiane og Christine Holm samt Blehrene og andre av hennes ungdomsbekjente «hvorav mange nu kanskje sover den lange søvn.» Som man ser var Joachim Borse og hans familie godt kjent i Brevik på sin tid.

I Christen Prams reiseskildringer fra Norge i 1805 står han nevnt som en «velholden handelsmann». Men det var vanskelige tider overalt i Norge i begynnelsen av 19de århundre. Borse fikk også megen motgang og led flere økonomiske tap, så han tilslutt måtte gi op forretningen sin. Han solgte alt han eide, gjorde rett og skjel mot enhver og flyttet så med hele sin familie med undtagelse av en datter Charlotte Amalie som blev igjen herhjemme, ned til Aabenraa, hvor han siden levde hos sin svigersønn den ovennevnte skibsreder Jørgen Bruhn. Det var antagelig omkring 1818 at han forlot Brevik for godt.

I Danmark er der flere efterkommere av Joachim Borse. Tilfellet ville at jeg skulde bli kjent med en av dem. Den 16de november ifjor blev det ringt op i telefonen til mig fra en kaptein Closter, som lå i Dalen med skibet sitt. Hans frue hørte til Borseslekten; hun hadde hørt at jeg holdt på å skrive om familien hennes og de ville derfor gjerne hilse på mig. De var selvfølgelig velkomne og begge to avla mig et besøk den samme aften. Fru Closter fortalte at minnerne fra Brevik i gamle dager ennu var levende innen hennes familie og blev omfattet med stor interesse. Gamle Joachim Borse levde ikke mange årene efterat han var kommet til Aabenraa; men døde allerede i 1823. Hans hustru Ingeborg Birgitte overlevde ham og døde først i 1840, 80 år gammel. Datteren Marie Margrethe (f. 1790 i Brevik og død 14/8 1852 i Aabenraa) blev som nevnt gift med Jørgen Bruhn; hun hadde lært ham å kjenne engang han var heroppe på besøk eller som skibsfører. Deres bryllup stod i Brevik i 1813 og efter vielsen blev der malt et billede av dem stående på Vindebroen i full brudestas og klar til å reise til Danmark. Bruhn blev en meget formuende mann og eier av flere skiber og møller. En bror av ham, Jakob Bruhn som i 1820 blev gift med Birgitte Laurine Borse, en søster av Marie Margrethe og født i Brevik 1800, var også en ansett og velstående skibsreder. Han døde i 1830 og ett par år efter giftet enken sig med proprietær Samuel Paulsen. Fra disse to nedstammer ovennevnte fru Closter; hun bærer det i Borseslekten kjente fornavn Margrethe. Fru Birgitte Laurine kom avdage ved et ulykkestilfelle, idet en hest hun kjørte med løp løpsk, hvorved hun falt ut av vognen og slo hodet sitt mot en stabbesten med den følge at hun døde umiddelbart efter. Joachim Borse hadde også en sønn Lars; han var med sin far til, sjøs og døde som ung mann i Ostindien. Datteren Charlotte Amalie, opkaldt efter sin bestemor og som vi har sett blev igjen i Norge, da faren flyttet til Danmark, blev gift med sorenskriver, fullmektig Ebbe Nilsen Stadsholm på Ballestad i Gjerpen. Hun var den sistlevende av Joachim Borses barn og døde først i 1877. I sitt ekteskap hadde hun 4 sønner, som alle blev sjømenn og skibsførere; 3 av dem blev borte på sjøen; den 4de Lauritz Winfeldt Nilsen blev senere navigasjonslærer. En datter av Charlotte Amalie og Ebbe Nilsen Stadsholm hette Ingeborg Birgitte og blev gift med Mathias Ingebrethsen Øvrum, og deres datter er av ovennevnte Marie Sem på gården Rising i Gjerpen.

Av Borsene i gamle dager er der ikke nu mange billeder, kun et par silhouetter og et maleri av Inger Borse som blev gift med Herman Leopoldus. Men i skifterettsprotokollen over Lars Halvardius Borses dødsbo stod opført 6 malerier av hans forfedre. Kun to av disse malerier hadde Joachim Borse med sig til Aabenraa. De blev i sin tid sendt til en kunstmaler i Kolding for å pusses op; men det viste sig at de var så sprukne og medtatt av tiden at de ikke lot sig reparere, og de blev stående, igjen på malerens atelier; de øvrige er blitt ødelagt eller kommet bort. Lauritz Nilsen Winfeldts datterdøtre, frøknerne Olsen på Osebakkeni Porsgrund er i besiddelse av en del møbler, som har tilhørt Joachim Borse; fru Sem har en stol i Louis seizestil efter ham. Marie Borses mann, Jørgen Bruhn, blev i sin tid så begeistret for sin svigerfars gård i Brevik at han lot den tegne av og opførte en omtrent make til den i Aabenraa, hvor den fremdeles står på torvet i denne by. Skjønt den i årenes løp har gjennemgått flere forandringer kan man ennu godt se at den er bygget efter forbillede av Tollbodgården.

Den første vi vet om har bodd i Tollbodgården er Nils Larsen, og han har også efter all sannsynlighet bygget den omkring 1760. Han hadde også god råd til å opføre en så statelig patrisiergård, da han var en rik kjøpmann og skibsreder og dessuten pleiesønn av og arving til den bekjente eiendomsbesidder Jakob Nilsen Lerstang. Hvorvidt der har stått et hus på tomten før Tollbodgården blev bygget, forlyder der intet med bestemthet om. Men sannsynligvis har Jacob Nilsen hatt ett der også. Han eide nemlig flere hus i Brevik foruten 20 gårder i Eidanger og var således en godsbesidder og spekulant i stor stil. Vi kan ikke følge Nils Larsens familie lengere tilbake i tiden enn til begynnelsen av det 17de århundre. Da levde der en kjøpmann i Brevik ved navn Jan AxeIsen som døde i 1690. Han hadde to døtre, GunhiId og Bodil. Sistnevnte blev gift med Jakob Nilsen Lerstang og malerier av begge henger i Brevik kirke, som de forærte mange og store gaver til. GunhiId blev gift med Jakob Nilsens bror Lars Nilsen Lerstang. Bade Gunhild og Lars døde i forholdsvis ung alder omkring 1723. De hadde flere barn, og blandt disse var Nils Larsen. Farbroren tok barna til sig og sørget godt for dem. Jakob Nilsen Lerstang døde som vi har sett i 1756 og hans pleiesønn Nils har nok arvet en betydelig del av hans formue og eiendommer. Han kunde ialfall gi sin datter Bodil (opkalt efter pleiemoren) en fyrstelig medgift, da hun den 1ste februar 1771 blev gift med Jørgen Zachariassen fra Skien, nemlig ikke mindre enn 4 store gårder i Eidanger: Lanner, Lønne, Kokkersvold og Traaholt. Brudeparret hadde således god råd til som det gjorde i anledning av sitt bryllup å forære til Breviks gamle kirke «Et rødt Overtrek til Alteret med deres Navnetrek i Guldbroderier». Nils Larsens hustru hette Amborg og var datter av David Chrystie. I sitt ekteskap med henne hadde han foruten ovennevnte datter Bodil sønnen Jakob, som flyttet fra Brevik i 1788, og David Chrystie, d. 17965), samt Lars. Denne blev gift med en datter av Winfeldt i Tollbodgården i 1786, i hvilken anledning han gav til kirken den røde fløielsmessehagel som av Breviks menighetsråd blev solgt til Brekke museum i 1917.

Nils Larsen drev en betydelig virksomhet som skibsreder og var eier av mange fartøier. En tid var svogeren Jørgen Chrystie hans kompagnon, og firmaet hette da Chrystie & Larsen og hadde kontorer i Tollbodgården. Ingen av Nils Larsens barn overtok denne efter hans død i 1776. Det var som nevnt Lars Winfeldt som kjøpte den. Om ham vet vi ikke annet enn at han var officer og hadde formue og at han oprinnelig var kommet fra Slesvig. Han levde i Oslo før han kom hit, og i Brevik har han neppe spillet noen større rolle. Da han blev gammel og svakelig lot han sin svigersønn Joachim Borse overta gården; han eide den nu i noen år og solgte den som før omtalt til Hans Erichsen. Denne som blev født i 1757, var en meget velstående skibsreder og trelasthandler, som hadde innvandret fra landet etsteds til Brevik i den siste halvdel av det 18de århundre. På tomten nedenfor det hus han eide for Tollbodgården hadde han skibsbyggeri, hvor han lot bygge mange skuter. Blandt disse kan nevnes «Hensigten», «Søblomsten», «3de Venner» (ført av Halvor Dahl») samt «Friheten», brig «Industri» og skonnert «Neutral». Trelastplass hadde han på den tomten, som lå nedenfor «Grubbehaugen» og som strakte sig fra hjørnet av Vindebroen og ut til pynten av den nuværende kommunebrygge. Men den blev for liten, og han fikk en større plass, da han overtok Tollbodgården. Dennes tomt gikk helt bort til fru Iversens hus. Her stod i gamle dage en sjøbod6) og foran denne noen benker, hvor Joachim Borse pleide å sitte og ta sig en piperøk og slå av en passiar med sine venner. Hans Erichsen gav til Universitetet i 1811 3000 riksdaler. Det var kun en, Thomas Blehr, som gav mere, nemlig 4000 r.d. Anders Jensen gav 1000. Forøvrig var bidragene små fra Brevik. At Hans Erichsen var en meget ansett mann fremgår at han var selvskreven til å ta imot den prinsen, som engang på et orlogsskib besøkte Brevik (Prins Christian Fredrik?). Skibet lå ved Blokhustangen, og prinsen blev rodd i land i en elegant jolle av noen av våre fornemste skippere, hvoriblandt Claus Barclay, Herman Grubbe og Christian Reiersen. De var efter hvad Kaja Erichsen har fortalt, for anledningen klædt i sorte benklær, hvite buseruller og hadde små lavpullete sorte hatter på hodet. Prinsen blev bevertet i den store salen, hvor der nu er tollkontorer, men som dengang ikke var avdelt.

I nøds- og krigsårene gikk det tilbake med Hans Erichsen. Pengene tapte i verdi, en del av hans skiber forliste eller blev kapret; resten blev liggende på havnen til ingen nytte. Han måtte gjøre opbud i 1820 og alt han eide blev solgt fra ham ved tvangsauksjon. Det var en alvorligere affære å gå fallitt i de dager enn nu. Erichsen levde ikke mange årene efter at denne skjebne hadde rammet ham og gjort ham forarmet, og da han døde i 1825, blev enken efter den før så rike og mektige mann sittende igjen i trange kår. Heldigvis kom også døden snart som en befrielse for henne, og i 1828 forlot hun denne verden med alle dens omskiftelser. Hun og Erichsen hadde en sønn som hette Lars; han blev født 1783 og døde som kjøpmann og smakkehandler i Brevik i samme år som sin mor. Hans hustru var den 12te i rekken av Simon Zachariassens barn. Det var ikke noe apotek i Brevik på den tid, og han hadde derfor et skap i sin butikk, fullt av store flasker med kamfer og hoffmannsdråper o. l., som han solgte til syke medmennesker i sin fødeby. Vi har tidligere sett at han bodde i det huset som nuværende kjøpmann Lars Eriksen eier. Han hadde to døtre, hvorav den ene hette Karen Simonine Dorthea og er identisk med den i det foregående flere ganger omtalte «Kaja» Erichsen. Hun var forlovet med sitt søskendebarn David Chrystie, der omkom på sjøen i 1836 som styrmann med briggen «Louise». Selv døde hun først i 1906, 94 år gammel. Den annen datter hette Hanna Bolette, og hun blev gift med skibsfører Petter Severin Dahl, som bodde i det såkalte Anders Sørensens hus, nu Stålpressens. Petter Dahl var sønn av Halvor Dahl og hustru Hanna f. Tyrholm og far til den av litt eldre Breviksfolk kjente Lars Dahl.

Ved auksjonen over Hans Eriksens konkursbo blev Tollbodgården kjøpt av Anton Stæger. Han var sønn av havnefoged Lauritz P. Stæger i Kjøbenhavn og kom som månedsløitnant op til Norge, hvor han i 1817 blev gift med Else Malene Hansson i Tønsberg, hvis mor var født Holst og søster til Simon Grøtter Wiborgs hustru. Som eier av Tollbodgården forsøkte han sig sammen med sin slektning Samuel Wiborg som trelasthandler noen år. Men det gikk den gale veien både med innkjøp og skibning og i 1826 måtte han gjøre opbud. Dette tok så på ham at det gikk rent rundt for ham, og han rømte fra alt sammen, deriblandt gamle bestefar Holst, som var i huset hos ham. Han blev atter sjømann, og som skibsfører og antagelig også skibsreder, kom han sig op igjen og blev formuende, og ærlig som han i grunnen var, kom han i 1813 tilbake til Brevik og betalte alt det han skyldte. Han døde som havnefoged i Kjøbenhavn 1856. Boet efter Stæger blev stående uopgjort i ca. 3 år, inntil gården i 1829 blev kjøpt av Christen Larsen (for ca. 1500 spd). Han var i 1824 kommet hit fra Kragerø og var kjøpmann, hollandsk konsul og smakkehandler. I 1840 leiet han bort gården sin til tollvesenet og da han i 1841 gjorde opbud blev den solgt til staten. Pastor Esmark optrådte som kommisjonær for denne og fikk tilslaget for 2700 speciedaler. Chr. Larsen døde 1844 47 år gammel.

Tollbodgården ligger som den har gjort i all sin tid på sin isolerte og dominerende plass og er en pryd for byen og for havnenen. Den er rik på minner fra fortiden; den han sett slekter komme, leve og dø ut. Den er rik på minner om livets omskiftelser; den har sett Brevik trives og blomstre; den har sett havnen full av fartøier, hollendersmakker, store langfarende skib og mindre trelast- og isskuter. Den har sett Brevik gå tilbake og dens makt og velstand som sjøfartsby forsvinne.

Vi har lært å kjenne en del av dem som har bodd i denne gården, og derved er den blitt oss kjærere og mere interessant. Nu vaier statens trefarvede splittflagg fra dens flaggstang og det vil det antagelig gjøre i de tider, som kommer.

    Noter:
  1. I den samme skoleprotokollen stod det også at man skulde søke å få en ny lærer istedetfor Borse, men «helst en uten mange barn, da det var trangt om husrum i Brevig.»
  2. Det var dengang øiensynlig varmere om sommeren i Brevik enn nu.
  3. Stoe Larsen bodde i den gård som Eman. Hammerkvist nu har, og hadde forretning der.
  4. Madame Smidt hette Anne Susanne og var enke efter dr. Wilh. Smidt, som blev gift med henne kort tid efterat hans første hustru, f. Winfelt, var død i 1834. Selv døde han i 1839; men Anne Susanne overlevet ham i mange år og døde først i 1877, 92 år gammel. Hun gikk i almindelighet under navnet «Moa Schmidt» og var datter av Jens Halvorsen, som eide fergeretten i Brevik og bodde i fergegården. Selv barnløs tok hun til sig en ung pike, Mini Børresen, som senere blev gift med kjøpmann A. C. Christensen, som handlet i «Moa Schmidts» gård, og hvis etterkommere ennu skal leve i Skien.
  5. På en messingplate på kisten hans stod der en inskripsjon om, at han blev født den 23de april 1755 og døde den 29de mars 1796 efter ett langt og smertefullt sykeleie. Denne kisten som var opbevart i kjelleren i den gamle kirken blev sammen med en del andre uten videre stuvet sammen i en fellesgrav, da man rev ned kirken i 1879, og uten at noen, så vidt vites, bekymret sig om de inskripsjonerne som stod på dem.
  6. Denne tilhørte forresten Ole Grubbe, som i 1800 solgte den til Hans Erichsen.
Utdrag (s. 27-39) fra:
Brevik Historielag: Fra Brevik i gamle dager. Brevik 1929
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen